Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О товарной бирже" и другие законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 971
Дата рассмотрения: 17.09.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83; 2002 р., N 16) викласти в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товарну біржу

Цей Закон визначає порядок створення та діяльності товарних бірж, правові засади регулювання біржового товарного ринку, гарантії реалізації прав і законних інтересів учасників біржової торгівлі.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття товарної біржі

1. Товарна біржа є непідприємницьким товариством, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності з метою здійснення ними біржової торгівлі, що здійснюється у формі гласних публічних торгів, що проводяться в заздалегідь визначеному місці і у визначений час по встановлених товарною біржею правилах, яка надає послуги з укладання біржових договорів, виявлення попиту і пропозицій на біржові товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торгівельним операціям.

2. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом, не має на меті одержання прибутку і не може бути стороною біржових договорів. Плата за надання послуг, реєстрацію договорів, а також сума штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення правил біржової торгівлі, не розподіляються між її членами, а спрямовуються на виконання статутних завдань.

3. Товарна біржа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.

4. Товарна біржа не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само як і члени товарної біржі не відповідають за її зобов'язаннями.

5. Юридичні особи, діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, не мають права здійснювати біржову торгівлю на біржовому товарному ринку, використовувати слова "товарна біржа" у своїх найменуваннях, рекламі, інших інформаційних матеріалах.

Стаття 2. Сфера діяльності товарної біржі

1. До сфери діяльності товарної біржі належить:

1) організація біржової торгівлі;

2) оприлюднення цін, визначених на підставі співвідношення попиту і пропозицій на біржові товари, проведення їх котирування;

3) розповсюдження інформації про результати біржових торгів та кон'юнктуру на ринку біржових товарів;

4) надання учасникам біржової торгівлі послуг із зберігання біржового товару, організаційно-інформаційних, рекламних, консультаційних послуг, а також послуг з клірингорозрахункового обслуговування за укладеними біржовими договорами.

Стаття 3. Права та обов'язки товарної біржі

1. Товарна біржа має право:

1) установлювати для всіх учасників торгів обов'язкові правила біржової торгівлі відповідно до законодавства;

2) утворювати відповідно до закону постійно діючі третейські суди для вирішення спорів по справах, що виникають лише у межах даної відповідної біржі;

3) установлювати розмір вступних та періодичних внесків для членів товарної біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;

4) установлювати відповідно до статуту товарної біржі плату за реєстрацію договорів на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

5) створювати підрозділи товарної біржі та затверджувати положення про них;

6) розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

7) укладати договори з іншими товарними біржами, мати своїх представників на товарних біржах, у тому числі розташованих за межами України;

8) створювати товарні склади;

9) утворювати котирувальну комісію;

10) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні видання;

11) вирішувати інші питання, передбачені законом.

2. Товарна біржа зобов'язана:

1) створювати умови для здійснення біржової торгівлі;

2) регулювати біржові операції;

3) проводити котирування цін на товари, що допускаються до обігу на товарній біржі;

4) надавати членам і учасникам товарної біржі організаційні та інформаційні послуги;

5) забезпечувати збирання, оброблення і розповсюдження інформації, що стосується кон'юнктури ринку;

6) подавати в установленому Законом України Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі статистики звіт про діяльність біржі.

3. У своїй діяльності товарна біржа не має права:

1) надавати будь-які переваги чи будь-які обмеження для окремих учасників біржової торгівлі;

2) визначати розміри винагороди учасників біржової торгівлі за виконання посередницьких функцій у процесі укладання біржових договорів.

Стаття 4. Принципи діяльності товарної біржі

1. Основними принципами діяльності товарної біржі є:

1) публічне проведення біржових торгів;

2) рівноправність учасників біржових торгів;

3) виявлення вільних ринкових цін шляхом концентрації попиту і пропозицій.

Стаття 5. Гарантії діяльності товарної біржі

1. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування в діяльність товарної біржі, за винятком випадків, передбачених законом, не допускається.

Стаття 6. Державне регулювання біржового товарного ринку

1. Державне регулювання діяльності товарних бірж покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію економічної політики (далі - уповноважений орган).

2. Основними функціями уповноваженого органу є:

1) розроблення нормативно-правових актів щодо функціонування біржового товарного ринку та їх затвердження у випадках, передбачених законодавством;

2) визначення кваліфікаційних вимог до діяльності товарних бірж;

3) акредитація товарних бірж згідно з установленим Кабінетом Міністрів України порядком та контроль за додержанням умов акредитації;

4) міжнародне співробітництво у сфері біржового товарного ринку;

5) участь в організації навчання з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з біржової торгівлі;

6) контроль за діяльністю товарних бірж.

Розділ II. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Стаття 7. Створення та припинення товарної біржі

1. Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання юридичних та/або фізичних осіб - підприємців (далі - засновники).

2. Для створення товарної біржі її засновники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма засновниками, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

3. Установчим документом товарної біржі є затверджений учасниками статут.

4. Засновниками не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

5. Кількість членів товарної біржі не може бути меншою від 20 осіб.

6. Статутний фонд товарної біржі не може бути меншим 500 тис. гривень.

7. Товарна біржа для виконання своїх статутних завдань може створювати відокремлені підрозділи (представництва), клірингорозрахункову установу згідно із законодавством України.

8. Товарна біржа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

9. Припинення товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом.

1. Майно товарної біржі, яке складається з основних фондів та оборотних засобів, належить їй на праві власності.

2. Майно товарної біржі формується за рахунок:

1) майна та коштів, переданих засновниками до її статутного фонду;

2) вступних та періодичних внесків членів товарної біржі;

3) коштів, що вносяться як плата за користування послугами товарної біржі;

4) іншого майна, набутого на підставах, передбачених законом;

5) сум штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення правил біржової торгівлі.

Стаття 9. Статут товарної біржі

1. Статут товарної біржі є установчим документом, на підставі якого вона діє.

2. У статуті товарної біржі зазначаються:

1) найменування товарної біржі;

2) предмет та мета діяльності;

3) розмір статутного фонду і порядок його утворення;

4) види фондів, що утворюються товарною біржею і порядок їх утворення;

5) розмір вступних і періодичних внесків та порядок їх сплати;

6) порядок використання майна товарної біржі;

7) органи управління і контролю за діяльністю товарної біржі, порядок їх утворення, прийняття рішень та повноваження;

8) порядок прийняття у члени товарної біржі та припинення членства;

9) права та обов'язки членів, у тому числі строкових членів товарної біржі;

10) порядок затвердження правил біржової торгівлі та внесення до них змін;

11) порядок скликання загальних зборів;

12) порядок припинення товарної біржі.

3. Статут може містити інші, пов'язані з особливостями діяльності товарної біржі положення, що не суперечать цьому Закону та іншим законодавчим актам.

Стаття 10. Державна реєстрація товарної біржі

1. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Розділ III. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРНІЙ БІРЖІ

Стаття 11. Членство у товарній біржі

1. Членами товарної біржі є засновники, а також юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що прийняті у члени товарної біржі після її створення.

2. Юридична особа або фізична особа - підприємець, яка прийнята у члени товарної біржі відповідно до статуту, робить вступний внесок.

3. Членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

4. Член товарної біржі має право на:

1) управління справами товарної біржі;

2) здійснення біржової торгівлі;

3) біржове місце;

4) інші права, визначені статутом.

5. Член товарної біржі має право відступити своє право на здійснення біржової торгівлі та біржове місце іншій особі, що не є членом біржі за договором на певний строк.

6. Член товарної біржі може відступити своє право лише одній юридичній особі або фізичній особі - підприємцю.

7. Юридична особа або фізична особа - підприємець, яка уклала договір з членом біржі про відступлення на її користь права на здійснення біржової торгівлі та біржове місце, набуває статусу строкового члена товарної біржі.

8. Строковий член товарної біржі не має права на участь в управлінні справами товарної біржі.

Розділ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Стаття 12. Органи управління

1. Органами управління товарної біржі є загальні збори членів товарної біржі, біржовий комітет (рада біржі) та виконавча дирекція.

Стаття 13. Вищий орган управління товарної біржі

1. Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори членів товарної біржі.

2. До компетенції загальних зборів членів товарної біржі належить:

1) утворення органів управління та контролю за діяльністю біржі;

2) визначення порядку використання майна біржі;

3) затвердження статуту товарної біржі, внесення до нього змін;

4) визначення основних напрямів діяльності біржі;

5) затвердження річних результатів діяльності біржі, звітів біржового комітету, контрольно-ревізійної комісії;

6) затвердження положень про біржовий комітет (раду біржі), контрольно-ревізійну комісію та виконавчу дирекцію;

7) прийняття рішення про припинення товарної біржі;

8) затвердження правил біржової торгівлі.

Статутом товарної біржі до компетенції загальних зборів можуть належати інші питання її діяльності.

3. Загальні збори членів товарної біржі скликаються біржовим комітетом товарної біржі з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на рік. Про скликання загальних зборів та їх порядок денний члени товарної біржі повідомляються в порядку, визначеному її статутом.

4. Позачергові загальні збори членів товарної біржі можуть бути скликані на вимогу не менш як третини членів біржі або на вимогу біржового комітету (ради біржі) або контрольно-ревізійної комісії із зазначенням підстав і мети такого скликання.

5. Загальні збори членів товарної біржі правоможні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини їх членів.

6. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів присутніх на зборах членів товарної біржі, якщо інше не встановлено статутом.

Стаття 14. Біржовий комітет (рада біржі)

1. Біржовий комітет (рада біржі) здійснює управління товарною біржею в період між загальними зборами її членів.

