Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно автономии высших учебных заведений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.10.2015 № 3219
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо автономії вищих навчальних закладів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Освіта і наука є стратегічними резервами розвитку держави, суспільства, економіки та багатовимірним полем інтеграції України у світову спільноту. Формування інтелектуального потенціалу нації, підвищення якості вищої освіти потребують розробки й реалізації перспективних комплексних заходів з реформування галузі і вирішення її поточних проблем.

Чинним законодавством не передбачено належної фінансово-господарської, адміністративної, наукової, навчальної автономії вищих навчальних закладів, які б відповідали політиці ринкового маневрування. Така ситуація є очевидно несправедливою та потребує виправлення задля забезпечення нових принципів і впровадження нової конкурентної моделі академічної свободи.

2. Цілі та завдання законопроекту

Даний законопроект покликаний запровадити необхідний механізм лібералізації функціонування "вишів". На сучасному етапі державотворення стихійні організаційні зміни, відсутність або обмеженість фінансування з боку держави, корупційні процеси у суспільстві та вузівському середовищі зумовили набуття багатьма університетами, академіями тощо автономного статусу "де факто", проте почасти у спотвореній формі. Слід чітко регламентувати на законодавчому рівні засади автономії у поєднанні з відповідальністю - формування власної стратегії, обрання пріоритетів у навчанні та проведенні наукових досліджень, витрачанні ресурсів, профілюванні програм і встановленні критеріїв для прийому професорів і студентів. Саме ці новації засвідчать статус України як активного учасника загальноєвропейського процесу реформування вищої освіти.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

- передбачити в Законі України "Про вищу освіту" при визначенні терміна "академічна свобода" додаткові принципи її здійснення, такі як фінансова і адміністративна автономія та дисципліна;

- дати характеристику терміна "сталий фонд (ендавмент) вищого навчального закладу" через дефініцію "благодійний цільовий некомерційний фонд, сформований сумою коштів або вартістю іншого майна, призначеного для інвестування або капіталізації на строк не менше 36 місяців, пасивні доходи від якого використовуються вищим навчальним закладом з метою здійснення його статутної діяльності у порядку, визначеному благодійником або уповноваженою ним особою";

- розширити перелік принципів державної політики у сфері вищої освіти положеннями: державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів вищим навчальним закладам, що провадять таку діяльність, а також самоврядування стосовно внутрішнього управління, освітнього, наукового, науково-технічного та інноваційного процесу; солідарної участі держави, суб'єктів підприємницької діяльності, інститутів громадянського суспільства і громадян як джерел фінансування вищої школи; поєднання академічної свободи і відповідальності у формуванні власної стратегії, обранні пріоритетів у навчанні та проведенні наукових досліджень, витрачанні ресурсів, профілюванні програм тощо;

- окреслити в Законі України "Про вищу освіту", що автономія та самоврядування передбачають право вищого навчального закладу самостійно приймати рішення стосовно внутрішнього управління, визначати власну стратегію у сфері освіти, науково-дослідної роботи та фінансово-господарської діяльності, в обранні форм і методів навчальної роботи; необхідною умовою автономії вищого навчального закладу є його повна підзвітність та відповідальність перед суспільством та державою;

- розширити перелік прав, що становлять окремі складові автономії вищих навчальних закладів - адміністративну, навчальну, наукову та фінансову;

- передбачити в Законі України "Про вищу освіту", що видатки на фінансування державних вищих навчальних закладів відносяться до захищених статей бюджету і державні вищі навчальні заклади та їх структурні підрозділи звільняються від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів на підставах, визначених законодавством;

- конкретизувати у Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" порядок управління благодійними ендавментами.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є, зокрема, Конституція України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про вищу освіту", Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Реалізація у повному обсязі положень поданого законопроекту потребуватиме внесення змін до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів України. У зв'язку із вимогою внесення змін до цих кодексів окремими законами, на розгляд Верховної Ради України разом із даним законопроектом окремо подаються:

1) законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів";

2) законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо забезпечення автономії вищих навчальних закладів";

3) законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребуватиме збільшення бюджетних видатків, оскільки фінансування реалізації його положень можливе за рахунок перерозподілу наявних бюджетних призначень - звільнені від оподаткування доходи вищих навчальних закладів, суб'єктів благодійної допомоги спрямовуватимуться на розвиток навчальної та наукової роботи, зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Наслідком прийняття цього законопроекту стане забезпечення необхідних гарантій незалежності вищих навчальних закладів від політичних партій, громадських і релігійних організацій; розмежування повноважень і відповідальності держави, органів управління вищою освітою та вищого учбового закладу; зрозуміле і сприятливе регулювання та достатнє фінансування висококваліфікованого професорсько-викладацького складу; формування сталих традицій академічної свободи.

 

Народний депутат України 

Б. А. Філатов

Опрос