Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Счетной палате

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.02.2015 № 2072
Дата рассмотрения: 07.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Рахункову палату"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 98 Конституції України передбачається розширення повноважень Рахункової палати в частині здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України, що дає змогу забезпечити контроль за виконанням Державного бюджету України в повному обсязі, а також встановлюється, що організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом.

На сьогодні для України актуальним є питання забезпечення функціонування Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів. Здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України є постійною практикою в державах ЄС і більшості держав світу. Цього вимагають основоположні міжнародні документи у сфері контролю державних фінансів, такі як Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів, Мексиканська декларація незалежності вищих органів фінансового контролю та міжнародні стандарти проведення незалежного фінансового контролю.

Необхідність забезпечення розвитку зовнішнього фінансового контролю відповідно до стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) відображена в положеннях Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року N 774-р, одним з основних завдань розвитку незалежного зовнішнього фінансового контролю визначає розроблення та прийняття у новій редакції закону про Рахункову палату.

Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, спрямованого на оновлення існуючого законодавства про Рахункову палату та розширення її повноважень, вимагають і положення пункту 5 Додатка I до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором, ратифікованого Законом України від 20 травня 2014 року N 1277-VII (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд. євро), а також передбачає Матриця стратегічних та інституційних реформ у рамках підготовки системного проекту "Друга позика на політику розвитку" (щодо отримання Україною кредиту Світового банку у сумі 500 млн. дол. США).

Забезпечення ефективного зовнішнього фінансового контролю набуває першочергового значення для прозорості системи державного управління, забезпечує дієвість контрольних функцій парламенту, що посилює довіру суспільства до державних органів. У зв'язку з цим зростає роль і значення Рахункової палати як єдиного в Україні незалежного органу зовнішнього фінансового контролю.

Для визначення правових засад діяльності Рахункової палати та з метою реалізації положень Конституції України необхідним є прийняття нової редакції Закону України "Про Рахункову палату", який має врахувати положення загальновизнаних міжнародних стандартів зовнішнього аудиту державних фінансів (INTOSAI) і найкращу практику Європейського Союзу.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою законопроекту є приведення Закону України "Про Рахункову палату" у відповідність із вимогами Конституції України, визначення правового статусу, повноважень та порядку діяльності Рахункової палати з урахуванням міжнародних стандартів аудиту державних фінансів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону встановлюється, що Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата є державним колегіальним органом, наділена організаційною, функціональною та фінансовою незалежністю, самостійно планує свою діяльність.

Законопроектом передбачається закріпити повноваження Рахункової палати стосовно здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту, зокрема, щодо:

надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання, у тому числі щодо:

- коштів, наданих місцевим бюджетам у вигляді трансфертів, фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

- фінансування і виконання загальнодержавних та інших державних програм;

- дотримання бюджетного законодавства;

управління об'єктами державної власності в частині, що стосується забезпечення відрахування (сплати) до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, а також використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на відповідні об'єкти;

утворення, обслуговування і погашення державного боргу;

використання коштів Державного бюджету України їх розпорядниками та одержувачами у сфері державних закупівель, а також коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання державного замовлення;

управління коштами Державного бюджету України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

діяльністю Національного банку України, його підрозділів, банків, інших фінансових установ у частині обслуговування ними коштів Державного бюджету України.

Проектом визначається склад та структура Рахункової палати, правовий статус її членів та державних службовців її апарату, а також організація роботи, порядок діяльності Рахункової палати та відносини з іншими державними органами.

Передбачається, що Рахункова палата складатиметься з 15 членів, строк повноважень яких становитиме дев'ять років без права призначення на новий строк. Виключення можливості повторного строку перебування на посаді членів Рахункової палати відповідає досвіду європейських країн, зокрема Великої Британії і ФРН.

Законопроектом пропонується встановити граничну чисельність апарату Рахункової палати, визначену з урахуванням норм Закону України від 27 березня 2014 року N 1165-VII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо забезпечення скорочення чисельності працівників не менше, ніж на 10 відсотків) та Закону України від 28 грудня 2014 року N 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (щодо скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади та інших державних органів на 20 відсотків).

Таким чином, запропонована гранична чисельність працівників Рахункової палати складає 401 працівник, з них 386 працівників - гранична чисельність апарату Рахункової палати.

Довідково. З 1997 року чисельність працівників Рахункової палати зросла з 150 осіб до 550 осіб у 2013 - 2014 роках або в 3,7 раза.

Таблиця 1

Чисельність працівників Рахункової палати у 1997 - 2014 роках

 

1997 - 1998

1999

2000

2001 - 2003

2004 - 2006

2007

2008

2009 - 2012

2013 - 2014

Чисельність

150

233

259

400

433

570

600

543

550

Встановлення відповідного показника органом, якому підзвітна установа, є загальноприйнятою практикою. Законодавче врегулювання цього питання сприятиме посиленню незалежності Рахункової палати у відносинах цього органу з іншими державними органами під час визначення обсягу фінансування Рахункової палати на відповідний бюджетний період.

Для забезпечення реалізації принципу гласності у діяльності Рахункової палати передбачено утворення при Рахунковій палаті за участю інститутів громадянського суспільства Громадської ради.

Законопроектом пропонується запровадити здійснення аудиту Рахункової палати, зокрема аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюватиметься не рідше, ніж один раз на три роки, аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається Верховною Радою України. Також за рішенням Верховної Ради України може здійснюватися державний фінансовий аудит Рахункової палати органом державного фінансового контролю.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання основними є такі нормативно-правові акти: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Рахункову палату", Закон України "Про Регламент Верховної Ради України".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття потребує внесення змін до інших законів України.

Законопроект не містить положень, які скасовують чи обмежують права і свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту забезпечить реалізацію положень статті 98 Конституції України, створить правові основи для функціонування Рахункової палати як органу зовнішнього контролю (аудиту) відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів, надасть змогу забезпечити право суспільства на отримання об'єктивної інформації щодо повноти і своєчасності надходження коштів до Державного бюджету України, цільового та ефективного використання коштів Державного бюджету України.

 

Заступник Глави
Адміністрації Президента України

Д. Шимків

Опрос