Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об облигациях, обеспеченных обособленными активами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.05.2015 № 2784
Дата рассмотрения: 06.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Завдяки прозорому та ефективному механізму захисту інтересів інвесторів, запровадження обігу нового виду цінних паперів - облігацій з відокремленим забезпеченням, сприятиме формуванню довгострокових інвестиційних джерел фінансування реального сектору економіки.

Брак сучасних інструментів залучення кредитних ресурсів та слабка ефективність вживаних форм залучення, переважно депозитів, обмежують можливості банків щодо кредитування економіки та протидії кризі ліквідності, що ставить банки перед загрозою неплатоспроможності. Навіть надвисокі ставки залучення вже не приваблюють інвесторів з огляду на величезні ризики. В той же час, в банках є досить великі обсяги якісних активів, які генерують стабільні доходи і своєчасно обслуговуються. Використання цих активів для залучення додаткових кредитних ресурсів, через прозорі сучасні фондові інструменти, може змінити ситуацію на краще на шляху до подолання кризи. Для цього потрібні такі форми та інструменти залучення, які є зрозумілими для кредиторів та інвесторів і убезпечують їх від втрати капіталу. Такими інструментами є боргові цінні папери з забезпеченням активами.

Різновиди боргових цінних паперів, які забезпечені активами через їх передачу під повний контроль з боку інвесторів, є найважливішою формою залучення коштів для фінансування економіки, яка є поширеною на сучасних фінансових ринках. В Україні вже існує певний досвід обігу цінних паперів з забезпеченням - іпотечні облігації, який треба поширити на інші форми активів для розповсюдження на інших сегментах фінансового ринку України.

Наявність в розпорядженні банків можливостей управляти своїми активами, з використанням такого виду боргових цінних паперів, сприятиме зміцненню та оздоровленню банківської системи України, підвищить їх капіталізацію.

Відновлення довіри до банківської системи полягає також в ефективній процедурі виведення з ринку неплатоспроможних банків та прозорого управління активами ліквідованих банків в інтересах їх кредиторів. Таке завдання також можливо вирішувати через забезпечені облігації.

В основу цього законопроекту покладено принцип паритетного розподілу ризиків та зобов'язань між особами, які приймають участь у випуску та обігу забезпечених облігацій та в обслуговуванні забезпечувального покриття, встановлено вимоги до діяльності таких осіб, а також чітко визначено групи активів, які можуть складати забезпечувальне покриття.

2. Цілі та завдання Закону

Основною метою законопроекту є:

- запровадження фінансового механізму випуску забезпечених відокремленими активами боргових цінних паперів (забезпечених облігацій);

- захист інвесторів через відокремлення та незалежне управління активами, що знаходяться в складі забезпечувального покриття;

- диверсифікація інструментів залучення ресурсів;

- управління активами в інтересах кредиторів ліквідованих банків;

3. Загальні характеристики та основні положення законопроекту

Законопроект передбачає випуск нового виду боргових цінних паперів - забезпечених облігацій, якими є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене активами забезпечувального покриття у порядку, встановленому законопроектом. Забезпечувальним покриттям відповідно до законопроекту є сукупність активів, які відповідають встановленим вимогам та які забезпечують виконання емітентом зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій.

Встановлюється можливість випуску двох видів забезпечених облігацій:

- стандартні облігації - цінні папери, випуск яких забезпечено забезпечувальним покриттям з певних фінансових активів 1 та 2 категорії якості за класифікацією Національного банку України, та які засвідчують право власників забезпечених облігацій на отримання від емітента номінальної вартості таких цінних паперів та грошового доходу. Такі фінансові активи тимчасово відступаються емітенту оригінатором з зобов'язанням їх зворотного викупу, тобто, вони виконують функцію застави яка тимчасово відокремлюється від інших активів банків.

- субстандартні облігації - цінні папери, випуск яких забезпечено забезпечувальним покриттям з матеріальних фінансових та доходних активів без визначення критеріїв якості та стану розрахунків за фінансовими та доходними активами, та які засвідчують право власників забезпечених облігацій на отримання від емітента у порядку, встановленому законом, номінальної вартості таких облігацій. Такі активи продаються/відступаються емітенту оригінатором без зобов'язання їх зворотного викупу. Специфікою емітента субстандартних облігацій є його призначення - локалізація активів забезпечення, за яким усі надходження, винагороди та ризики належать власникам облігацій.

Законопроектом встановлено принцип залежності та відповідності обсягу невиконаних зобов'язань за виплатою номіналу певного випуску забезпечених облігацій та обсягу вартості активів, що складають забезпечувальне покриття такого випуску.

Проспектом емісії може бути передбачено випуск субстандартних облігацій з однією або декількома серіями під забезпечення єдиним забезпечувальним покриттям. В разі випуску декількох серій субстандартних облігацій, вони поділяються на старші та молодші. Власники старших серій субстандартних облігацій мають першочергові права на задоволення своїх вимог перед власниками облігацій послідуючих молодших серій. В разі зменшення обсягу забезпечувального покриття субстандартних облігацій здійснюється відповідне зменшення (списання) обсягу невиконаних зобов'язань по виплаті номінальної вартості випуску субстандартних облігацій у встановленій законопроектом черговості.

Законопроект виділяє наступні групи активів, які можуть складати забезпечувальне покриття:

- матеріальні активи - рухоме та нерухоме майно, яке відноситься до основних (непоточних) засобів, у тому числі, яке було отримане оригінатором у власність в результаті звернення стягнення, та яке підлягає подальшому продажу в порядку визначеному в проспекті емісії;

- фінансові активи - - права вимоги в національній та іноземній валюті за кредитними договорами, права грошової вимоги за договорами, набутими при здійсненні факторингових операцій;

- доходні активи - права на отримання доходів, що виникають на підставі договорів, включаючи права орендодавця рухомого та нерухомого майна на отримання орендних та інших платежів.

Крім того, законопроект встановлює окремо для різних видів забезпечених облігацій критерії відбору активів, які можуть бути включені до забезпечувального покриття.

Законопроектом визначається коло осіб, які приймають участь у випуску забезпечених облігацій та обслуговуванні їх забезпечувального покриття, та встановлюються вимоги до їх діяльності, а саме:

- спеціалізована установа - установа, призначенням якої є захист прав власників забезпечених облігацій через відокремлення активів від інших активів оригінатора для їх включення в забезпечувальне покриття випуску забезпечених облігацій. Законопроект визначає особливий статус спеціалізованої установи та, з метою диверсифікації ризиків її діяльності, розмежовує спеціалізовані установи, які можуть здійснювати випуск різних видів забезпечених облігацій. Відповідальність спеціалізованої установи за виконання нею зобов'язань за забезпеченими облігаціями обмежується вартістю забезпечувального покриття. Обсяги випусків забезпечених облігацій не залежать від розміру капіталу спеціалізованої установи і обмежуються вартістю забезпечувального покриття;

- емітент - спеціалізована установа, яка здійснює емісію забезпечених облігацій відповідно до вимог, встановлених законодавством України про цінні папери з особливостями, встановленими цим Законом;

- оригінатор - юридична особа, яка продає активи та/або відступає права вимоги за активами на користь спеціалізованої установи для їх включення до забезпечувального покриття;

- розпорядник - фінансова установа, на яку покладено забезпечення діяльності спеціалізованої установи, що здійснює випуск субстандартних облігацій, включаючи ведення реєстру забезпечувального покриття, здійснення розподілу грошових коштів з ескроу рахунку тощо;

- обслуговуюча установа - фінансова установа, яка надає послуги з обслуговування активів, включених до забезпечувального покриття забезпечених облігацій;

- резервна обслуговуюча установа - фінансова установа, яка надає послуги з обслуговування активів, включених до забезпечувального покриття, в разі неспроможності обслуговуючої установи надавати такі послуги, та здійснює інші дії, передбачені проспектом емісії забезпечених облігацій;

- управитель забезпечувального покриття (управитель) - юридична особа, яка здійснює управління забезпечувальним покриттям в інтересах власників забезпечених облігацій;

- аудитор - аудиторська фірма, яка здійснює аудит забезпечувального покриття по процедурах, передбачених цим Законом та проспектом емісії забезпечених облігацій;

З метою забезпечення функціонування прозорого механізму розрахунків з власниками забезпечених облігацій та захисту їх інтересів, законопроектом передбачено відкриття номінальних та ескроу рахунків - окремих поточних рахунків з особливим цільовим режимом функціонування. На номінальних/ескроу рахунках накопичуються кошти від виконання зобов'язань за активами, що складають забезпечувальне покриття, та доходи за такими активами, для подальшого спрямування таких коштів для розрахунків з власниками забезпечених облігацій, а також для здійснення витрат на реєстрацію емісії, та обслуговування забезпечених облігацій.

Законопроект містить фінансовий механізм захисту інтересів власників стандартних облігацій, а саме:

- на увесь термін обігу стандартних облігацій, забезпечувальне покриття відокремлюється від іншого майна оригінатора, обтяжується заставою на користь власників та не включаються до ліквідаційної маси;

- у випадку дефолту оригінатора погашення зобов'язань перед власниками здійснюється за рахунок коштів, отриманих від викупу фінансових активів резервною обслуговуючою установою;

- у випадку дефолту обслуговуючої установи, резервна обслуговуюча установа забезпечує увесь комплекс послуг з приймання платежів та їх зарахування на номінальний рахунок.

Законопроект містить фінансовий механізм захисту інтересів власників субстандартних облігацій, а саме: випуск, розміщення, обіг та погашення субстандартних облігацій, з залученням спеціалізованої установи та під постійним контролем та за безпосередньою участю розпорядника, управителя та аудитора, забезпечують справедливий та прозорий розподіл між власниками облігацій надходжень від обслуговування активів у складі забезпечувального покриття, а також контроль за можливими збитками, понесеними внаслідок списання безнадійних до повернення активів.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються:

- Цивільним кодексом України;

- Законом України "Про акціонерні товариства";

- Законом України "Про господарські товариства";

- Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Податковим кодексом України (зміни вносяться окремим законопроектом).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Разом з тим, реалізація положень законопроекту (внесені окремо):

- вимагає внесення змін до Податкового кодексу, що передбачають віднесення операцій з тимчасового відступлення фінансових активів, відповідно до законопроекту, до операцій з кредитування, звільнення операцій, що проводяться спеціалізованою установою в рамках законопроекту від оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту забезпечить:

- створення та функціонування механізму убезпечення фінансових активів;

- створення прозорого та ефективного механізму виведення неплатоспроможних банків з ринку;

- стимулювання розвитку ринку цінних паперів в України з використання світового досвіду та практики

- диверсифікація інструментів залучення кредитних ресурсів.

 

Народний депутат України 

М. В. Довбенко 

Опрос