2. Біржовий комітет (рада біржі) обирається загальними зборами членів товарної біржі з числа членів товарної біржі і підзвітний загальним зборам.

Стаття 15. Виконавча дирекція

1. Виконавча дирекція вирішує питання поточної діяльності товарної біржі, які відповідно до статуту належать до її компетенції.

Стаття 16. Контрольно-ревізійна комісія

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товарної біржі здійснює контрольно-ревізійна комісія.

2. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна загальним зборам членів товарної біржі та обирається загальними зборами із числа членів товарної біржі у кількості не менше трьох осіб. Членами контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени біржового комітету (ради біржі) і члени виконавчої дирекції товарної біржі.

3. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товарної біржі проводяться контрольно-ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів членів товарної біржі або на вимогу не менш як 10 відсотків членів товарної біржі.

4. На вимогу контрольно-ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб товарної біржі.

Розділ V. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ УЧАСНИКИ

Стаття 17. Біржова торгівля

1. Біржова торгівля - система підготовки, укладення, оформлення та реєстрації договорів, розповсюдження інформації за єдиними правилами біржової торгівлі для всіх учасників біржової торгівлі.

2. Біржові торги - публічне укладення біржових договорів на товарній біржі, яке здійснюється за єдиними правилами біржової торгівлі з установленою періодичністю у заздалегідь визначених місці і часі.

Біржові торги можуть проводитися з використанням спеціалізованих електронних систем.

Стаття 18. Правила біржової торгівлі

1. Правила біржової торгівлі розробляються згідно із статутом товарної біржі та типовими правилами біржової торгівлі, які затверджуються уповноваженим органом.

2. Правилами біржової торгівлі визначаються:

1) порядок проведення біржових торгів;

2) перелік біржових товарів, допущених до біржової торгівлі;

3) вимоги до членів товарної біржі та біржових брокерів щодо їх участі у біржових торгах і кваліфікації брокерів;

4) порядок укладення, реєстрації та обліку біржових договорів;

5) види і порядок клірингорозрахункового обслуговування біржової торгівлі;

6) порядок визначення котирувальних цін на біржові товари;

7) порядок проведення розрахунків між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами;

8) заходи, спрямовані на забезпечення порядку на біржових торгах;

9) розміри плати за користування послугами товарної біржі учасниками біржових торгів;

10) умови застосування товарною біржею санкцій до учасників біржової торгівлі;

11) порядок інформаційного обслуговування учасників біржової торгівлі, зокрема подання інформації про майбутні біржові торги, біржові договори, що були укладені членами та строковими членами товарної біржі, про кон'юнктуру на ринку біржових товарів;

12) порядок реєстрації членів товарної біржі;

13) загальні вимоги до біржових контрактів;

14) порядок усунення біржових брокерів від участі у біржових торгах;

15) інші вимоги, що стосуються порядку здійснення біржової торгівлі.

Стаття 19. Учасники біржової торгівлі

1. Учасниками біржової торгівлі є члени та строкові члени товарної біржі.

2. Біржові договори укладаються під час проведення біржових торгів тільки членами та строковими членами товарної біржі.

3. Товарна біржа забезпечує згідно з правилами біржової торгівлі членів та строкових членів товарної біржі місцем на торговельному майданчику біржі або в її електронній системі (біржовим місцем).

4. Члени та строкові члени товарної біржі - юридичні особи вважаються брокерськими фірмами.

5. Члени та строкові члени товарної біржі - фізичні особи - підприємці вважаються незалежними брокерами.

6. Біржовими брокерами є незалежні брокери, а також уповноважені особи брокерських фірм.

7. Біржові брокери отримують право на укладення біржових договорів після їх реєстрації в установленому порядку.

8. Товарна біржа здійснює ведення реєстрів біржових брокерів.

9. Товарна біржа встановлює кваліфікаційні вимоги до біржових брокерів.

10. Біржові брокери мають право пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця та вчиняти інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

11. Біржовим брокерам забороняється розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій.

Стаття 20. Біржові посередники

1. Члени та строкові члени товарної біржі, що укладають біржові договори в інтересах біржових клієнтів, є біржовими посередниками.

2. Біржові клієнти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що не є членами біржі та в інтересах яких біржові посередники укладають біржові договори.

3. Відносини між біржовим посередником і біржовим клієнтом оформляються письмово шляхом укладення відповідного договору.

4. Біржовий посередник може діяти від:

1) імені та за рахунок біржового клієнта;

2) імені біржового клієнта і за свій рахунок;

3) свого імені та за рахунок біржового клієнта;

4) свого імені та за свій рахунок.

5. Біржовий посередник зобов'язаний виконувати умови договору, а також:

1) ознайомити біржового клієнта з правилами біржової торгівлі та умовами розрахункового обслуговування;

2) укладати біржові договори в інтересах біржового клієнта тільки після роз'яснення йому характеру ризиків, пов'язаних з цими договорами;

3) укладаючи від свого імені та за свій рахунок біржові договори, що зачіпають інтереси біржового клієнта, вчасно інформувати його про це;

4) не надавати перевагу собі за наявності розпорядження від біржового клієнта;

5) своєчасно подавати біржовому клієнту повну інформацію про укладення біржових договорів в його інтересах, про хід виконання біржових контрактів, а також розпоряджень біржового клієнта.

Стаття 21. Біржові товари

1. Біржовими є товари (крім об'єктів нерухомого майна, транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів) з визначеними родовими ознаками та якістю, у тому числі товарний дериватив, допущені до обігу на товарній біржі згідно з правилами біржової торгівлі, крім заборонених до обігу законодавством.

2. Товарний дериватив - стандартний документ (біржовий договір), який засвідчує зобов'язання або право на здійснення продажу та/або купівлі біржового товару на визначених умовах у майбутньому (форвард, ф'ючерс, опціон).

Стаття 22. Біржовий договір

1. Біржовим визнається договір, що укладений учасниками біржової торгівлі на біржові товари під час проведення біржової сесії на торговельному майданчику або в електронній системі товарної біржі. Біржовий договір має бути зареєстрований товарною біржею не пізніше наступного за укладенням договору дня.

2. Біржовий договір вважається укладеним з моменту його реєстрації товарною біржею згідно з правилами біржової торгівлі.

3. Біржові договори оформляються шляхом підписання біржового контракту (письмово або зафіксованого у вигляді електронних даних).

4.Біржовий договір може бути нотаріально посвідчений, якщо цього вимагає будь-яка із сторін договору

5. Зміст біржових договорів не підлягає розголошенню (за винятком інформації, що стосується найменування товару, його кількості, ціни, місця і строку виконання договору).

6. Інформація щодо біржових договорів може подаватися на письмову вимогу суду, органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби у випадках, передбачених законом.

7. Біржові договори не можуть укладатися від імені та за рахунок товарної біржі

Стаття 23. Види біржових договорів

1. На біржових торгах учасниками можуть укладатися такі біржові договори:

1) спотовий договір - договір про взаємну передачу прав і зобов'язань щодо наявного біржового товару з терміновою його поставкою і проведенням розрахунків. Умови договору (кількість товару, якість, умови поставки, ціна тощо) узгоджуються покупцем та продавцем;

2) форвардний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) біржовий товар у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладання такого контракту;

3) ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) біржовий товар у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. Покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту;

4) опціон - стандартний документ, який дає право придбати (продати) біржовий товар на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на час укладення або придбання такого опціону за рішенням сторін контракту. За отримання такого права покупець зобов'язується сплатити продавцю узгоджену під час укладання договору суму (премію). Покупець опціону має право відмовитися від своїх прав щодо нього в односторонньому порядку.

Стаття 24. Клірингорозрахункове обслуговування біржової торгівлі

1. Клірингорозрахункове обслуговування - визначення взаємних зобов'язань учасників біржового товарного ринку за біржовими договорами, створення системи гарантій з виконання зобов'язань за біржовими договорами та організація проведення розрахунків між учасниками біржового товарного ринку.

2. Для клірингорозрахункового обслуговування біржової торгівлі товарною біржею утворюється клірингорозрахункова установа або інформаційно-розрахунковий підрозділ, що діє на підставі типового положення, затвердженого уповноваженим органом, які виконують такі функції:

1) облікова - облік укладених біржових договорів і контрактів та облік їх виконання;

2) гарантійна - створення системи гарантій виконання біржових договорів.

3. Проведення клірингових розрахунків за біржовими договорами здійснює лише клірингорозрахункова установа.

4. Клірингорозрахункова установа є фінансовою установою, яка створена відповідно до законодавства.

Стаття 25. Працівники товарної біржі

1. Працівниками товарної біржі є фізичні особи, які працюють за наймом на підставі трудового договору (контракту).

2. Працівникові товарної біржі забороняється:

1) бути засновником, членом або учасником даної товарної біржі;

2) розповсюджувати інформацію, що була отримана ним при виконанні своїх службових обов'язків".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):

друге речення частини другої статті 86 викласти у такій редакції:

"Оцінка вкладу учасника та засновника господарського товариства здійснюється відповідно до норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.";

речення друге частини другої статті 123 викласти в такій редакції: Майно, що передається об'єднанню, підлягає обов'язковій незалежній оцінці відповідно до норм Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні з відображенням його вартості у балансі об'єднання.;

у частині другій статті 284 після слів "об'єкта оренди" доповнити словами "(крім об'єктів оренди, що знаходяться в державній або комунальній власності)";

виключити частини четверту - восьму статті 279 і статтю 281;

статтю 287 доповнити новими частинами четвертою - п'ятою такого змісту:

"4. Договір оренди державного чи комунального майна підлягає нотаріальному посвідченню.

