Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно арендных отношений

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 903
Дата рассмотрения: 19.02.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 1822, ст. 144):

1) статтю 115 виключити;

2) у частині другій статті 284:

у першому реченні слово "відновною" замінити словом "ринковою";

після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Оцінка об'єктів оренди державної та комунальної власності здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 287:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) державні (комунальні) підприємства щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна";

перше речення частини третьої виключити;

4) у статті 289:

частину другу виключити;

частину четверту після слів "цілісних майнових комплексів" доповнити словами "нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна".

2. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 1112, ст. 42, N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 50, ст. 539, N 51, ст. 547; 2005 р., N 78, ст. 162; 2006 р., N 8, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 23 вересня 2008 року N 574-VI):

1) у статті 1:

абзац другий частини першої після слів "майна державних підприємств та організацій" доповнити словами "бюджетних установ";

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"Оренда майна державних акціонерних товариств і державних холдингових компаній, 100 відсотків акцій яких належать державі, регулюється положеннями цього Закону";

2) у статті 4:

в абзаці четвертому частини першої слово "приміщення" замінити словами "нежитлові приміщення";

абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:

"цілісні майнові комплекси підприємств (їх структурних підрозділів), основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", а також цілісні майнові комплекси підприємств, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

3) абзац четвертий статті 5 викласти в такій редакції:

"підприємства щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна";

4) у другому реченні частини першої статті 7 слова "конкурс на право оренди майна" замінити словами "про передачу майна в оренду на конкурсних засадах";

5) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:

"4. До участі у створеному членами трудового колективу господарському товаристві може залучатися юридична особа інвестор. Взаємовідносини членів трудового колективу та інвестора встановлюються на договірній основі";

6) у статті 9:

абзац перший частини другої після слова "орендодавець" доповнити словами "за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду";

абзац четвертий частини третьої виключити;

у частині четвертій:

абзаци перший третій викласти в такій редакції:

"4. Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, і органом Антимонопольного комітету України, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації дає оголошення про намір передати майно в оренду та приймає протягом десяти днів заяви про оренду цього майна або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

У разі якщо інших заяв не подано, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. Якщо надходить дві або більше заяви, ураховуючи першу, орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

У разі надходження заяви від особи, яка згідно із законом має право на оренду без проведення конкурсу, оголошення про намір передати майно в оренду не дається і договір оренди укладається із заявником";

абзаци четвертий шостий замінити одним абзацом такого змісту:

"Фонд державного майна України, його регіональні відділення враховують під час розгляду матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування стосовно розміщення бюджетних установ".

У зв'язку з цим абзаци сьомий тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим одинадцятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди у разі, якщо";

в абзаці дев'ятому слова "виділення структурного підрозділу підприємства" замінити словами "укладення договору оренди";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства (структурного підрозділу) такому підприємству (структурному підрозділу) забороняється здійснювати купівлю-продаж, передачу, обмін, надання в безоплатне користування, списання майна, придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують їх середньорічний рівень за останніх три роки. Якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства (структурного підрозділу), вони вчиняються з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном";

частину шосту виключити;

у частині сьомій:

абзац перший виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок проведення конкурсу на право оренди встановлюється Кабінетом Міністрів України";

в абзаці третьому слова "проведення конкурсу" замінити словами "визначення орендаря на конкурсних засадах";

7) абзац п'ятий частини першої статті 10 доповнити словами "якщо їх нарахування передбачено законодавством";

8) статтю 11 доповнити частиною третьою:

"Якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більше ніж три роки тому, то за пропозицією органу, уповноваженого управляти відповідним майном, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди";

9) у статті 19:

друге і третє речення частини першої виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається для об'єктів, що перебувають у державній власності, державних акціонерних товариств і державних холдингових компаній, 100 відсотків акцій яких належать державі, Кабінетом Міністрів України. Методологічні засади розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) відповідно до зазначеної методики.

Орендна плата, встановлена за методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах";

частину четверту виключити;

10) у частині третій статті 22:

абзац перший доповнити словами "за майно, яке передається в суборенду";

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, спрямовується до державного або місцевих бюджетів.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (у частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету покладається на орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

11) в абзаці п'ятому частини третьої статті 23 слова "якщо інше не передбачено договором оренди" виключити;

12) частину третю статті 27 доповнити двома абзацами такого змісту:

"У разі якщо правонаступник органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном, не визначений, об'єкт оренди, не заборонений до приватизації чи оренди, може бути приватизований відповідно до законодавства про приватизацію або переданий в оренду орендодавцем, зазначеним в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для об'єктів, що перебувають у державній власності); органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим); органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності).

Якщо об'єкт, який повертається після розірвання або закінчення строку дії договору оренди, не підлягає відповідно до законодавства приватизації та подальшій оренді, протягом місяця визначається орган, який буде здійснювати повноваження з управління таким майном, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для об'єктів, що перебувають у державній власності); органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим); органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
В. ЛИТВИН
 

м. Київ
19 лютого 2009 року
N 1021-VI
 

  

Опрос