Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об аудиторской деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.04.2015 № 2534
Дата рассмотрения: 06.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про аудиторську діяльність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Існуюча модель регулювання аудиторської діяльності, визначена у Законі України "Про аудиторську діяльність", була сформована у 1993 році. За останні роки в європейських країнах докорінно змінились принципи регулювання аудиторської діяльності. Суттєві зміни відбулися на світових фінансових ринках, у банківському секторі, корпоративних відносинах та фінансових системах (держави та окремих господарюючих суб'єктів).

Нагальною є потреба зближення національного законодавства з питань аудиторської діяльності до законодавства Європейського співтовариства, в тому числі до Директиви 2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов'язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів та Регламенту (ЄС) N 537/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо конкретних вимог стосовно обов'язкового аудиту суб'єктів господарювання, що викликають суспільний інтерес.

Зазначені документи є основними документами Європейського Союзу, які регулюють здійснення аудиторської діяльності в країнах Європейського економічного простору.

З часу прийняття цих законодавчих актів в національне законодавство не було внесено змін, спрямованих на запровадження на загальноєвропейських принципах суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та системи забезпечення якості аудиторських послуг.

З метою адаптації законодавства України у сфері аудиту до загальноєвропейських норм, необхідно прийняти проект Закону України "Про аудиторську діяльність", який повністю визначатиме діяльність у сфері аудиту на підставі вимог Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту (ЄС) N 537/2014.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою забезпечення реалізації реформи фінансового сектору, передбаченою "Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженою Указом Президента України N 5/2015 від 12 січня 2015 року.

Метою запропонованого законопроекту є приведення вимог до професії аудитора відповідно до положень Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту (ЄС) N 537/2014. Адаптація законодавства України у сфері аудиту до європейських норм шляхом прийняття законопроекту дозволить:

- побудувати суспільний нагляд за професією аудитора в Україні;

- побудувати систему контролю якості надання аудиторських послуг;

- закріпити застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту;

- підвищити довіру до аудиторів з боку користувачів фінансової звітності;

- забезпечити визнання аудиторів не тільки в Україні, а і на міжнародному рівні.

З метою удосконалення системи забезпечення якості аудиторських послуг пропонується встановити вимоги, передбачені Директивою, до проведення відповідних перевірок суб'єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов'язковий аудит, не частіше одного разу на три роки, для інших аудиторських фірм та аудиторів - не частіше одного разу на шість років. Також передбачається посилити вимоги до аудиторських фірм та аудиторів щодо запровадження системи контролю якості.

Пропонується доповнити Закон України "Про аудиторську діяльність" новими термінами, визначення яких відсутнє у чинній редакції Закону, а саме: "аудиторський звіт", "аудиторські послуги", "сумісні послуги", "аудиторська мережа", "група", "ключовий партнер з аудиту", "непрактикуюча особа", "конфлікт інтересів аудитора", "пов'язана особа суб'єкта аудиторської діяльності", "умовний гонорар". Це покращить застосування Закону України "Про аудиторську діяльність" в практичній діяльності аудиторів.

Зокрема, проектом Закону України "Про аудиторську діяльність" пропонується:

- приведення визначень Закону України "Про аудиторську діяльність" у відповідність до Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту (ЄС) N 537/2014;

- розмежування послуг, які надаються аудиторами, а саме на ті, які регулюються Міжнародними стандартами аудиту (послуги з аудиту, огляду фінансової звітності, виконання інших завдань з надання впевненості, супутні послуги) та визначення сумісних з аудитом послуг;

- запровадження вимоги проходження стажування для отримання кандидатом сертифіката аудитора (приводиться у відповідність до статті 10 Директиви 2014/56/ЄС, відповідно до якої особа має пройти практичне навчання тривалістю не менше трьох років у сфері, зокрема, аудиту річної звітності, консолідованої звітності або подібних фінансових звітів. Принаймні дві третини такого практичного навчання мають бути пройдені з аудитором чи аудиторською фірмою, допущеними в будь-якій державі-члені);

- встановлення необмеженого терміну чинності сертифіката аудитора та обов'язок для аудиторів приймати участь у відповідних програмах безперервного навчання, що дозволить підвищити якість аудиторських послуг та довіру суспільства до професії аудитора (приводиться у відповідність до статті 13 Директиви 2014/56/ЄС, відповідно до якої держави-члени забезпечують висунення вимог до аудиторів щодо участі у відповідних програмах безперервної освіти з метою збереження теоретичних знань, професійних навичок та цінностей на достатньо високому рівні);

- конкретизація Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності шляхом створення окремих розділів, які містять окрему інформацію про: сертифікованих аудиторів, аудиторських фірм, аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, а також представництв іноземних аудиторських фірм (приводиться у відповідність до Директиви 2014/56/ЄС, яка передбачає реєстрацію аудиторів та аудиторських фірм);

- встановлення додаткових вимог до суб'єктів аудиторської діяльності, що проводитимуть обов'язковий аудит (приводиться у відповідність до положень Директиви 2014/56/ЄС, відповідно до яких обов'язковий аудит проводиться лише аудиторами або аудиторськими фірмами, допущеними державою-членом, що вимагає проведення обов'язкового аудиту);

- створення професійного самоврядування аудиторів, а також органу суспільного нагляду з метою забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (приводиться у відповідність до положень Директиви 2014/56/ЄС, відповідно до яких Держави-члени організовують ефективну систему суспільного нагляду над аудиторами та аудиторськими фірмами на основі принципів, викладених у Директиві);

- визначення порядку здійснення державного контролю за аудиторською діяльністю, зокрема, повноваження Міністерства фінансів України у сфері аудиторської діяльності, а також передбачено порядок взаємодії аудиторів з державними регуляторними органами;

3. Правові аспекти

На сьогоднішній день питання аудиторської діяльності регулюється Законом України "Про аудиторську діяльність".

Законопроект передбачає гармонізацію з нормами Директиви 2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов'язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів та Регламенту (ЄС) N 537/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо конкретних вимог стосовно обов'язкового аудиту суб'єктів господарювання.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з бюджету.

5. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить:

- побудувати контроль якості аудиторських послуг, який дозволить виявляти факти непрофесійного надання аудиторських послуг;

- побудувати суспільний незалежний нагляд за професією аудитора на підставі Директиви 2014/56/ЄС;

- зупинити надання непрофесійних послуг аудиторськими фірмами;

- підняти професійний імідж аудитора;

- підняти довіру суспільства до професії;

- визнати аудиторів України у країнах Європейському Союзу.

 

Народні депутати України

О. В. Кірш

О. В. Кужель

В. В. Галасюк

Опрос