Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.07.2015 № 2302а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (далі - Законопроект) розроблено на виконання завдань щодо покращення корпоративного управління, які передбачені в Коаліційній угоді.

Зазначені завдання, зокрема, передбачають необхідність розробки законопроекту щодо створення умов консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше ніж 95 % акцій публічних акціонерних товариств, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія до продажу йому акцій міноритаріїв (squeeze-out).

Крім того, законопроект направлений на імплементацію Директиви 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зазначеною Директивою врегульовані питання надання права міноритарним акціонерам вимагати від акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства обов'язкового придбання за справедливою ціною акцій, що належать таким міноритарним акціонерам (sell-out) і надання права акціонеру - власнику 95 відсотків акцій товариства вимагати від міноритарних акціонерів обов'язкового продажу належних їм акцій (squeeze-out).

Необхідно зазначити, що у міжнародному законодавстві, зокрема у Директиві 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання, механізм надання особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, права здійснювати примусовий викуп акцій у інших акціонерів товариства (squeeze-out) розглядається у нерозривному зв'язку із наданням кореспондуючого права міноритарним акціонерам вимагати від контролюючого акціонера викупу в них акцій за справедливою ціною (sell-out).

Наявність норм, які запроваджують squeeze-out та sell-out, зокрема, пов'язана з тим, що у разі набуття контролюючим акціонером пакету акцій у розмірі понад 90 відсотків акцій, міноритарні акціонери практично втрачають можливості впливати на діяльність товариства й прийняття рішень на загальних зборах, оскільки відповідно до вітчизняного законодавства основні права, які гарантують залучення до участі в управлінні товариством, виникають у акціонерів, що сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства. Ліквідність міноритарного пакета у такому випадку знижується, в наслідок чого міноритаріям складно реалізувати свої акції за вигідною ціною на фондовому ринку.

Необхідно зазначити, що у національному законодавстві на даний час повністю відсутнє врегулювання права на squeeze-out та sell-out, а також механізмів їх застосування. Необхідність імплементації вимоги щодо існування в законодавстві України права на squeeze-out та sell-out, передбаченого Директивою 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання, пов'язана, зокрема, з необхідністю виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як показує аналіз структури володіння акціонерним капіталом більшість громадян України, зокрема найменш захищені версти населення (пенсіонери, діти війни, малозабезпечені, інваліди, тощо), які в процесі приватизації набули права власності на цінні папери різних акціонерних товариств, як правило, володіють дрібними пакетами акцій, які складають близько 0,0001 - 0,01 відсотків статутних капіталів товариств. Такі особи не мають можливості користуватись правами, які надають цінні папери, та зобов'язані нести збитки від володіння такими цінними паперами. Враховуючи викладене, норми законопроекту, які передбачають введення механізмів реалізації права на squeeze-out та sell-out дозволять вирішити вищезазначені проблемні питання. Так, власники дрібного пакету акцій отримають можливість продати належні їм цінні папери за ринковою вартістю, та позбавляться обов'язку нести витрати за послуги депозитарних установ.

Таким чином процедури squeeze-out та sell-out направлені на захист міноритарного акціонера, якому пропонується продати належні йому акцій за справедливою ціною. Враховуючи викладене, застосування збалансованого підходу шляхом одночасного введення до вітчизняного законодавства squeeze-out та sell-out, яке передбачене Законопроектом, дозволить досягнути цілей регулювання, на які він спрямований, а саме захисту прав акціонерів, зокрема міноритарних.

В той же час, запропоновані Законопроектом норми надають особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства право, а не обов'язковість, здійснювати примусовий викуп акцій у інших акціонерів товариства. Тобто мажоритарний акціонер може не скористатися цим правом. У такому випадку, мінорітарні акціонери матимуть можливість скористатись своїм правом на sell-out. Крім того, оскільки міжнародний досвід свідчить про можливість передбачення декількох порогових значень для застосування права обов'язкового викупу за справедливою ціною акцій міноритарних акціонерів, яке виникає за наслідками набуття контрольного пакету, доцільним є передбачення Законом України "Про акціонерні товариства" запровадження аналогічної до передбаченого статтею 65 при придбанні контрольного пакета акцій товариства обов'язковості здійснення зазначених дій також при набутті значного контрольного пакету (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій товариства) як додаткову проміжну ланку між розміром пакету, який надає право squeeze-out, який визначений у розмірі 95 %, та існуючим у Законі України "Про акціонерні товариства" правом міноритарного акціонера вимагати викупу у розмірі 50 %.

Щодо міжнародного досвіду застосування процедур реалізації права на squeeze-out та на sell-out необхідно зазначити наступне. У законодавстві багатьох європейських країн передбачено механізм реалізації таких прав.

Директива 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання надає можливість державам-членам ЄС самостійно визначати поріг для застосування squeeze-out та sell-out, проте він не може бути меншим 90 відсотків та більше 95 відсотків голосуючих акцій товариства.

Так у Австрії, Чехії, Угорщині, Польщі, Словенії, Іспанії та Великій Британії поріг застосування squeeze-out та sell-out складає 90 відсотків голосуючих акцій товариства, а у Болгарії, Хорватії, Франції, Німеччині, Італії, Румунії та Словаччині - поріг складає 95 відсотків голосуючих акцій товариства.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою розробки проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" є підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах шляхом:

- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства;

- запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" передбачає:

- доповнення статті 12 Господарського процесуального кодексу України нормою щодо підвідомчості господарським судам справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов'язаними із правами та обов'язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи;

- доповнення статті 586 Цивільного кодексу України та статті 17 Закону України "Про заставу" нормою щодо передбачення виключення із правила про необхідність отримання згоди заставодержателя при відчуженні заставленого майна, у разі якщо таке виключення передбачене законом;

- доповнення частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" новим пунктом 91 з метою надання нотаріусу можливості вчиняти дії по накладенню заборони на відчуження грошових сум, які внесені у депозит відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та удосконалення норм статті 85 цього Закону щодо прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів;

- доповнення статей 8 та 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" з метою надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку права здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог щодо спеціальних процедур, встановлених статтям 65 - 653 Закону України "Про акціонерні товариства", та права застосування заходів впливу до учасників, які не виконують зазначене;

- доповнення Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" новою статтею 161 "Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов'язкового продаж акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства";

- внесення змін до статей 39 - 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо необхідності розкриття інформації про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, про набуття особою пакету акцій у розмірі 50 і більше відсотків або 75 і більше відсотків або 95 і більше відсотків акцій товариства, а також інформації про таких власників акцій;

- внесення змін до статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо доповнення глосарію термінами "значний контрольний пакет" та "опосередковане набуття права власності", а також використання терміну "контроль" у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

- внесення змін до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" в частині не застосування вимоги абзацу другого частини третьої цієї статті у випадку визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65 - 653 цього Закону України;

- внесення змін до пункту 22 статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо віднесення до виключної компетенції наглядової ради товариства питання надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 зазначеного Закону;

- викладення у новій редакції статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" з метою удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакета акцій;

- доповнення Закону України "Про акціонерні товариства" новими статтями 651 "Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій", 652 "Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій", 653 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства акцій на вимогу акціонерів" та 654 "Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій або пакету акцій у розмірі 95 і більше відсотків акцій товариства".

Крім того, Прикінцевими положеннями Законопроекту передбачено внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" N 289-VIII від 7 квітня 2015 року з метою взаємного узгодження норм зазначеного закону та Законопроекту, а також процедури набрання ними чинності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про заставу" та "Про нотаріат", а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами в цій галузі.

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" потребує внесення змін до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах, захисту прав та інтересів інвесторів та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

 

Народні депутати України

Опрос