Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (относительно нераспространения действия Закона Украины на отношения, возникающие на рынке финансовых услуг)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.02.2015 № 2112
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" до державного регулювання ринків фінансових послуг віднесено здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Ринок фінансових послуг є важливою складовою фінансового сектору, оскільки фінансовою послугою є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Саме тому, нагляд за ринком небанківських фінансових послуг повинен бути зосереджений, перш за все, на платоспроможності фінансових установ.

Перехід на здійснення нагляду на ринку фінансових послуг у відповідності до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який полягає у виявленні та запобіганні порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища, повністю не враховує специфіку нагляду за діяльністю фінансових установ на ринку фінансових послуг, а саме: упередження погіршення показників платоспроможності.

Реалізація положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порушує комплексний та єдиний підхід до регулювання ринку небанківських фінансових послуг з боку Нацкомфінпослуг та НКЦПФР, оскільки різні етапи регулювання будуть здійснюватись вже за трьома законами (Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"), між якими існують суперечності. При цьому порядок ліцензування та деякі аспекти регулювання вже унормовано профільними законами у відповідності до ринків, які регулюються Нацкомфінпослуг, а саме Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про кредитні спілки", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про фінансовий лізинг".

При цьому на ринок банківських послуг положення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не розповсюджується.

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" документи та інформація, яка свідчить про порушення учасниками ринку фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) законодавства про фінансові послуги, можуть бути отримані Нацкомфінпослуг лише за результатами проведення їх перевірки (інспекції). Отже, положення цього Закону унеможливлює здійснення пруденційного нагляду, який є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Здійснення пруденційного нагляду базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, а також шляхом аналізу звітних даних учасників ринку фінансових послуг, що надходять до Нацкомфінпослуг.

Нацкомфінпослуг щороку отримує близько 10000 пакетів звітних даних та на їх основі здійснює оцінку фінансового стану та платоспроможності фінансових установ. А перехід на здійснення нагляду на ринку фінансових послуг у відповідності до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в повній мірі унеможливить здійснення вчасного аналізу звітних даних та відповідного реагування на порушення.

Крім того, неможливість здійснення пруденційного нагляду на ринку небанківських фінансових послуг суперечить програмі Кабінету Міністрів України і Адміністрації Президента щодо плану відновлення України на 2015 - 2017 роки, прийняття якої є обов'язковою умовою проведення міжнародної донорської конференції, і якою наголошено на необхідності забезпечення стабільного розвитку ринків фінансових послуг шляхом впровадження системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.

Строки проведення перевірок та застосування заходів впливу відповідно до положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" є фактично не виконуваними, чим повністю нехтується специфіка та диференціація ринків, які регулюються Нацкомфінпослуг, та статус Нацкомфінпослуг як колегіального органу. Практично унеможливлюється здійснення заходів реагування, в тому числі, за скаргами за зверненнями громадян, як елементу захисту інтересів споживачів фінансових послуг, що тягне за собою невиконання положень Закону "Про звернення громадян". При цьому, Нацкомфінпослуг щороку отримує близько 9000 скарг (звернень громадян) на учасників ринків фінансових послуг та здійснює відповідне реагування. Так, перехід на здійснення нагляду на ринку фінансових послуг у відповідності до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" унеможливить вчасний та в повній мірі розгляд скарг (звернень) і вжиття відповідних заходів впливу.

Також, варто зазначити, що Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Нацкомфінпослуг наділена повноваженнями щодо здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", його дія поширюється на відносини, пов'язані із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Сфера запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму до сфери господарської діяльності не входить, оскільки не визначена у частині третій статті 19 Господарського кодексу України.

Зважаючи на зазначене, правила здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності шляхом проведення перевірок, встановлені положеннями Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на процедури здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу розповсюджуватись не можуть.

Враховуючи вищезазначене, перехід на здійснення нагляду на ринку фінансових послуг у відповідності до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" значно зменшить ефективність роботи відповідних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг в умовах стабільності, не кажучи вже про ефективність роботи в умовах кризи. Крім вказаного, погіршить здатність до розв'язання конфлікту між споживачем та фінансовою установою, яка зловживає вимогами законодавства, що регулює діяльність ринків фінансових послуг, та здатність ефективно захищати права споживачів. Таким чином, як наслідок, відбудеться зниження рівня довіри громадськості до регуляторного органу.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Проект Закону розроблено з метою удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, а саме, здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект Закону передбачає внесення змін до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", в якій пропонується слова "банківського нагляду;" замінити словами "банківського та страхового нагляду; інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг;".

Реалізація проекту Закону забезпечить створення правових основ для забезпечення захисту прав та інтересів споживачів небанківських фінансових послуг.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Питання, що стосуються предмета правового регулювання проекту Закону, регулюються такими нормативно-правовими актами:

Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070;

Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 N 2319.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат із державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону забезпечить дотримання фінансовими установами вимог законодавства про захист прав споживачів, сприятиме зменшенню кількості порушень на ринках фінансових послуг. Це має сприяти встановленню та підвищенню довіри до фінансового сектора економіки України, розвитку ринку небанківських фінансових послуг.

 

Народні депутати України

М. Поляков (N 264)

В. Романюк (N 298)

О. Жолобецький (N 327)

Опрос