Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О нотариате" (относительно усовершенствования государственного регулирования нотариальной деятельности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2718
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про нотаріат" (щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності)"

I. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

1. Нотаріат в Україні є важливою і невід'ємною частиною правової системи держави, активним учасником і показником рівня суспільно-економічних відносин. Чинний Закон України "Про нотаріат" (стаття 1) не містить чіткого визначення правового статусу нотаріату як складової правової системи держави, чим нівелюється роль і значення нотаріату. Крім того, Закон не містить посилання на те, що функції та повноваження нотаріату щодо захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб шляхом посвідчення прав і встановлення юридичних фактів та вчинення інших нотаріальних дій делегуються йому державою, що, в свою чергу, є гарантією правомірності та надійності виконуваних нотаріатом функцій і повноважень. З метою цих невідповідностей пропонується у статті 1 Закону визначити нотаріат як публічно-правовий інститут, якому відповідно до чинного законодавства делегуються окремі повноваження щодо забезпечення прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб шляхом надання права на посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної вірогідності.

2. Частиною першою статті 2-1 Закону передбачено основні засади та напрямки державного регулювання нотаріальної діяльності. З метою конкретизації та чіткого визначення меж повноважень і обов'язків Міністерства юстиції України як уповноваженого державного органу у сфері нотаріату, що унеможливить у подальшому неправомірне втручання в діяльність нотаріату з боку інших органів та посадових осіб, а також гарантуватиме забезпечення законних інтересів нотаріусів через унеможливлення ухвалення Міністерством юстиції або його територіальними органами регламентів чи рішень, що будуть виходити за межі чітко визначених повноважень державного регулятора, пропонується доповнити Закон новою статтею 2-2 "Компетенція Міністерства юстиції України у сфері державного регулювання нотаріальної діяльності".

Порядок передачі документів нотаріального діловодства, архіву, спеціальних бланків нотаріальних документів та печатки приватного нотаріуса на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву у разі загрози виникнення та настання небезпечних подій або надзвичайних ситуацій має визначити механізм запобігання територіальними органами Міністерства юстиції України виникненню надзвичайних ситуацій та здійснення заходів цивільного захисту у разі їх настання з урахуванням положень Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 N 5403-VI).

3. Чинний Закон "Про нотаріат" не містить чіткого визначення терміну "нотаріальний акт". Поняття нотаріального акта притаманне законодавству про нотаріат практично усіх країн світу, в тому числі тих, що є членами Міжнародного союзу нотаріату (Україна набула членства в цій організації у жовтні 2013 року). Відсутність чіткого визначення поняття нотаріального акта ускладнює процедуру визнання правочинів та інших нотаріальних дій, вчинених нотаріусами України, в ряді інших. Запровадження такого поняття в Законі дасть змогу продовжити адаптацію законодавства про нотаріат України до вимог, зокрема, європейського законодавства. Законопроектом пропонується визначити нотаріальними актами постанови, посвідчувальні написи, свідоцтва, накладення та зняття заборони відчуження нерухомого майна, виконавчі написи, інші юридично значимі акти нотаріуса, які є процесуальною формою відображення правозастосовної діяльності нотаріуса, та надання цим актам юридичної сили.

4. З метою вдосконалення системи підвищення кваліфікації нотаріусів, статтею 5 пропонується встановити, що проходження нотаріусами підвищення кваліфікації має здійснюватись за професійними програмами не рідше ніж один раз на 3 роки, а також у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 цього Закону, у порядку визначеному Міністерством юстиції України. Подібна практика застосовується в інших галузях, зокрема передбачена статтею 57 Закону України "Про вищу освіту" та статтею 29 Закону України "Про державну службу".

5. Відсутність чіткого регулювання складу та порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (ВККН) неодноразово призводило до зловживань з боку колишнього керівництва Мін'юсту, коли склад ВККН визначався самим Міністерством, або кулуарного вирішення питання про делегування представників до складу ВККН від нотаріальної спільноти. З метою усунення зазначених та інших фактів пропонується внести зміни до частини першої статті 10 Закону, встановивши, що до складу ВККН входять по три представники від Міністерства юстиції та Нотаріальної палати України як органу професійного самоврядування нотаріусів та п'ять нотаріусів, які обираються З'їздом нотаріусів України. Такий підхід до формування ВККН є найбільш демократичним і прозорим. Також змінами до ст. 10 пропонується, що перед підтвердженням кваліфікації шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту, у передбачених законом випадках, особи мають поновити свої знання за професійною програмою.

6. Чинна редакція статті 12 Закону містить однакові по своїй суті підстави для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а саме підпункт "з" пункту 2 частини першої - набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії та підпункт "е" пункту 2 частини першої - неодноразове порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян (такий факт може бути встановлений лише судом). У зв'язку з цим, пропонується у підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 12 Закону вказати факти, які можуть бути встановлені в межах компетенції Міністерства юстиції України та головних територіальних управлінь юстиції.

