Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации работы по рассмотрению и решению обращений и личному приему в органах прокуратуры Украины

Генеральная прокуратура
Приказ, Инструкция от 28.12.2005 № 9гн
Утратил силу

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2005 року N 9гн

Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Генеральної прокуратури України
 від 19 вересня 2007 року N 62
,
 від 25 березня 2008 року N 17
,
від 14 липня 2010 року N 9гн-1
,
 від 28 лютого 2011 року N 26
,
 від 10 березня 2011 року N 30

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Генеральної прокуратури України
 від 21 червня 2011 року N 9гн)

Додатково див. ухвалу
 Одеського апеляційного адміністративного суду
 від 31 березня 2011 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 30 серпня 2011 року

(У наказі та Інструкції слова "відділ прийому громадян, розгляду звернень і запитів народних депутатів України" в усіх відмінках замінено словами "управління розгляду звернень та прийому громадян" у відповідних відмінках згідно з наказом Генеральної прокуратури України від 19 вересня 2007 року N 62)

З метою забезпечення виконання вимог Конституції України, Законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад", Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення", вдосконалення діяльності органів прокуратури щодо розгляду та вирішенні заяв, скарг і пропозицій, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру", наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним, іншим прирівняним до них прокурорам роботу з розгляду звернень та особистого прийому вважати одним з важливих напрямів діяльності органів прокуратури, спрямувати її на захист прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

1.1. Забезпечити розгляд звернень і особистий прийом громадян у суворій відповідності з вимогами Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, яку затвердити і ввести в дію цим наказом.

1.2. При здійсненні перевірок за зверненнями забезпечити повне, об'єктивне та якісне вирішення кожного викладеного доводу, надавати юридично грамотну, обгрунтовану та мотивовану відповідь з посиланням на законодавчі акти. За необхідності до проведення перевірок залучати фахівців відповідних контролюючих і правоохоронних органів, авторів звернень.

1.3. Вживати вичерпних заходів щодо задоволення обгрунтованих звернень і реального поновлення порушених прав, застосовуючи у повному обсязі надані законом повноваження.

1.4. Викоренити з практики роботи прокурорів прояви формалізму та бездушності при розгляді звернень. Давати принципову оцінку кожному факту несумлінного ставлення до роботи із зверненнями, їх безпідставного відхилення, порушення строків і порядку розгляду, викривлення статистичної звітності, неналежного виконання доручень прокуратур вищого рівня.

1.5. Забезпечити здійснення безперешкодного і регулярного особистого прийому громадян, неухильне дотримання затверджених графіків і порядку особистого прийому.

1.6. Періодично проводити комплексний аналіз роботи з вирішення звернень та особистого прийому, вивчення причин надходження обгрунтованих звернень. Вживати заходів до вдосконалення правозахисної діяльності органів прокуратури, усунення недоліків та прорахунків.

Стан організації роботи зі зверненнями вивчати при проведенні комплексних і галузевих перевірок, наданні практичної допомоги.

1.7. Систематично організовувати та проводити перевірки додержання законодавства про звернення громадян органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

2. Управлінню розгляду звернень та прийому громадян, галузевим відділам (старшим помічникам прокурорів) прокуратур обласного рівня:

2.1. Всебічно сприяти правильній організації роботи структурних підрозділів центрального та обласних апаратів, підпорядкованих прокуратур з питань розгляду звернень, особистого прийому, надавати практичну та методичну допомогу, проводити перевірки з цих питань.

2.2. Безпосередньо розглядати депутатські документи, первинні звернення, за необхідності надсилати їх до відповідних відомств, приймати громадян та юридичних осіб, організовувати їх прийом керівництвом, працівниками інших структурних підрозділів.

2.3. Здійснювати контроль за порядком і строками вирішення у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів депутатських документів, звернень громадян та юридичних осіб з особистого прийому керівництва, за наявності підстав вживати заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.4. Вивчати у структурних підрозділах та підпорядкованих прокуратурах стан роботи та прокурорського нагляду з питань розгляду звернень та особистого прийому, вживати необхідних заходів з метою підвищення рівня цієї діяльності.

3. Вважати критерієм оцінки ефективності роботи на цьому напрямі забезпечення якісного, своєчасного та об'єктивного вирішення звернень, реальне поновлення порушених прав.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам.

Наказ Генерального прокурора України N 5гн від 9 квітня 2004 року "Про введення в дію Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України" вважати таким, що втратив чинність.

 

Генеральний прокурор України 

О. Медведько 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до ст. 12 Закону України "Про прокуратуру" в органах прокуратури вирішуються звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

1.2. Цією Інструкцією встановлюється порядок розгляду і вирішення звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також прийому громадян, службових та інших осіб у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-Морських Сил України, міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокуратурах.

1.3. Порядок прийому, обліку, реєстрації звернень, їх формування в наглядові провадження, оформлення, копіювання, систематизації та збереження, а також контролю за їх виконанням встановлюється Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

1.4. Основні поняття, що використовуються в цій Інструкції:

Звернення - викладена в письмовій або усній формі пропозиція, заява (клопотання), скарга громадянина, народного депутата України, депутата місцевої ради, службової чи іншої особи.

Пропозиція (зауваження) - звернення, спрямоване на поліпшення діяльності органів прокуратури або інших правоохоронних, державних органів або про сприяння реалізації прав та інтересів осіб.

Заява - звернення громадян та юридичних осіб з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування, службових осіб.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод, встановлених чинним законодавством.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, інших осіб порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, службових осіб.

Колективне звернення - звернення двох і більше осіб, а також звернення, прийняте на мітингу чи зборах і підписане організаторами або учасниками мітингу, зборів.

Дублікат - звернення, що є копією попереднього звернення, або примірник звернення з того самого питання в інтересах тієї самої особи.

Повторне звернення - звернення, що надійшло від тієї самої особи з того самого питання, в якому:

оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло в прокуратуру;

повідомляється про неотримання відповіді, невчасний розгляд попереднього звернення, якщо з часу його надходження минув установлений законодавством строк розгляду;

вказується на інші недоліки, допущені при розгляді та вирішенні попереднього звернення.

Запит народного депутата України, депутата місцевої ради - запит, прийнятий відповідно до ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України" та ст. ст. 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради - це пропозиція, прохання, вимога здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію. Надсилається народним депутатом України відповідно до ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України", депутатом місцевої ради відповідно до ст. 13 Закону України "Про статус депутата місцевої ради".

Лист народного депутата України, депутата місцевої ради - документ, який супроводжує звернення громадянина, яке надійшло на його адресу, в органи прокуратури для розгляду по суті.

2. Межі дії Інструкції

2.1. Положення Інструкції поширюються на звернення, отримані поштою або в письмовій, усній формі на особистому прийомі.

2.2. Заяви та повідомлення про вчинений злочин або той, що готується, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством, і обліковуються у звіті за ф. 2-Є. Зареєстровані як звернення громадян, за наслідками перевірки яких прийнято рішення відповідно до ст. 97 КПК України, виключаються з обліку звернень та реєструються у книзі обліку заяв і повідомлень про злочини.

2.3. Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним або господарським процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, вирішуються в разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які неспроможні через фізичний або матеріальний стан захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження (ст. 361 Закону України "Про прокуратуру").

2.4. Звернення може бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 5 Закону України "Про звернення громадян", ст. 44 КПК України тощо). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (якщо колективне - заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, що не містять даних про особу (прізвище і його місцезнаходження, адресу), визнаються анонімними й залишаються без розгляду. За наявності в таких зверненнях повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються направляються до правоохоронних органів за належністю.

2.5. Звернення з незрозумілим текстом або в яких відсутні дані, достатні для їх розгляду чи прийняття обгрунтованого рішення (про орган, що прийняв оскаржуване рішення, про час його прийняття тощо), у 5-денний строк повертаються заявникам із відповідними роз'ясненнями оперативними працівниками управління розгляду звернень та прийому громадян Генеральної прокуратури України, галузевих відділів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України, прокурором, заступником прокурора міста, району. Копії таких звернень долучаються до наглядових проваджень.

2.6. Не підлягають розгляду звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, у яких містяться пропозиції, вказівки чи вимоги у конкретних кримінальних, цивільних, господарських справах, у тому числі з питань слідства і нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при виконанні рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Авторам таких звернень у 10-денний строк надаються роз'яснення про неприпустимість втручання в діяльність органів прокуратури з посиланням на відповідні рішення Конституційного Суду України та процесуальне законодавство.

3. Розгляд звернень

3.1. Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд звернень покладається на керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України, міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів.

При встановленні фактів несумлінного ставлення до перевірок звернень, а також неналежного і невчасного виконання доручень прокуратур вищого рівня винні в цьому прокурорські працівники несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України.

3.2. По кожному зверненню в прокуратурах усіх рівнів може бути виконана одна з таких дій:

- прийнято до розгляду;

- передано на вирішення до підпорядкованої прокуратури;

- направлено до іншого відомства;

- долучено до скарги, що раніше надійшла, або до матеріалів кримінальної справи.

