Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" относительно усовершенствования правового статуса, организации и порядка деятельности Конституционного Суда Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.04.2015 № 2602
Дата рассмотрения: 08.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо удосконалення правового статусу, організації та порядку діяльності Конституційного Суду України)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конституція України встановлює основоположні принципи функціонування демократичної правої держави. Істотною складовою загальнодержавного механізму є діяльність Конституційного Суду України (надалі - Конституційний Суд), який займає особливе місце в цьому механізмі та виступає своєрідним регулятором дотримання норм Основного закону.

Разом з тим, законодавчому забезпечення діяльності Конституційного Суду останні десятиліття приділяється недостатньо уваги. Так, сьогодні існують ряд проблем щодо організації порядку та діяльності Конституційного Суду України, які насамперед пов'язані із недосконалістю окремих положень Закону України "Про Конституційний Суд України"( надалі - Закон).

Зокрема, Конституція України визначає, що законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції (стаття 159).

Водночас, чинна редакція Закону не передбачає форми звернення Верховної Ради України до Конституційного Суду з питань про надання висновків відносно відповідності законопроектів про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 - 158 Основного Закону. Законом також не передбачено процедури надання Конституційним Судом такого висновку.

Разом з тими, в своїх рішеннях, зокрема, від 9 червня 1998 р. N 8-рп/98, від 30 вересня N 20-рп/2010 Конституційний Суд України неодноразово наголошував на важливості таких висновків єдиного органу конституційної юрисдикції. Отже, надання висновків Конституційним Судом України стосовно відповідності законопроектів про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 та 158 Основного Закону України є конституційно обумовленим та підтверджується практикою діяльності Конституційного Суду.

Слід звернути увагу, щодо закріплення процедури надання вищезазначених висновків Конституційного Суду було предметом низки законодавчих ініціатив. Зокрема, подібні пропозиції містились і в Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання" N 1168-VI від 19 березня 2009 р. Однак цей Закон було визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 17-рп/2009 від 07 липня 2009 р. через порушення встановленої Конституцією України процедури набрання ним чинності. Таким чином, нормативне закріплення процедури надання Конституційним Судом України висновків в окремих справах й досі залишається актуальним. У зв'язку з чим, пропонуються внести відповідні зміни до Закону.

Потребують узгодження з Конституцією і норми абзацу другого частини 1 статті 62 Закону, відповідно до якого Конституційний Суд надає висновок у справах з питань офіційного тлумачення Конституції України. Водночас, Конституція передбачає, що з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України Конституційний Суд ухвалює рішення (стаття 150).

Поряд із цим, необхідно вирішення ряд організаційних питань, таких як початок перебігу строку повноважень судді Конституційного Суду, заміна суб'єкта, який повинен затверджувати опис і форму нагрудного знаку судді Конституційного Суду, уточнення порядку розгляд конституційних звернень та подань.

Зокрема, Законом встановлено, що суддя Конституційного Суду України має нагрудний знак, опис і форма якого затверджуються Верховною Радою України (стаття 10). Наведена норма узгоджується із загальним порядком здійснення правосуддя, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", за яким суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Разом з тим, Верховна Рада України з 1996 року і до цього часу не затвердила опис і форму нагрудного знака судді Конституційного Суду. В зв'язку з чим, пропонується надати Конституційному Суду право самостійно затверджувати опис і форму нагрудного знака судді Конституційного Суду.

Також законопроектом пропонується удосконалити питання щодо опрацювання Секретаріатом Конституційного Суду конституційних звернень та подань на відповідність їх форми вимогам Закону. Згідно з інформацією наданою Конституційним Судом України до Конституційного Суду протягом року надходять близько 2 тис. конституційних звернення та конституційних подань. В той же час, тільки біля 10 % з них за формою відповідають вимогам визначеним Законом. Суттєвий відсоток надходжень до Конституційного Суду практично постійно складають звернення, які можуть мати назву "конституційне звернення", "конституційне подання", але за формою та змістом порушених питань являють собою, фактично, звичайні звернення, що підлягають опрацюванню відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Повернення таких звернень авторам Секретаріатом Конституційного Суду України дозволяє уникнути нераціонального витрачання часу та зусиль суддів Конституційному Суду. До Конституційного Суду надходять також конституційні звернення, в яких може бути порушено реальну проблему неоднозначного застосування положень Конституції та законів України внаслідок їх неоднакового розуміння. Однак при цьому можуть мати місце певні недоліки формального плану (надіслання клопотання в одному примірнику, недолучення до нього матеріалів, на які є посилання при обґрунтуванні необхідності в офіційному тлумаченні, некоректне визначення предмету тлумачення тощо). Повернення таких конституційних звернень авторам Секретаріатом Конституційного Суду із зазначенням допущених недоліків надає змогу привести їх у відповідність до вимог Закону і уникнути завідомого прийняття Конституційним Судом процесуальної ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у зв'язку з невідповідністю конституційного звернення вимогам Закону (пункт 2 статті 45), яка є остаточною (частина третя статті 50 Закону). Це сприяє послідовній реалізації права фізичних та юридичних осіб на безпосередній доступ до єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Тому, з метою забезпечення опрацювання конституційних звернень на засадах законності, раціональності і сприяння фізичним і юридичним особам в реалізації їх права на конституційне звернення пропонується внести до статей 39, 42 Закону відповідні зміни, які на законодавчому рівні дозволяли б Секретаріату Конституційного Суду України повертати заявникам клопотання, які очевидно не відповідають вимогам Закону.

Додаткової правової регламентації потребує також питання правового статусу судді Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України визначається Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України" та Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Зокрема, питання звільнення суддів загальної юрисдикції та суддів Конституційного Суду України з посади суддів врегульоване статтею 129 Конституції, яка визначає підстави та порядок такого звільнення. Однією з таких підстав є подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Разом з тим, стаття 120 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" розміщена у Розділі VII цього Закону, який має назву "Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади", тобто в зазначеному розділі мова йде про звільнення суддів саме загальної юрисдикції. Окрім того, частина перша цієї статті містить відсилочну норму, а саме: суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 135 цього Закону, має право подати заяву про відставку. Водночас, стаття 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суддів Конституційного Суду України визначає лише, що "до стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби". Таким чином, питання щодо умов та підстав за яких суддя Конституційного Суду має право на відставку залишаться поза правових полем та потребує додаткового врегулювання. У зв'язку з чим, з метою уникнення неузгодженостей пропонується додаткове нормативне урегулювання статусу судді Конституційного Суду України в Законі.

Разом з тим, потребують удосконалення й інші положення Закону, зокрема, пов'язані з уточненням порядку відшкодування витрат учасникам конституційного провадження, оприлюднення ухвал, рішень і висновків Конституційного Суду, виконання рішень і висновків Конституційного Суду та уніфікацією строків конституційного провадження.

Крім того, законопроектом пропонується вирішити питання щодо порядку відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у разі неприйняття колегією суддів Конституційного Суду процесуальної ухвали про відкриття або про відмову відкриття провадження у справі, наприклад у випадку коли голоси суддів розділились порівну. Так, передбачається, що у разі виникнення такої ситуації справа подається Голові Конституційного Суду для винесення її на засідання Конституційного Суду.

Отже, враховуючи вищевикладене, деякі питання правого статусу, організації та порядку діяльності Конституційного Суду України потребують нагального додаткового законодавчого врегулювання.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою законопроект є удосконалення правового статусу, організації і порядку діяльності Конституційного Суду.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести наступні зміни до Закону України "Про Конституційний Суд України":

1) до статті 9 щодо встановлення початку перебігу строку повноважень судді Конституційного Суду України;

2) до статті 10 щодо надання Конституційному Суду України права самостійно затверджувати опис і форму нагрудного знака судді Конституційного Суду України;

3) до статті 13 щодо закріплення повноважень Конституційного Суду відносно надання висновків про відповідність законопроектів про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 та 158 Основного Закону України;

4) доповнити новою статтею 23-1, щодо урегулювання питання звільнення судді Конституційного Суду України з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

5) до статті 32 щодо уточнення повноважень Секретаріату Конституційного Суду України;

6) до статті 39 щодо уточнення поняття "конституційне подання" та порядку його повернення авторам;

7) до статей 40 - 41 щодо уточнення кола суб'єктів права на конституційне подання з питань прийняття рішень та надання висновків Конституційним Судом;

8) до статті 42 щодо уточнення вимог до змісту конституційного звернення;

9) до статті 43 щодо уточнення положень відносно суб'єктів права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України;

10) до статті 45 відносно уточнення підстав для відмови у відкритті конституційного провадження;

11) до статті 46 щодо встановлення строку для прийняття ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження;

12) до статті 48 щодо порядку розгляду справи у разі неприйняття колегією суддів Конституційного Суду будь-якої процесуальної ухвали;

13) до статті 50 щодо уточнення підстав для розгляду питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі на засіданнях Конституційного Суду України;

14) до статті 51 щодо уточнення переліку справ, у яких приймаються рішення та надаються висновки на пленарних засіданнях Конституційного Суду України;

15) до статті 59 щодо уточнення порядку відшкодування витрат учасникам конституційного провадження;

16) до статті 61 щодо уточнення справ за результатами розгляду, яких Конституційний Суд України приймає рішення;

17) до статті 62 щодо уточнення справ за результатами розгляду, яких Конституційний Суд України надає висновок;

18) до статті 67 щодо удосконалення порядку оприлюднення ухвал, рішень і висновків Конституційного Суду України;

19) до статті 69 щодо уточнення положень відносно обов'язковості рішень і висновків Конституційного Суду України;

20) до статті 94 щодо уточнення підстав для конституційного звернення;

21) до статті 95 щодо приведення у відповідність з Конституцією України;

22) доповнити новою Главою 17, щодо порядку розгляду справ про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Основного закону;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України "Про Конституційний Суд України", Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не призведе до зміни видаткової чи дохідної частини Державного бюджету України

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити правовий статус, організацію та порядок діяльності Конституційного Суду, що сприятиме підвищенню ефективності роботи єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

 

Народний депутат України

С. В. Ківалов

Народний депутат України

В. І. Німченко

Опрос