Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 893
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) такі зміни:

1. У частині третій статті 4-6 слова "місцевих і" виключити.

2. Доповнити статтею 4-8 такого змісту:

"Стаття 4-8. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов'язки, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом".

3. Пункт 4 статті 83 виключити.

4. Статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Апеляційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо місцевий господарський суд вирішив питання про їх права чи обов'язки".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

5. У статті 107 слова "що набрало законної сили" замінити словами "після його перегляду в апеляційному порядку".

6. Текст статті 108 викласти у такій редакції:

"Вищий господарський суд України є судом касаційної інстанції у господарсь-ких справах".

7. Текст статті 109 викласти у такій редакції:

"Касаціна скарга (подання) подається (вноситься) безпосередньо до Вищого господарського суду України".

8. Текст статті 110 викласти у такій редакції:

"Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) протягом одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції".

9. У пункті 2 частини першої статті 111 слова "місцевого або апеляційного" виключити.

10. У статті 111-3:

у частині першій:

пункт 2 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку або якщо таке клопотання відхилено";

частину третю після слів "цієї статті" доповнити словами "а також у разі заявлення клопотання про відновлення пропущеного строку для подання касаційної скарги (подання)".

11. У статті 111-8 слова "разом із касаційною скаргою (поданням)" виключити.

12. У частині другій статті 111-11:

пункти 3 та 4 викласти у такій редакції:

"3) найменування господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття судового рішення, прізвища суддів;

4)стислий виклад суті судового рішення господарського суду";

у пункті 5 слова "рішення, постанову" замінити словами "судове рішення".

13. У назві та тексті статті 111-12 слова "вказівок", "вказівки" замінити відповідно словами "висновків", "висновки".

14. У статті 111-13:

у частині першій слова "Ухвали місцевого або" замінити словами "Ухвали місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку або ухвали";

частину другу викласти у такій редакції:

"Касаційні скарги на ухвали господарського суду розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення господарського суду";

у частині третій слова "місцевого або апеляційного" виключити.

15. Назву розділу XII-2 і статті 111-14 - 111-19 викласти у такій редакції:

"Розділ XII-2
Провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 111-14. Право на оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення Вищого господарського суду України у зв'язку з винятковими обставинами.

Стаття 111-15. Підстави для оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами

Верховний Суд України переглядає у зв'язку з винятковими обставинами судові рішення Вищого господарського суду України, якщо вони оскаржені з мотивів:

1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акта, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;

2) визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України.

Стаття 111-16. Порядок подання скарги (подання) у зв'язку з винятковими обставинами

Скарга (подання) у зв'язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.

За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.

Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України з копіями скарги (подання) відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

До скарги (подання) додаються копії судових рішень, які оскаржуються.

У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог, зазначених у цій статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суд постановляє ухвалу.

Стаття 111-17. Порядок провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Питання про порушення провадження у зв'язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п'яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами.

Скарга вважається допущеною до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і справа витребується, якщо хоча б три судді колегії Судової палати у господарських справах Верховного Суду України дійшли висновку про необхідність цього.

Вирішуючи питання про допуск скарги і витребування справи суд має право зупинити виконання судового рішення.

Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається сторонам у справі і оскарженню не підлягає.

Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за присутності не менш як двох третин її чисельності.

Провадження у зв'язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами

За наслідками розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:

1) залишити судове рішення без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

2) скасувати судове рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим застосував закон чи інший нормативно-правовий акт, визнаний Конституційним Судом України неконституційним, чи постановив рішення, яке порушує міжнародні зобов'язання України.

Стаття 111-19. Підстави для скасування судового рішення Вищого господарського суду України

Підставами для скасування судового рішення Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України чи висновкам міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною.

16. Частину першу статті 111-20 викласти у такій редакції:

"За результатами розгляду скарги (подання) на судове рішення Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді такого судового рішення, ухвалюється постанова Верховного Суду України".

17. Статтю 111-21 викласти у такій редакції:

"Стаття 111-21. Обов'язковість висновків, що містяться у постанові Верховного Суду України

Висновки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції під час нового розгляду справи.

Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у зв'язку з винятковими обставинами судових рішень Вищого господарського суду України не може містити висновків про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи".

18. Статтю 111-22 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України у касаційному порядку, які надійшли на розгляд Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, розглядуються у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України 1991 року до набрання чинності цим Законом.

3. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду, які надійшли на розгляд Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, розгляду не підлягають.

4. Після набрання чинності цим Законом Вищий господарський суд України завершує перегляд у касаційному порядку рішень місцевих господарських судів за касаційними скаргами (поданнями), які подані (внесені) до набрання чинності цим Законом.

____________

Опрос