Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Фонде государственного имущества Украины

Проект закона Украины от 23.11.2007 № 859
Дата рассмотрения: 04.02.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фонд державного майна України

Цей Закон визначає відповідно до Конституції України правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України (далі Фонд) є органом державної влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності та приватизації державного майна і виконує інші завдання та функції, визначені цим Законом та іншими законами України.

2. Фонд підзвітний та підконтрольний Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність Фонду відповідно до закону.

3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.

Стаття 2. Завдання Фонду

1. Завданнями Фонду є:

1) реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, у сфері приватизації, оренди, концесії, використання та відчуження державного майна;

2) реалізація державної політики щодо управління корпоративними правами держави;

3) методичне забезпечення реалізації майнових прав держави, процесу приватизації, оренди, концесії та використання державного майна, придбання майна у державну власність;

4) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

5) організація та проведення приватизації у встановленому законом порядку;

6) організація та проведення відчуження державного майна у випадках і порядку, встановлених законом;

7) контроль щодо:

організації та проведення приватизації державного майна;

організації та проведення відчуження державного майна у випадках, встановлених законом;

організації та проведення передачі державного майна в оренду, концесію та у користування;

повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване або відчужене з порушенням закону;

8) здійснення повноважень власника щодо державного майна, крім матеріальних носіїв секретної інформації, які залишаються у користуванні відповідних міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі крім матеріальних носіїв секретної інформації), з моменту прийняття функцій з управління майном державних підприємств від органу управління цим майном та рішення про його приватизацію;

9) здійснення повноважень власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі корпоративні права держави), які перебувають в управлінні Фонду, в порядку, встановленому законом;

10) здійснення повноважень концесієдавця щодо об'єктів права державної власності в порядку, встановленому законом;

11) здійснення заходів щодо захисту інтересів держави при укладенні та виконанні міжнародних договорів про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;

12) співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди, концесії, використання державного майна та управління корпоративними правами держави;

13) забезпечення і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

14) забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи з обліку, зберігання, оцінки та продажу державного майна;

15) контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;

16) захист майнових інтересів держави, у тому числі за кордоном;

17) представлення інтересів держави у процесі повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване або відчужене з порушенням закону;

18) забезпечення відчуження військового майна у встановленому законодавством порядку.

Стаття 3. Законодавче забезпечення діяльності Фонду

1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Здійснюючи визначені законом повноваження, Фонд організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Фонд розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів України.

Стаття 4. Загальні функції Фонду

1. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері державної економічної політики та державного управління:

1) здійснює нормативне і методичне забезпечення діяльності регіональних відділень Фонду в областях, містах Києві та Севастополі (далі регіональні відділення), представництв Фонду в районах і містах (далі представництва), а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування щодо відчуження та оренди майна, що перебуває в комунальній власності;

2) здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв;

3) бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій на розвиток підприємств відповідно до державної економічної політики;

4) сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з відповідних питань;

5) бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції суб'єктів господарювання, у формуванні та реалізації конкурентної політики;

6) подає відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції до проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;

7) розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

8) проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до його компетенції;

9) бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;

10) представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;

11) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань міждержавних майнових відносин;

12) налагоджує зв'язки з відповідними органами приватизації та управління державним майном інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;

13) здійснює нормативне забезпечення та державне регулювання оціночної діяльності відповідно до законодавства;

14) веде Державний реєстр оцінювачів та Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності.

Стаття 5. Функції Фонду у сфері приватизації державного майна

1. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері приватизації державного майна:

1) розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання державних програм приватизації;

3) спільно з органами, уповноваженими управляти державним майном, складає переліки об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

4) щорічно складає переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;

5) організовує та бере участь у проведенні передприватизаційної підготовки підприємств;

6) проводить корпоратизацію державних підприємств у разі прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України;

7) приймає рішення про приватизацію державного майна, включаючи приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі про створення господарських товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;

8) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі рішення суду, яке набуло законної сили і не було оскаржено у встановлений законом строк, приймає рішення про зупинення (призупинення) приватизації державного майна, у тому числі про зняття об'єкта приватизації з продажу, а також вносить зміни до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення у разі виявлення порушень законодавства.

