Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения

Проект закона Украины от 13.12.2007 № 1210
Дата рассмотрения: 13.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

примусове відчуження майна - позбавлення права власності на індивідуально визначене майно, яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану;

вилучення майна - позбавлення державних підприємств, господарських об'єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Термін "військове командування" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" або Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану", залежно від правового режиму, в умовах якого передається, відчужується або вилучається майно.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у законах.

Стаття 2. Способи примусового відчуження або вилучення майна

1. Примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватись з попереднім повним відшкодуванням його вартості.

2. У разі недостатності коштів для попередньої повної компенсації за примусово відчужене або вилучене майно таке майно примусово відчужується або вилучається з наступним повним відшкодуванням його вартості.

Стаття 3. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану

1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.

3. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану з метою виконання військово-транспортного обов'язку планується у мирний час у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану

1. Примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до Указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану (далі - військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану).

Стаття 5. Особливості передачі та відчуження комунального майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

1. З ініціативою щодо безоплатної передачі комунального майна у державну власність до відповідної місцевої ради звертаються:

для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану - військове командування;

для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану - військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

2. Передача комунального майна у державну власність здійснюється за рішенням:

сільських, селищних, міських, районних у містах рад - щодо об'єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;

районних, обласних рад - щодо об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.

3. У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з наступним його затвердженням відповідною радою.

4. Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради і уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради і військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

В акті приймання-передачі зазначаються:

назва місцевої ради та військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;

повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплене майно;

відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна - місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.

До акта приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв'язку з прийняттям рішення про його передачу чи відчуження.

5. У разі неможливості прийняття рішення як відповідною місцевою радою так і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або у разі незатвердження рішення зазначеного голови відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

Стаття 6. Вимоги до акта про примусове відчуження або вилучення майна

1. Відчуження або вилучення майна оформляється актом. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі - акт) є документом суворої звітності, що виготовлений за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

В акті зазначаються:

назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;

відомості про власника (власників) майна:

- для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код;

- для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна - місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

2. Акт підписується уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

3. До акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проводилася у зв'язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

4. Примірник акта та документа, що містить висновок про вартість майна, вручається під розписку власнику майна або його уповноваженому представнику.

Стаття 7. Оцінка майна

1. Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню або вилученню, проводиться шляхом визначення його ринкової вартості у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання така оцінка проводиться органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Стаття 8. Право на відшкодування вартості майна

1. Право на відшкодування вартості майна (далі - компенсація) у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, і відповідно їх правонаступники та спадкоємці.

2. Державні підприємства мають право на компенсацію у разі вилучення у них майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 9. Фінансування компенсації та заходів з примусового відчуження або вилучення майна

1. Компенсація за примусово відчужене, а також вилучене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення за рахунок коштів державного або місцевого бюджету до підписання акта.

2. Компенсація за примусово відчужене, а також вилучене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Стаття 10. Порядок отримання компенсації за примусово відчужене або вилучене майно

1. Попереднє повне відшкодування вартості примусове відчуженого або вилученого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв'язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження або вилучення.

2. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене або вилучене в умовах правового режиму воєнного стану майно його власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військового комісаріату за місцем відчуження або вилучення майна із заявою, до якої додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна.

3. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене або вилучене в умовах правового режиму надзвичайного стану майно його власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму надзвичайного стану звертається до органу, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за місцем відчуження або вилучення майна із заявою, до якої додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна.

4. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою наступної повної компенсації за примусово відчужене або вилучене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Індексація розміру компенсації

1. Розмір наступної повної компенсації власнику за примусово відчужене або вилучене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно коригується з урахуванням офіційно визначеного індексу споживчих цін за період від дати оцінки до дати, на яку проводиться відшкодування вартості.

Стаття 12. Вирішення спорів

1. Спори, пов'язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого або вилученого майна, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про відшкодування вартості майна

1. Особи, винні у порушенні законодавства про відшкодування вартості примусово відчуженого або вилученого майна, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) доповнити статтю 16 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176) пунктом такого змісту:

"6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.";

2) у Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224):

доповнити частину першу статті 15 пунктом такого змісту:

"19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних та фізичних осіб для потреб оборони.";

статтю 23 викласти у такій редакції:

"Примусове відчуження або вилучення об'єктів права власності у юридичних і фізичних осіб у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану підлягає відшкодуванню їх вартості в порядку, визначеному законом.".

____________

Опрос