Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О судоустройстве Украины"

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 893
Дата рассмотрения: 14.04.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) у статті 4-6:

у частині третій слова "місцевих і" виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Перегляд у зв'язку з виключними обставинами рішень Вищого господарського суду України здійснюється Пленумом Вищого господарського суду України у складі суддів цього суду";

2) доповнити статтею 4-8 такого змісту:

"Стаття 4-8. Право на оскарження судових рішень

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов'язки, мають право на оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом";

3) статтю 22 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"На будь-якій стадії господарського процесу сторони можуть укласти мирову угоду, що є підставою для припинення провадження у справі";

4) друге речення частини першої статті 29 після слів "рішення за" доповнити словами "виключними, винятковими та";

5) частину третю статті 78 доповнити реченням такого змісту: "Суд відмовляє у визнанні умов мирової угоди, якщо вони суперечать закону або порушують права і охоронювані законом інтереси інших осіб";

6) пункт 4 статті 83 виключити;

7) статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Апеляційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо місцевий господарський суд вирішив питання про їх права чи обов'язки".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

8) у статті 107 слова "що набрало законної сили" замінити словами "після його перегляду в апеляційному порядку";

9) статті 108 - 110 викласти в такій редакції:

"Стаття 108. Касаційна інстанція

Вищий господарський суд України є судом касаційної інстанції у господарських справах.

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) безпосередньо до Вищого господарського суду України, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановленим статтею 111 цього Кодексу.

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) протягом одного місяця з дня набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції";

10) у пункті 2 частини першої статті 111 слова "місцевого або" виключити;

11) у статті 111-3:

у частині першій:

пункт 2 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку або якщо таке клопотання відхилено";

частину третю викласти в такій редакції:

"Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, а також у разі подання клопотання про відновлення пропущеного строку для подання касаційної скарги (подання) сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу, а прокурор- внести касаційне подання в загальному порядку";

12) у статті 111-8 слова "разом із касаційною скаргою (поданням)" виключити;

13) у частині другій статті 111-11:

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3) найменування апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття судового рішення, прізвища суддів;

4) стислий виклад суті судового рішення апеляційного господарського суду";

у пункті 5 слова "рішення, постанову" замінити словами "судове рішення";

14) у статті 111-12:

у назві та тексті слова "вказівок" та "вказівки" замінити відповідно словами "висновків" та "висновки";

у частині першій слова "суду першої інстанції" замінити словами "господарського суду";

15) у статті 111-13:

у частині першій слова "Ухвали місцевого або" замінити словами "Ухвали місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку або ухвали";

частину другу викласти в такій редакції:

"Касаційні скарги на ухвали господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення господарського суду";

у частині третій слова "місцевого або апеляційного" виключити;

16) розділ XII-2 замінити двома розділами такого змісту:

"РОЗДІЛ XII-2 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ ПЛЕНУМОМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 111-14. Право на оскарження судових рішень у зв'язку з виключними обставинами

Сторони, інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і обов'язки, мають право оскаржити ухвалене суддями відповідної судової палати Вищого господарського суду України судове рішення у зв'язку з виключними обставинами до Пленуму Вищого господарського суду України.

Стаття 111-15. Підстави для перегляду рішень у зв'язку з виключними обставинами

Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті у зв'язку з виключними обставинами, якщо вони оскаржені з мотиву неоднакового застосування судовими палатами суду касаційної інстанції одного і того самого положення закону.

Стаття 111-16. Порядок подання скарги (подання) у зв'язку з виключними обставинами

Скарга (подання) у зв'язку з виключними обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня ухвалення рішення Вищим господарським судом України.

За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу. До скарги (подання) додаються її копії у кількості, що відповідає кількості осіб, які беруть участь у справі, копії судових рішень, які оскаржуються, докази, якими підтверджується наявність підстави для відкриття провадження у зв'язку з виключними обставинами, а також документ про сплату державного мита.

Скарга (подання) подається безпосередньо до Вищого господарського суду України.

У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог цієї статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суддя постановляє ухвалу.

Після усунення обставин, що зумовили повернення скарги (подання), вона може бути подана повторно.

Стаття 111-17. Порядок провадження у зв'язку з виключними обставинами у Вищому господарському суді України

Питання про порушення провадження у зв'язку з виключними обставинами вирішується судовою палатою Вищого господарського суду України, судді, якої ухвалили оскаржене рішення, без виклику сторін протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з виключними обставинами, якщо він пропущений з поважних причин.

Скарга (подання) вважається допущеною до провадження у зв'язку з виключними обставинами і справа витребовується з відповідного суду, якщо половина суддів, які входять до складу судової палати, що вирішує питання про допуск скарги (подання), дійшли висновку про наявність підстав для розгляду справи за виключними обставинами. Судді, які розглядали справу в касаційному провадженні, не можуть брати участь у розгляді питання щодо допуску скарги (подання) та розгляді її Пленумом Вищого господарського суду України у зв'язку з виключними обставинами.

Про допуск скарги (подання) і витребування справи або про відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається особам, які беруть участь у справі. Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Якщо скарга (подання) допущена до провадження за виключними обставинами суд своєю ухвалою має право зупинити виконання відповідного судового рішення.

Справа в порядку провадження у зв'язку з виключними обставинами розглядається Пленумом Вищого господарського суду України у складі суддів Вищого господарського суду України за наявності не менш як двох третин його членів.

Провадження у зв'язку з виключними обставинами здійснюється за правилами касаційного провадження, встановленими цим Кодексом, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Засідання Пленуму Вищого господарського суду України проводиться по мірі надходження скарг (подань) у зв'язку з виключними обставинами, але не пізніше двох місяців з дня надходження до Вищого господарського суду України відповідної справи.