3.3. Звернення громадян, службових та інших осіб у 5-денний строк направляються за належністю з одночасним повідомленням про це заявників оперативними працівниками управління розгляду звернень та прийому громадян Генеральної прокуратури України, галузевих відділів обласних і прирівняних до них прокуратур, міськими, районними, міжрайонними прокурорами та їх заступниками. У цей же термін повідомляється автор про долучення звернення до матеріалів кримінальної справи для перевірки під час досудового слідства.

3.4. У разі припинення в прокуратурі розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону України "Про звернення громадян" воно за належністю направляється прокурору вищого рівня з необхідними для вирішення матеріалами та повідомленням про це автора.

Про припинення провадження прокуратурою вищого рівня підпорядкованому прокурору направляється повідомлення, в якому зазначається, коли і з яких саме питань провадження припинено.

3.5. У Генеральній прокуратурі України після реєстрації у секретаріаті та попереднього розгляду працівниками управління розгляду звернень та прийому громадян, визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення викладених у зверненнях питань, для доповіді Генеральному прокурору України або особі, яка виконує його обов'язки, подаються звернення:

(абзац перший пункту 3.5 у редакції наказу
 Генеральної прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

які надійшли на його ім'я від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Глави Секретаріату Президента, Прем'єр-міністра України та Першого віце-прем'єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Голови Вищої ради юстиції України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, перших керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), усі запити, а також звернення і листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України, у яких порушуються питання додержання закону у діяльності перших керівників та заступників керівників центральних органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів, органів судової влади, з інших актуальних питань, які викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії заступників Генерального прокурора України.

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Генеральної прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

3.6. За резолюцією Генерального прокурора України зазначені у п. 3.5 Інструкції документи передаються заступникам Генерального прокурора України для організації розгляду, вирішення і підготовки відповідей.

(пункт 3.6 у редакції наказу Генеральної
 прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

3.7. Заступникам Генерального прокурора України подаються на розгляд адресовані на їх ім'я або Генеральній прокуратурі України звернення віце-прем'єр-міністрів України, заступників Глави Секретаріату Президента, міністрів, керівників вищих центральних органів виконавчої влади, голів Конституційного, Верховного та вищих спеціалізованих судів України, голів Служби безпеки України, Вищої ради юстиції України, суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, Верховної Ради й Уряду Автономної Республіки Крим, представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних рад і державних адміністрацій, Київського та Севастопольського міських голів, заступників керівників державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), звернення і листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України, за винятком зазначених у п. 3.5 Інструкції, та скарги на рішення керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Генеральної прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

Зазначені документи, вирішення яких стосується двох і більше самостійних структурних підрозділів, управлінням розгляду звернень та прийому громадян передаються на розгляд першому заступнику Генерального прокурора України.

(абзац другий пункту 3.7 у редакції наказу
 Генеральної прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

За резолюцією заступника Генерального прокурора України зазначені документи передаються керівникам самостійних структурних підрозділів для організації розгляду, вирішення та підготовки відповідей народним депутатам України, громадянам і юридичним особам, які їх ініціювали.

(пункт 3.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

3.8. Звернення і листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України, за якими прокурори обласного рівня раніше не приймали рішення (первинні), надсилаються у п'ятиденний термін підпорядкованим прокурорам, про що повідомляються народні депутати України з обґрунтуванням підстав направлення депутатських документів та посиланням на відповідні законодавчі акти.

Повідомлення народним депутатам України про скерування прокурорам обласного рівня депутатських документів, а також доручення підпорядкованим прокурорам підписуються заступниками Генерального прокурора України відповідно до їх компетенції.

Необхідність встановлення контролю за розглядом зазначених депутатських документів вирішується заступниками Генерального прокурора України з огляду на актуальність порушених у них питань.

(абзац третій пункту 3.8 у редакції наказу
Генеральної прокуратури України від 28.02.2011 р. N 26)

За результатами розгляду і вирішення на місцях депутатських документів відповідь народним депутатам України надається лише за підписом першого керівника прокуратури обласного рівня або особи, яка виконує його обов'язки.

Забороняється надсилати депутатські документи до прокуратур районного рівня для вирішення та надання відповідей народним депутатам України.

(пункт 3.8 у редакції наказу Генеральної
 прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

У такому ж порядку розглядаються та надаються відповіді на звернення, які надійшли від Глави Адміністрації Президента України та його заступників.

(пункт 3.8 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 14.07.2010 р. N 9гн-1)

3.9. У разі направлення народним депутатом України звернення чи листа за скаргою громадян або юридичних осіб на ім'я заступника Генерального прокурора України чи іншої службової особи органів прокуратури ці документи розглядаються відповідно до вимог ст. ст. 16, 24 Закону України "Про статус народного депутата України" та передаються на розгляд у відповідності з пп. 3.7, 3.8 цієї Інструкції.

(пункт 3.9 у редакції наказу Генеральної
 прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

3.10. Начальникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України передаються на розгляд звернення громадян та юридичних осіб щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками або прокурорами обласного рівня, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення їх без розгляду.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 19.09.2007 р. N 62)

3.11. Звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до Генеральної прокуратури України вперше і за ними не приймалися рішення прокурорами обласного рівня (первинні звернення), передаються в управління розгляду звернень та прийому громадян для розгляду і надсилання до підпорядкованих прокуратур (відповідних відомств) для вирішення. Оперативними працівниками зазначеного відділу повертаються письмові звернення, оформлені без додержання вимог ст. 5 Закону України "Про звернення громадян", заявникові з відповідним роз'ясненням.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 19.09.2007 р. N 62)

3.12. Керівники прокуратури, структурних підрозділів зобов'язані розглянути документ не пізніше наступного дня з часу реєстрації, а терміновий - негайно. Надходження документів від керівництва прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів у Генеральній прокуратурі України і одного дня - в інших прокуратурах.

3.13. Скарги на дії суддів, пов'язані з винесенням судових рішень, передаються на розгляд структурним підрозділам, до компетенції яких належить перевірка відповідності судових рішень закону.

Скарги щодо зловживання службовим становищем суддів при виконанні службових обов'язків, не пов'язаних із розглядом справ (кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних), вирішуються в порядку ст. 97 КПК України і передаються до структурних підрозділів, до компетенції яких належить прийняття таких рішень.

3.14. Звернення, що надійшли після припинення провадження, передаються до відповідних структурних підрозділів, які раніше займались їх розглядом.

3.15. За наявності у зверненні питань, що належать до компетенції кількох структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, організація перевірки в повному обсязі покладається на керівника підрозділу, зазначеного серед виконавців першим. Він забезпечує тиражування, передачу їх у відповідні підрозділи, підготовку в строк не пізніше 5 днів від дня надходження єдиного доручення про перевірку, у разі необхідності клопотання про продовження строку її проведення і відповіді по суті.

3.16. У разі невірного визначення структурного підрозділу для вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно повертається до управління розгляду звернень та прийому громадян з метою усунення помилки на підставі рапорту виконавця, завізованого його безпосереднім керівником.

Депутатські документи у таких випадках, на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції заступника Генерального прокурора України, невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення зазначених у запитах питань.

У спірних випадках звернення передається управлінням розгляду звернень та прийому громадян на доповідь першому заступнику Генерального прокурора України для встановлення порядку їх розгляду.

(пункт 3.16 у редакції наказу Генеральної
 прокуратури України від 19.09.2007 р. N 62)

3.17. При надходженні кількох депутатських запитів або звернень народних депутатів України з того самого питання або кількох звернень в інтересах тієї самої особи реєструється перше звернення, а всі наступні - як дублікати. У підрозділах такі дублікати долучаються до наглядового провадження з повідомленням кожного автора про результати їх розгляду. Якщо дублікат надійшов після розгляду основного звернення (запиту), то не пізніше 10-денного строку відповідь на нього направляється зі стислим викладом суті прийнятого рішення і посиланням на дату та вихідний номер відправленої раніше відповіді.

3.18. На запити і звернення народних депутатів України та звернення з особистого прийому керівництва Генеральної прокуратури України - управлінням розгляду звернень та прийому громадян, а на звернення, за розглядом яких встановлено контроль Генеральним прокурором України, організаційно-контрольним управлінням оформляються контрольні картки.

Примірник картки разом із зверненням передається в підрозділ, якому доручено його розгляд.

Працівник канцелярії структурного підрозділу зобов'язаний стежити за наближенням строків виконання документа, доповідати керівнику підрозділу про всі випадки затримання виконання документів, своєчасно робити у картках відмітки про їх рух.

4. Вирішення звернень

4.1. Порядок перевірки звернень, що забезпечує найбільш повний, оперативний і кваліфікований розгляд поставлених у них питань, визначається Генеральним прокурором України, його заступниками, начальниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

4.2. У Генеральній прокуратурі України звернення на рішення прокурорів областей перевіряються, як правило, із вивченням кримінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопорушення, матеріалів прокурорських перевірок.

Для оперативності витребування справ і перевірочних матеріалів використовуються технічні засоби інформації та зв'язку.

Аналогічним чином вирішуються звернення, направлені в порядку доручення з Генеральної прокуратури України, і запити народних депутатів України у прокуратурах обласного рівня.

4.3. Звернення про систематичне обмеження прав і свобод громадян, численні або грубі порушення закону, що не отримали належної оцінки правоохоронними органами на місцях, перевіряються, як правило, з виїздом на місце.

Для забезпечення повноти й об'єктивності перевірок до їх проведення можуть залучатися спеціалісти, а за заявою - автори звернень.

4.4. Направлення звернень прокурорам, що не мають повноважень на їх розгляд або які раніше приймали рішення з оскаржуваних питань, а також прокурорам, дії яких оскаржуються, забороняється.

Не допускається прийняття рішень по зверненнях за висновками підпорядкованих прокурорів, чиї дії оскаржуються.

4.5. Доручення підпорядкованим прокурорам про перевірку викладених у зверненнях доводів даються з обов'язковою вказівкою конкретних обставин, що підлягають перевірці, та термінів їх виконання.

4.6. Завдання, доручення, листи, адресовані прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та ВМС України про перевірку депутатських документів із встановленням контролю або без такого надсилаються за підписами Генерального прокурора України або заступників Генерального прокурора України.

4.7. У випадках, коли прокурор з об'єктивних причин не зміг своєчасно виконати доручення, перед особою, що дала це доручення, порушується клопотання про продовження строку на підставі рапорту. Про прийняте по ньому рішення повідомляється виконавець у формі резолюції керівника, що дав доручення.

4.8. Прокурори при виконанні доручення прокуратури вищого рівня до інформації про виконання додають перевірочні матеріали, копії документів прокурорського реагування, наглядові провадження, а за необхідності - справи.

Рішення в таких випадках приймаються тільки тією прокуратурою, що дала доручення.

4.9. У разі потреби підпорядкованим прокурорам можуть направлятися доручення про проведення додаткової перевірки з вказівкою, що конкретно і в які строки необхідно виконати. Проте остаточне рішення за такими зверненнями приймає тільки той прокурор, що давав доручення.

4.10. При вирішенні звернень для перевірки їх доводів в обов'язковому порядку мають бути витребувані необхідні документи, пояснення службових та інших осіб, дії яких оскаржуються. За підсумками складається мотивована довідка, а якщо у зверненнях йдеться про вчинення злочину, то приймається рішення відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства (ст. 97 КПК України).

4.11. При вирішенні звернень, пов'язаних із вивченням кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, відмовних матеріалів та матеріалів прокурорських перевірок, за якими прийнято остаточні процесуальні рішення (припинено провадження), при наданні відповіді за підписом Генерального прокурора України, прокурорів областей в обов'язковому порядку складається мотивований висновок. Висновок затверджується заступником Генерального прокурора України, а в прокуратурі обласного рівня - заступником прокурора області. У разі, якщо з підпорядкованої прокуратури надійшов висновок, що повно відображає суть звернення і достатній для його розгляду, повторний висновок не складається. Про це рапортом доповідається керівнику прокуратури, його заступнику.

4.12. Звернення може бути залишено без розгляду і вирішення у разі, якщо:

- воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення);

- у зверненні не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого логічного завершення;

- звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною;

- воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;

- прийнято рішення про припинення розгляду.

Рішення про залишення без розгляду звернення приймається начальником самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором області або його заступником, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурором за рапортом виконавця.

4.13. Припинення провадження із заявником можливо у випадках, якщо:

- у повторному зверненні від особи до одного й того ж органу прокуратури відсутні нові дані або факти, які потребують додаткової перевірки, а всі викладені доводи раніше перевірені у повному обсязі та заявникові надано вичерпну відповідь керівником з повідомленням про припинення провадження і роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення;

- у зверненні є нецензурна лайка, вирази, що ображають честь і гідність інших осіб, а заявник раніше попереджався про те, що при надходженні подібних звернень провадження з ним може бути припинено.

Провадження припиняється один раз на підставі мотивованого висновку виконавця, затвердженого прокурором району, міста, області та прирівняних до них, а в апараті Генеральної прокуратури - на підставі мотивованого висновку виконавця, погодженого керівником самостійного структурного підрозділу та заступником Генерального прокурора України для обговорення на нараді у Генерального прокурора України.

(абзац пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з
наказом Генеральної прокуратури України від 10.03.2011 р. N 30)

Повідомлення про припинення провадження за скаргами заявнику надсилається один раз. Наступні звернення з питань, що раніше перевірялись, рапортом долучаються до наглядового провадження.

Провадження поновлюється, якщо підстави, за якими воно припинялось, відпали. Нові дані про порушення закону, повідомлені заявником, перевіряються в порядку, встановленому цією Інструкцією.

4.14. За підсумками вирішення звернень може бути прийнято одне з таких рішень:

Задоволено - вжито заходів до повного або часткового поновлення прав і законних інтересів заявника. Не може вважатися задоволеним звернення, рішення по якому прийнято не за вимогами громадянина, а результатами виявлених недоліків або порушень закону.

Частково задоволене звернення - звернення, в якому міститься дві чи більше вимог і за результатами перевірки якого не всі з них визнані обгрунтованими.

Повторно задоволене - звернення щодо оскарження відповіді певної прокуратури, за яким приймалося рішення про відмову в задоволенні раніше поданого звернення. При цьому первинне рішення скасовується.

Відхилено - вимоги заявника, викладені у зверненні, визнані необгрунтованими.

Роз'яснено - за зверненням, у якому не містилося прохань про задоволення будь-яких вимог або клопотань, надано роз'яснення з питань правового характеру.

4.15. Після закінчення перевірки заявнику, на його прохання, надається можливість ознайомитися з документами і матеріалами, що безпосередньо зачіпають його права і свободи (із закритими провадженням кримінальними справами, матеріалами про відмову в порушенні кримінальної справи, наглядовими провадженнями за скаргами тощо) у тій мірі, в якій це не суперечить вимогам дотримання державної або іншої, що охороняється законом, таємниці, законним інтересам інших осіб.

4.16. Письмове рішення про надання заявникові можливості ознайомитися з документами приймають: у Генеральній прокуратурі Генеральний прокурор України, його заступники, начальники самостійних структурних підрозділів, а в прокуратурах областей відповідний прокурор, його заступники, керівники структурних підрозділів, у міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах - прокурор, його заступники.

Працівник прокуратури, що ознайомив заявника з документами, складає та долучає до наглядового провадження довідку про те, з якими матеріалами, коли він ознайомив заявника. При відмові в задоволенні клопотання про ознайомлення із матеріалами надається аргументоване роз'яснення.

4.17. Під час розгляду звернень забезпечується нерозголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та задовольняються прохання щодо нерозголошення анкетних даних і домашньої адреси.

5. Строки вирішення звернень і запитів

5.1. Звернення громадян, службових та інших осіб вирішуються протягом 30 днів від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, - не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено законодавством.

5.2. Заява про відвід слідчого й особи, яка проводить дізнання, відповідно до ст. 60 КПК України вирішується протягом 24 годин. Інші скарги на дії слідчого відповідно до ст. 235 КПК України перевіряються протягом трьох днів. Скарга та копія повідомлення про результати її вирішення приєднуються до кримінальної справи. Копія супровідного листа з вказівкою слідчому про долучення їх до кримінальної справи додається до наглядового провадження у кримінальній справі.

5.3. Запит народного депутата України вирішується у 15-денний або інший встановлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради - у строк, встановлений радою.

5.4. Проголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України заява народного депутата України (протокольне доручення) розглядається у місячний строк за винятком випадків, коли вона має характер повідомлення про вчинений злочин або такий, що готується. Такі заяви вирішуються у строки, передбачені ст. 97 КПК України.

5.5. Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради розглядається протягом 10 днів.

5.6. У випадку, якщо перевірити запит, звернення у встановлений законодавством термін неможливо, за мотивованим рапортом строк перевірки продовжується, але не більше як до 30 днів (місяця), про що повідомляється депутат, а про продовження строку перевірки запиту - голова відповідної ради.

Якщо під час перевірки запиту, звернення призначено ревізію чи проводяться перевірочні заходи із залученням фахівців інших відомств, на час закінчення максимального строку перевірки депутату надається кінцева відповідь з повідомленням, що за результатами отриманих висновків ревізії, перевірки тощо прокуратурою буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством. Після закінчення перевірки у повному обсязі про її наслідки інформуються зацікавлені особи.

5.7. Строк розгляду звернення обчислюється з наступного дня після реєстрації звернення в прокуратурі.

Закінченням строку розгляду та вирішення звернень вважається дата направлення письмової відповіді. По задоволених зверненнях строк вирішення закінчується датою внесення документа прокурорського реагування та надання відповіді автору звернення.

Відповіді депутату, що звернувся на користь громадянина, і заявнику направляються одночасно тільки після доповіді по суті керівнику, що дав доручення (крім повідомлень про продовження строку перевірки).

