Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общественном контроле

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2737-1
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про громадський контроль"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах демократизації політичного процесу в Україні актуалізується завдання організації системи державної влади на принципах демократичного врядування й наближення до інтересів та потреб громадян.

Формування сучасної ціннісної системи державного управління, яка б відповідала потребам сьогодення і усталеним демократичним принципам функціонування політики, користувалася підтримкою й довірою з боку різноманітних неурядових організацій неможлива без налагодження якісної співпраці як всередині системи державно-управлінських відносин між різними владними структурами, так і в системі їх взаємовідносин з інститутами громадянського суспільства і громадськістю в цілому.

Співпраця органів державної влади з неурядовими організаціями виступає запорукою якісної державної політики, спрямованої на потреби населення, невід'ємним елементом демократичної політичної культури, є виявом взаємодії політики й державного управління загалом, тією основою, на якій формуються демократичні засади політичного й управлінського процесів.

На сучасному етапі розвитку Україна впевнено йде шляхом демократичних перетворень, зміцнення громадянського суспільства та форм співпраці його інститутів з органами державної влади. Взаємодія держави і громадянського суспільства за умов демократії передбачає наявність дієвих засобів і механізмів підтримки діяльності організацій громадянського суспільства і тих соціально значимих проектів, які ними реалізуються.

Ефективна співпраця влади й громадськості може бути успішно реалізована за умови дотримання суб'єктами даної взаємодії (передусім державою) наступних принципів - партнерства і рівноправності, відкритості та відповідальності, раціональності й збалансованості, узгодженості інтересів та запобігання корупції, компетентності, політичної незалежності.

Взаємодія органів виконавчої влади з неурядовими організаціями здійснюється в різних формах. До найбільш поширених в українській практиці можна віднести громадські слухання, громадські дорадчі ради і комітети, громадську експертизу.

Сьогодні активна українська громадськість уже не залишається байдужою до процесів демократизації суспільства, до підвищення якості державних послуг. Форми її співпраці з органами влади характеризуються різноманітністю. Проблема полягає лише в їх ефективності та правовому регулюванні.

Тому на порядку денному постає питання прийняття окремого законодавчого акта, який би врегулював відносини у сфері однієї із форм співпраці громадянського суспільства з органами влади - громадському контролі.

Під громадським контролем пропонується визначити суспільну діяльність громадських об'єднань, предметом якої є здійснення нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та за дотриманням ними державної дисципліни.

Запропонована концепція громадського контролю дозволить вирішити низку завдань, таких як:

- сприяння недопущенню або ініціювання усунення раніше допущених порушень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, державної дисципліни органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовим особами (об'єктами громадського контролю);

- забезпечення дотримання об'єктами громадського контролю прав фізичних і юридичних осіб;

- формування суспільної оцінки діяльності об'єктів громадського контролю;

- постійна громадська експертиза рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- підвищення ефективності діяльності об'єктів громадського контролю.

Передбачено, що громадський контроль в Україні повинен здійснюватися з дотриманням таких принципів, як:

незалежність суб'єктів громадського контролю від інших громадських об'єднань, політичних партій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;

справедливість, об'єктивність та неупередженість здійснення громадського контролю;

повнота та всебічність вивчення предмета громадського контролю;

недопустимість зловживання правом здійснення громадського контролю;

обґрунтованість та доведеність результатів громадського контролю;

відкритість, прозорість та публічність процесу проведення громадського контролю.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Мета законопроекту - запровадження в Україні інституту громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект Закону містить положення, якими врегульовуються такі питання:

1) Суб'єктами громадського контролю (далі - суб'єкти) визнаються зареєстровані в установленому законом порядку громадські об'єднання, до мети діяльності яких статутом віднесено здійснення громадського контролю.

2) Суб'єкти утворюють профільні структурні підрозділи, до складу яких входять громадські експерти - особи з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідній галузі, на яку покладаються обов'язки з організації та забезпечення проведення громадського контролю.

3) До основних прав суб'єктів віднесено здійснення громадського контролю:

за дотриманням Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та державної дисципліни об'єктами громадського контролю;

за виконанням державних цільових програм та виконанням суспільно важливих рішень, прийнятих об'єктами громадського контролю;

за збереженням та ефективним використанням державної і комунальної власності, недопущенням проявів бюрократизму.

4) Проектом визначаються заходи громадського контролю:

- аналітичні і моніторингові дослідження діяльності об'єктів громадського контролю;

- громадська експертиза;

- перевірка.

5) Визначається, що суб'єкти громадського контролю мають право видавати акти реагування щодо порушень законодавства та державної дисципліни об'єктами такого контролю, до яких віднесено висновок громадської експертизи та акт перевірки.

6) Об'єкти громадського контролю зобов'язані розглядати акти реагування суб'єктів, усувати виявлені недоліки і порушення та повідомляти про результати їх розгляду.

7) Встановлюються положення про захист прав органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при проведенні громадського контролю та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій суб'єктів контролю, визнаних в судовому порядку неправомірними.

8) Передбачено також інші положення про:

- власність і фінансову основу діяльності суб'єктів громадського контролю;

- міжнародне співробітництво у цій сфері;

- встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб суб'єкта громадського контролю.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України "Про громадські об'єднання".

Реалізація проекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту акта не потребує додаткових витрат за рахунок коштів Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону дозволить:

- досягти прозорості, відкритості та публічності у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

- підвищити ступінь довіри та ефективність їх діяльності;

- знизити випадки порушень Конституції України, законів України та інших нормативних актів органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і службовим особами;

- посилити захист законних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб;

- забезпечити проведення належної громадської експертизи рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

Народний депутат України

Н. Ю. Королевська

Опрос