Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прозрачности отношений собственности относительно средств массовой информации

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 890
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1):

1) у статті 10:

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації.

Контроль за додержанням вимог цієї статті покладається на уповноважені органи виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, здійснення державної реєстрації друкованих засобів масової інформації";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Контроль за додержанням суб'єктами діяльності друкованих засобів масової інформації законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення ними недобросовісної конкуренції здійснюють відповідно до своїх повноважень органи Антимонопольного комітету України";

2) пункт 1 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:

"1) засновник (співзасновники) та пов'язані особи - юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль за засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації, а також юридичні особи, за якими засновник здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації";

3) частину першу статті 32 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) ініціали та прізвище особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання".

2. Статтю 28 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) відомості щодо засновника (співзасновників)".

3. Абзац десятий статті 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 16, ст. 265; 2006 p., N 18, ст. 155) після слів "вимог законодавства щодо" доповнити словами "складу їх засновників, власників, а також".

4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., N 18, ст. 155):

1) статтю 1 після абзацу двадцять дев'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"пов'язана особа - це юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) телерадіоорганізації, а також юридична особа, щодо якої засновник здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), спільно з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією";

контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласниками) телерадіоорганізації - безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) телерадіоорганізації".

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами тридцять другим - п'ятдесят п'ятим;

2) частину третю статті 12 викласти в такій редакції:

"3. Забороняються створення і діяльність телерадіоорганізації:

у статутному фонді якої іноземні інвестиції становлять понад 35 відсотків;

засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких відповідно до цього Закону затверджує Кабінет Міністрів України";

3) у частині другій статті 24:

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, місцезнаходження, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса) і відомості про розподіл часток статутного фонду; для акціонерного товариства - список акціонерів, які володіють пакетами акцій у розмірі понад 25 відсотків";

у пункті "в" слова "юридична адреса" замінити словом "місцезнаходження";

4) у статті 27:

пункт "б" частини третьої викласти в такій редакції:

"б) місцезнаходження організації";

в абзаці п'ятому частини четвертої слова "більш як по п'ять відсотків" замінити словами і цифрами "у розмірі понад 25 відсотків";

5) у пункті "в" частини сьомої статті 33 слова "частини другої" замінити словами "частини другої чи третьої";

6) у статті 35:

назву статті доповнити словами "та додатків до неї";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацом шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії на мовлення чи відповідного додатка до неї за встановленою Національною радою формою";

у пункті "а" частини третьої слова "організаційні зміни статусу" замінити словами "зміна організаційно-правової форми";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі появи підстав для переоформлення ліцензії на мовлення або додатків до неї у зв'язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи складу його засновників (власників), ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії на мовлення або додатка до неї разом з документами чи їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну";

7) статтю 59 доповнити частиною такого змісту:

"2. Телерадіоорганізація зобов'язана щороку до 31 березня оприлюднювати звіт про результати своєї діяльності за попередній рік з обов'язковим зазначенням відомостей про джерела фінансування телерадіоорганізації, а також про зміну:

а) засновника (співзасновників) або власника (співвласників);

б) розподілу часток її статутного фонду або зміну акціонерів, які володіють пакетами акцій у розмірі понад 25 відсотків;

в) керівника, складу виконавчого та наглядового органів.

Телерадіоорганізація може оприлюднювати зазначений звіт як у друкованих та електронних засобах масової інформації, так і на власному веб-сайті".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос