Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О старательской деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3035
Дата рассмотрения: 21.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до доопрацьованого проекту Закону України "Про старательську діяльність" N 3035

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законодавча база в сфері користування надрами орієнтована виключно на промислове видобування корисних копалин. А це, в свою чергу, потребує значних коштів та отримання великої кількості дозвільних документів. Як наслідок - видобування корисних копалин стає під силу лише достатньо потужним підприємствам, які мають відповідну матеріально-технічну базу та кваліфікованих спеціалістів.

Водночас, в Україні наявна велика кількість проявів корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами. Це стосується як залишків, виснажених після закінчення промислового видобування, так і від початку розсіяних та незначних проявів корисних копалин. Переважно їх поклади залягають у верхніх шарах ґрунту або мають виходи на поверхню.

Зокрема, це стосується проявів бурштину (особливо актуально на території Рівненської, Житомирської областей), вугілля (на території Луганської та Донецької областей), розсіяних елементів, піску, глини, ільменітових руд, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, рутилових та цирконієвих руд, техногенних родовищ.

В умовах фінансово-економічної кризи великого поширення набули незаконні роботи з видобування зазначених корисних копалин. Такі роботи проводяться без дотримання безпечних умов праці та вимог природоохоронного законодавства, що призводить до травмування і загибелі людей, варварського ставлення до природи та ландшафтів. У результаті, настає зубожіння родючих шарів ґрунту та загибель численних площ лісових насаджень. Окрім того, через зростання "тіньового" сектору економіки та контрабандного вивезення корисних копалин за кордон зазнають вагомих втрат Державний та місцевий бюджети.

Вирішення зазначених проблем залежить від подальшого удосконалення законодавства про надра в частині легалізації праці окремих старателів та артілей старателів для видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, запровадження ефективного механізму врегулювання цієї діяльності.

Прийняття цього Закону дозволить ввести до чинного законодавства поняття "старатель" та "артіль старателів", сприятиме організації їх діяльності в рамках правового поля, дозволить законодавчо врегулювати видобування корисних копалин з родовищ та проявів, що не мають промислового значення. Зокрема, це дасть змогу запровадити спрощену та скорочену процедуру отримання відповідних дозволів для надрокористувачів; дозволить старателям на визначеній території вести відкрито діяльність з видобутку корисних копалин, що спрямує її у законне русло, створить нові робочі місця, збільшить надходження до Державного і місцевих бюджетів, поліпшить безпеку праці, забезпечить відновлення земель на відпрацьованих площах, збереження та відновлення лісових насаджень; дозволить відкрито та прозоро реалізовувати видобуту продукцію.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері видобування корисних копалин індивідуальними старателями та артілями старателів, врегулювання відносин, пов'язаних з організацією їх роботи, отриманням дозвільних документів, забезпечення безпечних умов праці, охорони навколишнього середовища, а також зменшення "тіньового" ринку корисних копалин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кодекс України "Про надра", Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття і реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат з державного бюджету. Навпаки, прийняття закону сприятиме додатковим надходженням до державного та місцевих бюджетів та скорочення виплат допомоги по безробіттю у зв'язку із створенням нових робочих місць. Орієнтовні розрахунки щодо надходжень до державного бюджету при видобуванні окремих видів корисних копалин старателями наведені у додатку 1.

5. Регіональний аспект

Прийняття проекту Закону матиме позитивний вплив на розвиток регіонів, у яких особливо гостро відчувається негативний вплив від нелегального видобування корисних копалин фізичними особами. В першу чергу, в регіонах будуть створені нові робочі місця, збільшаться надходження до місцевого бюджету, поліпшиться криміногенна ситуація. Крім того, важливим аспектом прийняття законопроекту є його екологічна направленість, що передбачає відновлення корисних властивостей земель та відновлення лісових насаджень після завершення видобування корисних копалин старателями.

51. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводиться.

6. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводиться.

7. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Проект Закону розроблено з метою удосконалення законодавства у сфері видобування корисних копалин, зокрема, врегулювання в рамках правового поля можливість видобування корисних копалин працею старателів на родовищах та проявах, що не мають промислового значення, визначення правових, економічних та організаційних засад старательської діяльності, спрямованих на гарантоване забезпечення безпеки праці, земле- та надрокористування та екологічної безпеки.

Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

держави;

ринкового середовища, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана зі сферою видобування корисних копалин;

громадян.

Витрати

Вигоди

Держава

Витрати робочого часу для впровадження прискореної процедури отримання надрокористувачем дозвільних документів.

