Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно уточнения некоторых положений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.07.2015 № 2319а
Дата рассмотрения: 08.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо уточнення деяких положень)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Сучасний стан приватизації, проведення реформ у цій сфері вимагає удосконалення процесу приватизації, застосування нових технологій та процедур, що забезпечать ефективність продажу об'єктів, гнучку систему підходів до приватизації та прийняття рішень.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону) спрямовано на забезпечення проведення реформ у сфері приватизації, захист національних інтересів у процесі приватизації, підвищенню ефективності приватизації, створення ринково-орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання вимог Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання (пункт 2.8) та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є удосконалення положень Закону України "Про приватизацію державного майна" в частині досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації.

Прийняття законопроекту забезпечить поширення можливості залучення радників при підготовці до приватизації та приватизації об'єктів, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що потребує також доповнення положень Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо основних повноважень Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

З метою удосконалення механізму приватизації пропонується внести комплексні зміни до базового Закону України з питань приватизації "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про Фонд державного майна України" та Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Зокрема, для законодавчого закріплення пропонується доповнити статтю 2 Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі - Закон) нормою щодо здійснення приватизації на основі принципів відкритості та прозорості.

З метою посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності пропонується не допускати до процесів приватизації у якості покупців юридичні особи (або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені), зареєстровані в державах, які визнані Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства, та юридичні особи, частка у статутному капіталі яких належить резиденту держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, чи державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором. А також поширити це обмеження на фізичних осіб (або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені), які мають громадянство держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

У разі придбання пакетів акцій акціонерних товариств торговцями цінними паперами пропонується розширити обов'язковість умови щодо необхідності подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій акціонерного товариства, не залежно від розміру пакета акцій, який придбається.

З метою недопущення дроблення пакетів акцій та пришвидшення приватизаційних процесів пропонується виключити норми (пункт 4 частини третьої статті 184 Закону щодо особливостей приватизації об'єктів групи Г та пункт 4 частини першої статті 185 Закону щодо особливостей приватизації об'єктів групи В) стосовно обов'язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств груп В та Г розміром 5 - 10 відсотків статутного капіталу до проведення конкурсу.

Крім того, для удосконалення порядку продажу об'єктів групи В пункт 1 частини першої статті 185 Закону стосовно особливостей приватизації об'єктів групи В пропонується викласти в новій редакції.

Так, частиною першою статті 185 Закону передбачено, що конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об'єктом продажу є контрольний пакет акцій. Пакети акцій акціонерних товариств групи В розміром 25 і менше відсотків пропонуються до продажу на фондових біржах. Отже, спосіб продажу акцій товариства об'єкта групи В, державна частка в статутному капіталі якого становить від 25 + 1 акція до 50 відсотків, залишився не врегульованим.

Тому пропонується передбачити порядок приватизації для таких об'єктів групи В - на фондових біржах, який забезпечує відкритість та конкурентність продажу.

Зазначений порядок не поширюється на об'єкти групи В, які належать до паливно-енергетичного комплексу.

Механізм прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи В, які належать до паливно-енергетичного комплексу, визначено постановою Уряду "Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу" від 13 червня 2012 року N 525.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону підготовка до приватизації та продаж об'єктів групи Г (стратегічні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи та ін.) може здійснюватися із залученням радників.

Залучення радників дозволяє провести повну підготовку об'єкта до приватизації з урахуванням існуючої практики, міжнародних стандартів; презентувати його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Підготовка до приватизації та продаж таких об'єктів державної власності із залученням радників сприятиме приведенню приватизаційних процедур до міжнародних стандартів.

Тому, частину сьому статті 16 пропонується викласти у новій редакції, яка дозволяє розширити коло об'єктів приватизації, до підготовки до продажу яких можуть залучатися радники у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Залучення та визначення радників для підготовки до приватизації та продажу об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Для запобігання витрат з Державного бюджету на залучення радників пропонується із частини шостої статті 23 вилучити норму щодо оплати послуг радників під час підготовки до продажу пакетів акцій лише за рахунок коштів Державного бюджету, та доповнити статтю 23 частиною сьомою, яка передбачає, що залучення послуг радників здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів міжнародних організацій та інших не заборонених законодавством джерел за рішенням Кабінету Міністрів України у порядку, відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону. Також частину другу статті 27 Закону доповнено абзацом, який передбачає включення оплати послуг радників до договору купівлі-продажу, крім випадку, коли оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних організацій.

Крім того, змінюється назва статті 23 на "Використання грошових коштів".

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про Фонд державного майна" в частині уточнення повноважень Фонду у сфері приватизації державного майна щодо залучення радників.

Законопроектом вносяться доповнення до основних повноважень Кабінету Міністрів України, визначених пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", в частині прийняття рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об'єктів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України. Вдосконалення процесу приватизації, правова основа якого створюється цим законопроектом, проведення ефективної, відкритої приватизації забезпечить збільшення надходжень до державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону в установленому порядку погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною регуляторною службою України.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект погоджено із зауваженнями, які враховано частково.

Міністерством юстиції України надано висновок за результатами правової експертизи проекту Закону. За результатами правової експертизи проект Закону відповідає Конституції України, законам України, вимогам нормопроектувальної техніки і погоджено Міністерством юстиції України із зауваженнями, які враховано частково.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягнення поставлених цілей стосовно вдосконалення приватизаційного законодавства можливе лише шляхом розроблення та прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону створить умови для удосконалення механізмів та процедур приватизації, скорочення строків приватизації, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, підвищення економічної ефективності продажу об'єктів, захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дасть змогу захистити національні інтереси у процесі реформування відносин власності, удосконалити механізми та процедури приватизації, підвищить економічну ефективність продажу об'єктів та надходження до державного бюджету.

 

Голова Фонду

І. Білоус

Опрос