Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об исполнительном производстве

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2015 № 2507а
Дата рассмотрения: 14.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про виконавче провадження"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави; невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (підпункт 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2013 року N 5-рп/2013).

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини та, зокрема, рішення у справі "Шмалько проти України" від 20 липня 2004 року, виконання судового рішення є невід'ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду.

Складна ситуація, що склалася у системі виконання судових рішень та рішень інших органів є наслідком, зокрема, недосконалості положень Закону України "Про виконавче провадження", застарілістю його норм, невідповідністю практиці виконання рішень органами державної виконавчої служби світовим тенденціям функціонування і розвитку сфери виконавчого провадження.

У результаті, постає необхідність вирішення таких питань, як удосконалення переліку рішень, що підлягають примусовому виконанню, встановлення чіткості у визначенні строків у виконавчому провадженні, забезпечення доступу виконавців під час виконання рішень до державних баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно, доходи та кошти, досягнення справедливого балансу інтересів між захистом прав стягувачів і боржників, встановлення належного рівня фінансового забезпечення виконавців, вирішення питання заформалізованості процедур та якості інформаційно-технічного забезпечення.

З цією метою Радою з питань судової реформи (далі - Рада), що є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, на підставі підготовленого Міністерством юстиції України пакету законопроектів щодо комплексного реформування системи примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, разом із експертами відповідної робочої групи Ради, з урахуванням пропозицій народних депутатів України, відповідно до завдань, визначених Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 20 травня 2015 року N 276, розроблено та обговорено узгоджений проект Закону України "Про виконавче провадження" (далі - законопроект).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та забезпечення належної реалізації завершальної стадії судового розгляду, - примусового виконання рішень.

Крім того, пропонується удосконалити положення низки законодавчих актів України шляхом внесення відповідних змін до них.

Новацією законопроекту є запровадження інституту приватних виконавців як одного із перспективних напрямів розвитку виконавчого провадження, правовий статус та організація діяльності яких встановлюватиметься Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

При цьому законопроектом визначено перелік рішень, що не можуть виконуватися приватними виконавцями (за якими боржником є держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, які фінансуються виключно за кошти державного або/та місцевого бюджетів, або частка держави в статутному капіталі яких перевищує 25 %; за якими стягувачами є держава, державні органи; рішення, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності, рішення про вселення і виселення фізичних осіб та інші).

Для забезпечення ефективності виконавчого провадження, своєчасного та повного виконання рішень законопроектом, зокрема:

визначено принципи виконавчого провадження, що спрямовані на забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

розширено перелік рішень, що підлягають примусовому виконанню;

передбачено формування відкритого Єдиного реєстру боржників;

запроваджено автоматизацію процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повного фіксування процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, порядок функціонування, надання інформації та умови доступу до якої визначаються Міністерством юстиції України;

оптимізовано строки проведення виконавчих дій;

передбачено посилення відповідальності боржника у виконавчому провадженні, істотне підвищення розмірів штрафів, що накладаються виконавцем;

модернізовано механізм адміністрування авансового внеску та виконавчого збору;

запроваджено можливість реалізації арештованого майна шляхом його продажу на електронних торгах із врахуванням обмежень, встановлених законопроектом;

удосконалено систему відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника, процедури виконання рішення про вселення стягувача, поновлення на роботі, порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, про режим зберігання майна, на яке накладено арешт, визначення вартості майна боржника, оцінки майна боржника тощо.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у цій сфері складають положення Конституції України, Закону України "Про виконавче провадження", Закону України "Про державну виконавчу службу" та інших нормативно-правових актів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України у 2015 році.

Відповідні пропозиції для реалізації положень проекту Закону України "Про виконавче провадження" будуть внесені у процесі складання та розгляду проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік" згідно з нормами бюджетного законодавства.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про виконавче провадження" забезпечить розбудову сучасної, ефективної та дієвої системи примусового виконання судових рішень і рішень інших органів у відповідності з європейськими стандартами, створить конкурентне середовище між державними та приватними виконавцями, що стимулюватиме підвищення рівня професійності виконавців та якості виконання судових рішень, сприятиме зниженню рівня заформалізованості процедур та оптимізації стадій виконавчого провадження і строків проведення виконавчих дій, підвищить рівень довіри суспільства до системи примусового виконання рішень в цілому.

 

Заступник Глави Адміністрації 
Президента України

О. Філатов

Опрос