Орган приватизації не вправі змінювати умови до проведення конкурсу після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

9) здійснює повноваження власника щодо майна державного підприємства з моменту передачі функцій з управління майном державних підприємств від органу управління цим майном до державних органів приватизації у межах та порядку, встановлених законом;

10) організовує і контролює виконання робіт з інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються) та повертаються у державну власність, у разі необхідності залучає (за їх згодою) органи державної влади (органи місцевого самоврядування) до проведення інвентаризації майна;

11) організовує роботу з урахування вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна та виступає замовником проведення обов'язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;

12) створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна;

13) затверджує плани приватизації державного майна та плани розміщення акцій;

14) погоджує з Кабінетом Міністрів України відповідно до закону приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів;

15) погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на товарному ринку, передачу в концесію та оренду цілісних майнових комплексів, продаж корпоративних прав держави, передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на товарному ринку;

16) вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів щодо запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;

17) приймає рішення про припинення юридичної особи, змінює у процесі приватизації (корпоратизації) організаційно-правову форму державних підприємств та підприємств, заснованих за участю держави відповідно до закону;

18) здійснює продаж майна, що перебуває в державній власності, у процесі його приватизації, у тому числі майна ліквідованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва та колишнього військового майна, що набуло статусу цивільного, а також корпоративних прав держави;

19) залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;

20) укладає договори з фондовими біржами, торговельно-інформаційними мережами, іншими уповноваженими особами, які проводять аукціони, про проведення та обслуговування торгів з продажу майна та акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

21) здійснює у процесі приватизації реструктуризацію, у тому числі реорганізацію, державних підприємств;

22) ініціює та в межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

23) з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств та вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає і розриває контракти з головами правлінь відкритих акціонерних товариств, затверджує персональний та кількісний склад органів управління;

24) укладає у процесі приватизації договори купівлі-продажу державного майна (акцій, паїв, часток);

25) приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;

26) підтверджує право власності на державне майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;

27) здійснює контроль за додержанням законодавства з питань приватизації, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна та вживає відповідних заходів у разі їх порушення;

28) погоджує відчуження приватизованого майна (акцій, паїв, часток), обтяженого зобов'язаннями, визначеними умовами договору купівлі-продажу, укладеного при приватизації цього майна (акцій, паїв, часток);

29) публікує в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;

30) забезпечує інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про хід приватизації;

31) контролює і вживає заходів щодо своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;

32) здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу приватизації, а також оцінки майна під час приватизації;

33) забезпечує контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв;

34) приймає функції з управління державним майном підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

35) укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, функції з управління яких передані Фонду;

36) виступає замовником оцінки майна, укладає договори на проведення оцінки майна та затверджує акти оцінки майна (висновки про вартість майна) у випадках, встановлених законом;

37) виступає замовником проведення робіт із землеустрою та експертної грошової оцінки земельних ділянок, які продаються разом з об'єктами приватизації, укладає договори на проведення цих робіт;

38) здійснює повноваження щодо розпорядження земельними ділянками відповідно до закону, у тому числі продаж об'єктів разом із земельними ділянками та земельних ділянок, на яких розташовані приватизовані об'єкти.

Стаття 6. Функції Фонду у сфері оренди та концесії державного майна

1. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції у сфері оренди та концесії державного майна:

1) здійснює методичне і методологічне забезпечення оренди та концесії державного майна;

2) виступає відповідно до закону орендодавцем, концесієдавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності, та здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна, концесійних платежів;

3) проводить інвентаризацію, оцінку або виступає замовником оцінки, укладає договори на проведення оцінки та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна) цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду, концесію Фондом, у тому числі нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

4) веде реєстр договорів концесії державного майна;

5) здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди та концесії державного майна.

Стаття 7. Функції Фонду у сфері управління об'єктами державної власності

1. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує функції у сфері управління об'єктами державної власності відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Стаття 8. Права Фонду

1. Фонд має такі права:

1) приймати нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

2) скасовувати акти Фонду, у тому числі його регіональних відділень та представництв;

3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері приватизації та управління державними корпоративними правами;

4) приймати рішення за заявами та скаргами фізичних і юридичних осіб, органів державної влади з питань, що пов'язані з діяльністю регіональних відділень та представництв;

5) виконувати в межах повноважень, визначених законом, функції з управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави, а також здійснювати відчуження військового майна у випадках, передбачених законодавством;

6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;

7) одержувати безоплатно в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від державних органів статистики статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;

8) залучати науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених і фахівців-практиків для проведення консультацій та експертиз при вирішенні питань, що належать до його компетенції;

9) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

10) виступати замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенції;

11) вступати для виконання своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;

12) видавати відповідно до своєї компетенції офіційні видання;

13) відповідно до закону ініціювати та перевіряти за участю працівників органів державної податкової служби та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ефективність використання державного майна та фінансово-господарську діяльність відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

14) забезпечувати в межах корпоративних прав участь у визначенні на конкурсних засадах спеціалізованих організацій для продажу основних засобів, що є державною власністю, та необоротних активів відкритих акціонерних товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків;

15) контролювати дотримання єдиних нормативно-методологічних принципів під час розробки нормативно-правових актів з оцінки майна;

16) здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань оцінки майна;

17) здійснювати повноваження щодо визначення оціночної вартості нерухомого майна для цілей оподаткування.

2. Фонд, регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, крім випадків, встановлених законом і установчими документами цих підприємств, установ та організацій.

Глава II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ

Стаття 9. Система органів Фонду

1. Систему органів Фонду становлять:

Фонд;

регіональні відділення;

представництва.

Фонд, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації та управління корпоративними правами держави в межах, визначених законом.

2. Фонд здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через органи, визначені у частині першій цієї статті, а також залучає агентства, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Фонду.

3. Фонд, регіональні відділення та представництва є юридичними особами, мають печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.

4. Регіональні відділення та представництва діють на підставі положень, затверджених Фондом.

У відповідних положеннях визначаються завдання, функції, права, повноваження та порядок призначення і звільнення керівників регіональних відділень та представництв.

Стаття 10. Голова Фонду

1. Голова Фонду призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Фонду звільняється з посади Верховною Радою України.

2. Голова Фонду звільняється у разі:

1) подання заяви про відставку;

2) визнання Верховною Радою України за результатами щорічного звіту про виконання Державної програми приватизації роботи Фонду незадовільною;

3) порушення вимог законодавства про боротьбу з корупцією на підставі рішення суду, яке набуло законної сили;

4) грубого порушення Головою Фонду службових обов'язків за поданням Прем'єр-міністра України;

5) неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я протягом чотирьох місяців;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення громадянства України.

Повноваження Голови Фонду припиняються у разі смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім.

3. У разі звільнення з посади Голови Фонду Прем'єр-міністр України в установленому законом порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.

До призначення Голови Фонду його обов'язки виконує перший заступник Голови Фонду, а в разі його відсутності заступник Голови Фонду.

4. Новопризначений Голова Фонду приймає Єдиний реєстр об'єктів державної власності.

Порядок передачі Єдиного реєстру об'єктів державної власності визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Голова Фонду:

1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;

2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;

3) затверджує структуру центрального апарату Фонду, кошторис центрального апарату Фонду, його регіональних відділень та представництв за загальним і спеціальним фондом Державного бюджету України;

4) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;

5) підписує нормативно-правові акти Фонду;

6) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Фонду і начальників регіональних відділень, представництв та їх заступників;

7) затверджує штатний розпис центрального апарату Фонду, його регіональних відділень, положення про структурні підрозділи центрального апарату Фонду;

8) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, укладає від імені Фонду відповідні правочини;

9) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

10) видає довіреності на виконання функцій у межах повноважень Фонду;

11) забезпечує управління бюджетними асигнуваннями згідно з бюджетним розписом та кошторисом;

12) затверджує щоквартальний план виконання Державної програми приватизації на наступний рік з визначенням обсягів коштів, що надійдуть до Державного бюджету України;

13) несе відповідальність за виконання Державної програми приватизації;

14) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Стаття 11. Заступники Голови Фонду

1. Першого заступника, заступників Голови Фонду призначає на посади та звільняє з посад Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Голови Фонду.

2. Заступники Голови Фонду:

1) здійснюють керівництво та спрямовують діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів;

2) дають згоду на призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів;

3) за дорученням Голови Фонду представляють Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4) за дорученням Голови Фонду можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

5) приймають у межах своїх повноважень рішення з питань, що належать до компетенції Фонду;

6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.

Заступники Голови Фонду мають право виконувати за дорученням Голови Фонду окремі його функції.

У разі відсутності Голови Фонду або неможливості виконання ним своїх обов'язків заступники Голови Фонду виконують обов'язки Голови Фонду.

Стаття 12. Колегія Фонду

1. Для вирішення питань, що віднесені до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється Колегія у складі 15 осіб.

2. До складу Колегії входять Голова Фонду (Голова Колегії), перший заступник та заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу Колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, начальники регіональних відділень та представництв.

До складу Колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації та Уповноважений Президента України у справах Фонду за їх згодою.

3. Склад Колегії Фонду затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Голови Фонду.

Стаття 13. Науково-консультативна рада Фонду

1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду, організації діяльності Фонду при ньому утворюється науково-консультативна рада.

2. До складу науково-консультативної ради входять експерти з числа вчених та фахівців-практиків.

Склад науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.

Стаття 14. Обов'язковість виконання вимог Фонду, регіональних відділень та представництв

1. Вимоги працівників Фонду, регіональних відділень та представництв при виконанні ними службових обов'язків у межах повноважень є обов'язковими для всіх органів державної влади, підприємств, установ та організацій, у статутних фондах яких є державна частка або які використовують об'єкти державної власності чи управляють ними, якщо інше не встановлено законом.

2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій на вимогу працівників Фонду, регіональних відділень та представництв Фонду зобов'язані створювати належні умови для роботи працівників, які виконують функції, передбачені цим Законом, законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо надання необхідної документації.

Стаття 15. Обов'язок додержання законодавства про державну та комерційну таємницю, відповідальність за його порушення

1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію системою органів Фонду державної політики щодо державної таємниці.

2. Працівники системи органів Фонду та особи, які залучаються цими органами до роботи, у процесі виконання своїх функцій і повноважень за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю, розголошення державної та комерційної таємниці, що охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність відповідно до закону.

Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ

Стаття 16. Нормативно-правові акти Фонду

1. Фонд на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

2. Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

3. Оскарження актів та рішень Фонду здійснюється в порядку, встановленому законом.

Стаття 17. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами

1. На запити Фонду органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та їх посадові особи зобов'язані безоплатно надавати інформацію, необхідну для здійснення Фондом своїх повноважень.

2. У разі відмови або ухилення від своєчасного надання необхідної інформації на вимогу Фонду, а також за подання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Стаття 18. Відповідальність працівників Фонду, регіональних відділень та представництв

1. Працівники Фонду, регіональних відділень та представництв за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність згідно із законом.

Глава IV. ВЗАЄМОДІЯ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття 19. Взаємодія Фонду з Верховною Радою України

1. Фонд подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України щоквартальний план виконання Державної програми приватизації на рік та щомісяця подає Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, звіт про його виконання.

2. Фонд щороку подає Верховній Раді України звіт про виконання Державної програми приватизації.

Верховна Рада України заслуховує та затверджує звіт Фонду.

Стаття 20. Взаємодія Фонду з Президентом України

1. Фонд щомісяця інформує Президента України про хід виконання Державної програми приватизації.

2. Фонд щокварталу подає Президенту України аналітичну довідку про хід виконання Державної програми приватизації.

3. За рішенням Президента України Фонд звітує про свою діяльність та бере участь у засіданнях Ради національної безпеки і оборони України.

4. Постійну взаємодію Фонду з Президентом України здійснює Уповноважений Президента України у справах Фонду.

5. Уповноважений Президента України у справах Фонду призначається Президентом України та діє в межах повноважень, визначених Президентом України.

Стаття 21. Взаємодія Фонду з органами виконавчої влади

1. Фонд взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами державної власності.

2. Фонд, регіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:

1) залучають до складу комісій з приватизації представників органів виконавчої влади;

2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;

3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу;

4) погоджують з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів у випадках, передбачених законом;

5) співпрацюють з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та іншими органами під час підготовки проекту Державного бюджету України;

6) здійснюють управління об'єктами державної власності у межах повноважень, визначених законом та делегованих Кабінетом Міністрів України.

Глава V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ФОНДУ

Стаття 22. Гарантії здійснення повноважень Фонду

1. Втручання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність Фонду забороняється, крім випадків, встановлених законом.

2. Вплив у будь-якій формі на працівників Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів Фонду

1. Фонд є головним розпорядником відведених для нього бюджетних призначень. Його фінансування та матеріально-технічне забезпечення здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку та на умовах, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис та кошторис Фонду затверджуються у встановленому законодавством порядку.

Глава VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України за участю Ради міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити проведення на території Автономної Республіки Крим інвентаризації об'єктів державної та комунальної власності, в тому числі майна, що належить Автономній Республіці Крим.

4. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст. 581; 1997 р., N 26, ст. 179).

5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
В. ЛИТВИН
 

м. Київ
4 лютого 2009 року
N 924-VI
 

  

Опрос