Направлення відповіді заявнику раніше, ніж підписана відповідь депутату, не допускається.

5.8. Строк розгляду звернень продовжується прокурором або його заступником з одночасним повідомленням їх авторів про причини затримки.

5.9. Клопотання про продовження строку перевірки за зверненнями і запитами оформлюються не пізніше ніж за два дні до закінчення контрольного строку.

5.10. При поверненні проекту відповіді на доопрацювання встановлюється конкретний строк виконання, який не може перевищувати максимального строку розгляду.

6. Направлення відповідей на звернення

6.1. Звернення громадян, запити, звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад вважаються вирішеними та знімаються з контролю, якщо поставлені в них питання перевірено, вжито необхідних заходів, дано вичерпні відповіді згідно з чинним законодавством і направлено письмову відповідь.

6.2. Якщо за скаргою або заявою принесено протест, пред'явлено позов або застосовано інший захід прокурорського реагування, заявнику додатково повідомляється про результати його розгляду. Відповідь на таку скаргу направляє прокурор, який її розглядав.

6.3. Аргументація на звернення щодо кримінальних справ наводиться у формі, що не розкриває таємницю досудового слідства.

6.4. При відмові в задоволенні звернень відповідь має бути мотивованою і зрозумілою.

Рішення про відхилення таких звернень у міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах приймається і відповідь заявникам надається прокурором або його заступником.

У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових регіонів та Військово-Морських Сил України рішення про відмову в задоволенні первинних звернень громадян приймаються заступником прокурора, а на те, що надійшло вдруге, - першим керівником або особою, що його заміщає. Вони ж підписують відповіді авторам звернень.

У Генеральній прокуратурі України рішення про відхилення звернень приймаються начальниками самостійних структурних підрозділів, про відхилення повторних звернень - заступниками Генерального прокурора України.

Відповідь заявнику про відхилення звернення, що надійшло втретє, надається Генеральним прокурором України, якщо не встановлено інше.

6.5. Відповідь автору звернення з роз'ясненням вимог чинного законодавства за письмовою вказівкою начальника управління, відділу підпорядкованої прокуратури може надати прокурор управління, відділу.

6.6. Відповіді на звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Глави Секретаріату Президента, Прем'єр-міністра України та Першого віце-прем'єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Голови Вищої ради юстиції України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, перших керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), на запити, звернення і листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України, що зазначені в абзаці 2 пункту 3.5 Інструкції, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії заступників Генерального прокурора України, направляються за підписом Генерального прокурора України або особи, що виконує його обов'язки.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 25.03.2008 р. N 17)

6.7. Відповідь на запит народного депутата України надається Генеральним прокурором України або особою, що його заміщає. Матеріали, необхідні для відповіді на запит, із проектом відповіді або, за вказівкою Генерального прокурора України, у вигляді доповіді для виступу на засіданні Верховної Ради України, Комітету надавати Генеральному прокурору України не пізніше трьох днів до закінчення строку вирішення запиту, дати засідання.

У разі продовження строку вирішення запиту народного депутата України попередня відповідь з викладенням причин продовження терміну надається заступником Генерального прокурора України народному депутату України, що його вніс, та Голові Верховної Ради України за підписом Генерального прокурора України.

6.8. При надходженні запиту або звернення за підписом кількох народних депутатів України, депутатів місцевих рад відповідь про результати перевірки направляється одному з них (як правило, підпис якого значиться першим) із пропозицією довести її зміст до відома інших авторів.

При направленні депутатських документів для вирішення підпорядкованим прокурорам чи в інші відомства окремими листами повідомляються народні депутати України.

6.9. Відповіді на звернення і запити народних депутатів України, у яких минув термін повноважень або вони вибули зі складу депутатів з інших причин, направляються Голові Верховної Ради України у встановлені цією Інструкцією порядку і терміни з вказівкою: "На звернення (запит) депутата від ... N".

6.10. Статистичні картки на звернення заповнюються виконавцями. Вони ж несуть повну відповідальність за об'єктивність і повноту відображення у картках відомостей.

Заповнення і направлення контрольних карток разом з копіями відповідей, наглядовими провадженнями у відповідні контролюючі підрозділи здійснюється працівниками канцелярій у день виконання контрольного документа та направлення відповіді.

7. Організація особистого прийому в органах прокуратури

7.1. У Генеральній прокуратурі України особистий прийом громадян, представників державних і громадських організацій, а також інших осіб здійснюється управлінням розгляду звернень та прийому громадян у день їх звернення за участю галузевих підрозділів.