7. У зв'язку з реаліями сьогодення, коли з огляду на події на Сході України та в Криму частина архівних документів нотаріусів, які є державною власністю, їх печатки та спеціальні бланки нотаріальних документів, знищені, розграбовані або умисно не передаються до державного нотаріального архіву, постала нагальна необхідність на законодавчому рівні врегулювати питання передачі документів нотаріального діловодства та архіву приватних нотаріусів, їх печаток та спеціальних бланків нотаріальних документів до державного нотаріального архіву в разі настання надзвичайних та екстремальних ситуацій з метою попередження фактів зловживань і злочинних проявів щодо незаконного розпоряджання майном громадян і юридичних осіб та їхніми правами.

Пропонується доповнити Закон (статті 2-2, 14-1) відповідними нормами, надавши Міністерству юстиції право затвердити спеціальний порядок передачі вищезгаданих документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву та контролю за його дотриманням.

8. Пропонується створити Єдину нотаріальну інформаційну систему як програмно-апаратний комплекс що унеможливить вчинення неправомірних нотаріальних дій, фальсифікацію та підроблення нотаріальних документів, забезпечить якісне надання нотаріальних послуг, ефективний механізм державного контролю та координування нотаріальної діяльності (статті 14-1, 56).

Створення такої інформаційної системи є вимогою сьогодення і передумовою для створення електронного нотаріального архіву, що дасть змогу відслідкувати час та правомірність вчинення нотаріальної дії конкретним нотаріусом, відсутність зловживання при вчиненні такої дії, а громадянам та юридичним особам - можливість у найкоротші строки отримати необхідну їм інформацію без тривалого пошуку цієї інформації в паперовому архіві, а також слугуватиме надійною системою захисту нотаріальних актів від підробок та фальсифікацій.

Крім того, за нотаріусами закріплюється право на використання електронного цифрового підпису для вчинення нотаріальних дій з електронними документами, передачі відомостей або роботи в Єдиних і Державних реєстрах (стаття 7 Закону).

9. Нотаріальна палата України як орган професійного нотаріального самоврядування (стаття 16 Закону) була створена в березні 2013 року відповідно до статті 2-1 Закону було передбачено, зокрема, що правила професійної етики нотаріусів України затверджуються Міністерством юстиції. Затвердження таких правил у країнах, які є членами Міжнародного союзу нотаріату, є компетенцією самоврядних професійних організацій нотаріатів цих країн. Відповідна норма в чинному Законі "Про нотаріат" призвела до зловживань з боку колишнього керівництва Мін'юсту, яке на свій розсуд, без погодження з Нотаріальною палатою України, безпідставно змінило зазначені правила професійної етики, що спричинило конфлікт у нотаріальному середовищі та порушення принципів і правил діяльності органу професійного самоврядування. З метою усунення неправомірного втручання в діяльність професійного нотаріального самоврядування проектом пропонується передати повноваження щодо затвердження правил професійної етики нотаріусів та контролю за їх дотриманням до Нотаріальної палати України.

10. Законопроектом пропонується вдосконалити порядок проведення перевірок роботи нотаріусів, у т. ч. молодих за досвідом (стаття 33).

11. Статтею 37 Закону встановлено повноваження по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, які згідно зі статтею 1 Закону входять до системи нотаріату України.

З огляду на те, що такими посадовими особами є переважно секретарі виконавчих органів сільських та селищних Рад, які в абсолютній більшості не мають не лише юридичної, але й вищої освіти, а коло їхніх повноважень по вчиненню нотаріальних дій є досить серйозним, пропонується запровадити атестацію цих посадових осіб для отримання права на вчинення нотаріальних дій в порядку, затвердженому Міністерством юстиції (стаття 37-1).

12. Запропоновані зміни до статей 41 та 53 приводять Закон у відповідність із Законами України від 06.09.2012 N 5208-VI та від 14.10.2014 N 1702-VII.

II. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основним завданням законопроекту є вдосконалення державного регулювання нотаріальної діяльності, організації цієї діяльності та контролю за роботою нотаріусів, чітке визначення понять нотаріату та нотаріального акта, удосконалення діяльності ВККН, створення електронної нотаріальної інформаційної системи, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів самоврядування по вчиненню нотаріальних дій, розвиток професійного нотаріального самоврядування. Проект спрямований не лише на вдосконалення діяльності нотаріату, але й на забезпечення додержання прав і законних інтересів громадян.

III. Правові аспекти

Реалізація запропонованих положень потребує внесення змін до Закону України "Про нотаріат". Нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері регулювання, є: Закон України "Про нотаріат" від 02.09.1994 N 3425-XII; Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 923; Порядок проведення перевірки роботи нотаріусів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 17.02.2014 N 357/5; Правила професійної етики нотаріусів України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 N 431/5.

IV. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого законопроекту не потребуватиме витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

V. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує узгодження з Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України.

VI. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

VII. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення антикорупційної експертизи.

VIII. Громадські обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій, проект акта було розміщено на Довідково-інформаційному сайті нотаріату, сторінці ГО "Інститут теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних.

IX. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

X. Прогноз результатів

З прийняттям Закону буде вдосконалено діяльність системи нотаріату, професійного нотаріального самоврядування, посилено захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і нотаріусів, забезпечить стабільність, прозорість та престиж у діяльності нотаріату.

 

Народний депутат України

Ю. Чижмарь (посв. N 428)

Опрос