Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принципах внедрения энергоэффективного освещения в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.10.2015 № 3245
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про засади запровадження енергоефективного освітлення в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Україна продовжує бути однією з найменш енергоефективних країн світу і має один з найвищих рівнів викидів парникових газів на одиницю ВВП серед країн СНД. За оцінками експертів, на душу населення в Україні припадає 9,45 тон викидів еквіваленту CO2 на рік (для порівняння, річні викиди на одну особу в США складають 19,78 мільйонів тон, в Німеччині - 10,40 млн. тон, а в Росії - 12,00 млн. тон еквіваленту CO2). Відповідно, Україна посідає 19 місце в світі за рівнем викидів парникових газів.

Загалом, Україна є однією з країн Європи з найнижчим рівнем енергоефективності. На український енергетичний сектор припадає біля 69 % загальних обсягів викидів парникових газів (299,7 млн. тон), включаючи викиди від виробництва електроенергії, обсяг яких складає за оцінками різних фахівців близько 101,7 млн. тон еквіваленту CO2.

Енергоефективне освітлення в Україні має нижчий рівень пріоритетності в порівнянні із іншими заходами енергоефективності. Це пояснюється тим, що споживання енергії для освітлення не є настільки сезонним в порівнянні з опаленням, для прикладу. Відповідно, Україна має невикористаний потенціал для розвитку та запровадження нових енергоефективних технологій, включаючи енергоефективне освітлення. За різними оцінками понад 20 % виробленої в Україні електроенергії спрямовується на потреби освітлення.

Проект Закону України "Про засади енергоефективного освітлення в Україні" (далі - законопроект) розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання щодо поступової відмови населення від ламп розжарювання та виводу їх з обігу в Україні, тим самим вирішуючи проблему зменшення викидів парникових газів в атмосферне повітря.

Іншими словами законопроект направлений на масштабний перехід до енергоефективного освітлення для територіальних громад, житлово-комунального господарства.

До того ж, одним із важливих зобов'язань України, як повноправного члена Енергетичного співтовариства відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, вчиненого 24 вересня 2010 року у м. Скоп'є, та ратифікованого Законом України від 15.12.2010 року N 2787-VI, є гармонізація національного законодавства до норм та стандартів ЄС та імплементація їх у внутрішньодержавне законодавство. Це стосується вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС "Про енергоефективніть" (далі - Директива), що доповнює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EC та відміняє Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC.

Порівняно з іншими країнами світу, які мають базовий законодавчий акт у сфері енергоефективного освітлення (150 країн), Україна залишилась у меншості тих країн, що дотепер не мають спеціального законодавчого акта, регулюючого правовідносини у цій сфері, хоча наявність такого правового акта в національному законодавстві є вкрай необхідним. Така правова невизначеність у правовідносинах у сфері енергоефективного освітлення негативно відбивається на створенні сприятливих умов для переходу населення від ламп розжарювання до освітлювальних приладів з високим ступенем енергоефективності, а також заважає розвитку ринку такої продукції в Україні, гальмує та нівелює державну зацікавленість та підтримку енергозаощадливих ініціатив в освітленні.

Прийняття законопроекту забезпечить врегулювання правових та організаційних засад впровадження енергоефективного освітлення в Україні.

2. Мета, цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є створення правових, економічних, екологічних та організаційних засад запровадження енергоефективного освітлення у територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві.

Процес виведення з обігу ламп розжарювання реалізовуватиметься в розумні строки із врахуванням соціально-політичної та економічної обстановки в Україні. Гарантіями впровадження енергоефективного освітлення є поступовий процес, пов'язаний із:

- зупиненням процесу виробництва освітлювальних приладів, клас енергоефективності яких нижчий ніж "A" та "B" в Україні;

- імпортом на територію України виключно освітлювальної продукції, маркування якої за європейськими стандартами визначається як "СЕ", що підтверджено відповідними документами, та яка відповідає правилам реалізації такої продукції на ринку України відповідно до чинного законодавства України;

- добровільною відмовою населення від освітлювальних приладів із низьким класом енергоефективності завдяки активній інформаційно-освітній діяльності серед громадськості з питань енергозбереження та енергозаощадження.

Суб'єкти господарювання (виробники, уповноважені представники виробника, імпортери, розповсюджувачі), що здійснювали виробництво та розповсюдження на території України лампи, технічні характеристики яких не відповідають чинним технічним регламентам енергозберігаючих джерел світла, на момент прийняття цього Закону зобов'язані привести у відповідність таким вимогам продукцію, яка поступає на ринок, або, у разі неможливості реалізувати такі вимоги, здійснити заходи щодо негайного припинення розповсюдження власної продукції по всій території України. Для мінімізації затрат суб'єктів господарювання у цій сфері, пов'язаних із змінами у процесі виробництва та приведенням продукції у відповідність до вимог чинного законодавства, держава надає терміни для поступового виводу з ринку виготовленої на час прийняття цього Закону продукції (ламп із класом енергоефективності нижче "A" та "B"), що відбуватиметься за рахунок припинення виробництва та остаточного його завершення до 2017 року.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У законопроекті, зокрема, визначаються: основні засади державного регулювання у сфері енергоефективного освітлення; освіта та виховання у сфері енергоефективного освітлення; питання стандартів та технічних регламентів енергоефективного освітлення; зобов'язання щодо енергетичного маркування енергоефективних освітлювальних приладів; питання стандартизації та ліцензування виробництва енергоефективної освітлювальної продукції; утилізації енергоефективних освітлювальних приладів; порядок та строки виведення з обігу ламп розжарювання та інших джерел світла, що не відповідають технічним вимогам та стандартам; забезпечення права споживачів енергоефективних ламп на отримання достовірної інформації про суб'єкт господарювання; відповідальність за порушення законодавства з питань забезпечення використання енергоефективних ламп на території України.

Законопроект частково адаптує українське законодавство до вимог європейського законодавства, а саме - Директиви 2012/27/ЄС в частині правовідносин, що виникають у сфері енергоефективного освітлення в Україні.

Законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнюючи його статтею 82-8 "Порушення вимог законодавства у сфері енергоефективного освітлення".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначене питання регулюється Конституцією України, законами України "Про енергозбереження", "Про електроенергетику", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів", "Про регулювання містобудівної діяльності".

Даний законопроект передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного Закону буде сприяти приведенню українського законодавства у відповідність до європейських стандартів у сфері енергоефективності та стане підґрунтям для розвитку взаємоузгоджених нормативно-правових актів у цій галузі, сприятиме створенню умов для відмови від ламп розжарювання та масовому переходу на використання енергоефективних ламп та освітлювальних приладів в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві. Цей комплекс заходів дозволить знизити рівень енергоспоживання, забезпечить економне використання енергетичних ресурсів та сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища завдяки зниженню викидів CO2 в атмосферне повітря, а також впливатиме на покращення рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів.

 

Народні депутати України:

О. А. Недава

І. П. Рибак

Опрос