Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2280а-1
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти"

Понад рік тому Верховна Рада України прийняла Закон України "Про вищу освіту" N 1556-VII, який за загальним визнанням увібрав у себе прогресивні риси відповідного європейського законодавства.

Серцевину цього Закону і основні його відмітні риси складають положення про автономію вищих навчальних закладів, освітню мобільність, розширення прав освітянської громадськості, їхнього впливу на удосконалення якості вищої освіти. Результатом намічених перетворень повинно стати входження системи вищої освіти України у європейський та світовий освітньо-науковий простір.

Однією з помітних рис у реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти є утворення нового інституту - Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти як постійно діючого колегіального органу, уповноваженого Законом України "Про вищу освіту" на реалізацію значної частини завдань у галузі державної політики по забезпеченню якості вищої освіти.

Згідно із Законом України "Про вищу освіту" Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, починаючи з 1 вересня 2015 р. здійснює наступні повноваження:

- розробляє положення про акредитацію освітніх програм;

- приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми;

- проводить ліцензійну експертизу;

- готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

- формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, за якими можуть складатися рейтинги вищих навчальних закладів;

- аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;

- подає пропозиції щодо надання вищому навчальному закладу статусу національного та/або дослідницького;

- встановлює один раз на сім років відповідність діяльності національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

- вносить подання щодо надання національному вищому навчальному закладу за результатами конкурсного відбору в разі відповідності критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького;

- встановлює один раз на сім років відповідність діяльності дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

- формує галузеві експертні ради;

- формує і подає МОН перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, згідно із Законом України "Про вищу освіту" для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

- погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю;

- формує єдину базу даних з питань запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

- розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь;

- подає МОН для схвалення порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

- погоджує розроблений МОН порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів;

- розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його МОН для затвердження, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;

- бере участь в установленому законом порядку у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці;

- щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та подає зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх обговорення і належного реагування;

- акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Такий обсяг повноважень новоствореного Агентства та обумовлена Законом України "Про вищу освіту" його співпраця з Міністерством освіти і науки України та освітянською громадськістю, здатні забезпечити високі результати у сфері вищої освіти та її наближення до світових стандартів.

Безпосередня участь освітянської та наукової громадськості у розробці Закону України "Про вищу освіту" породила високий ступінь очікувань щодо демократичності та відповідальності Агентства із забезпечення якості вищої освіти, її вивільнення від бюрократизму, заскорузлості та корумпованості, характерних для функціонування системи вищої освіти, що постали ще за часів тоталітаризму.

Природно, що для повноцінного функціонування Агентства, його авторитетності та забезпеченні позитивних перетворень у системі вищої освіти, законодавець створив демократичні засади формування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти шляхом безпосередніх виборів його членів.

Про демократичність та законність обрання (делегування) до першого складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти свідчать підсумкові документи відповідних з'їздів, зборів та засідань.

Так, відповідно до частини першої статті 19 і підпункту 14 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" N 1556-VII, прийнятого 1 липня 2014 р., відбулося обрання (делегування) першого складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На виконання зазначеної вимоги Закону у вищих навчальних закладах всіх форм власності були проведені конференції (загальні збори) трудових колективів, засідання вчених рад, які відповідно обрали делегатів на з'їзди представників вищих навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності та висунули кандидатів у члени Національного агентства. Після чого відбулися з'їзд представників вищих навчальних закладів державної форми власності (у складі 675 делегатів), з'їзд представників вищих навчальних закладів комунальної форми власності (117 делегатів) та з'їзд представників вищих навчальних закладів приватної форми власності (118 делегатів), які обрали 13 членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Крім того, відбулися засідання органів студентського самоврядування вищих навчальних закладах всіх форм власності та з'їзд представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладах, засідання загальних зборів та президій Національної та п'яти галузевих академій наук, збори в організаціях роботодавців та засідання спільного представницького органу об'єднань організацій роботодавців, які також обрали 12 членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Отже, результати проведеної роботи свідчать, що до цього процесу була залучена надзвичайно широка спільнота усіх без винятку учасників освітнього процесу (щонайменше 150 тис. осіб) в усіх куточках України.

Завдяки чому сформовано Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у складі 25 членів, серед яких, зокрема 3 академіки та 5 член-кореспондентів національних академій наук, 14 - мають науковий ступінь доктора наук та 7 - кандидата наук, 7 - почесне звання заслуженого працівника освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України чи заслуженого діяча мистецтв України. До складу Національного агентства входять також студенти та представники роботодавців.

Однак останнім часом з'явилася ініціатива народних депутатів, в основі якої лежить констатація значного обсягу проблем і прогалин у порядку формування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ці проблеми і прогалини, з нашої точки зору, слід було б розділити на дві групи. До першої групи слід віднести розширення необхідного кола обмежень, за наявності яких особа не може бути обрана (делегована) до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. До другої - намагання знівелювати виборну природу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти шляхом "одержавлення" процесу його становлення та застосувати зворотну дію Закону стосовно уже обраних членів Національного агентства. Така тенденція містить у собі цілком очевидні соціальні та політичні ризики, пов'язані із спробою переглянути результати волевиявлення широкої освітянської та наукової громадськості.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Основною метою розробки зазначеного проекту Закону є удосконалення правових умов для забезпечення формування на засадах виборності незалежного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що формуватиме в Україні нові механізми і стандарти забезпечення якості вищої освіти.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення низки змін до Закону України "Про вищу освіту", зміст яких полягає в наступному:

1. Частину другу статті 17 після слів "є юридичною особою" доповнити словами "публічного права".

2. У статті 19:

1) пункт перший частини першої викласти у такій редакції:

"1) два члени обираються Загальними зборами Національної академії наук України та по одному - від кожної галузевої академії наук;";

2) у абзаці другому після слів "Суб'єкт, який обрав" слово та знаки "(делегував)" вилучити;

3) абзац третій викласти в такій редакції:

"Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) припинення ним громадянства України;

5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

6) смерті;

7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;

8) відкликання суб'єктом, який його обрав;

9) у випадках, передбачених законом".

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.

До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може бути обраною особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академій наук, вищого навчального закладу, наукової установи;

9) є засновником приватного вищого навчального закладу".

Також нормами пункту 3 Розділу II. "Прикінцеві положення" законопроекту передбачається надання доручення Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання.

Нормативною базою в даній сфері правового регулювання є:

- Конституція України;

- Закон України "Про вищу освіту"

- Закон України "Про очищення влади".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Прийняття законопроекту надасть можливість вдосконалити вимоги до персонального складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також гарантуватиме збереження його виборної природи й функціонування, з однієї сторони, як юридичної особи публічного права, а з другої - як незалежного експертного інституту громадянського суспільства. Це забезпечить підвищення якості вищої освіти в Україні та сприятиме соціально-економічному розвитку держави завдяки створенню сприятливих умов для реалізації національного освітньо-наукового потенціалу.

 

Народний депутат України

С. В. Соболєв (реєстр. N 212)

Опрос