1. Створення умов для законного видобутку корисних копалин фізичними особами та їх об'єднаннями.
2. Наповнення державного та місцевого бюджетів податками та зборами.
3. Комплексне використання надр на ділянках, де промисловий видобуток корисних копалин є недоцільним.
4. Проведення рекультивації земельних ділянок після завершення видобутку, запобігання екологічній катастрофі, відновлення лісових насаджень.
5. Попередження виникнення нещасних випадків під час видобування корисних копалин старателями.
6. Легалізація праці старателів.
7. Вивід ринку старательського видобування корисних копалин з "тіньових схем", прозорі умови реалізації видобутих корисних копалин.
8. Зменшення кількості контрабанди корисних копалин.
9. Зменшення фінансового навантаження на державний бюджет за рахунок працевлаштування старателів та скорочення виплат по безробіттю.

Ринкове середовище, суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з геологічним вивченням, дослідно-промисловою розробкою та видобуванням корисних копалин

Інвестиції для проведення геологічної розвідки родовищ корисних копалин, отримання дозвільних документів, операційні витрати, пов'язані з організацією діяльності старателів (організація геолого-маркшейдерської служби, подання звітності, сплата податків, організація охорони, пунктів виміру тощо), витрати на проведення рекультивації

Покриття витрат та отримання прибутку за рахунок реалізації частини видобутих корисних копалин, переданих старателями за умовами відповідних договорів.

Громадяни

Передача надрокористувачу частини видобутої продукції.

1. "Прозорі" умови ведення діяльності з видобутку корисних копалин, діяльність в рамках законодавства, що дозволить уникнути кримінальної та адміністративної відповідальності.
2. Забезпечення захисту з боку держави.
3. Можливість відкрито реалізовувати видобуті корисні копалини за ринковими цінами, отримання прибутку.
4. Робота в безпечних умовах, можливість отримання консультації та рекомендацій щодо способу видобутку корисних копалин.
5. Відсутність необхідності ведення геолого-маркшейдерської документації та подачі звітності.
6. Відсутність необхідності виконання біологічної рекультивації земельної ділянки після завершення видобування корисних копалин.
7. Запобігання виникненню екологічних проблем в регіоні проживання старателів.

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

На сьогодні є доцільним комплексно та всебічно розв'язати більшість соціально-економічних та екологічних проблем, пов'язаних з нелегальним видобуванням корисних копалин індивідуальними старателями та їх об'єднаннями. Врегулювання правових та організаційних аспектів ведення старательської діяльності дозволить вивести з тіні ринок корисних копалин, врегулювати екологічні аспекти та знизити соціальну напругу в регіонах.

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам (Закон України).

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки дотриманню основних принципів організації земле- та надрокористування, а також отриманню кожною зі сторін прибутку від реалізації своєї частини від видобутих корисних копалин.

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики у частині легалізації діяльності старателів з видобування корисних копалин з метою поліпшення соціально-економічної та екологічної обстановки в регіонах. Проект Закону сформульований з достатньою точністю, щоб дозволити індивіду регулювати свою поведінку.

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Проект акта розроблено з широким залученням громадськості, зокрема, при Клесівській селищній раді (смт Клесів Сарненського р-ну Рівненської області), та спеціалістів у галузі видобування корисних копалин.

81. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту Закону матиме позитивний вплив на ринок праці, за рахунок створення нових робочих місць.

9. Прогноз результатів

Прийняття Закону усуне соціальну напругу, сприятиме скороченню фактів незаконного видобутку корисних копалин; суттєво зменшить обсяги корисних копалин на "тіньовому" ринку та кількість контрабандного вивезення їх за кордон; забезпечить комплексне використання надр; позитивно вплине на зростання рівня зайнятості населення; сприятиме зменшенню кількості нещасних випадків під час видобування корисних копалин старателями; місцеві бюджети отримають додаткові джерела надходжень.

Додаток: довідка по платежам в держбюджет на 1 арк.

 

Народні депутати України:

В. М. Кривенко

Б. С. Розенблат

М. В. Томенко

О. В. Єднак

В. В. Галасюк

С. М. Євтушок

П. М. Кишкар

С. Я. Рудик

В. Й. Развядовський

В. В. Кривенко

П. В. Дзюблик

І. О. Гринів

В. О. Іщенко

А. Л. Палатний

О. В. Юринець

О. М. Кодола

Ю. В. Вознюк

Л. П. Козаченко

Я. В. Маркевич

В. В. Чумак

С. І. Кубів

М. П. Паламарчук

Опрос