Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внутреннем аудите

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.07.2015 № 2308а
Дата рассмотрения: 07.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внутрішній аудит"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Глобальний економічний спад, очевидна внутрішня слабкість української фінансової і бюджетної системи, корупція, неефективність систем контролю і відсутність координації між державними органами на всіх рівнях створюють серйозні проблеми для нового українського політичного керівництва. За останні роки відбулися суттєві зміни на світових фінансових ринках, у банківському секторі, корпоративних відносинах та фінансових системах.

Тому створення єдиної системи цивілізованого державного моніторингу стану національної економіки та фінансової системи є однією з основних передумов подолання кризових явищ та корупції.

Світова громадська думка створила та постійно розвиває інструмент моніторингу стану контролів і оцінки ризиків. Таким інструментом є внутрішній аудит.

Ефективність використання фінансових ресурсів державою, органами державної влади, бюджетними установами, публічними фондами та суб'єктами господарської діяльності, оцінка стану внутрішніх контролів та ризиків у банківській системі в усьому світі визнаються об'єктом внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит надає неупереджений та об'єктивний висновок про реальний фінансово-господарський стан та систему внутрішнього контролю на об'єкті використання незалежно від обсягів процесів, що застосовуються у такому об'єкті.

У Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту внутрішнім аудитом визнається незалежна, об'єктивна діяльність з надання впевненості та консультування, що має приносити користь організації та покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і корпоративного управління.

Крім того, проведення якісного внутрішнього аудиту є передумовою одержання кредитних ресурсів на американському, європейському та інших ринках. Внутрішній аудит необхідний національним компаніям у разі виходу на IPO. Так, Нью-Йоркська та Лондонська фондові біржі висувають вимоги до підприємств-емітентів щодо наявності та ефективності внутрішнього аудиту.

Утворення державою ефективної системи внутрішнього аудиту - об'єктивна необхідність для протидії кризовим явищам, корупції, а також обов'язкова умова інтеграції України до високорозвинутого сегменту світової економіки.

Саме тому країни пострадянського простору, які зацікавлені в інтеграційних процесах, а саме: Грузія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва та Естонія прийняли відповідні законодавчі акти щодо правового регулювання питань внутрішнього аудиту.

В Україні Законом України "Про банки та банківську діяльність" визнається необхідність створення служби внутрішнього аудиту в банківських установах. Одночасно, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Генеральна прокуратура України, Державна фінансова інспекція України та інші органи центральної виконавчої влади підзаконними актами регулюють питання внутрішнього аудиту. Станом на сьогоднішній день діють нормативно-правові акти, які регулюють окремі питання внутрішнього аудиту, але відсутній відповідний спеціальний Закон, наявність якого в законодавчому просторі України відповідатиме вимогам права Європейського Союзу.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Цим Законом передбачається визначити правові засади здійснення внутрішнього аудиту в України для створення системи незалежного внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів у антикризових і антикорупційних цілях та для захисту інтересів суспільства й власників.

Забезпечення незалежної функції внутрішнього аудиту відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів внутрішнього аудиту є однією з умов співробітництва України та Європейського Союзу у галузі державного внутрішнього фінансового контролю.

Прийняття закону про внутрішній аудит в Україні дозволить:

- гармонізувати законодавство України з міжнародними нормами та правилами в сфері внутрішнього контролю та аудиту;

- законодавчо урегулювати питання проведення внутрішнього аудиту органів публічної влади та їх прозорої звітності;

- посилити внутрішній фінансовий контроль органів влади, фінансового та банківського сектору;

- закріпити застосування в Україні Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту;

- забезпечити визнання внутрішніх аудиторів не тільки в Україні, а і на міжнародному рівні.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону про внутрішній аудит планується визначити основні засади створення системи внутрішнього аудиту в державному секторі, в фінансовій та банківській системі України.

Положення законопроекту передбачається поширити на діяльність:

- міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, бюджетних, державних цільових фондів та їх територіальних органів, державних і комунальних підприємств, акціонерних і холдингових компаній, суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більш, як 50 відсотків акцій;

- Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень інших законів України;

- фінансові установи в Україні, що створені і діють на території України відповідно до положень інших законів України.

Крім того, проектом цього Закону визначаються правові та організаційні основи діяльності внутрішнього аудиту, уповноважені державні органи з питань внутрішнього аудиту, регламентуються основні завдання підрозділу внутрішнього аудиту, передбачається права та обов'язки внутрішнього аудитора.

Законопроектом передбачається визначити основні рамкові вимоги до створення організаційно незалежного підрозділу внутрішнього аудиту, який виконує незалежну, об'єктивну діяльність та допомагає керівництву досягати поставлених цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки й до підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю, і корпоративного управління.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері, є: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність", "Про засади запобігання і протидії корупції", постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади", інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує додаткового внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація цього законопроекту не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього законопроекту стане одним із етапів подальшої інтеграції України до світової системи внутрішнього аудиту та контролю та наблизить українське законодавство з зазначених вище питань до законодавства Європейського Союзу.

Соціально-економічним наслідком прийняття цього проекту Закону стане посилення інвестиційної привабливості і стабільності економіки України.

Прийняття цього проекту Закону:

- сприятиме виконанню ст. 347 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

- сприятиме виконанню плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847-р;

- законодавчо забезпечить створення діючої системи внутрішнього аудиту на основі міжнародних стандартів, як ефективного антикризового та антикорупційного інструменту;

- забезпечить виконання зобов'язань України перед світовими донорами, зокрема МВФ та Світовим Банком, а також посилить інвестиційну привабливість України шляхом забезпечення прозорості та стабільності її економічних процесів;

- сприятиме покращенню міжнародного іміджу України.

 

Народні депутати України

Опрос