Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" относительно урегулирования отдельных актуальных вопросов в научной сфере и создания предпосылок ее реформирования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.07.2015 № 2244а-2
Дата рассмотрения: 13.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врегулювання окремих актуальних питань у науковій сфері та створення передумов її реформування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно Глави 9 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" від 16 вересня 2014 року N 1678-VII - Україна зобов'язалась розвивати співробітництво у сфері науки та інновацій з Європейським Союзом (ЄС). Для розвитку такого співробітництва Урядом вже зроблено перший реальний крок - 20 березня 2015 року підписано Угоду про участь України у рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Співробітництво з ЄС покликане надати потужного імпульсу розвитку та функціонуванню внутрішнього українського дослідницького простору. Проте, останнього можна досягнути тільки через реформування наукової сфери. Про необхідність та важливість реформи наукової сфери України йде мова і в "Аналітичній доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє становище України в 2015 році", підготовленій Національним інститутом стратегічних досліджень, де зазначається: "Успішний політичний та соціально-економічний розвиток України багато в чому залежатиме від успіху реформи наукової сфери як чинника побудови інноваційної економіки та міцної держави". Окрім цього, в науковому середовищі, як і в цілому суспільстві, також сформовано гострий запит на нове законодавство України для науки, технологій та інноваційної діяльності, яке на сучасних засадах регулювало б відносини у цій сфері і дозволило би наблизити організацію та функціонування Українського дослідницького простору до світових та, зокрема, європейських стандартів.

На даний момент відносини у науковій сфері України регулюються нормами чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - Закон), прийнятого майже чверть століття тому. По-своєму революційний на час свого прийняття у 1991 році, нині цей рамковий Закон неспроможний врегулювати ті проблеми, які виникли у науковій сфері за останні роки, зокрема, в частині взаємодії університетів та академічних установ, механізмів фінансування і стимулювання досліджень, підняття престижу науки і підтримки молодих вчених, наукових відряджень та закордонних стажувань. Врегулювання цих актуальних питань хоч і не вирішує проблему реформування наукової сфери, але потребує негайного вирішення. Разом з цим, чинний Закон застарів концептуально, він залишається "радянським" за змістом і потребує переосмислення, в тому числі, в контексті євроінтеграції. Тому очевидно, що реформа наукової сфери України не може бути проведена шляхом лише механічного внесення змін і поправок до чинного Закону, а вимагає запровадження концептуально нових підходів, зокрема до принципів організації наукової сфери та діяльності науково-дослідних установ, до механізмів фінансування як фундаментальної і прикладної науки, так і розробок та інноваційної діяльності. Для цього необхідно виробити консенсусну "Концепцію реформування наукової сфери України" (далі - Концепція), що відкриє шлях для системної реформи через розробку принципово нового закону.

Цим проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врегулювання окремих актуальних питань у науковій сфері України та створення передумов її реформування" (далі - Проект Закону) пропонується створення ефективного підґрунтя для розробки, прийняття та імплементації Концепції. Пізніше, на основі такої Концепції повинно бути розроблено та прийнято пакет законодавчих та нормативно-правових актів України, які запровадять в Україні нові правила функціонування наукової сфери на основі принципів конкурентності дослідницької діяльності, мобільності дослідників, обмеження термінів та вікового цензу для перебування на керівних посадах, абсолютної прозорості та відкритості розподілу фінансування, запровадження інституту наглядових рад з закордонним членством, та інших європейських принципів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основною метою Проекту Закону є максимально швидке усунення та зменшення негативного впливу від наявності та/або відсутності окремих норм чинного Закону на сучасні відносини у науковій сфері, а також формування сприятливого підґрунтя для наступної концептуальної реформи наукової сфери України. Стосовно останнього, то у прикінцевих положеннях Проекту Закону сформульовано доручення для Кабінету Міністрів України - у тримісячний термін після набуття Проектом Закону чинності - укласти угоду з Європейською Комісією щодо створення Ідентифікаційного комітету, що дозволить обрати персональний склад Наукового комітету Національної ради України з науки і технологій. Не пізніше ніж через півроку з дати набуття Проектом Закону чинності, має бути створена і розпочати свою роботу Національна рада України з науки та технологій. Як результат, це дозволить провести першу Асамблею Національної ради України з науки і технологій, основним завданням якої має стати затвердження "Концепції реформування наукової сфери України". Втілення в життя цієї Концепції повинно стати одним із основних завдань Національної ради України з науки і технологій у найближчому майбутньому.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести 51 зміни до чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", з яких п'ятнадцять передбачають включення нових статей, дев'ять змінюють редакцію чинних статей, двадцять дві доповнюють та змінюють частини, абзаци та речення статей, а решта п'ять виключають окремі слова та частини статей.

