Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.07.2015 № 2413а
Дата рассмотрения: 20.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Одним із найважливіших пріоритетів економічної політики держави є розвиток ринку небанківських фінансових послуг та його основних сегментів.

Так, станом на 31.12.2014 у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2087 небанківських фінансових установ.

Загальний обсяг активів небанківських фінансових установ має тенденцію до зростання. Так, за 2014 рік активи таких установ зросли на 18,4 % (або на 23 млрд. грн.) та склали 9,4 % ВВП України.

Загальними для усіх ринків небанківських фінансових послуг залишаються питання посилення відкритості на цих ринках, спрощення дозвільних процедур та скорочення строків їх проведення, максимального використання дистанційного контролю за платоспроможністю та виконанням фінансовими установами нормативів, розробки критеріїв призначення планових перевірок з метою мінімального втручання регулятора у господарську діяльність фінансових установ, всеохоплюючого переходу на надання адміністративних послуг через електронний документообіг, посилення системи захисту прав та інтересів споживачів небанківських фінансових послуг, підвищення рівня фінансової грамотності населення, перегляду обсягу інформації звітних даних про діяльність фінансових установ та періодичності надання звітних даних і фінансової звітності з метою максимального використання можливостей пруденційного нагляду.

Разом з тим, система державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг не завжди має збалансований та системний характер. Правова база обмежується рамковим законодавством стосовно захисту прав споживачів, інвесторів, кредиторів, що разом з відсутністю спеціального законодавства по деяких небанківських фінансових установах стримує інтенсивність розвитку ринків небанківських фінансових послуг, знижує їх інвестиційну привабливість, деформує їх роль у розвитку економіки України в цілому.

Недостатня ефективність державного регулювання та нагляду, надмірна зарегульованість дозвільних процедур фінансовим установам та іншим піднаглядним організаціям необґрунтовано підвищують вартість надання фінансових послуг споживачам.

Скорочення кількості органів державного нагляду, дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, є пріоритетними завданнями, визначеними Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015 N 5, та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26.

Розроблення проекту Закону зумовлено необхідністю підвищення ефективності системи державного регулювання фінансових ринків шляхом внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на припинення дублювання функцій національних регуляторів з ліцензування, контролю та нагляду, спрощення та прозорості прийняття управлінських рішень у цій сфері, покращення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб'єктів ринку.

2. Мета проекту Закону

Метою законопроекту є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Підвищення ефективності державної регуляторної політики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, сприятимуть активізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

З метою законодавчого закріплення перерозподілу та консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг законопроектом пропонується внести зміни до таких законодавчих актів:

1) Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення;

2) законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про страхування", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про організацію формування та обігу кредитних історій", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про кредитні спілки", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про іпотечні облігації", "Про аудиторську діяльність", "Про Національний банк України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Зміни до зазначених вище законодавчих актів передбачають передачу повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Решту повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пропонується передати до Національного банку України.

Також у зв'язку із внесенням зазначених змін щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою уніфікації принципів та порядку здійснення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензування та регуляторної діяльності відповідно.

Крім того, з метою усунення надмірного регулювання пропонується скасувати Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Передбачається, що виконання положень законопроекту буде реалізовано в межах фінансування, встановленого для забезпечення діяльності відповідних органів влади.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону розроблено за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону немає правил і процедур, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Запровадження передбачених законопроектом змін створить правове підґрунтя для припинення дублювання функцій національних регуляторів у сфері фінансових ринків, спрощення та прозорості прийняття управлінських рішень у цій сфері, покращення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб'єктів ринку.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. Ложкін

Опрос