Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2020 № 3517
Дата рассмотрения: 20.05.2020 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Внесення таких змін обумовлено необхідністю забезпечення конституційних прав прокурорів.

Так, на даний час у кожній прокуратурі існує спеціалізація прокурорів, впровадження якої передбачено наказом Генерального прокурора України N 15 від 19.01.2017 "Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України". Зокрема, відповідно до п. 8.1 вказаного наказу структурні підрозділи створюються на єдиних для Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур засадах, як правило, за функціональним (предметним) принципом. Пунктом 8.3 вказаного наказу передбачено, що робота структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, використовуючи їхню спеціалізацію, закріплення за ними конкретних напрямів.

Така спеціалізація повинна бути врахована при проведенні атестації прокурорів задля забезпечення встановлення відповідності (невідповідності) працівників посадам, які вони займають, визначення їхнього професійного рівня предметної компетентності, досвіду і кваліфікації працівників у конкретних напрямах прокурорської діяльності, якими окреслюються їхні посадові обов'язки. Врахування під час проведення атестації таких вимог буде сприяти запобіганню створенню умов для неправомірних механізмів безпідставного звільнення прокурорів.

Окрім того, слід зазначити, що внесення таких змін буде відповідати вимогам чинного законодавства. Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону України "Про професійний розвиток працівників" атестація працівників - процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам, проведення оцінки їх професійного рівня.

Згідно з ч. ч. 2, 4, 8 ст. 11 Закону України "Про професійний розвиток працівників" категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику.

Відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України "Про професійний розвиток працівників" не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов'язані з виконуваною роботою.

Наведені норми Закону України "Про професійний розвиток працівників" стосуються усіх фізичних та юридичних осіб, в тому числі має стосуватися й працівників прокуратури, що, в свою чергу, є дотриманням вимог ст. ст. 21, 22, 24 Конституції України, за змістом яких усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Таким чином, пропонується для організації та проведенні атестації в органах прокуратури утворити кадрові комісії.

На кожного прокурора, який підлягає атестації, повинні складатися атестаційні документи - біографічна довідка та характеристика ділових та особистих якостей. В атестаційних документах мають зазначатися основні біографічні дані прокурора, вказуються нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення. Службова характеристика має містити оцінку виконання працівником службових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, компетентність, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, тощо.

Атестаційні документи подаються в атестаційну комісію після ознайомлення з ними працівника, який підлягає атестації.

Прокурор, який підлягає атестації, має бути ознайомлений з підготовленими атестаційними документами, під розписку, не пізніше ніж за тиждень до атестації. У разі незгоди із службовою характеристикою працівник може подати атестаційній комісії свої заперечення та додаткові відомості щодо службової діяльності. Якщо працівник відмовляється від ознайомлення, складається відповідний акт.

Комісія на підставі оцінки стану професійної підготовленості працівника, його особистих якостей та результатів службової діяльності приймає рішення про відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді або про неповну службову відповідність.

У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді комісія рекомендує відповідному керівникові перевести цього працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади.

Вказані та інші положення порядку проходження атестації мають бути висвітлені у Порядку, який затверджує Генеральний прокурор та зареєстрований у Мін'юсті.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є створення передумов для посилення професійних прав прокурорів та гарантій здійснення ними професійної діяльності, утвердження принципів верховенства права, а також подальшого інституційного розвитку органів прокуратури. Досягненню зазначеної мети сприятиме внесення змін до Закону, яким пропонується встановити процедуру атестації прокурорів, яка буде відповідати вимогам національного законодавства.

3. Правові аспекти

Відносини, пов'язані із здійсненням прокурорської діяльності, регулюються Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація Закону, в разі його прийняття, не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує обговорення з громадськістю.

81. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не містить норм регуляторного характеру.

10. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття відповідного Закону сприятиме посиленню професійних прав прокурорів, гарантій здійснення прокурорської діяльності та подальшого інституційного розвитку органів прокуратури, утвердженню верховенства права, забезпечить належне функціонування органів прокуратури в цілому та виконання покладених на них завдань.

 

Народний депутат України

Є. В. Петруняк

Опрос