Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относительно усовершенствования некоторых положений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.08.2015 № 2486а
Дата рассмотрения: 08.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Європейським Парламентом та Радою ЄС прийнято Директиву про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язану звітність певних типів підприємств від 26.06.2013 N 2013/34/ЄС (далі - Директива ЄС N 2013/34/ЄС), яка встановлює нові умови складання, подання та оприлюднення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, а також новий порядок визнання та оцінки певних видів активів та зобов'язань, доходів та витрат. Для забезпечення імплементації Директиви ЄС N 2013/34/ЄС її основні положення мають бути включені до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон). Суттєвим є те, що положення Директиви ЄС N 2013/34/ЄС в окремих випадках відмінні від правил міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), тому передбачається, що підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, керуватимуться положеннями МСФЗ як це передбачено Регламентом (ЄС) N 1606/2002 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 19 липня 2002 року, решта підприємств застосовуватимуть національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, приведені у відповідність із Директивою ЄС N 2013/34/ЄС після прийняття змін до Закону.

Крім цього, для цілей складання, подання та оприлюднення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Директивою ЄС N 2013/34/ЄС встановлено нові критерії класифікації підприємств. Водночас Регламентом Комісії (ЄС) N 70/2001 від 12.01.2001 про застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС про надання державної допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу (далі - Регламент Комісії N 70/2001) також визначено категорії підприємств з метою підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу.

Положення обох зазначених актів законодавства ЄС підлягають імплементації до національного законодавства з урахуванням різних цілей поділу підприємств та відмінностей певних критеріїв визначення категорій підприємств. На сьогодні Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" положення Регламенту Комісії N 70/2001 імплементовано в Господарський кодекс України (стаття 55).

Ураховуючи зазначене, та на виконання пункту 347 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р, щодо імплементації положень Директиви ЄС N 2013/34/ЄС та пункту 252 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, щодо законодавчого закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами, Міністерство фінансів України розробило проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - законопроект).

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою приведення норм Закону у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви ЄС N 2013/34/ЄС, та удосконалення порядку застосування МСФЗ.

У зв'язку з цим законопроектом передбачається внести до Закону такі зміни:

доповнити новими термінами, зокрема "витрати", "доходи", "звітний період", "звіт про платежі на користь держави", "звіт про управління", "таксономія фінансової звітності" та "підприємства, що становлять суспільний інтерес";

встановити для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС N 2013/34/ЄС;

встановити, що підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;

поширити Закон на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства;

скоротити перелік обов'язкових реквізитів для первинних документів;

уточнити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

дозволити не складати консолідованої фінансової звітності малим групам, які відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом;

удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов'язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Правові аспекти

На сьогоднішній день питання бухгалтерського обліку регулюються Законом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зауваження Національного банку України, Державної служби статистики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Міністерства юстиції України щодо відповідності законопроекту вимогам нормопроектувальної техніки повністю враховано. Міністерством фінансів України проведено консультації та узгоджувальна робота щодо врегулювання розбіжностей з метою прийняття взаємоприйнятих рішень.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на їх розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розміщено на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua) у рубриці "Проекти регуляторних актів для обговорення" розділу "Законодавство та регуляторна діяльність".

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект погоджено без зауважень Спільним представницьким органом сторони роботодавців та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом, дія якого поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність відповідно до законодавства України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація зазначеного законопроекту не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме гармонізації національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності із законодавством Європейського Союзу та МСФЗ.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос