Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "О высшем образовании" (относительно надлежащего обеспечения права на высшее образование)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.06.2015 № 2101а
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо належного забезпечення права на вищу освіту)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За змістом відповідних положень Конституції України (статті 24, 53) та Закону України "Про вищу освіту" (статті 1, 4, 5) кожен має право на вищу освіту, що включає здобуття у вищому навчальному закладі (чи науковій установі) не тільки освітнього (бакалавра, магістра), а й освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового рівня (доктора наук) вищої освіти у відповідній галузі знань та за певною кваліфікацією. Це право гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. Таким чином, є підстави вважати, що право на вищу освіту, як і право на загальну та професійно-технічну освіту, є загальним конституційним правом, яке стосується всіх осіб та яке не може бути обмежене з тих чи інших міркувань суб'єктивного характеру.

У той же час Закон України "Про вищу освіту" містить низку положень, які містять певні обмеження права на вищу освіту. Зокрема, дещо дискримінаційними виглядають окремі положення статті 5 Закону України "Про вищу освіту", за змістом яких, наприклад, право здобувати ступінь доктора філософії мають лише особи, які навчаються в аспірантурі (ад'юнктурі) або особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, що невиправдано обмежує право на здобуття відповідного наукового ступеня права осіб, які не працюють у системі вищої освіти чи наукових установах.

З огляду на зазначене вище, є потреба у внесенні відповідних змін до статті 5 даного Закону, які покликані забезпечити рівні права на здобуття наукового ступеня доктора філософії для усіх осіб, які успішно виконали відповідну освітньо-наукову програму та підготували для публічного захисту дисертацію поза аспірантурою.

Відповідного уточнення потребує положення підпункту 7 пункту 2 Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", згідно з яким "особи, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом, мають право на захист дисертації протягом одного року". Адже встановлений у даному підпункті строк захисту дисертацій, з огляду на складну процедуру їх проходження у спеціалізованих вчених радах та кількість таких осіб, виглядає нереальним. Це, зокрема, пояснюється тим, що відповідно до п. 4.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059, рада може проводити не більш як 12 засідань на рік. При цьому на одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською дисертацією.

Тому, враховуючи результати моніторингу захистів дисертацій, підготовлених особами, які закінчили аспірантуру або докторантуру, а також нормативне обмеження кількості дисертацій, що можуть бути захищені в спецраді за рік, обґрунтованим виглядає пропозиція щодо продовження терміну захисту дисертацій особами, які закінчили аспірантуру та докторантуру після набрання чинності Законом України "Про вищу освіту". Адже, як свідчить практика, переважна більшість дисертацій, як правило, захищається після закінчення аспірантури чи докторантури упродовж чотирьох-п'яти років.

З іншого боку, до вагомих чинників, які обумовлюють потребу у продовженні терміну захисту кандидатських чи докторських дисертацій особами, які започаткували їх підготовку до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" та іншими нормативно-правовими актами, виданими на його виконання, є те, що за змістом статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. У зв'язку з цим є підстави вважати, що здобувачі наукових ступенів, які започаткували підготовку кандидатських чи докторських дисертацій до набрання чинності цим Законом та іншими виданими на його виконання нормативно-правовими актами, повинні мати право на захист дисертації протягом чотирьох років після закінчення встановленого чинним законодавством нормативного строку їх підготовки.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою проекту закону є відновлення права осіб, які здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність, не пориваючи зі службовою чи виробничою діяльністю, здобувати ступінь доктора філософії чи доктора наук відповідно поза аспірантурою чи докторантурою, а також продовження терміну захисту дисертацій особами, які закінчили аспірантуру та докторантуру після набрання чинності Законом України "Про вищу освіту".

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни:

до абзацу другого частини шостої статті 5 Закону України "Про вищу освіту", згідно з якими "Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи або за сумісництвом, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.";

до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення", згідно з якими "Здобувачі наукових ступенів, які започаткували підготовку кандидатських чи докторських дисертацій, та особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру до набрання чинності цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, виданими на його виконання, мають право на захист дисертації протягом чотирьох років після закінчення встановленого чинним законодавством нормативного строку їх підготовки.".

4. Стан нормативно-правової бази

Суспільні відносини в даній сфері регулюються Конституцією України та Законом України "Про вищу освіту". Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в разі його прийняття не буде потребувати додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту сприятиме: розширенню можливостей для здобуття вищої освіти громадянами протягом життя; створенню та забезпеченню рівних умов доступу до вищої освіти; інтеграції науки та виробництва; впровадженню наукових досліджень у практику, зміцненню матеріальної бази вищих навчальних закладів та наукових установ тощо.

 

Народні депутати України

Опрос