Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 880
Дата рассмотрения: 23.11.2007 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 77 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити словами "розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об'єктів, необхідних для функціонування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, розташування її регіональних органів, територіальних підрозділів, навчальних закладів і установ".

2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318):

1) абзац перший преамбули, частину п'яту статті 9, абзац перший пункту "б" статті 12, пункт "б" частини першої статті 13, пункти "б", "в", "г", "и" частини першої і частину другу статті 17, частину сьому статті 30, друге речення частини шостої і частину дванадцяту статті 43 після слів "державна пожежна охорона" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;

2) пункт "г" статті 12 доповнити словами "особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

3) частину четверту статті 9 та пункт "и" частини першої статті 17 після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України";

4) частину другу статті 172 після слів "служби в органах внутрішніх справ" доповнити словами "Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

5) друге речення частини сьомої статті 43 після слів "полковника податкової міліції" доповнити словами "полковника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

3. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) абзац другий пункту 1 статті 2 після слів "співробітники кадрового складу розвідувальних органів України" доповнити словами "особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

2) статтю 14 доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, керівники її регіональних органів та територіальних підрозділів - щодо захисту осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників цієї Служби та їх близьких родичів";

3) пункт "а" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"а) щодо військовослужбовців і працівників Служби безпеки України та Управління державної охорони України, осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - на органи Служби безпеки України".

4. Частину третю статті 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1999 р., N 48, ст. 411) після слів "військових формувань" доповнити словами "а також за спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, підпорядкованими йому регіональними органами та територіальними підрозділами, закладами та установами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

5. Пункт 2 статті 10 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408) доповнити словами "і Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

6. В абзацах п'ятому і шостому частини першої статті 42 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2005 р., N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118) слова "Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України" замінити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

7. Частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2006 р., N 37, ст. 318) після слів "особи начальницького складу податкової міліції" доповнити словами "особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", а після слів "податковій міліції" доповнити словами "Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України".

8. Пункт 38.3 статті 38 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2005 р., N 1, ст. 23) після слів "Національного банку України" доповнити словами "і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації".

9. У частині першій статей 6 і 10 Закону України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 103) слова "у сфері конфіденційного зв'язку" замінити словами "з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації".

10. Частину першу статті 12 Закону України "Про електронний цифровий підпис" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 276) викласти в такій редакції:

"Функції контролюючого органу здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації".

11. Підпункт "а" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4, пункт 22.7 і абзац другий підпункту "б" пункту 22.11 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

12. Статтю 7 Закону України "Про використання земель оборони" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 209) після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2. Дія цього Закону поширюється на регіональні органи, територіальні підрозділи, навчальні заклади і установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

13. У Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347):

1) абзац п'ятий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані йому регіональні органи";

2) у частині третій статті 9 слова "уповноважений орган у сфері захисту інформації" замінити словами "відповідно спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або підпорядкований йому регіональний орган";

3) у статті 10:

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації:";

у частині четвертій слова "з уповноваженим органом у сфері захисту інформації" замінити словами " відповідно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або підпорядкованим йому регіональним органом".

14. Абзац одинадцятий частини другої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 53) викласти в такій редакції:

"спеціального зв'язку".

15. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; N 51, ст. 519):

1) у статті 10:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів "молодший лейтенант", "лейтенант", "старший лейтенант", "капітан", "майор", "підполковник", "полковник" додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".

У зв'язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами четвертою - одинадцятою;

після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"11. Особи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням на службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Перелік посад, які можуть бути заміщені особами начальницького складу в цих державних органах, установах і організаціях, затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;

2) у частині дев'ятнадцятій статті 21 слово "технічного" виключити.

16. У статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

1) абзац п'ятий пункту 2 частини першої після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

2) пункт 2 частини п'ятої після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"які прийняті на службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України як особи начальницького та рядового складу".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос