Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном бюро финансовой безопасности Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.09.2019 № 1208-1
Дата рассмотрения: 10.09.2019 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національне бюро фінансової безпеки України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Стратегією національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 року N 287/2015, серед актуальних загроз національній безпеці України визначені економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення. Однією з причин виникнення таких загроз є високий рівень "тінізації" та криміналізації національної економіки.

Ефективно протидіяти загрозам фінансовій безпеці держави можливо лише за умови сталого функціонування системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому.

До чинної системи органів протидії загрозам фінансовій безпеці держави входять Національна поліція України, Служба безпеки України, податкова міліція, Прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна аудиторська служба України, Рахункова палата.

Проте, незважаючи на значну розгалуженість таких органів, їх робота, зокрема податкової міліції, є дуже неефективною, що зумовлено насамперед:

низьким рівнем функціональної взаємодії між контролюючими та правоохоронними органами, відсутністю єдиної інформаційної системи державних органів, конкуруванням між правоохоронними органами та високим рівнем стороннього впливу на такі органи;

застарілими методами протидії кримінальним загрозам у сфері публічних фінансів, що застосовуються у роботі правоохоронних органів, а також недосконалістю методики збирання, обробки та аналізу інформації;

відсутністю уніфікованих із зарубіжними правоохоронними інституціями методів виявлення та розслідування фінансових злочинів, скоєних із використанням можливостей транснаціональних злочинних фінансових схем.

Крім того, вагомими проблемами сучасного правозастосування є транснаціональний і дедалі більш складний характер злочинності, а також високий суспільний попит на ефективність органів державного управління, та правоохоронної системи зокрема.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Метою проекту Закону є створення організаційно-правових засад діяльності Національного бюро фінансової безпеки України, головним завданням якого є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом побудови на основі використання нових ризик-орієнтованих методів кримінального аналізу системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому.

Для впровадження дієвої реформи у сфері протидії кримінальним загрозам у сфері фінансової безпеки держави необхідно:

створити єдиний правоохоронний орган, завданням якого буде виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому;

створити єдиний аналітичний центр концентрації та аналізу інформації про стан фінансової системи держави, що збирається держаними органами та органами самоврядування;

запровадити нову модель організації правоохоронної діяльності, керованої аналітикою, так звану модель ILP (Intelligence Led Policing), що застосовується аналогічними підрозділами правоохоронних органів країн Європейського союзу та ОБСЄ;

створити підґрунтя для переходу державних контролюючих органів від наглядово-каральної до профілактично-сервісної моделі роботи.

Застосування низкою країн ЄС ILP-моделі дозволило забезпечити більш ефективне й результативне управління національними правоохоронними органами таких країн.

Модель ILP ставить кримінальний аналіз в центр правоохоронної діяльності та прискорює прийняття рішень в більшій мірі, ніж інші сучасні моделі поліцейської діяльності.

Головна мета ILP-моделі - надати державі інструменти для підвищення професіоналізму правоохоронних органів, якості та ефективності їх діяльності, оптимізації використання наявних ресурсів, що сприятиме суспільній довірі та ефективній протидії загрозам фінансовій безпеці держави.

В ILP-моделі основна увага приділяється систематичному збиранню та оцінюванню інформації за допомогою чітко прописаного аналітичного процесу, в результаті якого дані перетворюються на стратегічні та робочі аналітичні продукти, що підкріплюють фактичними даними процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Закон визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Національного бюро фінансової безпеки України, як державного правоохоронного органу, на який на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків покладається усунення загроз фінансовій безпеці держави, у тому числі шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, віднесених до його підслідності, які прямо чи опосередковано завдають шкоди публічним фінансам, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.

Законом визначаються завдання та повноваження Національного бюро фінансової безпеки України, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників Національного бюро фінансової безпеки України, основи його співпраці з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами, а також порядок створення на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких несе загрозу фінансовій безпеці держави.

Концептуальні положення проекту Закону України "Про Національне бюро фінансової безпеки України", який відрізняє його від основного проекту:

1. Завданням Національного бюро фінансової безпеки України є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом захисту державних фінансів на вході до бюджету, при розподілі бюджетних ресурсів, протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленню активів, одержаних від підслідних економічних злочинів.

2. Незалежність Національного бюро фінансової безпеки України від усіх державних інституцій, з метою мінімізації корупційних ризиків та уникнення впливу на діяльність бюро всіх державних органів та їх посадових осіб, що прямо або опосередковано приймають участь у процедурах наповнення державного бюджету та/або розподілу і використання його коштів.

3. З метою захисту бізнесу від необґрунтованого втручання у господарську діяльність, необґрунтованого кримінального переслідування та задля зниження корупційних ризиків змінюються підстави для початку кримінального провадження за статтями, що відносяться до підслідності Національного бюро фінансової безпеки України (узгодженість несплачених до бюджету грошових зобов'язань, наявність аналітичного висновку щодо вчинення відповідного кримінального правопорушення).

4. Підзвітність Національного бюро фінансової безпеки України Верховній Раді України та суспільству.

5. Встановлення виключної підслідності Національному бюро фінансової безпеки України злочинів, пов'язаних з захистом публічних фінансів.

6. Конкурсна система відбору кандидатів на всі посади в Національному бюро фінансової безпеки України, крім посад у підрозділах забезпечення діяльності бюро.