Обов'язковим додатком до договору оренди державного чи комунального майна є звіт про розмір орендної плати, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Оцінка об'єктів оренди, що знаходяться в державній або комунальній власності, здійснюється відповідно до норм Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

5. Договір оренди державного чи комунального майна, укладений з порушенням норм цієї статті та норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є недійсним (нікчемним).";

3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст. 263):

у частинах другій - четвертій статті 3 слово "бірж" у відповідному відмінку виключити;

частину четверту статті 24 доповнити реченням такого змісту:

"У випадках передбачених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" додатково подається звіт про оцінку майна, складений відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", що підтверджує розмір вкладу (вкладів).".

4. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2000 р., N 32, ст. 255, N 38, ст. 318, N 46, ст. 391; 2006 р., N 26, ст. 210):

у назві Закону слова "фінансову звітність" замінити словами "порядок подання звітності";

у преамбулі слова "складання фінансової" замінити словами "подання";

у статті 1:

в абзаці першому слова Для цілей цього Закону замінити цифрою і словами 1. Для цілей цього Закону;

в абзацах третьому та четвертому слова про діяльність замінити словами про господарську діяльність;

у абзаці шостому слово ресурсів замінити словом активів, а слова що втілюють у собі економічні вигоди виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

економічна вигода - потенційна можливість збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) суб'єкта звітності від використання активів;

у абзаці дев'ятому слова затверджений Міністерством фінансів України, що замінити словами який затверджується та погоджується відповідно до цього Закону;

у абзаці десятому слова складання та подання замінити словами ведення бухгалтерського обліку та складання;

доповнити абзацами чотирнадцятим - двадцять третім такого змісту:

"суб'єкти звітності - юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, на яких згідно з законодавством покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) та які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати звітність згідно з законодавством;

адресати звітності - органи Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, органи статистики, інші органи та установи, які приймають звітність відповідно до законодавства;

оператори електронної звітності (далі - оператори) - юридичні особи, які надають послуги з обміну електронними звітними документами та повідомленнями в системі електронної звітності на підставі ліцензії Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності та положення Про оператора електронної звітності та порядок обміну електронними звітними документами та повідомленнями в системі електронної звітності, яке розробляється та затверджується відповідно до цього Закону;

система електронної звітності - сукупність програмно-технічних засобів суб'єктів звітності, операторів та адресатів звітності, включаючи спеціалізоване програмне забезпечення та телекомунікаційні канали, що використовуються ними для формування, передачі, контролю проходження, обробки, зберігання електронних звітних документів;

звітність, звітні документи - фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що подається суб'єктами звітності адресатам звітності у строки, в порядку та за формою, встановлені законодавством;

електронні звіти, електронні звітні документи - звітні документи, що були сформовані та передані за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в системі електронної звітності відповідно до цього Закону, інших законів України;

формат електронного звітного документа - формалізований опис складу та структури даних електронного звітного документа, затверджений відповідно до цього Закону;

форма звіту, звітного документу - зразок, шаблон оформлення звітного документу, установлений законодавством;

електронне повідомлення - повідомлення про отримання електронного звіту, повідомлення про прийняття електронного звіту або інші інформаційні повідомлення, що формуються, завіряються електронним цифровим підписом та пересилаються в системі електронної звітності за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення;

спеціалізоване програмне забезпечення - програмне забезпечення, призначене для створення електронних звітних документів та повідомлень відповідного формату (стандарту), а також передачі електронних звітних документів та повідомлень у системі електронної звітності відповідно до вимог, встановлених цим Законом, та яке базується на використанні промислово придатних технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах) перетворення даних при автоматизованому формуванні, поданні, прийманні та обробці звітності, що підтверджується відповідними охоронними документами;

доповнити частинами другою - третьою такого змісту:

2. Термінологія, яка використовується в цьому Законі, стосується виключно бухгалтерського обліку та звітності і застосовується з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про телекомунікації".

3. Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у законах України "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про телекомунікації";

у статті 2:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Норми цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб'єктів господарювання незалежно від підпорядкування, форми власності та виду діяльності.

Норми цього закону щодо подання звітності в електронній формі не поширюються на фермерські господарства.

Особливості подання звітності в електронній формі бюджетними установами та організаціями визначаються адресатами звітності у межах їх повноважень та за погодженням з Радою з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності";

у частині третій слова "підприємницької діяльності" замінити словами "малого підприємництва - юридичні особи", слово "подають" замінити словом "складають" та частину доповнити словами та цим Законом;

у статті 6:

у частині першій:

у абзаці першому слова "та фінансової звітності" замінити словами "фінансової звітності, порядку подання звітних документів";

у абзаці другому слова "та складання фінансової" замінити словами "складання та подання", а слово підприємств замінити словами суб'єктів звітності та адресатів звітності;

частину другу доповнити словами за наявності позитивного висновку Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності (для актів, які стосуються питань електронної звітності);

після статті 7 доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Рада з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності

1. Рада з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності утворюється шляхом делегування до її складу по одному представнику від Державного комітету інформатизації України, Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України та п'яти представників профільного комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної економічної політики, в тому числі бухгалтерського обліку та звітності, а також інших осіб, у тому числі науковців, спеціалістів підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України за поданням Голови профільного комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної економічної політики, в тому числі бухгалтерського обліку та звітності.

Загальна кількість членів Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності не може перевищувати 15 осіб.

Члени Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності здійснює Державний комітет інформатизації України.

Рада з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності затверджує Положення про Раду з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності.

Усі рішення Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності, в тому числі рішення про обрання Голови та секретаря Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності, приймаються більшістю голосів її членів.

Висновки, рішення та роз'яснення Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності підписуються Головою та секретарем Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності, публікуються в газеті Урядовий кур'єр, оприлюднюються Радою з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності на власному офіційному веб-сайті та є обов'язковими до виконання користувачами фінансової звітності, суб'єктами звітності, адресатами звітності та операторами електронної звітності.

2. Рада з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності:

надає висновки щодо нормативно-правових актів, якими регулюються питання складання, подання, передачі та приймання електронної звітності;

надає висновки щодо відповідності вимогам цього Закону спеціалізованого програмного забезпечення, операторів електронної звітності та їх регламентів, розроблених відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону, а також у разі необхідності встановлює додаткові вимоги до них;

веде, публікує у визначених нею засобах масової інформації, у тому числі в газеті Урядовий кур'єр, та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті Реєстр спеціалізованого програмного забезпечення та операторів електронної звітності, які мають право надавати послуги з обміну електронним звітними документами в системі електронної звітності відповідно до цього Закону;

направляє адресатам звітності Реєстр спеціалізованого програмного забезпечення та операторів електронної звітності, які мають право надавати послуги з обміну електронним звітними документами в системі електронної звітності відповідно до цього Закону. Адресати звітності зобов'язані довести даний Реєстр до відома суб'єктів звітності;

розробляє та затверджує положення Про оператора електронної звітності та порядок обміну електронними звітними документами та повідомленнями в системі електронної звітності;

визначає та затверджує вимоги до електронних звітних документів, у тому числі їх формати;

розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження діяльності операторів електронної звітності, а також здійснює ліцензування такої діяльності;

повідомляє правоохоронні органи про виявлені порушення вимог цього Закону для вжиття ними заходів в межах їх компетенції";

у статті 8:

у назві та у тексті слова "на підприємстві" замінити словами "суб'єктом звітності";

у частині першій слова "на підприємстві" виключити, після слова "ведеться" доповнити словами "суб'єктом звітності", а слова "реєстрації підприємства до його ліквідації" замінити словами "його реєстрації до ліквідації";

у частині четвертій:

в абзаці другому слово "підприємства" виключити;

в абзаці четвертому слова аудиторською фірмою замінити словами аудитором (аудиторським підприємством);

у абзаці п'ятому:

слова на підприємствах замінити словами суб'єктами звітності;

абзац доповнити словами та в бюджетних установах;

у частині п'ятій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"визначає власну облікову політику";

в абзаці п'ятому слово "документообороту" замінити словом "документообігу";

в абзаці другому частини сьомої слова "на підприємстві" виключити, а слова "фінансової звітності" замінити словами "звітних документів суб'єкта звітності";

у статті 9:

у назві статті слово облікові виключити;

у частині першій слово облікові замінити словом первинні;

у частині другій:

в абзаці першому слово облікові замінити словом первинні, а слова "або машинних носіях" замінити словами "носіях та/або у формі електронного документа";

в абзаці сьомому слово "або" замінити словами "(для електронних документів - електронні цифрові підписи), а також", а слова "яка брала участь у здійсненні" замінити словами "якою засвідчений факт здійснення";

у частині четвертій слова "підписи або" замінити словами "особисті підписи (для електронних документів - електронні цифрові підписи), а також";

у частині шостій слова "на машинних носіях інформації" замінити словами "у формі електронного документа";

частини сьому і восьму після слова "обліку" доповнити словами "у тому числі складених у формі електронних документів";

у частині дев'ятій:

перше речення після слів тільки за доповнити словом письмовим;

частину доповнити новим реченням такого змісту: "Документи, складені та подані до контролюючих органів в електронному вигляді, також вилучаються у вигляді електронних документів";

у статті 11:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Сформовані суб'єктом звітності електронні звітні документи завіряються електронним цифровим підписом цього суб'єкта відповідно до норм цього Закону та Закону України Про електронний цифровий підпис";

