Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования выдачи документов разрешительного характера)

Проект закона Украины от 12.12.2007 № 1193
Дата рассмотрения: 12.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити абзац перший частини першої після слів "одержання передбачене законом," словами "за винятком застосування принципу мовчазної згоди,";

частину третю викласти у такій редакції:

"Провадження господарської діяльності без повідомлення відповідного дозвільного органу або адміністратора про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, або надання суб'єктом господарювання дозвільному органові або адміністратору недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства (для певних видів господарської діяльності, право на провадження яких набувається за декларативним принципом), або внесення до документів, які подаються для видачі документа дозвільного характеру, завідомо недостовірних даних -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2000 р., N 5, ст. 34; 2002 р., N 29, ст. 190; 2006 р., N 5-6, ст. 74):

1) частину третю статті 14 виключити;

2) у частині першій статті 17 слова "і підлягають обов'язковій сертифікації" виключити;

3) у статті 25:

у частині другій слова "наявності дозволу" замінити словами "наявності погодження";

частину третю виключити;

4) в абзаці дев'ятому статті 33 слова ", та видача гігієнічного сертифіката на неї" виключити.

3. У пункті "д" статті 24 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242) слова ", та видача гігієнічного сертифіката на неї" виключити.

4. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483):

1) у статті 1:

доповнити абзац другий після слів "документів дозвільного характеру" словами ", їх дублікатів, переоформленням або анулюванням";

доповнити статтю після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим-десятим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, що видається суб'єкту господарювання дозвільними органами і дає право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності. Законами або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, можуть встановлюватися інші види документів дозвільного характеру. Документ, отриманий суб'єктом господарювання за результатами атестації, сертифікації, який підтверджує відповідність матеріально-технічної бази встановленим вимогам певного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством, не належить до документів дозвільного характеру;";

в абзаці шостому:

доповнити абзац після слів "їх виконавчі органи " словами "(міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення)";

слова "територіальні (місцеві)" та "можуть залучатися" замінити відповідно словами "місцеві" та "проводять чи залучаються";

доповнити статтю після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"дозвільний центр - єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо), у якому представники місцевих дозвільних органів здійснюють прийом суб'єктів господарювання з питань видачі документів дозвільного характеру, їх дублікатів, переоформлення або анулювання;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами восьмим-одинадцятим;

доповнити статтю після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру за умови відсутності рішення дозвільного органу про видачу такого документа дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі у визначений законом строк, які повинні бути прийняті на підставі поданих документів.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом дванадцятим;

2) доповнити статтю 2 після слів "ліцензування господарської діяльності" словами "(крім відносин, які регулюють видачу документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності)", а після слів "вибуховими матеріалами і речовинами," - словами та цифрами "збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами, лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами,";

3) у статті 3:

в абзаці другому слова "життя громадян" замінити словами "життя і здоров'я громадян";

4) у статті 4:

у частині першій:

доповнити абзац сьомий після слів "декларативним принципом" словами "та принципом мовчазної згоди";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, прийнятого відповідно до закону, або коли норми різних законів чи нормативно-правових актів неоднозначно регулюють права і обов'язки суб'єктів господарювання або дозвільних органів та їх посадових осіб, внаслідок чого можливе прийняття рішення як на користь суб'єкта господарювання, так і на користь дозвільного органу, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання.";

у частині другій:

доповнити абзац перший після слів "видачі документів дозвільного характеру" і "центральними органами виконавчої влади" доповнити відповідно словами ", їх дублікатів, переоформлення або анулювання" і "та їх територіальними або місцевими органами";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Порядок видачі документів дозвільного характеру, видача яких віднесена законами до компетенції органів місцевого самоврядування, встановлюється ними за погодженням із територіальними або місцевими органами спеціально уповноважених органів у відповідних сферах правового регулювання та відповідними територіальними органами уповноваженого органу.";

у частині четвертій:

абзаци другий і четвертий викласти у такій редакції:

"безпосередньо за зверненням до представників відповідних місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі; або";

"Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі, затверджується відповідною місцевою радою (її виконавчим комітетом) або районною державною адміністрацією за погодженням з уповноваженим органом, а представників регіональних дозвільних органів - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"Діяльність представників місцевих дозвільних органів в дозвільному центрі забезпечують відповідні міські ради або районні державні адміністрації.

Видача документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами за принципом організаційної єдності у разі потреби може запроваджуватися за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з регіональним дозвільним органом у відповідній сфері.

Діяльність представників регіональних дозвільних органів забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.";

доповнити абзац перший частини шостої після слів "затверджується Кабінетом Міністрів України" словами ", якщо інше не передбачено законом";

5) у статті 5:

частину першу доповнити:

після слів "міської ради" словами "(міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації";

абзацом такого змісту:

"Порядок взаємодії адміністраторів - посадових осіб міських рад, районних державних адміністрацій та посадових осіб Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій встановлюється уповноваженим органом.";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Кількість адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради (крім міст Києва та Севастополя), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, районної та районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.";

у частині третій слова "одного року" замінити словами "трьох років", а слова "трьох років" словами "чотирьох років";

частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

"координація діяльності дозвільного центру.";

частини п'яту і шосту викласти у такій редакції:

"5. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати у триденний строк з моменту надходження запиту інформацію від місцевих та регіональних дозвільних органів, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю;

порушувати клопотання до територіального органу уповноваженого органу про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб відповідних місцевих або регіональних дозвільних органів за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні та районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських рад забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими та регіональними дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення).";

у частині восьмій слова "в місті обласного значення" замінити словами "в містах обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"10. Порядок взаємодії регіональних дозвільних органів, адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.";

6) статтю 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру

1. Реєстр документів дозвільного характеру (далі - реєстр) - єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру або відмову у їх видачі, а також про видачу дублікатів, переоформлення або анулювання документів дозвільного характеру.

2. Реєстр ведуть адміністратор та посадові особи уповноваженого органу.

3. Інформація, що міститься в реєстрі, є відкритою. За видачу інформації щодо даних реєстру справляється плата у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кошти, одержані за видачу інформації з реєстру, зараховуються до відповідних бюджетів.

Органи державної влади звільняються від плати за видачу за їх запитом інформації з реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

4. Інформація, що міститься в реєстрі, видається на бланках суворої звітності, форма яких затверджується уповноваженим органом.

5. Інформація, що міститься в реєстрі, може використовуватися в інших загальнодержавних реєстрах, держателем чи розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва, у визначеному законодавством порядку.

6. Передача інформації, отриманої з реєстру документів дозвільного характеру, третім особам на комерційній основі забороняється.

7. Порядок формування, ведення та користування реєстром визначається уповноваженим органом, який є його розпорядником.";

7) у статті 7:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Основні вимоги до порядку видачі місцевими та регіональними дозвільними органами документів дозвільного характеру";

абзац третій частини другої виключити;

абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:

"6. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, в якій зберігаються заява на видачу відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї, а також копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.";

частини сьому і дев'яту викласти у такій редакції:

"7. Копія заяви, засвідчена підписом адміністратора, та документи, що додаються до неї, передаються у день реєстрації заяви або наступного робочого дня до відповідних місцевих або регіональних дозвільних органів.";

перше речення частини восьмої після слів "від адміністратора" доповнити словами "або безпосередньо від суб'єкта господарювання";

"9. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня після видачі відповідним місцевим або регіональним дозвільним органом документа дозвільного характеру повідомляє заявника про прийняте рішення, час та місце видачі документа дозвільного характеру (у разі якщо законом передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, адміністратор зобов'язаний повідомити про це заявника).

Документ дозвільного характеру видається у разі пред'явлення документа, який підтверджує внесення плати за його видачу, якщо вона передбачена законом.

Адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання документа, який підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, передає його до відповідного місцевого або регіонального дозвільного органу, залишивши у дозвільній справі копію цього документа.";

абзац другий частини дванадцятої виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім підпункту 2 пункту 4 цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Закони, інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

____________

 

Опрос