У Проекті Закону викладені нові та доповнено чинні положення та поняття, зокрема щодо: суб'єктів наукової діяльності та їхніх прав; правового статусу та розширення прав наукових установ різних форм власності; прав та обов'язків керівників таких установ; заборони приватизації окремих категорій наукових об'єктів; наукової діяльності у вищих навчальних закладах; роботи за сумісництвом та гнучкого режиму робочого часу для дослідників, які поєднують дослідницьку роботу з викладацькою; мотивації та стимулювання наукових працівників; дослідницьких інфраструктур з метою їх створення в Україні та використання вже існуючих в ЄС; створення та засад функціонування Національної ради України з науки та технологій (далі - Національна рада) та Національного фонду досліджень; інтеграції до Європейського дослідницького простору.

Також, до змін, які стосуються фінансового аспекту функціонування наукової сфери відносяться зміни, які звільняють державні наукові установи від сплати мита та податку на додану вартість з товарів, які необхідні для здійснення наукової діяльності, крім підакцизних товарів.

Окремо варто підкреслити виокремлення в Проекті Закону статей про Національну академію наук (НАН) України та Національні галузеві академії наук. Стаття про НАН України дає змогу на законодавчому рівні закріпити процеси демократизації в управлінні академією, вводить обмеження двома термінами перебування на своїх посадах для членів Президії НАН України включно з Президентом, віце-президентом, головним ученим секретарем і академіками-секретарями відділень академії, а також для керівників наукових установ.

Проектом впроваджуються нові статті, які стосуються закордонних наукових відряджень та наукових стажувань дослідників, що дозволить законодавчо врегулювати давно наболілі проблеми з мобільністю українських дослідників.

Закон також передбачає нову редакцію двох статей, що регулюють відносини у пенсійній та соціальній сферах, відповідно, зі збереженням їх змісту та без заниження їхніх цінностей задля зменшення великого об'єму однієї чинної статті, яка містить ці обидві статті разом.

Окрім цього, пропонується доповнити чинний Закон новими статтями, які дозволять державним науковим установам створювати господарські товариства з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності, а також створення дослідницьких інфраструктур, які забезпечать об'єднання зусиль та ресурсів наукових установ і вищих навчальних закладів, та їхню інтеграцію до Європейського дослідницького простору.

Положення Проекту Закону також встановлюють нові норми щодо відрахування комерційними науковими установами частини прибутку (доходу) до Державного бюджету України за принципом децентралізації та спрямування на менше 50 відсотків таких прибутків (доходів) на розвиток наукової сфери.

Проектом встановлюється заборона на приватизацію наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та доповнено положення про нарахування стажу наукової роботи з врахуванням досвіду роботи за кордоном.

Проект Закону містить нову статтю, яка передбачає створення Національного фонду досліджень - головного інструменту реалізації стратегії Національної ради, який має колегіальне управління. Його основною функцією є розподіл виділеного бюджетного фінансування на прозорих конкурсних засадах згідно з європейськими процедурами експертизи.

Проте чи не найбільш реформаторським інструментом Проекту Закону є створення Національної ради України з науки і технологій, що реалізує нову форму взаємодії - рівноправне партнерство між науковою спільнотою та органами виконавчої влади. Процедура її створення, з використанням Ідентифікаційного комітету для відбору членів Наукового комітету Національної ради, відповідає найкращим практикам ЄС. Важливо підкреслити, що реформаційний потенціал Національної ради закладений як у процедурі її формування, так і у функціях, які на неї покладаються.

Підсумовуючи, зміни, які вносяться даним Проектом Закону до чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" самі по собі ще не є реформою наукової сфери. Ці зміни є двох типів. Перший з них є спрямований на врегулювання окремих актуальних питань у науковій сфері України, тоді як другий, зокрема, законодавче запровадження інституту Національної ради України з науки і технологій з функціями та повноваженнями, які в повній мірі відповідають стандартами ЄС в сфері науки, створює необхідні умови і стане каталізатором неминучого реформування наукової сфери України в напрямку до її асоціації з Європейським дослідницьким простором.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Земельнийзакони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу", "Про вищу освіту", "Про здійснення державних закупівель", "Про управління об'єктами державної власності", "Про оплату праці".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врегулювання окремих актуальних питань у науковій сфері та створення передумов її реформування" не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врегулювання окремих актуальних питань у науковій сфері та створення передумов її реформування" буде сприяти подальшому реформуванню та прискоренню розвитку наукової сфери України, її подальшій інтеграції в європейський науковий простір.

Проект дозволить покращити соціальні та трудові умови працівників наукових установ та частково удосконалить систему самоврядування цієї сфери. Також передбачається підвищення прозорості процесу бюджетного фінансування діяльності структурних одиниць наукової сфери та підвищення якості механізмів контролю за ним. Це дозволить підвищити ефективність бюджетного фінансування наукової сфери в Україні. Свого розвитку отримають інститути використання та захисту прав інтелектуальної власності, що дозволить ефективніше впроваджувати та комерціалізувати наукові дослідження та розробки і як наслідок покращить інвестиційний клімат наукової сфери України.

Наголошуємо, що прийняття Проекту Закону усуне невідповідність положень чинного Закону теперішнім суспільним та економічним умовам на період розробки і прийняття "Концепції реформування наукової сфери Україні" з напрямком на європейську інтеграцію та одночасно підготує наукову сферу України та її наукову спільноту до реформування в напрямку до її асоціації з Європейським дослідницьким простором.

____________

Опрос