7.2. Відвідувачі, направлені на прийом до прокурорів управлінь і відділів із скаргами, приймаються негайно.

7.3. При повторному зверненні громадян на особистий прийом з тих самих питань і незгоді їх із раніше прийнятими рішеннями начальниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України або зі скаргами на рішення прокурорів областей працівники управління розгляду звернень та прийому громадян доповідають про це заступникам Генерального прокурора України або безпосередньо Генеральному прокурору України.

7.4. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється згідно із затвердженим Генеральним прокурором України графіком та встановленим розпорядком.

Генеральний прокурор України приймає громадян та інших осіб за попереднім записом (але не в день прийому) за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

Особистий прийом Генерального прокурора України може бути організований також за його прямим дорученням.

Звернення, отримане на особистому прийомі заступником Генерального прокурора України, передається тому заступнику Генерального прокурора України, до компетенції якого, згідно з розподілом обов'язків, належить вирішення порушених у зверненні питань. Проект відповіді перед підписом має бути завізований заступником Генерального прокурора України, який на особистому прийомі отримав звернення. У разі прийняття рішення Генеральним прокурором України відповідь попередньо візується обома заступниками Генерального прокурора України.

(пункт 7.4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 19.09.2007 р. N 62)

7.5. Працівники управління розгляду звернень та прийому громадян за відсутності підстав для прийому громадян начальниками самостійних підрозділів або керівниками Генеральної прокуратури України дають громадянам та іншим особам роз'яснення. У необхідних випадках вони приймають письмові скарги та заяви, що направляють на розгляд у структурні підрозділи або у відповідні прокуратури, відомства.

7.6. За фактами виявлених під час особистого прийому порушень закону при розгляді звернень громадян та юридичних осіб підпорядкованими прокурорами працівники управління розгляду звернень та прийому громадян на місця направляють повідомлення.

7.7. Працівники канцелярій структурних підрозділів на запити управління розгляду звернень та прийому громадян негайно надають наглядові провадження, довідки, а у випадках прийому громадян працівниками структурних підрозділів повідомляють про це керівників і передають їм необхідні документи.

7.8. У прокуратурах областей, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах прийом громадян та інших осіб проводиться протягом усього робочого дня відповідно до графіка, який вивішується у доступному для них місці. Крім цього, на видному місці має бути текст Закону України "Про звернення громадян" та графіки прийому громадян у прокуратурах вищого рівня.

Порядок прийому у вечірній час, вихідні та святкові дні встановлюється керівниками відповідних прокуратур. Керівниками прокуратур прийом громадян та інших осіб проводиться не рідше одного разу на тиждень.

Рішення за зверненням приймається і відповідь надається заступником прокурора, до компетенції якого, згідно з розподілом обов'язків, належить вирішення порушених у зверненні питань. Проект відповіді перед підписом має бути завізований заступником прокурора, який на особистому прийомі отримав звернення. У разі прийняття рішення безпосередньо прокурором відповідь попередньо візується обома заступниками.

(абзац третій пункту 7.8 у редакції наказу
 Генеральної прокуратури України від 19.09.2007 р. N 62)

7.9. На зверненнях, поданих на особистому прийомі, ставиться позначка "з особистого прийому".

Реєстрація прийому ведеться за спеціальними картками або в книзі реєстрації звернень з особистого прийому, у якій відображається також зміст відповіді.

7.10. Усі письмові звернення з особистого прийому після їх реєстрації направляються за належністю в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

7.11. У кожній прокуратурі встановлюється скринька "Для скарг і заяв", що у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових регіонів та Військово-Морських Сил України розміщується в Приймальні, в інших прокуратурах - у доступному для громадян місці.

Кореспонденція із скриньки щодня виймається: в Генеральній прокуратурі - працівником секретаріату, в інших прокуратурах спеціально призначеними працівниками. На зверненнях ставиться штамп "Із скриньки для скарг і заяв", вказується дата виїмки, після чого вони передаються на реєстрацію і розгляд.

Управлінням розгляду звернень та прийому громадян Генеральної прокуратури України про виявлені недоліки при вирішенні звернень, у тому числі порушення порядку та строків, щомісячно повідомляються заступники Генерального прокурора України, а відповідними підрозділами прокуратур обласного рівня - керівники прокуратур.

Заступники Генерального прокурора України, прокурори всіх рівнів за кожним фактом порушення закону при розгляді звернень вживають заходів до їх усунення, притягнення до відповідальності винних осіб.

 

Відділ прийому громадян, розгляду
звернень та запитів народних
депутатів України
Генеральної прокуратури України 

  

Опрос