Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по поддержке центров патриотического воспитания молодежи

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2015 № 2626
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Патріотичне виховання покликане на даному етапі дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості. Його актуальність посилюється необхідністю удосконалення державних механізмів підтримки процесів формування єдиної політичної нації як важливої складової забезпечення цілісності і соборності України, що ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Окремої уваги заслуговує виразно проявлене соціальне замовлення на ефективні системи патріотичного виховання молодої людини, за якої вона би була готовою як до самовідданої розбудови суверенної, демократичної, правової і соціальної держави, так і психологічно та фізично здатною до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави. У цьому контексті державна система підтримки патріотизму молоді сьогодні має стати одним із пріоритетних напрямів національної системи виховання і передбачати формування і закріплення патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського обов'язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини.

Виходячи із вищевикладеного і задля успішності заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді, існує необхідність посилення з боку держави механізмів підтримки реалізації відповідної політики у цій сфері. Молодим людям мають бути створені належні умови для ефективної співпраці у рамках різних організаційно-правових форм діяльності, визначених законодавством, які стимулюватимуть розвиток необхідних послуг в галузі роботи з молоддю, враховуватимуть їх інтереси, задовольнятимуть потребу у самовизначенні молодого покоління та підводитимуть до вміння нести молоддю відповідальність за долю країни.

Підготовлений законопроект призваний забезпечити створення умов для посилення підтримки на загальнодержавному і місцевому рівні патріотизму української молоді, проявленій у тому числі у протидії серйозним викликам незалежності країни та розбудові демократичного суспільства.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою прийняття даного Закону є покращення умов для підтримки високого рівня патріотизму, духовності та ініціативи молоді, широкого залучення її до процесів соціально-політичних та економічних перетворень в суспільстві, а також інтеграції країни до європейської спільноти шляхом створення і розвитку мережі молодіжних центрів патріотичного виховання по всій території України.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Положеннями законопроекту шляхом внесення змін та доповнень до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" визначаються механізми підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання, утворення мережі таких центрів по всій території країни, з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку кожного регіону, задля активізації залучення молодого покоління до соціально-політичних та економічних перетворень.

Так, проектом Закону запропоновано, зокрема, визначення переліку і порядку надання підтримки молодіжним центрам патріотичного виховання, до яких віднесено такі як: 1) фінансова підтримка; 2) майнова підтримка; 3) підтримка у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, членів та учасників молодіжних і дитячих об'єднань, молодіжних центрів патріотичного виховання; 4) інформаційна підтримка; 5) організаційна підтримка; 6) консультаційна підтримка; 7) науково-методична підтримка. Особливого значення надано визначенню порядку і умов надання фінансової і майнової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

Також визначено термін "молодіжні центри патріотичного виховання", як центри, засновані державними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування по всій території України, які утворюються для забезпечення реалізації затверджених у встановленому порядку програм і заходів з національно-патріотичного, військово-патріотичного, героїко-патріотичного та інших форм патріотичного виховання молоді, у тому числі проектів з розбудови і підтримки мережі інфраструктурних об'єктів, необхідних для залучення молоді в систему патріотичного виховання.

Окремими нормами передбачається підвищення відповідальності уповноважених державних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування за повноту і якість системної реалізації загальнодержавних заходів щодо патріотичного виховання молоді, щорічне врахування у відповідних бюджетах коштів для фінансової підтримки цих заходів та забезпечення повного фінансування відповідних видатків.

Водночас, для впровадження форм підтримки необхідно буде Кабінету Міністрів України розробити та подати до 01 червня 2015 року на затвердження Верховною Радою України "Загальнодержавну програму підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання на 2015 - 2020 роки".

4. Стан нормативно-правової бази

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Конституція України, Закони України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про органи місцевого самоврядування в Україні", "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", цей Закон та інші закони України, підзаконні нормативно-правові акти України, які стосуються регулювання відносин у сфері молодіжної політики та патріотичного виховання громадян.

Прийняття цього Закону потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України та до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

В рамках реалізації загальнодержавних державних і місцевих заходів щодо підтримки молодіжної політики та патріотичного виховання молоді під час формування Державного бюджету України на наступний бюджетний період, а також, відповідно, місцевих бюджетів вимагається обов'язкове планування коштів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону сприятиме утвердженню високого рівня патріотизму та національної самосвідомості молоді; формуванню в молодої людини стійких патріотичних рис задля активної підтримки і розвитку Української державності, а також дотримання Конституції України; створенню ефективної відповідної виховної системи патріотичного виховання; консолідації зусиль уповноважених центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у справі виховання підростаючого покоління та підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання.

 

Народні депутати України

О. В. Горбунов (посв. N 041)

Опрос