Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.02.2015 № 2085
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Протягом 2014 року банківська система зіткнулася із значними складнощами, пов'язаними, зокрема, з коливаннями курсу національної валюти до іноземних валют, падінням доходів населення. Спровоковане політичною, економічною та соціальною кризою в державі масове зняття коштів з банківських рахунків фактично позбавило банки можливості підтримувати поточну ліквідність та забезпечувати у необхідному обсязі виплату вкладів і виконання клієнтських вимог.

У той же час поряд з об'єктивними чинниками погіршення фінансового стану банків (як-то кризові явища у суспільстві) мають місце й суб'єктивні чинники, зокрема, здійснення банками ризикових операцій, у тому числі надмірного кредитування пов'язаних із банком осіб та приховування таких операцій від регулятора шляхом подання недостовірної звітності.

Звітність банку є джерелом інформації для регулятора, на підставі якої він робить висновок щодо реального стану у банку та приймає рішення щодо вжиття адекватних заходів для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності. Натомість подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема приховування операцій з пов'язаними з банком особами, позбавляє Національний банк України можливості оперативно реагувати на кризові процеси у діяльності банку, що в свою чергу, призводить до зниження ефективності банківського нагляду та втрат банку. При цьому вкладники та інші кредитори банку опиняються в ситуації, коли їхні права порушуються внаслідок здійснення керівниками банку ризикових операцій із пов'язаними з банком особами. Більш того, ризикові операції у переважній більшості випадків проводяться опосередковано, а отже, відслідкувати схему шахрайства через розгалужене коло можливих її учасників заздалегідь не вбачається можливим.

Таким чином, на сьогодні проблема недостатньої відповідальності пов'язаних із банком осіб, насамперед керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі у банку, при прийнятті ними рішень, що негативно впливатимуть на фінансовий стан банку, потребує додаткового врегулювання.

За таких умов необхідним є встановлення обов'язку для банків повідомляти регулятора про усіх можливих пов'язаних із банком осіб та встановлення заборони опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами. Крім того, вбачається необхідним наділення Національного банку України правом при здійсненні банківського нагляду визначати фізичних та юридичних осіб такими, що є пов'язаними з банком особами, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", та з урахуванням, зокрема, характеру взаємовідносин та зв'язків із банком. Це дозволить приймати рішення, які упередять вплив кризових явищ на стабільність банківської системи.

Також важливою складовою банківської системи, яка забезпечує довіру вкладників до банків, є діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який не лише забезпечує виплату гарантованих сум вкладів, але й здійснює заходи, пов'язані з виведенням з ринку неплатоспроможних банків.

На сьогодні законодавство України дозволяє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звернутися до власників істотної участі, контролерів та керівників банку з вимогою про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів банку в разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку. Однак розмір недостатності ліквідаційної маси банку (сума, за відшкодуванням якої Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право звернутись до власників істотної участі, контролерів та керівників банків) є очевидним, коли завершилась реалізація майна банку та почалась процедура задоволення вимог кредиторів.

Отже, постає необхідність запровадження у законодавство України норм щодо оптимізації потенційних витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та забезпечення вищого рівня захищеності інтересів кредиторів банків, що ліквідуються, вже на етапі співставлення оціночної вартості ліквідаційної маси та розміру акцептованих вимог кредиторів.

Внесення запропонованих законопроектом змін також випливає із зобов'язань, пов'язаних із приєднанням України до держав, які використовують у своїй практиці міжнародні стандарти пруденційного регулювання і нагляду за банками, а також зумовлено співпрацею із Базельським комітетом з питань банківського нагляду. Йдеться, зокрема, про виконання принципу 20 Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету щодо контролю за операціями з пов'язаними особами.

2. Мета проекту Закону

Метою законопроекту є посилення відповідальності пов'язаних із банком осіб, насамперед керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі у банку, під час прийняття ними рішень, що впливають на фінансовий стан банку, підвищення ефективності банківського нагляду, забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України зміни, якими передбачається суттєве посилення відповідальності пов'язаних із банком осіб:

посилення адміністративної відповідальності керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банків або інших осіб, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, за порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема щодо якості активів, проведення операцій із пов'язаними з банком особами, суті операцій, або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

запровадження адміністративної відповідальності зазначених осіб за дії, які призвели до віднесення банку до категорії проблемних;

запровадження кримінальної відповідальності керівника банку, кінцевого бенефіціарного власника банку, іншого власника істотної участі у банку за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.

Також законопроектом пропонується внести до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зміни, якими передбачається:

доповнення переліку документів, що подаються для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;

уточнення повноважень ради банку щодо затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами;

встановлення заборони банкам надавати кредити для придбання акцій інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами;

розширення переліку пов'язаних із банком осіб;

встановлення для банків обов'язку надати Національному банку України відомості про пов'язаних із банком осіб та повідомляти регулятора про всі зміни в інформації про пов'язаних із банком осіб;

надання Національному банку України права при здійсненні банківського нагляду визначати фізичних та юридичних осіб такими, що є пов'язаними з банком особами, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", та з урахуванням, зокрема, характеру взаємовідносин та зв'язків із банком (із повідомленням про таке рішення не пізніше наступного робочого дня відповідному банку та фізичній, юридичній особі, яку визначено пов'язаною з банком особою);

розширення переліку умов, за якими угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами, визнаються недійсними;

встановлення відповідальності керівників банку, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі всім своїм майном за понесення банком збитків та/або витрати банку, які пов'язані з виведенням такого банку з ринку, та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, що сталися з вини відповідно керівників банку, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі;

суттєве збільшення розміру штрафу, що може бути застосований до керівника банку;

розширення критеріїв, за якими Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемного;

уточнення порядку розкриття Національним банком України інформації, що містить банківську таємницю;

уточнення права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звертатись до керівників банку, контролерів, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі з вимогою про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у зазначеній сфері регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Запровадження передбачених законопроектом змін створить правове підґрунтя для вжиття ефективних заходів із забезпечення стабільності банківської системи в умовах підвищених фінансових ризиків, сприятиме підвищенню загального рівня довіри населення до банківської системи України, оптимізації витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов'язаних із виплатами вкладникам - фізичним особам, посиленню захисту прав інших кредиторів банків.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. Ложкін

Опрос