Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к публичной информации в форме открытых данных

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.02.2015 № 2171
Дата рассмотрения: 19.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційною стратегією) на 2014 - 2017 роки, затвердженими Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1699-VII, передбачено, що одним із заходів реалізації Антикорупційної стратегії у сфері доступу до інформації є створення нормативно-правової та організаційної основи для запровадження доступу до інформації у формі "відкритих даних" і повторного використання інформації.

На сьогодні законодавчими актами України не визначено, як саме поняття публічної інформації у формі "відкритих даних", так і стандартів оприлюднення такої інформації у формі "відкритих даних". Хоча відповідні стандарти є необхідними для забезпечення оприлюднення та періодичного оновлення державними органами влади та органами місцевого самоврядування інформації у форматі, що дозволяє в подальшому вільно обробляти таку інформацію за допомогою автоматизованих засобів.

В Україні з травня 2011 року гарантовано право кожному на доступ до публічної інформації з урахуванням принципу максимальної відкритості. Зокрема, Закон України "Про доступ до публічної інформації" визначає процедуру доступу до публічної інформації шляхом подання запиту, встановлює обов'язки розпорядників інформації щодо ініціативного (без запиту) оприлюднення публічної інформації та визначає мінімальний перелік інформації, яка підлягає такому оприлюдненню.

Водночас Закон України "Про доступ до публічної інформації" не містить вимог щодо якості інформації, яка оприлюднюється та надається на запит, і не передбачає обов'язкового надання/оприлюднення інформації у формі масивів (баз) даних.

Такий стан справ не відповідає сучасним світовим тенденціям щодо запровадження стандартів так званих "відкритих даних". Ці стандарти передбачають можливість доступу до впорядкованих наборів даних, які придатні до автоматизованої обробки без попереднього втручання людини з можливістю подальшого використання в найрізноманітніших цілях, зокрема, для наукових досліджень, інновацій, у бізнес-проектах, а також для здійснення громадянського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

На сьогодні доступ до "відкритих даних" активно підтримується та розвивається міжнародними ініціативами та організаціями. В рамках Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2011 році Україна приєдналася до зазначеної Ініціативи та зобов'язалася впроваджувати принципи Декларації Відкритого Уряду щодо відкритості і прозорості державної політики.

Згідно з цими принципами держави-учасниці зобов'язуються підвищити доступність інформації про діяльність державних органів на кожному рівні влади, а інформація, в свою чергу, повинна надаватися ними вчасно та мати високу цінність (у тому числі й "сирі дані"), а також міститися у форматах, які громадяни можуть легко знайти, зрозуміти, використати та в подальшому неодноразово використовувати.

Крім того, Директивою Європейського Союзу 2013/37/EU від 26 червня 2013 року було запроваджено обов'язок держав-членів надавати усю наявну інформацію у форматі, який дозволяє її повторне використання, крім випадків, передбачених національним законодавством про доступ до інформації. Відповідні положення поширюються також на дані архівів, бібліотек і музеїв.

У законодавстві Європейського Союзу під повторним використанням розуміється використання будь-якою особою інформації, яка знаходиться в органах публічного сектора, для комерційних або некомерційних цілей з метою, відмінної від тієї, з якою ця інформація створювалася. Обмін інформацією між органами публічного сектора при виконанні ними своїх публічних функцій не є повторним використанням інформації.

При цьому слід зазначити, що вимогами Директиви Європейського Союзу 2013/37/EU від 26 червня 2013 року встановлено, що у форматі, який дозволяє повторне використання інформації, надається лише існуюча інформація, яка є у володінні органів публічного сектору, а не створюється нова інформація у відповідь на запит.

Європейська комісія ще у 2011 році оцінила, що відкриття можливостей для повторного використання інформації у вигляді "відкритих даних" може принести економіці Європейського Союзу додатково 40 мільярдів євро доходу щорічно. У свою чергу консалтингова компанія МакКінзі енд Компані у 2013 році оцінила ймовірний економічний ефект від реалізації концепції відкритих даних, що може приносити економіці Сполучених Штатів Америки близько 3 триліонів доларів США щорічно. Доступ до "відкритих даних" розглядається як необхідна частина інноваційного розвитку економіки, а також є важливим інструментом впровадження електронного врядування.

Отже, доступ до інформації у формі "відкритих даних" характеризується певними ключовими ознаками. По-перше, це дає право кожному на доступ та наступне вільне використання "відкритих даних", у тому числі і як засіб контролю за органами державної влади та органами місцевого самоврядування, і як дієвий спосіб для запобігання та виявлення корупції, участі громадськості у прийнятті владних рішень. По-друге, інформація у формі "відкритих даних" підвищує ефективність діяльності публічної адміністрації, поліпшує якість послуг електронного урядування. І найголовніше - це економічний актив, що здатен створювати нову вартість, формувати новий ринок інформаційних послуг, стимулювати бізнес активність і залучати інвестиції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є забезпечення реалізації права особи на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес, забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом упровадження механізму оприлюднення публічної інформації у вигляді відкритих даних.

Проект акта також спрямований на стимулювання інновацій та здійснення господарської діяльності за допомогою доступу до "сирих даних", що можуть вільно використовуватися, у тому числі в комерційних цілях.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається шляхом внесення змін до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів України визначити поняття "публічна інформація у формі відкритих даних", основні обов'язки розпорядників інформації щодо поширення такої інформації, а також першочерговий перелік інформації (відомостей), що оприлюднюватиметься у формі відкритих даних.

У зв'язку з цим законопроектом пропонується:

закріпити принцип не лише вільного отримання та поширення будь-якої публічної інформації, а й вільного використання такої інформації, що отримана або оприлюднена відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", крім обмежень, установлених законом;

зобов'язати розпорядників інформації оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію та постійно оновлювати оприлюднену інформацію;

установити, що доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

передбачити обов'язок розпорядників інформації безоплатно оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних на своїх веб-сайтах, у тому числі і сам перелік такої інформації;

покласти на структурний підрозділ або відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації повноваження із оприлюднення інформації у формі відкритих даних;

віднести до повноважень Кабінету Міністрів України затвердження переліку публічної інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури такої інформації, періодичність її оновлення;

покласти на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування повноваження із створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

визначити гарантії захисту персональних даних у зв'язку з поширенням інформації у формі відкритих даних;

забезпечити оприлюднення у формі відкритих даних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Державного реєстру телерадіоорганізацій України, Єдиного реєстру об'єктів державної власності, Реєстру громадських об'єднань, Реєстру вищих навчальних закладів, а також матеріалів генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, інформації про державні закупівлі.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про телебачення і радіомовлення", "Про управління об'єктами державної власності", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про громадські об'єднання", "Про здійснення державних закупівель" та "Про вищу освіту".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Передбачається, що виконання положень законопроекту буде реалізовано в межах фінансування, встановленого для забезпечення діяльності відповідних органів влади.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" дасть змогу створити додатковий механізм реалізації права на доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищити прозорість діяльності таких органів, забезпечить вільний обіг інформації та можливість її дальшого використання з метою реалізації особистих прав та свобод людини і громадянина, розвитку інновацій та стимулювання ведення господарської діяльності, а також запобігання та викриття корупції.

 

Заступник Глави Адміністрації
Президента України

Д. Шимків

Опрос