частину другу після слів малого підприємництва доповнити словами - юридичних осіб;

у частині третій:

абзац перший після слів малого підприємництва доповнити словами - юридичних осіб;

частину доповнити новим абзацом такого змісту:

Для неприбуткових організацій (крім тих, річна звітність яких підлягає оприлюдненню, та бюджетних установ) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про використання коштів;

частину четверту доповнити словами "та за наявності позитивного висновку Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності (в частині, що стосується електронної звітності)";

доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Електронні звітні документи складаються за формою, що відповідає формі звітності, встановленій законодавством";

у статті 12:

у частині першій:

слова зобов'язані складати та подавати замінити словами складають і подають власникам (засновникам);

частину доповнити словами "у тому числі у вигляді електронних звітних документів відповідно до норм цього Закону";

частину третю після слова "документами" доповнити словом "таких";

статтю 13 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

4. Звітні періоди для складання та подання електронних звітних документів відповідають звітним періодам, визначеним законодавством для складання та подання документів на паперових носіях;

у статті 14:

у частині першій:

у першому реченні слово квартальну замінити словом проміжну;

у другому реченні слова органам виконавчої влади замінити словами адресатам звітності;

третє речення виключити;

у частині п'ятій:

після слова комісія доповнити словом (ліквідатор);

слова та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів виключити;

після розділу четвертого доповнити новим розділом п'ятим такого змісту:

"Розділ V. ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Стаття 16. Загальні засади функціонування системи електронної звітності

1. Подання, передача, приймання електронних звітних документів допускається виключно в системі електронної звітності відповідно до норм цього Закону.

2. Формування електронних звітних документів та електронних повідомлень, завірення їх електронним цифровим підписом, передача в системі електронної звітності здійснюється суб'єктами звітності (далі - суб'єкти), адресатами звітності та операторами за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення у строки та за формами відповідно до законодавства.

3. У системі електронної звітності кожен суб'єкт, адресат звітності та оператор використовує електронний цифровий підпис, що однозначно ідентифікує його в системі.

Кожен електронний цифровий підпис накладається з використанням надійного засобу електронного цифрового підпису, тобто засобу, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Електронний цифровий підпис кожного отриманого документа має бути підтверджений з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів електронного цифрового підпису.

4. Строки зберігання електронних звітних документів та електронних повідомлень відповідають строкам, установленим законодавством для зберігання аналогічних документів на паперових носіях.

5. Положення цього Закону щодо складання та подання електронних звітних документів застосовуються бюджетними установами та організаціями з урахуванням особливостей, встановлених адресатами звітності у межах їх повноважень та погоджених з Радою з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності.

Стаття 17. Спеціалізоване програмне забезпечення

1. Спеціалізоване програмне забезпечення забезпечувати повний цикл обробки електронних звітних документів та повідомлень, відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, мати позитивний висновок Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності та бути внесеним до Реєстру спеціалізованого програмного забезпечення та операторів електронної звітності.

Спеціалізоване програмне забезпечення повинно базуватись на використанні промислово придатних технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах) перетворення даних при автоматизованому формуванні, поданні, прийманні та обробці звітності, що має підтверджуватись відповідними охоронними документами.

Спеціалізоване програмне забезпечення повинно використовувати вбудовані криптографічні алгоритми та бібліотеки, які мають позитивний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

2. Спеціалізоване програмне забезпечення повинно забезпечувати:

створення у визначеному форматі, завірення електронним цифровим підписом, передачу та контроль проходження електронних звітних документів та електронних повідомлень в системі електронної звітності;

здійснення автоматичного контролю за узгодженістю показників однієї та різних форм звітних документів, які формуються суб'єктом звітності;

застосування суб'єктами надійних засобів електронного цифрового підпису, сумісних з аналогічними засобами, що використовуються адресатами звітності та операторами;

підтвердження електронного цифрового підпису, накладеного на електронний звітний документ, електронне повідомлення, з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

зберігання (архівування) переданих електронних звітних документів та повідомлень та можливість їх поновлення з архіву у разі втрати;

експорт електронних звітних документів та повідомлень на зовнішні носії (диски, дискети, карти пам'яті тощо), а також їх друк.

3. Держава гарантує рівні умови для функціонування в системі електронної звітності спеціалізованого програмного забезпечення усіх форм власності та сприяє розвитку конкуренції розробників спеціалізованого програмного забезпечення.

В системі електронної звітності може використовуватися спеціалізоване програмне забезпечення будь-якої форми власності, в тому числі державної, яке відповідає вимогам цього Закону.

Суб'єкт звітності самостійно обирає спеціалізоване програмне забезпечення, яке відповідає вимогам цього Закону.

У разі, якщо суб'єктом звітності для подання електронних звітних документів використовується спеціалізоване програмне забезпечення державної форми власності, таке програмне забезпечення має надаватися суб'єкту звітності на безоплатній основі. Послуги з технічної підтримки наданого на безоплатній основі спеціалізованого програмного забезпечення мають надаватися також безоплатно.

Стаття 18. Оператор електронної звітності

1. Апаратно-програмні, телекомунікаційні та технічні засоби, включаючи спеціалізоване програмне забезпечення, що використовуються операторами для приймання, зберігання, передачі та контролю проходження електронних звітних документів та повідомлень у системі електронної звітності відповідно до цього Закону та за наявності позитивного висновку Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності, мають відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

2. Функціями оператора є:

приймання електронних звітних документів з усіх адміністративно-територіальних одиниць України, сортування за адресатами звітності та передача адресатам;

забезпечення можливості одночасного приймання та обробки декількох електронних звітних документів, в тому числі призначених для різних адресатів звітності;

контроль проходження електронних звітних документів, формування та передача суб'єктам звітності повідомлень про прийняття електронних звітних документів, повідомлень про їх повернення, інших електронних повідомлень;

гарантована своєчасна передача електронних звітних документів та повідомлень адресатам звітності засобами телекомунікаційного зв'язку;

реєстрація та зберігання інформації про передані електронні звітні документи та повідомлення.

Оператором електронної звітності є юридична особа, яка має відповідну ліцензію, видану Радою з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності, внесена Радою з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності до Реєстру спеціалізованого програмного забезпечення та операторів електронної звітності, які мають право надавати послуги з обміну електронним звітними документами в системі електронної звітності, та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом.

Оператор здійснює свою діяльність на основі розробленого ним Регламенту, використовуючи технологічно придатні рішення, які побудовані на процесах (способах) перетворення даних при автоматизованому формуванні, поданні, прийманні та обробці звітності, що має підтверджуватись відповідними охоронними документами.

Регламент надання оператором послуг з обміну електронними звітними документами та повідомленнями в системі електронної звітності розробляється ним з урахуванням вимог цього Закону та на підставі положення Про оператора електронної звітності та порядок обміну електронними звітними документами та повідомленнями в системі електронної звітності.

Регламент використовується за наявності позитивного висновку Ради з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності.

3. Оператор не має права ознайомлення зі змістом та модифікації даних поданих електронних звітних документів.

Оператор не несе відповідальності за зміст електронних звітних документів, сформованих та переданих суб'єктами звітності.

Стаття 19. Подання електронних звітних документів

1. Суб'єкти звітності подають звітність або у формі електронних звітних документів, або на паперових носіях.

Електронні звітні документи подаються суб'єктом звітності засобами телекомунікаційного зв'язку одним з наведених нижче способів:

а) безпосередньо на електронну адресу адресата звітності;

б) через оператора, який має відповідну ліцензію та відповідає іншим вимогам цього Закону, в порядку, передбаченому цим Законом.

Звітний документ, складений на паперовому носії, подається суб'єктом звітності адресату звітності разом з електронним дублікатом цього документу на електронному носії (дискеті, диску, flash-пам'яті тощо), створеним за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке включене до Реєстру спеціалізованого програмного забезпечення та операторів електронної звітності відповідно до статті 7-1 цього Закону, у форматі, який використовується адресатом звітності та затверджений Радою з питань інформатизації бухгалтерського обліку та електронної звітності. Електронний дублікат звітного документу призначений для обробки даних звітного документу адресатом звітності та не є електронним звітним документом (електронною звітністю).

Електронний звітний документ, поданий не у порядку відповідно до цього Закону або звітний документ на папері, який не супроводжується дублікатом на електронному носії відповідно до цього Закону, не вважається поданим.

2. Суб'єкт звітності зобов'язаний забезпечити зберігання електронних звітних документів, перенесених на паперові носії, протягом строку, встановленого законодавством.

Стаття 20. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог цього Закону суб'єкти звітності, адресати звітності, оператори електронної звітності несуть відповідальність, передбачену законами України".

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом VI;

у тексті Закону слово "підприємство" в усіх відмінках і числах замінити словами "суб'єкт звітності" у відповідному відмінку і числі;

5. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2007 р., N 9, ст. 71, N 22, ст. 292):

пункт 7 частини другої статті 45 доповнити реченням такого змісту: "Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

у частині шістнадцятій статті 47 слово "організації" замінити словом "підприємства";

у статті 52:

частину першу після слова випадку доповнити словами неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою страхувальником звітності щодо страхових внесків на нього накладається штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку; у зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою;

6. У статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154):

у пункті 4.1:

підпункт 4.1.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Платник податків подає податкову декларацію за базовий податковий (звітний) період в порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

у підпункті 4.1.2:

у абзаці першому у другому реченні слова через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом виключити;

абзац другий виключити;

у абзаці п'ятому:

перше речення після слів не скріплено печаткою доповнити словами або не завірено електронним цифровим підписом;

абзаци другий - п'ятий підпункту 4.1.7 виключити;

абзац третій підпункту "з" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 викласти у такій редакції:

Податкова звітність надається податковому органу в порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

у підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17:

у абзаці першому слово десяти замінити словом ста;

у абзаці другому слово тридцяти замінити словом трьохсот;

7. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 10, ст. 37; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 27, ст. 363):

пункт 4.1. статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

База оподаткування операції від продажу об'єкта нерухомого майна, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого майна, зазначеної у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

у абзаці третьому підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 третє речення виключити;

8. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України 1997, N 4, ст. 28):

пункт 4.1. статті 4 доповнити новим підпунктами 4.1.7. та 4.1.8. такого змісту:

4.1.7. Валовий дохід від продажу об'єкта нерухомого майна, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого майна, зазначеної у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4.1.8. Валовий дохід від здійснення операцій оренди об'єктів державного та комунального майна, укладених відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" визначається виходячи з розміру плати, зазначеної у договорі оренди, але не нижче розміру орендної плати такого майна, зазначеного у звіті про розмір орендної плати, складеному згідно Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

абзац другий пункту 16.4 статті 16 після слів "визначені законом" доповнити словами "та відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

9. У статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84):

пункт 2 частини шостої після слова строк доповнити словами або подано з порушенням встановленого строку більше, ніж на 45 днів;

10. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2006 р., N 27, ст. 234; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

частину другу статті 27 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Подання звітності здійснюється відповідно до вимог законів України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

у статті 30:

у частині першій:

перше речення доповнити словами неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою страхувальником звітності щодо страхових внесків на нього накладається штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку; у зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим;

частину четверту викласти у такій редакції:

4. Посадові особи, винні в ухиленні від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасній та неповній їх сплаті, а також неподанні, несвоєчасному поданні, поданні не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

Право застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, мають керівники виконавчої дирекції Фонду та його відділень, їх заступники;

11. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2006 р., N 27, ст. 234):

абзац перший пункту 3 частини другої статті 35 після слів "установленому порядку" доповнити словами "з урахуванням вимог закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

у статті 38:

у частині першій:

абзац перший доповнити словами а також за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків;

частину доповнити новим абзацом такого змісту:

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків роботодавець сплачує штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку;

у частині четвертій:

абзац перший після слова сплаті доповнити словами неподанні, несвоєчасному поданні, поданні не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків;

12. Частину третю статті 18 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 21, ст. 252; 2006 р., N 32, ст. 271) доповнити новим реченням такого змісту: "Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

13. Статтю 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82; 1999 р., N 52, ст. 469; 2001 р., N 10, ст. 44, N 20, ст. 97; 2003 р., N 33-34, ст. 267) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною сімнадцятою такого змісту:

"Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні".

У зв'язку з цим частини сімнадцяту - двадцять п'яту вважати відповідно частинами вісімнадцятою - двадцять шостою;

14. Частину першу статті 14 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р.,N 45, ст. 238; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) після слів "податковим органом" доповнити словами "згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

15. Статті 43, 44, 45 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 5, ст. 34; 2001 р., N 48, ст. 252; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

доповнити частиною такого змісту:

"Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні"

16. Частину другу статті 18 Закону України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 43, ст. 608; 2000 р., N 43, ст. 362) доповнити реченням такого змісту: "Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

17. Статтю 4 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 191; 2001 р., N 10, ст. 44) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

18. Частину восьму статті 57 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2004 р., N 48, ст. 526) доповнити новим реченням такого змісту: "Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

19. Частину другу статті 6 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 150; 2007 р., N 9, ст. 48) доповнити реченням такого змісту: "Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

20. Пункт 7 статті 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 205; 2000 р., N 38, ст. 315) 3 доповнити реченням такого змісту: "Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

21. Статтю 5 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39; 2003 р., N 26, ст. 191, N 46, ст. 365) доповнити новою частиною такого змісту:

"Подання звітності здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні";

22. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України 1994, N 7, ст. 32):

пункт 1) частини третьої статі 30 після слів "конкретних обставин" доповнити словами "виключно на підставі рішення суду";

абзац першій частини другої статті 31 після слів "винаходу (корисної моделі)" доповнити словами "виключно за згодою власника патенту".

23. У статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 229):

частину другу після слів "надання фінансових послуг" доповнити словами "оціночної діяльності", після слова "будівництві" доповнити словами "ліцензування діяльності операторів електронної звітності";

після частини четвертої доповнити новими частинами п'ятою та шостою такого змісту: "Ліцензування діяльності операторів електронної звітності здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні".

Ліцензування професійної оціночної діяльності здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;

24. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

у статті 165-1:

у частині першій слово "восьми" замінити словом "вісімдесяти", а слово "п'ятнадцяти" замінити словами "ста п'ятдесяти";

у частині другій слово "десяти" замінити словом "ста", а слово "двадцяти" замінити словом "двохсот";

у статті 165-3:

у частині першій:

після слів "на випадок безробіття" доповнити словами "неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків";

слово "восьми" замінити словом "вісімдесяти", а слово "п'ятнадцяти" замінити словами "ста п'ятдесяти";

у частині другій слово "десяти" замінити словом "ста", а слово "двадцяти" замінити словом "двохсот";

у статті 165-4:

у частинах першій та другій слово "восьми" замінити словом "вісімдесяти", а слово "п'ятнадцяти" замінити словами "ста п'ятдесяти";

у частині третій слово "десяти" замінити словом "ста", а слово "двадцяти" замінити словом "двохсот";

у статті 165-5:

у частині першій:

після слів "втрати працездатності" доповнити словами "неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків";

слово "восьми" замінити словом "вісімдесяти", а слово "п'ятнадцяти" замінити словами "ста п'ятдесяти";

у частині другій слово "десяти" замінити словом "ста", а слово "двадцяти" замінити словом "двохсот";

у статті 186-3:

у частині першій слово "десяти" замінити словом "ста", а слово "п'ятнадцяти" замінити словами "ста п'ятдесяти";

у частині другій слово "п'ятнадцяти" замінити словами "ста п'ятидесяти", а слова "двадцяти п'яти" замінити словами "двохсот п'ятидесяти".

25. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356):

абзац другий частини другої статті 115 викласти у такій редакції:

"Оцінка вкладу учасника та засновника господарського товариства здійснюється відповідно до норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

статтю 209 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

5. Нотаріальне посвідчення правочинів щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, а також майнових прав на нього, правочинів щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо), застави транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, а також у інших випадках передбачених законодавством, здійснюється за обов'язкової наявності звіту про оцінку майна, складеному відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у частині першій статті 577:

у абзаці першому після слів "нерухоме майно" доповнити словами "у тому числі земельна ділянка, та майнові права на нього, транспортний засіб або інша самохідна машина чи механізм";

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору застави нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього, транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів є звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Договір застави нерухомого майна, транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, укладений з порушенням норм частини першої цієї статті та норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", є недійсним (нікчемним).";

у статті 657:

у частині першій слово "або" виключити, після слів "нерухомого майна" доповнити словами "транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму";

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири), іншого нерухомого майна, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму є звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири), іншого нерухомого майна, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму, укладений з порушенням норм цієї статті та норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", є недійсним (нікчемним).";

статтю 715 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Якщо договором міни (бартеру) є нерухоме майно, у тому числі земельна ділянка, транспортний засіб, інша самохідна машина чи механізм, а також в інших випадках, передбачених законом, договір міни (бартеру) підлягає нотаріальному посвідченню.

Обов'язковим додатком до договору міни (бартеру) нерухомого майна, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму є звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Договір міни (бартеру) нерухомого майна у тому числі земельної ділянки, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму, укладений з порушенням норм цієї статті та норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є недійсним (нікчемним).";

у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

у частині другій статті 719:

після слів "нерухомої речі" доповнити словами "транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму";

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору дарування нерухомої речі, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму є звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Договір дарування нерухомої речі, транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму, укладений з порушенням норм цієї статті та норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є недійсним (нікчемним).";

статтю 760 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Особливості найму державного та комунального майна визначаються Господарським кодексом України та Законом України "Про оренду державного та комунального майна";

у зв'язку з цим частини другу та третю вважати частинами третьою та четвертою відповідно;

26. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст. 27):

частину восьму статті 128 викласти у такій редакції:

"8. Обов'язковим додатком до договору купівлі-продажу земельної ділянки є звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, укладений з порушенням норм цієї статті та норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є недійсним (нікчемним).";

27. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2001, N 47, ст. 251):

у статті 3:

у частині першій:

слова зазначеними в статті 9 цього Закону (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна) виключити;

у частині другій:

у абзаці другому після слів матеріальній формі доповнити словами у тому числі земельні ділянки;

частину третю доповнити словами "який відповідає вимогам цього Закону та включений до Реєстру суб'єктів оціночної діяльності";

у частині четвертій:

після третього речення доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі проведення незалежної оцінки розміру орендної плати об'єктів оренди, визначених Законом України "Про оренду державного та комунального майна", а саме цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), складається звіт про розмір орендної плати.";

у четвертому реченні після слів "звітів про оцінку майна" доповнити словами "звітів про розмір орендної плати";

друге речення частини п'ятої викласти у такій редакції:

"Строк дії звіту про оцінку майна, звіту про розмір орендної плати, акту оцінки майна не може перевищувати одного місяця з дати оцінки. Звіт про оцінку майна, звіт про розмір орендної плати, акт оцінки майна, строк дії якого закінчився, є недійсним.";

доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

Порядок проведення оцінки державного майна, яке підлягає приватизації, встановлюється Фондом державного майна України.;

абзац четвертий частини другої статті 4 виключити;

у статті 5:

у абзаці другому частини першої:

після слів господарську діяльність доповнити словами на підставі відповідної ліцензії, згідно вимог цього Закону;

абзац доповнити словами "та на підставі якого включені до Реєстру суб'єктів оціночної діяльності";

абзац доповнити другим реченням такого змісту:

"Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання мають право здійснювати оціночну діяльність на всій території України незалежно від місця їх державної реєстрації";

статтю доповнити новими частинами такого змісту:

"Суб'єкти оціночної діяльності - юридичні особи мають право створювати відповідні структурні підрозділи (філії, представництва тощо). Права та обов'язки суб'єктів оціночної діяльності, передбачені цим Законом, поширюються також на їх структурні підрозділи.

