Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно арендных отношений)

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 903
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо орендних відносин)

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) у другому реченні частини п'ятої статті 75 слова "здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів" виключити;

2) статтю 115 виключити;

3) у частині другій статті 284:

у першому реченні слово "відновною" замінити словом "ринковою";

доповнити частину після першого речення новим реченням такого змісту: "Оцінка об'єктів оренди державної та комунальної власності здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.";

4) у статті 287:

пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:

"3) державні (комунальні) підприємства - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна;";

перше речення частини третьої виключити;

5) частину другу статті 289 виключити.

2. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 50, ст. 539, N 51, ст. 547; 2006 р., N 8, ст. 89):

1) у статті 1:

абзац другий частини першої після слів "майна державних підприємств та організацій," доповнити словами "бюджетних установ,";

абзац другий частини четвертої викласти у такій редакції:

"Оренда майна державних акціонерних товариств і державних холдингових компаній, 100 відсотків акцій яких належить державі, регулюється положеннями цього Закону.";

2) у статті 4:

в абзаці четвертому частини першої слово "приміщення" замінити словами "нежитлові приміщення";

абзац п'ятий частини другої викласти у такій редакції:

"цілісні майнові комплекси підприємств (їх структурних підрозділів), основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", а також цілісні майнові комплекси підприємств, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 р. "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".";

3) абзац четвертий статті 5 викласти у такій редакції:

"підприємства - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.";

4) у другому реченні частини першої статті 7 слова "конкурс на право оренди майна" замінити словами "про передачу майна в оренду на конкурентних засадах";

5) частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:

"4. До участі у створеному членами трудового колективу господарському товаристві може залучатися юридична особа - інвестор. Взаємовідносини між членами трудового колективу та інвестором встановлюються на договірній основі.";

6) у статті 9:

абзац четвертий частини третьої виключити;

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "дає згоду" замінити словами "приймає рішення про передачу майна, яке буде використовуватися для провадження підприємницької діяльності, в оренду на конкурентних засадах, а у разі надходження заяви про оренду нерухомого майна, яке не буде використовуватися для провадження підприємницької діяльності, - про згоду на оренду";

абзаци другий - шостий замінити абзацом такого змісту:

"Фонд державного майна України, його регіональні відділення під час розгляду матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна враховують пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування стосовно розміщення бюджетних установ.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди, якщо:";

в абзаці сьомому слова "виділення структурного підрозділу підприємства;" замінити словами "укладення договору оренди;";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства (структурного підрозділу) такому підприємству (структурному підрозділу) забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін, надання в безоплатне користування, списання майна, придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують їх середньорічний рівень за останні три роки. Якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства (структурного підрозділу), вони вчиняються з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.";

частину шосту виключити;

у частині сьомій:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слова "проведення конкурсу визначається:" замінити словами "визначення орендаря на конкурентних засадах встановлюється:";

в абзаці третьому слова "проведення конкурсу" замінити словами "визначення орендаря на конкурентних засадах";

7) абзац п'ятий частини першої статті 10 доповнити словами ", якщо їх нарахування передбачено законодавством";

8) у статті 19:

друге і третє речення частини першої виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається для об'єктів, що перебувають у державній власності та державних акціонерних товариств і державних холдингових компаній, 100 відсотків акцій яких належить державі, Кабінетом Міністрів України. Методологічні засади розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим, та органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності, відповідно до зазначеної Методики.

Орендна плата, визначена за Методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурентних засадах.";

9) у частині третій статті 22:

абзац перший доповнити словами "за майно, яке передається в суборенду.";

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, спрямовується до державного або місцевих бюджетів.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (у частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету покладається на орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

10) доповнити частину третю статті 27 абзацами такого змісту:

"У разі коли правонаступник органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном, невизначений, об'єкт оренди, не заборонений до приватизації чи оренди, може бути приватизований відповідно до законодавства про приватизацію або переданий в оренду орендодавцем, зазначеним в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.

Якщо об'єкт, який повертається після розірвання або закінчення строку дії договору оренди, не підлягає відповідно до законодавства приватизації та подальшій оренді, протягом місяця визначається орган, який буде здійснювати повноваження з управління таким майном, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.".

____________

Опрос