7. Законодавче закріплення права Національного бюро на формування власних та отримання доступу до інформаційних ресурсів інших державних органів з метою аналізу наявної в них інформації, он-лайн моніторинг ризиків та забезпечення аналітичними продуктами органів досудового розслідування, формування рекомендацій для органів влади всіх рівнів у разі виявлення ризиків створення підґрунтя для розвитку негативних тенденцій у сфері публічних фінансів.

8. Формування процесу досудового розслідування на основі ILP моделі (Intelligence Led Policing), керованого аналітикою. В основу процесу прийняття управлінських рішень на прикладі європейського досвіду закладається система аналізу ризиків та загроз.

9. На Національне бюро фінансової безпеки України покладено виконання кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та адміністративної функцій.

10. Модель боротьби з кримінальними проявами передбачатиме:

а) боротьбу з системними кримінальними проявами у сфері економіки шляхом:

виявлення, розслідування злочинів та притягнення до відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, причетних до функціонування галузевих, міжгалузевих та транснаціональних кримінальних схем у сфері публічних фінансів;

руйнування вже існуючих схем розкрадання коштів бюджетів усіх рівнів та кримінальної інфраструктури, що обслуговує такі схеми;

підготовки рекомендацій органам влади з усунення фінансового та правового підґрунтя для розвитку негативних тенденцій та явищ у сфері публічних фінансів, а також окремих кримінальних схем у відповідній сфері економіки;

б) запровадження інститутів з особливого порядку кримінального переслідування в економічній сфері, спрямованих на стимулюванням добровільної сплати податків, що враховують факт відшкодування особою спричинених державі або громаді збитків та її відмову від подальшого вчинення аналогічних злочинів;

в) запровадження особливого порядку реєстрації в ЄРДР заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро фінансової безпеки України;

11. Система перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Національного бюро фінансової безпеки України, які повинні мати базову вищу освіту, здійснюватиметься у Тренінговому центрі. Учбовий процес при цьому максимально інтегрується у практичну діяльність: на початковому етапі - за сприяння західних експертів, з поступовою їх заміною власними спеціалістами. Навчання провадитиметься у вигляді тренінгів із здачею проміжних та заключного кваліфікаційних іспитів та отриманням права виконувати окремі функції, окреслені компетенцією штатної посади.

12. Національне бюро фінансової безпеки України створюється як новий орган, наділений виключною компетенцією боротьби з економічними злочинами. Його створення відбуватиметься незалежно від перебігу процедур ліквідації податкової міліції, але супроводжуватиметься частковим обмеженням компетенцій Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки.

13. Законопроектом передбачено, що загальна чисельність працівників Національного бюро фінансової безпеки України не може перевищувати 4 тисяч осіб. Тобто, в залежності від стану криміногенної ситуації в економіці країни, загальна чисельність працівників може бути меншою від граничного рівня зазначеного в законопроекті.

Наразі штатна чисельність лише працівників податкової міліції, підслідність якої повність перейде до Національного бюро фінансової безпеки України, становить 4701 особа. Крім того, економічними злочинами, що перейдуть до підслідності нового органу, в Україні також займаються відповідні підрозділи Національної поліції та Служби безпеки України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у зазначеній сфері забезпечується Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Податковим кодексом України, Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", іншими законами України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту потребує виділення коштів з Державного бюджету України, перерозподіл яких повинен бути здійснений внаслідок ліквідації податкової міліції, окремих підрозділів захисту економіки Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України, підрозділів СБУ, що опікуються боротьбою з економічними злочинами.

Тобто, Державна фіскальна служба України позбавляється невластивої їй правоохоронної функції, а Національна поліція Міністерства внутрішніх справ України та Служба безпеки України при подальшому їх реформуванні отримують можливість скоротити штатну чисельність працівників.

Таким чином, прийняття законопроекту дозволить скоротити чисельність правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу зі злочинами у сфері економіки.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту

Головним результатом прийняття Закону стане:

скорочення до одного кількості правоохоронних органів, що мають право розслідувати економічні злочини у сфері публічних фінансів, та взаємодіяти з цих питань із бізнесом;

створення єдиного інформаційно-аналітичного центру з концентрації, систематизації та обробки зібраної державними органами інформації про стан державних фінансів;

створення нової моделі правоохоронної діяльності, центром якої буде кримінальний аналіз, що дозволить значно підвищити рівень обґрунтованості кримінального переслідування осіб, щодо яких правоохоронним органом отримано інформацію про несплату податкових зобов'язань;

скорочення витрат на розслідування злочинів у сфері публічних фінансів;

запровадження дієвої системи стимулювання добровільної сплати податкових зобов'язань платників податків, заснованої на врахуванні при прийнятті рішення щодо початку кримінального переслідування факту несплати узгоджених податкових зобов'язань;

забезпечення умов для створення в Україні прозорого та передбачуваного конкурентного бізнес середовища завдяки забезпеченню державою дотримання в українському правовому полі принципу презумпції невинуватості та принципу невідворотності покарання злочинців;

зниження корупційних ризиків в системі правоохоронних органів.

 

Народні депутати України:

Южаніна Н. П.

Фріз І. В.

Іонова М. М.

Саврасов М. В.

Княжицький М. Л.

Геращенко І. В.

Синютка О. М.

Сюмар В. П.

Князевич Р. П.

Забродський М. В.

Луценко І. С.

Ар'єв В. І.

Величкович М. Р.

Бондар М. Л.

Кубів С. І.

Федина С. Р.

Павленко Р. М.

Опрос