Інформацію про суб'єктів оціночної діяльності Рада з питань оціночної діяльності доводить до нотаріусів безпосередньо або через органи Міністерства юстиції України.";

у частині першій статті 6 слова склали кваліфікаційний іспит та виключити;

у статті 7:

у частині другій:

абзац п'ятий виключити;

у абзаці шостому слово "оренди" виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"Проведення незалежної оцінки є обов'язковим у випадках:

застави державного та комунального майна;

відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю;

визначення збитків або розміру відшкодування;

відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього;

застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього;

визначення вартості активів, які вносяться учасником або засновником господарського товариства будь-якої форми власності до статутного фонду, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства;

визначення вартості активів, які передаються об'єднанню підприємств його учасниками на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання підприємств, а також у разі повернення таких активів учасникам об'єднання підприємств;

оренди об'єктів, визначених Законом України "Про оренду державного та комунального майна", а саме, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо), застави транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів;

вирішення спорів, у тому числі судових;

в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін."

у статті 8:

у абзаці першому частини другої слова у тому числі Фондом державного майна України виключити;

у частині четвертій слово визнається замінити словами "не включені до Реєстру суб'єктів оціночної діяльності або не відповідають вимогам цього Закону, є";

у статті 9:

слова що затверджуються Кабінетом Міністрів України виключити;

слова з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України замінити словами та затверджуються Радою з питань оціночної діяльності;

частину другу та третю виключити;

у частині четвертій після слів звіту про оцінку майна доповнити словами звіту про розмір орендної плати, акту оцінки майна, слова "та порядок його рецензування" виключити;

друге речення частини п'ятої виключити;

у статті 10:

у частині другій:

перше речення виключити;

у другому реченні слова При цьому виключити;

у статті 11:

частину другу виключити;

у частині шостій:

у першому реченні після слів за домовленістю сторін доповнити словами відповідно до положень цивільного законодавства України;

друге речення виключити;

у статті 12:

у назві статті слова "(акт оцінки майна)" замінити словами "звіт про розмір орендної плати, акт оцінки майна";

у частині другій:

після слів до змісту доповнити словами та форми, слова "та рецензування" виключити;

слова положеннями (національними стандартами) оцінки майна замінити словами Радою з питань оціночної діяльності;

друге речення виключити;

друге речення частини третьої викласти у такій редакції:

Акт оцінки майна обов'язково повинен бути підтверджений звітом про оцінку майна у випадках проведення обов'язкової оцінки майна, зазначених у статті 7 цього Закону, при цьому звіт про оцінку майна є обов'язковим додатком до акту оцінки майна. Акт оцінки майна, не підтверджений звітом про оцінку майна, є недійсним (нікчемним).";

у частині четвертій слова "та строк дії" виключити, слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Радою з питань оціночної діяльності";

статтю доповнити новими частинами такого змісту:

"Звіт про розмір орендної плати є документом, що містить висновки про розмір орендної плати та підтверджує виконані процедури з оцінки суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт про розмір орендної плати підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Звіт про розмір орендної плати складається у разі проведення незалежної оцінки об'єктів оренди, визначених Законом України "Про оренду державного та комунального майна", а саме цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Вимоги до змісту та форми звіту про розмір орендної плати, порядку його оформлення встановлюються Радою з питань оціночної діяльності.

Нотаріус при посвідченні правочину щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельної ділянки, а також майнових прав на нього; правочину щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму; при посвідченні договору оренди, укладеного згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в інших випадках передбачених законодавством, крім документів визначених законодавством, обов'язково перевіряє:

наявність звіту про оцінку майна (звіту про розмір орендної плати);

відповідність суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, вимогам цього Закону;

наявність на момент вчинення нотаріальної дії даних про суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, в Реєстрі суб'єктів оціночної діяльності, у порядку визначеному Радою з питань оціночної діяльності.

У разі, якщо на території окремого району в області за даними Реєстру суб'єктів оціночної діяльності, відсутні суб'єкти оціночної діяльності, що відповідають вимогам цього Закону, нотаріус може посвідчувати такі договори за наявності документу, що визначає оціночну вартість, виданого органом визначеним Радою з питань оціночної діяльності відповідно до статті 21 цього Закону для здійснення оцінки. Протягом трьох робочих днів з дати посвідчення такого правочину нотаріус надсилає інформацію про вчинений правочин разом із нотаріально засвідченою копією звіту про оцінку майна (звіту про розмір орендної плати) до органів Пенсійного фонду України, податкового органу за податковою адресою платника податку, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, в порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.

Щомісячно нотаріус надсилає до Ради з питань оціночної діяльності узагальнену інформацію про посвідчені правочини, передбачені частиною сьомою цієї статті, в порядку та за формою, встановленою Радою з питань оціночної діяльності.

Один звіт про оцінку майна (звіт про розмір орендної плати) використовується для здійснення одного правочину. Використовувати один звіт про оцінку майна (звіт про розмір орендної плати) для здійснення двох та більше правочинів заборонено. Правочини, здійсненні з порушенням вимог цієї статті є недійсними (нікчемними).

У разі відсутності звіту про оцінку майна (звіту про розмір орендної плати), невідповідності суб'єкта оціночної діяльності, що склав такий звіт, вимогам цього Закону, або встановлення факту відсутності на момент вчинення нотаріальної дії даних про суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, в Реєстрі суб'єктів оціночної діяльності, або вчинення правочину з порушенням вимог цієї статті, договір вважається недійсним (нікчемним).";

статтю 13 виключити;

статтю 14 викласти у такій редакції:

Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів

Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання та підвищення кваліфікації з питань оціночної діяльності за відповідними напрямками (у тому числі за дистанційною формою) та здійснюється у порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.

Підвищення кваліфікації оцінювачів проводиться не рідше одного разу в два роки за відповідними напрямами оцінки. Невиконання оцінювачами вимоги щодо навчання та підвищення кваліфікації є підставою для зупинення дії атестату оцінювача або його анулювання у порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.;

у статті 15:

у частині першій:

у першому реченні:

слова (далі - кваліфікаційне свідоцтво) виключити;

слова за програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки майна замінити словами за відповідними напрямками оцінки;

третє речення виключити;

у частині другій:

слова такими, майна відповідно до програми базової підготовки виключити;

слова оцінка об'єктів у матеріальній формі; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності замінити словами які зазначені у статті 7 цього Закону, та інших напрямках оцінки, визначених Радою з питань оціночної діяльності;

частини третю - п'яту замінити новими частинами такого змісту:

Порядок видачі, анулювання, зупинення дії атестатів оцінювача визначається Радою з питань оціночної діяльності.

Оцінка, яка проведена фізичною особою без атестату оцінювача, або яку позбавлено атестату оцінювача, або дія атестату оцінювача якої зупинено, є недійсною. Правочини, які здійснені на підставі недійсної оцінки є недійсним (нікчемним) з моменту їх вчинення.

Рішення Ради з питань оціночної діяльності про відмову у видачі атестату оцінювача, анулювання або зупинення його дії може бути оскаржено виключно у судовому порядку;

статтю 16 виключити;

у статті 17:

частину другу виключити;

у частині третій після слова порядок доповнити словами ведення Реєстру оцінювачів та;

доповнити новою частиною такого змісту:

Включення інформації про оцінювачів до Реєстру оцінювачів є безкоштовним.

Реєстр оцінювачів, а також зміни до нього оприлюднюється у друкованому засобі масової інформації, визначеному Радою з питань оціночної діяльності та на веб-сайті Ради з питань оціночної діяльності, а у разі необхідності може оприлюднюватися у інших засобах масової інформації, у тому числі в газеті Урядовий кур'єр та обов'язково надсилається нотаріусам, відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування.;

у статті 18:

у частині першій слова суб'єкта господарювання (далі - сертифікат) виключити;

частину другу та третю замінити новою частиною такого змісту:

Форма, порядок видачі, анулювання або зупинення дії свідоцтва на право заняття оціночною діяльністю встановлюється Радою з питань оціночної діяльності.;

у частині четвертій після слів чинного сертифіката доповнити словами або ліцензії;

частину п'яту викласти у такій редакції:

Рішення Ради з питань оціночної діяльності про відмову у видачі свідоцтва на право заняття оціночною діяльністю, анулювання або зупинення його дії може бути оскаржено виключно у судовому порядку.;

статтю 19 виключити;

статтю 20 виключити;

у статті 21:

частини першу та другу замінити частинами такого змісту:

У сфері оціночної діяльності діє Рада з питань оціночної діяльності.

Рада з питань оціночної діяльності утворюється шляхом делегування до її складу по одному представнику від Фонду державного майна України, Державного комітету статистики України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України та п'яти представників Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, а також інших осіб, у тому числі науковців та спеціалістів за поданням Голови Комітету Верховної ради України з питань економічної політики.

Загальна кількість членів Ради з питань оціночної діяльності не може перевищувати 15 осіб.

Члени Ради з питань оціночної діяльності здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Рішення Ради з питань оціночної діяльності приймаються більшістю голосів від її складу.

Регламент роботи Ради з питань оціночної діяльності розробляється та приймається Радою з питань оціночної діяльності.

Рада з питань оціночної діяльності є незалежною у своїй діяльності.

Втручання у діяльність Ради з питань оціночної діяльності та вчинення тиску на її членів забороняється.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради з питань оціночної діяльності здійснює Фонд державного майна України, або, у разі прийняття Радою з питань оціночної діяльності відповідного рішення, інший орган державної влади.;

у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати частинами дев'ятою одинадцятою;

у частині десятій:

абзац другий викласти у такій редакції: встановлення порядку видачі, анулювання або зупинення дії свідоцтва на право зайняття оціночною діяльністю;

абзац третій викласти у такій редакції: здійснення заходів, пов'язаних з професійною підготовкою оцінювачів, затвердження навчальних програм, програм підвищення кваліфікації з питань оціночної діяльності;;

у абзаці четвертому слова "у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна" виключити;

абзац п'ятий та шостий замінити абзацами такого змісту:

розроблення та затвердження методик, положень (стандартів), інших документів з питань оцінки;

розроблення та затвердження ліцензійних умов здійснення оціночної діяльності (проведення незалежної оцінки), а також здійснення ліцензування такої діяльності;

контроль за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки;

встановлення форми та порядку видачі, зупинення дії, анулювання атестатів оцінювача, свідоцтв на право зайняття оціночною діяльністю;

встановлення змісту, форми та порядку складання звіту про оцінку майна (звіту про розмір орендної плати, акта оцінки майна), порядку їх оформлення;

визначення порядку та прийняття відповідних рішень щодо включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань оціночної діяльності, ведення їх переліку;

визначення напрямків оцінки;

встановлення форми та порядку ведення Реєстру оцінювачів та Реєстру суб'єктів оціночної діяльності;

встановлення форми та порядку надання нотаріусами інформації про посвідчені правочини, передбачені частиною сьомою статті 12 цього Закону;

проведення правових, економічних досліджень у сфері оціночної діяльності;

надання роз'яснень з питань оціночної діяльності;

визначення друкованого засобу масової інформації для оприлюднення інформації щодо оціночної діяльності;

затвердження переліку матеріалів та інформації, які оприлюднюються у кожному випуску визначеного друкованого засобу масової інформації, для оприлюднення інформації щодо оціночної діяльності;

прийняття інших рішень з питань оціночної діяльності, у тому числі для усунення проблемних питань у сфері оціночної діяльності;

виконання інших функції, покладених на Раду з питань оціночної діяльності цим Законом.;

частину одинадцяту замінити частинами такого змісту:

Всі рішення Ради з питань оціночної діяльності, прийняті в межах її компетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання оцінювачами, суб'єктами оціночної діяльності, іншими особами, яких вони стосуються.

Рада з питань оціночної діяльності є підконтрольною Верховній Раді України.

Інформація про діяльність Ради з питань оціночної діяльності, результати її діяльності, Реєстр оцінювачів та Реєстр суб'єктів оціночної діяльності, зміни до них, а також інша інформація з питань оціночної діяльності, відповідно до цього Закону оприлюднюється у друкованому засобі масової інформації, визначеному Радою з питань оціночної діяльності, та на веб-сайті Ради з питань оціночної діяльності, а у разі необхідності може оприлюднюватися у інших засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається нотаріусам, відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування.;

у статті 22:

частину другу - четверту замінити частинами такого змісту:

Порядок ведення Реєстру суб'єктів оціночної діяльності та подання інформації до нього встановлюється Радою з питань оціночної діяльності.

Інформація про суб'єктів оціночної діяльності до Реєстру суб'єктів оціночної діяльності включається безкоштовно.

Реєстр суб'єктів оціночної діяльності, а також зміни до нього оприлюднюються у друкованому засобі масової інформації, визначеному Радою з питань оціночної діяльності та на веб-сайті Ради з питань оціночної діяльності, а у разі необхідності може оприлюднюватися у інших засобах масової інформації, у тому числі в газеті Урядовий кур'єр та обов'язково надсилається нотаріусам, відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування.;

у статті 23:

у частині першій слова та навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів виключити;

частину другу виключити;

у статті 24:

у назві слова орган державної влади, який здійснює замінити словами органи державної влади, які здійснюють;

частину першу виключити;

частину четверту виключити;

частину першу статті 25 виключити;

у статті 26:

у частині першій слова отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності виключити;

у частині другій слова "з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом" виключити;

статтю 27 виключити;

у статті 28:

у частині першій:

в абзаці першому слова здійснюють замінити словами мають право здійснювати;

в абзаці другому слова контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших замінити словами контроль за виконанням;

абзаци третій, п'ятий та шостий виключити;

у статті 29:

у абзаці третьому після слів "звіту про оцінку майна" доповнити словами "(звіту про розмір орендної плати, акта оцінки майна)";

абзац шостий виключити;

у абзаці сьомому слова рішення Екзаменаційної комісії, Наглядової ради виключити;

у статті 30:

у абзаці третьому після слів "звіту про оцінку майна" доповнити словами "(звіту про розмір орендної плати, акта оцінки майна)";

абзац сьомий виключити;

у абзаці восьмому слова рішення Наглядової ради, Екзаменаційної комісії виключити;

частину другу статті 32 викласти у такій редакції:

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема, за недостовірність чи необ'єктивність оцінки, відповідно до умов договору та закону, за винятком випадків, коли таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок створення перешкод або надання недостовірних відомостей при проведенні оцінки.

у тексті Закону:

у тексті Закону слова "нормативно-правові акти з оцінки майна", "нормативно-правові акти" у всіх числах та відмінках замінити словами "документи з питань оцінки" у відповідних числах та відмінках;

слова Фонд державного майна України та Наглядова рада з питань оціночної діяльності", "Наглядова рада у всіх відмінках та числах замінити словами Рада з питань оціночної діяльності у відповідних відмінках та числах;

слова "Державний реєстр оцінювачів" у всіх відмінках та числах замінити словами "Реєстр оцінювачів" у відповідних відмінках та числах;

слова "Державний реєстр суб'єктів оцінювальної діяльності" у всіх відмінках та числах замінити словами "Реєстр суб'єктів оцінювальної діяльності" у відповідних відмінках та числах;

слова кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, кваліфікаційне свідоцтво у всіх відмінках та числах замінити словами атестат оцінювача у відповідних відмінках та числах;

слова сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, сертифікат у всіх відмінках та числах замінити словами свідоцтво на право зайняття оціночною діяльністю у відповідних відмінках та числах;

слова Екзаменаційна комісія; національні, у всіх відмінках та числах виключити.

28. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст. 229):

у абзаці сьомому частини першої статті 1 слова (експертом з питань оцінки земельної ділянки) виключити;

у статті 5:

у частині п'ятій слова "міні", "та даруванні" виключити;

частину шосту після слів використовується при доповнити словами визначенні державного мита при міні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

частину першу статті 6 викласти у такій редакції:

Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель визначаються згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у статті 8:

частину першу викласти у такій редакції:

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших документів з питань оцінки.

частини другу - восьму виключити;

у статті 9:

частину першу викласти у такій редакції:

Анулювання або зупиненні дії атестату оцінювача здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

частину другу виключити;

у абзаці шостому слова "та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу, відповідно до закону" виключити;

статтю 12 виключити;

у статті 13:

у абзаці четвертому частини першої слово "спадкуванні" виключити;

у частині першій абзаци третій та четвертий виключити;

у частині другій:

в абзаці другому слова що належать до державної або комунальної власності виключити;

в абзаці шостому слова з державною часткою чи часткою комунального майна виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

визначення розміру державного мита при міні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

статті 21 слова а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу виключити;

статтю 22 виключити;

у статті 25:

у частині другій:

після слів земельних ресурсів доповнити словами Рада з питань оціночної діяльності;

слова відповідно до закону замінити словами відповідно до цього Закону та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

частини другу та третю статті 26 виключити;

у тексті Закону:

слова національні стандарти у всіх відмінках та числах замінити словами стандарти у відповідних відмінках та числах;

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача у всіх відмінках та числах замінити словами атестат оцінювача у відповідних відмінках та числах.

29. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1998, N 13, ст. 52):

у статті 11:

у частині першій:

абзац четвертий після слів "договорів України" доповнити словами "за винятком випадків проведення оцінки згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

в абзаці шостому слова і визначати їх вартість виключити;

в частині другій слова є обов'язковими для застосування на всій території України замінити словами носять виключно рекомендаційний характер;

30. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України 2003, N 37, ст. 38):

у статті 11:

у пункті 11.1:

абзац другий підпункту 11.1.1 доповнити словами зазначеної у договорі купівлі продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, зазначеної у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у підпункті 11.1.3 слова розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства замінити словами зазначеної у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у пункті 11.2.:

абзац другий підпункту 11.2.1 доповнити словами зазначеного у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, зазначеної у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у підпункті 11.2.3 слова розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства замінити словами зазначеної у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у пункті 11.3.:

в абзаці першому слова оціночної вартості такого нерухомого майна замінити словами звіту про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

абзац другий виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

Протягом трьох робочих днів з дати посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна нотаріус надсилає інформацію про вчинений правочин разом із нотаріально засвідченою копією звіту про оцінку майна до Ради з питань оціночної діяльності, органів Пенсійного фонду України, податкового органу за податковою адресою платника податку, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, в порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.;

у статті 12:

пункт 12.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Дохід від продажу (обміну) транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі, але не нижче оціночної вартості такого майна, зазначеної у звіті про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у пункті 12.2 після слів "вартості такого об'єкта рухомого майна" доповнити словами "але не нижче оціночної вартості такого майна, зазначеної у звіті про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

31. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України 1997, N 37, ст. 237):

у статті 2:

пункт шостий доповнити словами "зазначена у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість, зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

пункт восьмий доповнити словами "але не нижче ніж оціночна вартість, зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

32. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39, ст. 383):

пункт 2) частини першої статті 12 доповнити новим підпунктом такого змісту:

з) порушення нотаріусом вимог, встановлених Законом України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні;

у статті 55:

у назві статті

статтю доповнити новою частиною такого змісту:

Правочини щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, а також майнових прав на нього; правочини щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави транспортних засобів, інших самохідних машин чи механізмів, в інших випадках передбачених чинним законодавством, посвідчуються за обов'язкової умови умови подання звіту про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". У разі, якщо на території окремого району в області за даними Реєстру суб'єктів оціночної діяльності, відсутні суб'єкти оціночної діяльності, що відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", нотаріус може посвідчувати такі правочини за наявності документу, що визначає оціночну вартість, виданого органом визначеним Радою з питань оціночної діяльності відповідно до статті 21 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" для здійснення оцінки.

У разі не подання звіту про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", або подання звіту про оцінку майна, який не відповідає вимогам законодавства з питань оцінки, або встановлення факту відсутності на момент вчинення нотаріальної дії даних про суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, в Реєстрі суб'єктів оціночної діяльності, нотаріус відмовляє в посвідченні правочину.

Протягом трьох робочих днів з дати посвідчення правочину нотаріус надсилає інформацію про вчинений правочин разом із нотаріально засвідченою копією звіту про оцінку майна до Ради з питань оціночної діяльності, органів Пенсійного фонду України, податкового органу за податковою адресою платника податку, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, в порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.;

Доповнити статтею такого змісту:

"Стаття 55-1. Посвідчення договорів оренди державного та комунального майна

1. Договори оренди державного та комунального майна, укладені відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", підлягають нотаріальному посвідченню.

Такі договори посвідчуються за умови подання звіту про розмір орендної плати, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

У разі не подання звіту про розмір орендної плати, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", або подання звіту про розмір орендної плати, який не відповідає вимогам законодавства з питань оцінки, нотаріус відмовляє в посвідченні такого договору.

2. Протягом трьох робочих днів з дати посвідчення договору оренди державного та комунального майна, відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", нотаріус надсилає інформацію про вчинений правочин разом із нотаріально засвідченою копією звіту про розмір орендної плати до Ради з питань оціночної діяльності, податкового органу за податковою адресою платника податку, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, в порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.".

33. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради 2003, N 38, ст. 313):

у частині шостій статті 5:

слово за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем або виключити;

слова у випадках, встановлених законом або договором замінити словами згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у частині п'ятій статті 38:

у першому реченні:

слово за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем або виключити;

після слів оціночної діяльності доповнити словами відповідно до норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

слова звичайні ціни на цей вид майна замінити словами вартість, зазначену у звіті про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у другому реченні слова звичайною ціною на нього замінити словами вартістю, яку зазначено у звіті про оцінку майна, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

абзац сьомий частини першої статті 39 доповнити словами "встановлена на підставі оцінки, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у частині другій статті 43 слова за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем, а якщо вони не досягли згоди виключити, слова "законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність" замінити словами "Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

34. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 13, ст. 113):

у статті 3:

у пункті 3:

підпункт "а" після слів "доходів громадян" доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума договору нижче оціночної вартості нерухомого майна, ставка державного мита становить 1 відсоток від оціночної вартості, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

підпункт "б" після слів "доходів громадян" доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума договору нижче оціночної вартості земельної ділянки, ставка державного мита становить 1 відсоток від оціночної вартості, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

підпункт "в" після слів "вартості майна, що викуповується доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума договору нижче оціночної вартості, ставка державного мита становить 0.1 відсоток від оціночної вартості, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

підпункт "г" слова "але не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму" виключити; доповнити абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума договору нижче оціночної вартості, ставка державного мита становить 1 та 5 відсотків відповідно від оціночної вартості, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

підпункт "д" після слів "доходів громадян" доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума договору нижче оціночної вартості, ставка державного мита становить 1 відсоток від оціночної вартості, що зазначена в документі про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

підпункт "у" доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"застави нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок - 0,1 відсотка вартості предмета застави, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Застави транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів - 0,1 відсотка вартості предмета застави, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати абзацами п'ятим - шостим відповідно;

підпункт доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"оренди (суборенди) об'єктів державного та комунального майна, визначених Законом України "Про оренду державного та комунального майна" - 0,1 відсотка вартості об'єкта оренди, що зазначена у звіті про розмір орендної плати, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

підпункт "ф" доповнити абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума договору нижче оціночної вартості, ставка державного мита становить 0,01 відсотка від оціночної вартості, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у пункті 6:

підпункт "р" доповнити абзацом такого змісту:

"У разі, якщо сума угоди нижче оціночної вартості, ставка державного мита становить 1 відсоток від оціночної вартості, що зазначена у звіті про оцінку майна, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

35. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 34, ст. 451):

частину другу статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Навчання та підвищення кваліфікації з питань оціночної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та не підлягає ліцензуванню";

36. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст..416):

у статті 9:

у частині другій:

абзац перший після слів "копії матеріалів" доповнити словами "а також звіт про розмір орендної плати, складений згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

абзац п'ятий після слів "копії матеріалів" доповнити словами "разом із звітом про розмір орендної плати, складеним згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

абзац другий частини четвертої доповнити словами "здійснений на підставі звіту про розмір орендної плати, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

у статті 10:

абзац четвертий частини першої доповнити словами "яка не може бути нижчою ніж плата, зазначена у звіті про розмір орендної плати, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

статтю доповнити частинами другою та третьою наступного змісту:

"2. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню.

Нотаріус при посвідченні договору оренди перевіряє наявність звіту про розмір орендної плати та відповідність суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Протягом трьох робочих днів з дати посвідчення такого правочину нотаріус надсилає інформацію про вчинений правочин разом із нотаріально засвідченою копією звіту про розмір орендної плати до Ради з питань оціночної діяльності, податкового органу за податковою адресою платника податку, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, в порядку, визначеному Радою з питань оціночної діяльності.

3. Обов'язковим додатком до договору оренди є звіт про розмір орендної плати, складений згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

У разі відсутності у договорі оренди однієї з істотних умов договору, або відсутності його обов'язкових додатків, договір є недійсним (нікчемним)."

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати четвертою - сьомою відповідно;

у статті 17:

частину другу виключити;

друге речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Договір оренди на новий строк укладається на умовах, встановлених за домовленістю сторін, з обов'язковим проведенням незалежної оцінки відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

Частину першу статті 21 доповнити реченням такого змісту:

"Зміна розміру орендної плати здійснюється на підставі звіту про розмір орендної плати, складеного згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Розмір орендної плати не може бути нижчим ніж розмір, зазначений у звіті про розмір орендної плати, складеному згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

37. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 47, ст. 642):

Статтю 13 доповнити частиною третьої такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору застави нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок та майнових прав на нього, транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів, є звіт про оцінку майна, складений згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

у частині першій статті 14 слова "щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення" замінити словами "встановлених статтею 13 цього Закону, Господарським кодексом України та Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", після слова "недійсність" доповнити словом "(нікчемність)".

38. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49, ст. 682):

частину другу статті 13 викласти у такій редакції:

"Оцінка вкладу учасника та засновника господарського товариства здійснюється відповідно до норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

39. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N46, ст. 456):

у підпункті (й) пункту вісімнадцятого частини другої статті 5 слова "оцінки об'єктів оренди та" виключити;

підпункт "б" пункту другого частини першої статті 7 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Товарні біржі, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути у відповідність із цим Законом. При цьому реєстраційний збір за державну реєстрацію змін до статуту у зв'язку із приведенням його у відповідність із цим Законом не справляється.

До приведення статутів у відповідність із цим Законом товарні біржі керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кваліфікаційні документи оцінювачів та сертифікати суб'єкта оціночної діяльності виданні фізичним особам та суб'єктам господарювання до набрання чинності цього Закону є дійсними протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону.

По закінченню цього строку, здійснення оціночної діяльності особам, які не отримали атестат оцінювача, диплом або ліцензію заборонено. Оцінка майна, яка була підписана зазначеними особами, вважається недійсною. Правочини, які були здійсненні на підставі недійсних звітів про оцінку майна, актів оцінки майна, звітів про розмір орендної плати є недійсними (нікчемними) з моменту їх здійснення.

5. Протягом 5 днів з дня набрання чинності цим Законом забезпечити виконання абзацу тридцять дев'ятого пункту 4 та абзацу сто дев'ятнадцятого пункту 27 розділу першого.

6. Протягом одного місяця з дати набрання чинності цим Законом забезпечити виконання абзацу п'ятдесят першого пункту 4 розділу першого.

7. Кабінету Міністрів України протягом п'ятнадцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

 

Опрос