Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно формирования штатного расписания высших учебных заведений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.07.2015 № 2281а
Дата рассмотрения: 03.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону.

Одним з визначених статтею 3 Закону України "Про вищу освіту" принципів державної політики у сфері вищої освіти є сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя.

Головним показником, який визначає ступінь реалізації вищезазначеного принципу державної політики, є рівень якості вищої освіти, тобто рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти, які набуваються в результаті освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

Статтею 26 Закону України "Про вищу освіту" визначено, що до основних завдань вищих навчальних закладів відноситься провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями, участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу та створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

Натомість, вимушені констатувати про те, що повною мірою завдання, поставлені суспільством та державою перед вищими навчальними закладами щодо підготовки висококваліфікованих фахівців в умовах сьогодення не виконуються.

Причинами цього виступає низка факторів - і неналежне фінансування вищої освіти, і несистемність реформ, і недосконалість нормативно-правової бази, і надзвичайно висока корупція у освітній сфері, і, що найголовніше, - відсутність належної зацікавленості у здобутті якісних знань особами, які навчаються та певна обмеженість свободи дій науково-педагогічних працівників.

Так, існуюча нормативно-правова база визначає існування прямої залежності кількості штатних посад науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів державної форми власності від чисельності здобувачів вищої освіти у вищому навчальному закладі.

Зокрема, питання визначення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності, врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності".

Нормами цієї постанови (пункт 1) затверджено:

1. Нормативи чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

2. Нормативи чисельності аспірантів (ад'юнктів), докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями самостійно, на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності.

3. Нормативи чисельності слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності.

Також цією постановою встановлено, що штатна чисельність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів післядипломної освіти державної форми власності, визначена згідно із затвердженими цією постановою нормативами, є граничною (пункт 3 постанови), а також рекомендовано власникам вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів післядипломної освіти комунальної і приватної форми власності під час встановлення штатної чисельності науково-педагогічних працівників застосовувати нормативи, затверджені пунктом 1 та підпунктами "а" і "б" пункту 2 цієї постанови (пункт 5 постанови).

Безумовно, визначення таких нормативів в ідеальному варіанті виглядає логічним і обґрунтованим. Так, не вважатиметься нормальною ситуація, за якої, наприклад, навчання 10 студентів за рахунок державного бюджету здійснюватиметься 30 науково-педагогічними працівниками.

В той же час, безумовне дотримання вимог вказаної вище постанови Кабінету Міністрів України призводить до утворення такого стану речей, при якому відрахування студентів, які не бажають набувати належного рівня знань та показують низькі, а то й незадовільні результати, автоматично зумовлює скорочення штатних посад викладачів, та, як наслідок, - їх наступне звільнення. Це, в свою чергу, призводить до виникнення ситуації, за якої науково-педагогічні працівники державних вищих навчальних закладів, враховуючи ризики свого можливого скорочення, вимушені виставляти позитивні оцінки недбалим студентам, які або не бажають, або неспроможні отримати необхідний рівень знань. В кінцевому результаті це призводить до випуску фахівців, які, хоча й отримали відповідні дипломи, але не володіють необхідними знаннями, уміннями, навичками, іншими компетентностями та не можуть бути затребувані на ринку праці. А у деяких випадках, - наприклад у галузях охорони здоров'я, освіти або правознавства, випуск некомпетентних фахівців створює пряму загрозу інтересам людини та суспільства. Враховуючи викладене вище, можна дійти до обґрунтованого висновку про те, що збереження існуючого порядку автоматичного визначення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників від чисельності осіб, що навчаються, фактично призводить до інфляції вищої освіти.

Тому вважається за необхідне знайти оптимальне вирішення цієї проблеми.

На думку авторів законопроекту, вирішення цієї ситуації може бути здійснено шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про вищу освіту", якими буде законодавчо визначена можливість вищих навчальних закладів державної форми власності при зменшенні чисельності осіб, які навчаються, за кожною освітньою програмою у межах 30 відсотків від їх чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, не скорочувати штатні посади науково-педагогічних працівників.

Вважається, що визначення граничної межі, до досягнення якої вищі навчальні заклади не здійснюватимуть скорочення штатних посад науково-педагогічних працівників саме на рівні 30 відсотків від чисельності осіб, які навчаються, за кожною освітньою програмою, цілком логічне та обґрунтоване.

Так, кількість студентів в одній академічній групі у вищих навчальних закладах затверджується відповідними наказами їх керівників та складає від 5 до 30 осіб (в середньому - 25 - 30 осіб). Чисельність груп для лекційних і семінарських занять, підгруп для практичних і лабораторних занять визначається особливостями навчального процесу та складає, як правило, 12 - 15 осіб (половина академічної групи) або 7 - 10 осіб (до третини академічної групи), проте в будь-якому випадку не може бути меншою за 7 осіб.