Про час і місце розгляду справи Пленумом Вищого господарського суду України повідомляються учасники судового процесу.

Стаття 111-18. Повноваження Пленуму Вищого господарського суду України за наслідками розгляду справи у зв'язку з виключними обставинами

За наслідками розгляду справи у зв'язку з виключними обставинами Пленум Вищого господарського суду України має право:

1) повністю або частково задовольнити скаргу (подання) і ухвалити нове рішення;

2) відмовити у задоволенні скарги (поданні).

Стаття 111-19. Підстави для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв'язку з виключними обставинами

Підставами для задоволення скарги (подання) є неправильне застосування судом касаційної інстанції норм матеріального чи процесуального права.

Стаття 111-20. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України

За результатами розгляду скарги (подання) Пленумом Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді рішення у зв'язку з виключними обставинами, приймається постанова.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України за наслідками розгляду справи у зв'язку з виключними обставинами підписується всіма суддями Вищого господарського суду України, які брали участь у його засіданні та надсилається учасникам судового процесу протягом п'яти днів з дня її прийняття.

Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України є остаточною, крім випадків її оскарження з підстав, передбачених у розділі XII-3 цього Кодексу.

РОЗДІЛ XII-3 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 111-21. Право на оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення Вищого господарського суду України у зв'язку з винятковими обставинами.

Стаття 111-22. Підстави для оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами

Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті у зв'язку з винятковими обставинами, якщо вони оскаржені з підстав:

1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Стаття 111-23. Порядок подання скарги (подання) у зв'язку з винятковими обставинами

Скарга (подання) у зв'язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.

За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.

Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України з копіями скарги (подання) у кількості що відповідає кількості осіб, які беруть участь у справі.

До скарги (подання) додаються копії судових рішень, які оскаржуються.

У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог цієї статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суддя постановляє ухвалу.

Стаття 111-24. Порядок провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Питання про порушення провадження у зв'язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п'яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами, якщо він пропущений з поважних причин.

Скарга (подання) вважається допущеною до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б три судді колегії Судової палати у господарських справах Верховного Суду України дійшли висновку про необхідність цього.

Вирішуючи питання про допуск скарги (подання) і витребування справи суд має право зупинити виконання судового рішення.

Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається особам, які беруть участь у справі і оскарженню не підлягає.

Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її членів.

Провадження у зв'язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Стаття 111-25. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами

За наслідками розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:

1) повністю або частково задовольнити скаргу та повернути справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції;

2) відмовити у задоволенні скарги (подання) та залишити судове рішення без змін.

Стаття 111-26. Підстави для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами

Підставами для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами є виявлення застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, визнаного Конституційним Судом України неконституційним, а також встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Стаття 111-27. Постанова Верховного Суду України

За результатами розгляду скарги (подання) на судове рішення Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді судового рішення, приймається постанова Верховного Суду України.

Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка додається до постанови.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає.

Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дня її прийняття.

Стаття 111-28. Обов'язковість висновків, що містяться у постанові Верховного Суду України

Висновки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для суду касаційної інстанції під час нового розгляду справи.

Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у зв'язку з винятковими обставинами судових рішень Вищого господарського суду України не може містити висновків про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права має бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи".

2. У Законі України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., NN 27-28, ст. 180; 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

1) у статті 12 слова "апеляційне та касаційне" виключити;

2) частину третю статті 13 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Перегляд справ у зв'язку з виключними обставинами здійснюється Пленумом вищого спеціалізованого суду у складі, встановленому процесуальним законом";

3) частини третю та шосту статті 38 викласти в такій редакції:

"3. У вищому спеціалізованому суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції";

"6. Для забезпечення однакового застосування законодавства судами відповідної спеціалізованої юрисдикції, вирішення загальних питань діяльності спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду";

4) у статті 44:

частину другу доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) переглядає у порядку, встановленому процесуальним законом, рішення вищого спеціалізованого суду, ухвалені в касаційному порядку";

перше речення частини третьої доповнити словами "а у випадках, передбачених пунктом 61 частини другої цієї статті - у строки, встановлені процесуальним законом";

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "При перегляді Пленумом судових рішень у порядку, передбаченому процесуальним законом, у його засіданні беруть участь лише судді вищого спеціалізованого суду";

частину п'яту доповнити словами "а у разі прийняття постанов у порядку, передбаченому процесуальним законом, - всіма суддями вищого спеціалізованого суду, які брали участь у його засіданні".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Верховний Суд України завершує розгляд справ, провадження в яких було відкрито до дня набрання чинності цим Законом, у порядку, передбаченому розділом XII-2 Господарського процесуального кодексу України, який діяв до дня набрання чинності цим Законом.

3. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України з підстав, не передбачених Господарським процесуальним кодексом України у редакції цього Закону, які надійшли на розгляд Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, крім тих, за якими Верховним Судом України провадження вже відкрито, повертаються без розгляду.

4. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України з підстави, передбаченої статтею 111-15 Господарського процесуального кодексу України у редакції цього Закону, які надійшли до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом і провадження за якими не відкрито, передаються для розгляду Пленумом Вищого господарського суду України у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України у редакції цього Закону.

5. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України, подані до Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, з підстав, не передбачених Господарським процесуальним кодексом України у редакції цього Закону, розгляду не підлягають.

6. Після набрання чинності цим Законом Вищий господарський суд України завершує перегляд у касаційному порядку рішень місцевих господарських судів за касаційними скаргами (поданнями), які подані (внесені) до набрання чинності цим Законом.

____________

Опрос