Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях доступа к информации в сферах поставки электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей водой, централизованного питьевого водоснабжения и водоотвода

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2015 № 2505а
Дата рассмотрения: 14.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття цього законопроекту обумовлена необхідністю виконання Україною взятих на себе зобов'язань щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС.

Так, положеннями Директиви 2006/32/ЄС передбачено зобов'язання держав-членів щодо посилення заходів із забезпечення ефективного використання енергії кінцевим споживачем шляхом створення стимулів для суб'єктів ринку щодо надання більш детальної інформації кінцевим споживачам щодо ефективного використання енергії.

Крім того, в умовах підвищення тарифів на електричну, теплову енергію, природний газ і послуги з централізованого водопостачання та водовідведення є вкрай необхідним забезпечення прозорості встановлення та застосування цих тарифів.

Крім цього, на сьогодні відсутній чіткий та єдиний механізм реалізації споживачами права на доступ до інформації на ринках енергетики та комунальних послуг, що гарантується Конституцією України та законами України.

2. Мета та шляхи її досягнення

Прийняття проекту Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" забезпечить реалізацію споживачами права на безперешкодне та безоплатне отримання інформації про:

1) права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами;

2) ціни/тарифи, їх складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів;

3) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію;

4) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача;

5) зіставлення цін/тарифів на товари (роботи, послуги) в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах;

6) прогнози зміни цін/тарифів та обгрунтування необхідності таких змін;

7) динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів;

8) якісні характеристики товарів (робіт, послуг);

9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;

10) середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари (роботи, послуги) - за категоріями споживачів;

11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів (робіт, послуг), періоди виникнення такої заборгованості - за категоріями споживачів;

12) порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян;

13) інвестиційні програми та джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове призначення;

14) заходи щодо енергозбереження, державні цільові та інші програми енергозбереження.

Законопроектом також пропонується запровадити безперешкодний та безоплатний доступ кожного споживача у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення до інформації про:

1) стан розрахунків таким споживачем за спожиті товари (роботи, послуги), в тому числі про заборгованість з оплати за спожиті товари (роботи, послуги) (у разі її наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення);

2) фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів (робіт, послуг) за попередні періоди.

Зазначена мета досягається шляхом визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку видів інформації, безоплатний та безперешкодний доступ до якої має бути забезпечений споживачу, встановлення періодичності доведення такої інформації до споживачів, розподілу функціональних обов'язків (щодо видів інформації та способу її доведення) між державними органами та суб'єктами господарювання, які присутні на певних ринках та забезпечують споживачів електричною, тепловою енергією, природним газом, послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону передбачається визначення видів інформації, до якої забезпечується доступ споживачів товарів (робіт, послуг) у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Проектом Закону визначається також спосіб доступу споживачів до цієї інформації, а саме: отримання інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет державних органів, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, на веб-сайтах суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у відповідних сферах, в засобах масової інформації, на інформаційних стендах, в платіжних документах, а також шляхом забезпечення доступу споживачів до електронних систем обліку розрахунків споживачів через офіційні веб-сайти таких суб'єктів господарювання в мережі Інтернет.

Крім того, проектом Закону передбачається періодичність оновлення інформації.

Окрема увага приділяється процедурі доступу до інформації про інвестиційні програми відповідних ліцензіатів. Зокрема, передбачається обов'язкове попереднє громадське обговорення у формі відкритих слухань, що має забезпечити участь громадськості у формуванні витрат ліцензіата, та як наслідок обґрунтований вплив на майбутню ціну на товари (роботи, послуги) ліцензіата для кінцевого споживача. Крім того, проектом Закону передбачається зобов'язати ліцензіатів оприлюднювати інформацію про виконання інвестиційної програми.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про природні монополії";

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";

Закон України "Про засади функціонування ринку електричної енергії";

Закон України "Про ринок природного газу".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" сприятиме забезпеченню прозорості у діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення та доступу споживачів до інформації про товари (роботи, послуги), що виробляються (надаються) зазначеними суб'єктами.

 

Глава Адміністрації 
Президента України

Б. Ложкін

Опрос