Тому зменшення кількості студентів у академічній групі у межах 30 відсотків відповідатиме встановленій практиці визначення чисельності академічної групи, не призведе до її розформування та не спричинить погіршення навчального понесу.

Також законопроектом передбачається чітко визначити суб'єкта, до повноважень якого відноситься встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності.

Так, нормами чинного законодавства України питання встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, на одну посаду науково-педагогічного працівника чітко не врегульоване.

Зокрема, пунктами четвертим і п'ятим частини другої статті 32 Закону України "Про вищу освіту" визначено, що до основних прав вищого навчального закладу відноситься право приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також право формувати та затверджувати власний штатний розпис. При цьому порядок встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника, на підставі яких має формуватись штатний розпис вищого навчального закладу нормами цієї статті не визначено.

Особливості встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника частково врегульовано нормами статей 29 та 30 Закону України "Про вищу освіту", якими визначені відповідні права національних вищих навчальних закладів та дослідницьких університетів, до яких, зокрема, відносяться:

право національного вищого навчального закладу на здійснення перерозподілу нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників (пункт третій частини третьої статті 29 Закону);

право дослідницького університету встановлювати нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника (пункт сьомий частини п'ятої статті 30 Закону).

Як зазначалось вище, питання визначення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності, врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності".

Проте, ні нормами Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 13, ст. 222), ні нормами Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 37-38, ст. 2004) надання повноважень Кабінету Міністрів України щодо встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності не передбачене.

В той же час, статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на те, що відповідно до статті 12 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень здійснює управління у сфері вищої освіти та через систему органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики у сфері вищої освіти, забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку вищої освіти та видає у межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань вищої освіти, авторами законопроекту пропонується законодавчо визначити, що при формуванні штатного розпису вищих навчальних закладів державної форми власності (крім дослідницьких університетів), чисельність посад науково-педагогічних працівників встановлюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника.

3. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою прийняття цього законопроекту є вдосконалення чинного законодавства, яким регулюються суспільні відносини у сфері вищої освіти, щодо законодавчого встановлення права вищих навчальних закладів державної форми власності не здійснювати скорочення існуючого штатного розпису та звільнення висококваліфікованих науково-педагогічних працівників при зменшенні чисельності осіб, які навчаються, за кожною освітньою програмою у межах 30 відсотків від їх чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою.

Також нормами проекту цього закону передбачається визначити, що встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності (крім дослідницьких університетів) відноситься до повноважень Кабінету Міністрів України.

Вважається, що прийняття цього законопроекту сприятиме забезпеченню динамічного суспільного та економічного розвитку держави через формування висококваліфікованого людського капіталу та створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, а також забезпеченню вищими навчальними закладами високого рівня освітньої діяльності та збереженню в штаті висококваліфікованих науково-педагогічних працівників.

4. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення низки змін до Закону України "Про вищу освіту", зміст яких полягає наступному:

частину другу статті 12 після пункту дев'ятого пропонується доповнити новим пунктом 10 наступного змісту:

"10) встановлює нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково - педагогічного працівника у вищих навчальних закладах (крім дослідницьких університетів) державної форми власності".

пункт п'ятий частини другої статті 32 пропонується викласти в такій редакції:

"5) формувати та затверджувати власний штатний розпис. При формуванні штатного розпису вищих навчальних закладів (крім дослідницьких університетів) державної форми власності, чисельність посад науково-педагогічних працівників встановлюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково - педагогічного працівника. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються, за кожною освітньою програмою у межах 30 відсотків від їх чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується".

Вважається, що практична реалізація вказаних вище змін дозволить досягти мети цього законопроекту, яка полягає у сприянні забезпеченню динамічного суспільного та економічного розвитку держави через формування висококваліфікованого людського капіталу та забезпеченню вищими навчальними закладами високого рівня освітньої діяльності.

5. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання.

Нормативною базою в даній сфері правового регулювання є:

- Конституція України;

- Закон України "Про вищу освіту".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Реалізація проекту сприятиме забезпеченню динамічного суспільного та економічного розвитку держави через формування висококваліфікованого людського капіталу та створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, а також забезпеченню вищими навчальними закладами високого рівня освітньої діяльності, що в свою чергу сприятиме розвитку освіти та слугуватиме розвитку країни в цілому та інтеграції в світову спільноту.

 

Народний депутат України 

О. В. Співаковський

Опрос