Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности

Проект закона Украины от 13.12.2007 № 1200
Дата рассмотрения: 13.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину сьому статті 74 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"7. Державне комерційне підприємство може бути перетворено у державне акціонерне товариство, сто відсотків акцій якого належать державі, єдиним учасником та засновником якого є держава, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пакети акцій або інше майно, передані до статутного капіталу державного акціонерного товариства, закріплюються за ним на праві господарського відання та перебувають у державній власності.".

2. Пункт другий статті 3 "Прикінцеві положення" Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332) виключити.

3. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456):

1) у частині другій статті 5:

у пункті 3 слова "та інших об'єктів державної власності" виключити;

у пункті 5 після слова "реорганізацію" доповнити словом ", реструктуризацію", а слова "центральні органи виконавчої влади" замінити словами "уповноважені органи управління";

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) призначає позапланові ревізію та перевірку використання об'єктів управління державної власності та встановлює порядок їх проведення;";

у пункті 18:

у підпункті "в" слова "та їх об'єднаннями" виключити;

у підпункті "г" слова "державних суб'єктів господарювання" замінити словами "державних підприємств";

підпункт "д" виключити;

підпункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) оцінки майна;";

підпункти "і" та "ї" виключити;

у підпункті "й" слова "оцінки об'єктів оренди та порядок" виключити;

підпункт "к" викласти в такій редакції:

"к) проведення щорічного державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки;";

доповнити пункт підпунктами такого змісту:

"л) передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

м) перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, сто відсотків акцій яких належать державі.";

пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) приймає рішення щодо реорганізації, реструктуризації, ліквідації підприємств, які відповідно до закону не підлягають приватизації, з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;";

доповнити частину пунктом такого змісту:

"27) затверджує методики оцінки об'єктів оренди, розрахунку концесійних платежів.";

2) у статті 6:

доповнити пункт 8 реченням такого змісту: "У разі зміни керівника державного підприємства забезпечують проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому законом;";

пункт 9 виключити;

доповнити пункт 16 після слова "корпоратизації" словами "або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, сто відсотків акцій яких належать державі";

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23) забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності для формування і ведення Реєстру;";

доповнити пункт 25 після слова "підприємств," словами "установ, організацій,";

у пункті 27 слова "виконавчих органів" замінити словами "органів управління";

доповнити пункт 28 після слова "підприємств" словами ", установ, організацій та об'єктів нерухомості (будівлі, споруди), які не ввійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства";

3) у статті 7:

у пункті 1:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) виступає від імені держави засновником господарських організацій та холдингових компаній, до статутних фондів яких передається державне майно та корпоративні права держави;";

у підпункті "з" після слів "оренду (суборенду)" доповнити словом "нерухомого", а слова "(крім окремого індивідуально визначеного)" виключити;

підпункт "з" пункту 2 викласти в такій редакції:

"з) здійснює управління державним майном, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації, та приймає рішення щодо подальшого його використання;";

4) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

"2. Національна академія наук України, галузеві академії наук, яким державне майно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені пунктами 1 (галузеві академії наук - за погодженням з Кабінетом Міністрів України), 3 - 9, 11, 15, 18 - 38 статті 6 цього Закону, за винятком повноважень, що стосуються господарських структур.";

5) у статті 9:

пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

"1) здійснюють щодо державного майна, переданого їм в управління, повноваження, зазначені у пунктах 11, 23 і 25 частини першої статті 6 цього Закону;";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Господарські структури здійснюють управління корпоративними правами держави, переданими їм в управління, згідно з договором доручення, який укладається уповноваженими органами управління або Фондом державного майна України.

Корпоративні права держави не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України, стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження таких корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.";

6) у статті 10:

доповнити частину другу після слова "особою" словами ", та завдання з управління корпоративними правами держави, що є невід'ємною частиною договору доручення";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"4. Уповноважена особа несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору доручення на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави в межах, передбачених законодавством. Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою зазначених функцій затверджується Фондом державного майна України.".

У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;

частину дев'яту виключити;

7) у статті 11:

у частині першій:

слова "відповідно до цього Закону" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Державне акціонерне товариство, створене в процесі перетворення державного підприємства, не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майно, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише за попередньою згодою органу, який здійснює управління корпоративними правами держави, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим та іншими законами.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Управління корпоративними правами держави акціонерних товариств здійснюється Фондом державного майна України або іншими уповноваженими органами управління шляхом призначення своїх представників в органи управління товариств та уповноваженими особами, визначеними на конкурсних засадах, згідно із законодавством залежно від розміру таких корпоративних прав.";

доповнити частину четверту абзацом такого змісту:

"З питань, що належать до компетенції вищого органу товариства, приймаються розпорядчі документи в установленому порядку.";

у частині шостій слово "вторинної" замінити словом "додаткової";

частину десяту виключити;

доповнити частину одинадцяту після слів "крім представників" словами "Фонду державного майна України або";

доповнити частину дванадцяту після слів "включається представник" словами "Фонду державного майна України або";

доповнити частину тринадцяту після слів "обирається представник" словами "Фонду державного майна України або";

доповнити частину чотирнадцяту після слів "відповідно до наданих" словами "Фондом державного майна України або";

у частині двадцятій слова "господарськими організаціями" виключити;

8) у статті 12:

у частині другій слова "інших уповноважених органів управління" замінити словами "інших суб'єктів управління", а слова "інформаційних систем" виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. У разі зміни керівника уповноваженого органу управління розпорядник Реєстру видає новопризначеному керівнику виписку з Реєстру щодо наявності об'єктів державної власності, управління якими здійснює такий орган.";

9) статтю 15 виключити;

10) у статті 16:

доповнити частину першу після слів "Кабінет Міністрів України," словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки,";

частини другу і п'яту виключити;

у частині сьомій слова "державний аудит" замінити словами "державний фінансовий аудит діяльності";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"9. Суб'єкти управління, визначені цим Законом, подають центральному органу виконавчої влади з питань економіки інформацію про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки та управління корпоративними правами держави для здійснення ним контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення моніторингу додержання законності та оцінки ефективності виконання суб'єктами управління визначених відповідно до законодавства обов'язків.";

11) у тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос