Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно совершенствования процедур банкротства)

Проект закона Украины от 12.12.2007 № 1192
Дата рассмотрения: 12.12.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 19, ст. 256; 2005 р., N 33, ст. 431):

у частині першій:

слова "Державною виконавчою службою" замінити словами "органами державної виконавчої служби";

доповнити частину після слова "аукціонах" словами ", а майна, зазначеного у частині третій цієї статті - на комісійних умовах";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Рухоме майно, витрати з реалізації якого на прилюдних торгах, аукціонах перевищують вартість майна, визначену на підставі оцінки, проведеної відповідно до статті 57 цього Закону, реалізуються на комісійних умовах через торговельні підприємства у порядку, встановленому законодавством.".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

у частині четвертій:

у першому реченні слова "передане торговельним організаціям майно не буде продано" замінити словами "майно не буде продано на прилюдних торгах, аукціонах";

друге речення після слів "Державний виконавець" доповнити словами і цифрами "у 10-денний строк";

у першому реченні частини сьомої слово "оцінкою" замінити словами "початковою вартістю";

перше і третє речення частини восьмої виключити.

2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р., N 9, ст. 186, N 48, ст. 480; 2006 р., N 1, ст. 18, N 8, ст. 88):

1) у статті 1:

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"представник працівників боржника - особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника (три четвертини загальної кількості делегатів), або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій - їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу;";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"ліцензування - видача, переоформлення, анулювання ліцензій, зупинення дії ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів; контроль за додержанням арбітражними керуючими вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); застосування державним органом з питань банкрутства заходів впливу до арбітражних керуючих та осіб, які мають намір провадити діяльність арбітражних керуючих;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право фізичної особи - підприємця на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за умови виконання вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих;

анулювання ліцензії - позбавлення арбітражного керуючого державним органом з питань банкрутства права на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) шляхом прийняття рішення про анулювання ліцензії з підстав, визначених цим Законом;

зупинення дії ліцензії - тимчасове позбавлення арбітражного керуючого державним органом з питань банкрутства права на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) шляхом прийняття рішення про зупинення дії ліцензії з підстав, визначених цим Законом;

повторне порушення - вчинення арбітражним керуючим порушення вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аналогічного раніше вчиненому ним порушенню;

відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства - письмова відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки; створення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) перешкод (у тому числі ухилення, бездіяльність, ігнорування, уникнення) в проведенні перевірки; непризначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) уповноваженого представника, який має право брати участь у проведенні перевірки у разі відсутності арбітражного керуючого.";

2) у статті 31:

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути призначено фізичну особу - підприємця, яка має повну вищу юридичну, економічну або технічну освіту, а також досвід роботи за відповідним фахом не менше ніж три роки, володіє спеціальними знаннями та не є заінтересованою особою щодо боржника і кредиторів.";

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Для здобуття спеціальних знань фізична особа - підприємець повинна до подання заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) пройти навчання та одержати відповідне свідоцтво в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), якому видано зазначену ліцензію, зобов'язаний щороку підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, та подавати йому копію відповідного свідоцтва, засвідчену в установленому порядку, не пізніше ніж через десять робочих днів після закінчення навчання. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії ліцензії.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може здійснювати свої повноваження одночасно не більше ніж у п'яти суб'єктів господарювання. Це обмеження не поширюється на арбітражного керуючого у разі виконання ним повноважень, визначених статтею 52 цього Закону.";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) діють на підставі ухвали господарського суду за умови наявності ліцензії, виданої державним органом з питань банкрутства.

Здійснення функцій арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або після її анулювання чи зупинення дії не допускається.

У разі анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час здійснення ним своїх повноважень господарський суд у двотижневий строк з дня надходження копії рішення державного органу з питань банкрутства про анулювання або зупинення дії ліцензії виносить ухвалу про призначення іншого арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Законом.";

доповнити частину третю після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"особи, які здійснюють повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у п'яти суб'єктів господарювання, з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити частину п'яту після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"провадити свою діяльність відповідно до вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання і встановлюють права, обов'язки та відповідальність їх керівників, а також рішень державного органу з питань банкрутства;

подавати відомості, документи та матеріали, що стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на вимогу державного органу з питань банкрутства в порядку і строки, визначені цим органом;

створювати умови для проведення державним органом з питань банкрутства перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

подавати в установленому порядку державному органу з питань банкрутства в десятиденний строк з дати зміни місця проживання, зазначеного у ліцензії, заяву про її переоформлення;

залучати представників державного органу з питань банкрутства та органу, уповноваженого управляти державним майном боржника, до участі у зборах кредиторів, роботі комітету кредиторів та ліквідаційної комісії у випадках, передбачених цим Законом;

усувати виявлені порушення законодавства згідно з вимогою державного органу з питань банкрутства у визначені ним строки;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом одинадцятим;

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:

"8. Невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) згідно з цим Законом, є підставою для анулювання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та притягнення до відповідальності згідно із Законом.";

доповнити частину дев'яту абзацами такого змісту:

"У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) відсторонюється від роботи ухвалою господарського суду, яка приймається на підставі:

подання комітету кредиторів, власника майна боржника (органу, уповноваженого управляти державним майном) або державного органу з питань банкрутства;

вимоги державного органу з питань банкрутства про анулювання ліцензії або зупинення її дії.".

3) доповнити Закон розділом I-А такого змісту:

"Розділ I-А ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ (РОЗПОРЯДНИКІВ МАЙНА, КЕРУЮЧИХ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОРІВ)

Стаття 51. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Ліцензійні умови провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не встановлюються.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових та позапланових перевірок додержання ними вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Порядок проведення таких перевірок встановлюється державним органом з питань банкрутства.

2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) під час перевірки додержання ним вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих, надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує створення умов для її проведення.

3. Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень здійснюють контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і зобов'язані повідомити державний орган з питань банкрутства про виявлення факту порушення вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Стаття 52. Заходи впливу, що застосовуються державним органом з питань банкрутства

1. Державний орган з питань банкрутства застосовує відповідно до закону заходи впливу до арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у разі порушення ними вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

2. Державний орган з питань банкрутства може застосувати до арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) такі заходи впливу:

вимога щодо усунення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) виявлених державним органом з питань банкрутства порушень законодавства;

зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) або її анулювання.

3. Державний орган з питань банкрутства відмовляє у видачі ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

особі, якій відповідно до закону заборонено провадити підприємницьку діяльність;

особі, якій відповідно до закону заборонено провадити діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

особі, яка провадить діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без ліцензії або за наявності ліцензії, дія якої зупинена.

4. Рішення державного органу з питань банкрутства щодо застосування заходів впливу є обов'язковими для виконання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами).

5. Підставою для зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:

повторне повернення оператором поштового зв'язку кореспонденції, надісланої за місцем проживання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що зазначалося у ліцензії;

неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в установлений строк копії свідоцтва, що підтверджує підвищення ним кваліфікації щороку.

Після усунення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) причин, що стали підставою для зупинення дії виданої йому ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), державний орган з питань банкрутства поновлює дію ліцензії.

6. Підставою для анулювання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:

заява арбітражного керуючого про анулювання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

рішення про державну реєстрацію припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи -підприємця;

ухвала господарського суду, якою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відсторонено від роботи у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх обов'язків;

ухвала суду, якою встановлено факт наявності в заяві, поданій особою до господарського суду до призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором), неправдивих відомостей щодо неналежності особи до категорій, визначених абзацами другим - шостим частини третьої статті 31 цього Закону;

рішення суду про заборону провадження такою особою діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

виявлення обставин, за наявності яких згідно з вимогами законодавства особі заборонено провадити підприємницьку діяльність;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих фізичною особою - підприємцем для одержання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

неможливість арбітражного керуючого забезпечити виконання вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

акт про встановлення факту передачі ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) юридичній або іншій фізичній особі для провадження господарської діяльності;

неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в установлений державним органом з питань банкрутства строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства;

відсутність під час проведення перевірки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який одержав повідомлення про її проведення, або уповноваженого ним представника, який має право брати участь у проведенні перевірки;

неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) документів, необхідних для проведення перевірки;

повторне неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в порядку, установленому законодавством, державному органу з питань банкрутства інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному органу з питань банкрутства в порядку і строки, визначені цим органом, на його вимогу відомостей, документів та матеріалів, які стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

невиконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) рішення державного органу з питань банкрутства щодо усунення виявлених ним порушень арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

повторне порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих;

порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) установлених вимог щодо переоформлення ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

акт перевірки про виявлення порушення вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), а також з питань банкрутства, яке неможливо виправити.

7. Рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надсилається (вручається) арбітражному керуючому за адресою, наведеною в ліцензії, із зазначенням підстав для анулювання або зупинення її дії не пізніше ніж через три робочі дні з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на підставі невиконання вимоги державного органу з питань банкрутства щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства здійснюється з обов'язковим запрошенням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або його представників.

8. Рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) набирає чинності з моменту його прийняття.

Дія рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не зупиняється у разі подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) скарги на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування до експертно-апеляційної ради, утвореної при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

9. Фізична особа - підприємець може одержати нову ліцензію на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не раніше ніж через два роки з дати анулювання попередньої ліцензії у разі її анулювання на підставі:

виявлення обставин, за наявності яких згідно з вимогами законодавства особі заборонено провадити підприємницьку діяльність;

неможливості арбітражним керуючим забезпечити виконання вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

винесення господарським судом ухвали, якою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відсторонено від роботи у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням ним своїх обов'язків;

винесення судом ухвали, якою встановлено факт наявності в заяві, поданій особою до господарського суду до призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором), неправдивих відомостей щодо неналежності особи до категорій, визначених абзацами другим - шостим частини третьої статті 31 цього Закону;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих фізичною особою - підприємцем для одержання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

встановлення факту неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в установлений державним органом з питань банкрутства строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

відмови арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства;

відсутності під час проведення перевірки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який одержав повідомлення про її проведення, або уповноваженого ним представника, який має право брати участь у проведенні перевірки;

повторного неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в порядку, установленому законодавством, державному органу з питань банкрутства інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) документів, необхідних для проведення перевірки;

неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному органу з питань банкрутства в порядку і строки, визначені цим органом, на його вимогу відомостей, документів та матеріалів, які стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

невиконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимоги державного органу з питань банкрутства щодо усунення виявлених ним порушень арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

повторного порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих;

порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) установлених вимог щодо переоформлення ліцензії.

10. Рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) може бути оскаржено фізичною особою-підприємцем у судовому порядку або до експертно-апеляційної ради, утвореної при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.";

4) доповнити частину восьму статті 7 абзацом такого змісту:

"докази про повідомлення не пізніше ніж за три місяці до дня подання до суду заяви про порушення справи про банкрутство власника майна боржника (органу, уповноваженого управляти державним майном) про наявність підстав для порушення справи про банкрутство підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків.";

5) доповнити частину першу статті 9 абзацом такого змісту:

"не подано доказів щодо повідомлення не пізніше ніж за три місяці до дня подання до суду заяви про порушення справи про банкрутство власника майна боржника (органу, уповноваженого управляти державним майном) про наявність підстав для порушення справи про банкрутство підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків.";

6) доповнити частину п'яту статті 11 абзацом такого змісту:

"Заявник зобов'язаний у триденний строк після опублікування в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство подати господарському суду докази розміщення такого оголошення.";

7) у статті 13:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - підприємця, яка має повну вищу юридичну, економічну або технічну освіту, а також досвід роботи за відповідним фахом не менше ніж три роки, володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до статті 1 цього Закону і якій видано ліцензію на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в установленому законодавством порядку.";

друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Цей строк може бути продовжений або скорочений судом за клопотанням комітету кредиторів чи самого розпорядника майна, погодженим власником майна боржника (органом, уповноваженим управляти державним майном).";

у частині шістнадцятій:

доповнити друге речення після слів "за клопотанням комітету кредиторів" словами ", а у разі провадження у справі про банкрутство державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, - за умови погодження з державним органом з питань банкрутства і органом, уповноваженим управляти державним майном,";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"У разі коли за результатами проведення аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, виявлено ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства розпорядник майна подає державному органу з питань банкрутства та власнику майна боржника (органу, уповноваженому управляти державним майном) пропозиції щодо зміни керівника боржника.

Державний орган з питань банкрутства разом з власником майна боржника (органом, уповноваженим управляти державним майном) розглядає подані розпорядником майна пропозиції та матеріали і в разі потреби організовує проведення додаткового аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника та виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Розпорядник майна державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, на підставі поданих пропозицій та за умови погодження з державним органом з питань банкрутства і органом, уповноваженим управляти державним майном, може звернутися до господарського суду з клопотанням про винесення ухвали щодо тимчасового покладення на нього повноважень керівника боржника до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та направити відповідні матеріали до правоохоронних органів.

Про припинення повноважень керівника державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, та тимчасове покладення їх на розпорядника майна господарський суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена в установленому порядку.";

8) у статті 14:

доповнити частину шосту абзацом такого змісту:

"Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"8. Боржник має право під час проведення процедури розпорядження майном одночасно задовольнити вимоги всіх кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів.";

9) у статті 17:

у другому реченні абзацу другого частини другої слова ", або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або) інвесторів" виключити;

доповнити частину шосту після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"виступати представником сторони колективного договору на період санації;".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

10) у статті 18:

у частині першій:

доповнити абзац другий після слова "боржника" словами "з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"План санації повинен передбачати заходи щодо додержання норм Закону України "Про охорону праці", галузевих норм та правил безпеки праці, охорони навколишнього природного середовища, а також кошторис на здійснення цих заходів.".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

доповнити абзац тринадцятий частини другої після першого речення новим реченням такого змісту: "У разі коли планом санації передбачено звільнення працівників, які не можуть бути залучені до його виконання, керуючий санацією не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного звільнення повинен подати первинним організаціям профспілки відповідну інформацію, а також провести консультації з профспілками про вжиття заходів до запобігання звільненню чи зведення кількості звільнюваних працівників до мінімуму або пом'якшення наслідків будь-якого звільнення.";

11) доповнити частину четверту статті 19 після слів "права та обов'язки роботодавця" словами ", в тому числі за колективним договором,";

12) доповнити частину третю статті 25 після слів "фінансових органів" словами "та профспілки";

13) доповнити частину другу статті 36 абзацом такого змісту:

"У разі коли кількість голосів, які належать органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України, інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), перевищує 50 відсотків кількості голосів, які належать кредиторам, включеним до реєстру вимог кредиторів, умови мирової угоди не можуть передбачати прощення (списання) зазначеної заборгованості за винятком пені та штрафних санкцій, але можуть передбачати розстрочення чи відстрочення погашення боргу із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) конкурсних та поточних кредиторів.";

14) доповнити абзац шостий частини четвертої статті 37 після слів "корпоративні права" словами ", за винятком активів державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, які можуть бути продані виключно на конкурсних засадах відповідно до законодавства з питань приватизації";

15) доповнити частину першу статті 40 пунктом 9 такого змісту:

"9) заявником протягом двадцяти днів після підготовчого засідання суду не подано господарському суду примірник видання офіційного друкованого органу з розміщеним у ньому оголошенням про порушення справи про банкрутство.";

16) частину четверту статті 52 виключити;

17) у частині другій статті 53:

в другому реченні слова "що дали згоду на її проведення," виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"У разі коли планом санації передбачено звільнення працівників, які не можуть бути залучені до його виконання, керівник не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного звільнення повинен подати первинним організаціям профспілки відповідну інформацію, а також провести консультації з профспілками про вжиття заходів до запобігання звільненню чи зведення кількості звільнюваних працівників до мінімуму або пом'якшення наслідків будь-якого звільнення.".

3. Статтю 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18, ст. 155; 2007 р., N 9, ст. 67) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензування діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Норми Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" застосовуються для ліцензування діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в частині, не врегульованій Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77; 2005 р., N 2, ст. 31).

3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Ліцензії на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків за умови щорічного підвищення кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, та подання такому органу копії відповідного свідоцтва, засвідченої в установленому порядку, не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення кожного року з дня видачі ліцензії на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії ліцензії.

5. Встановлені відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та порядок контролю за їх додержанням діють до набрання чинності цим Законом.

____________

Опрос