Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования квалификации преступлений с признаками национальной, расовой либо религиозной ненависти или вражды

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.07.2015 № 2314а
Дата рассмотрения: 08.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення кваліфікації злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Відповідно до аналітичної записки Національного інституту стратегічних досліджень "Запобігання проявам расизму, ксенофобії та нетерпимості в українському суспільстві" державна політика з протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості носить в цілому декларативний характер, що проявляється у запереченні наявності або применшенні масштабів поширення та значущості відповідних негативних тенденцій у суспільстві, а також у невиконанні рекомендацій міжнародних інституцій та взятих Україною на себе зобов'язань з питань протидії проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості.

Усі розвинуті країни світу, які сповідують демократію та політику толерантності, вже десятками й сотнями років протидіють цьому явищу, виробляючи нові й удосконалюючи існуючі методи і заходи боротьби. Українському суспільстві притаманний достатньо стабільний рівень етнонаціональної толерантності. Однак, події за останні роки свідчать про збільшення в усіх прошарках населення виявів національної, расової і релігійної нетерпимості, що у свою чергу спричинить зростання злочинності у цій площині. Тому вкрай необхідне правильне розуміння проблеми та вірне трактування й правильна кваліфікацій дій з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі.

На прикладі, можна розглянути злочин на релігійному ґрунті. Мотивом такого злочину виступає ненависть або ворожнеча, викликана сповідуванням іншої релігії, сповіданням релігії загалом або не сповідування релігії зовсім. У деяких випадках мотив релігійної ненависті або ворожнечі може бути викликаний бажанням захистити свою релігію, "очистити" її.

"Ворожнеча - відносини і дії, пройняті неприязню, ненавистю. Ворогувати - знаходитися у стані напруженої неприязні або війни або знаходитися в стані давньої ворожнечі. Ненависть - почуття сильної ворожнечі, злоби".

Ворожнеча, як правило, розглядається як відкритий прояв ворожості. Тобто, ворожнечу й ненависть слід розглядати як категорії різного об'єктивного (ворожнеча) та суб'єктивного (ненависть) рівнів. Ненависть можна визначити як сильне почуття неприязні. Ненависть - одна з емоцій, які долаються людиною.

Таким чином, релігійна ненависть - це почуття сильної неприязні, засноване на релігійних переконаннях людини, і випробовуване стосовно іншовіруючих, атеїстів і людей, які належать до релігії нейтрально.

Релігійна ворожнеча - це відкрита, що граничить з фанатизмом, релігійна ненависть, яка зовні виражається у здійсненні злочинів відносно інновіруючих, атеїстів або осіб, що відносяться до релігії індиферентно, її відкритий прояв.

Мотив же релігійної ненависті або ворожнечі слід розглядати як усвідомлене внутрішнє спонукання до вчинення злочину на релігійному ґрунті. Причому глибинними причинами вчинення злочину з мотивів релігійної ненависті або ворожнечі має стати саме та обставина, що особа, щодо якої вчинено злочин - не дотримуватися тієї ж віри, що й суб'єкт злочину.

В кримінальному законодавстві України застосовуються поняття "релігійна ненависть або ворожнеча" (ст. 161 ККУ), "релігійна нетерпимість" (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 122 ККУ, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127 ККУ), де під релігійною нетерпимістю можна розуміти відмову суб'єкта або певної групи терпимо ставитися до конкретних осіб чи групи осіб на підставі їх ставлення до релігії. Таким чином, законодавець об'єднав релігійну ненависть та ворожнечу в релігійну нетерпимість як універсальне поняття, "релігійна ворожнеча або розбрат" (п. 3 ч. 1 ст. 67 ККУ) як обставина, що обтяжує покарання, де, під релігійним розбратом можна розуміти ворожнечу або незгоду між будь-ким. Таким чином, як ми бачимо, релігійна ворожнеча і релігійний розбрат мають майже однаковий зміст.

Релігійна ненависть та релігійна ворожнеча різні за містом мотиви. Виходячи зі змісту ст. 67 КК України, в нашій державі злочини з мотиву релігійної ненависті не вчиняються. Єдиний випадок, де законодавець вказує, що проблема релігійної ненависті в державі існує - це ст. 161 ККУ. На нашу думку, релігійна ненависть повинна розглядатися загалом як самостійний мотив злочину, а релігійна ворожнеча як самостійна кваліфікуюча ознака складу злочину, а в усіх нормах кримінального законодавства загальної та особливої частини повинен вказуватися однаковий за змістом мотив.

2. Цілі і завдання проекту закону

Метою законопроекту є удосконалення порядку кваліфікації злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі.

Завданнями проекту закону є скасування "насильства" як кваліфікуючої ознаки ч. 2 ст. 161 КК України з метою усунення колізії з тотожними ознаками інших злочинів; приведення до єдиного розуміння мотиву та ознак злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Проектом Закону України пропонується внести зміни до п. 3 ч. 1 ст. 67, ч. 2 ст. 110, п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 161, ст. 300 Кримінального кодексу України, що дозволить удосконалити порядок кваліфікації злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі шляхом спрощення кількості кваліфікуючих ознак ст. 161 КК України та узагальнення ознак таких злочинів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері є Кримінальний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту закону

Реалізація проекту Закону України не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

У разі прийняття Закону буде спрощений порядок кваліфікації злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі.

 

Народний депутат України 

О. М. Дмитренко

Опрос