Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об оценке воздействия на окружающую среду

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.06.2015 № 2009а
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Запровадження в Україні інституту оцінки впливу на довкілля європейського зразка було в порядку денному екологічних реформ щонайменше останнє десятиліття. В першу чергу, це було зумовлено міжнародними зобов'язаннями держави, що випливають із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) (кінець 90-х), а також Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (2010) та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014).

Оскільки існуюча система оцінки пливу на довкілля шляхом застосування сучасної системи екологічної експертизи не забезпечує належного обсягу вивчення наслідків реалізації потенційно небезпечних для навколишнього природного середовища видів діяльності та врахування таких висновків при прийнятті рішень, а також не забезпечує ефективної участі громадськості у цьому процесі, існує необхідність у докорінній зміні законодавчого регулювання у даній сфері. Це також підтверджується рішеннями органів Орхуської конвенції та Еспо щодо недотримання Україною вимог даних міжнародних документів щодо оцінки впливу на довкілля у транскордонному контексті та участі громадськості.

Недоліки чинної процедури участі громадськості стали підставою для визнання України такою, чиє законодавство не відповідає положенням Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (пункт 6(а) Рішення II/5b Наради Сторін Орхуської Конвенції). Пунктом 3 Рішення IV/9h Наради Сторін Орхуської Конвенції було визнано факт неузгодженості законодавства України з вимогами Орхуської Конвенції.

Таке ж порушення було констатовано Нарадою Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) (Рішення IV/2 2008 року). Однією з причин прийняття такого рішення була відсутність належної процедури оцінки впливу на довкілля, яка б в т. ч. забезпечувала можливість громадськості брати участь у прийнятті рішень, які можуть мати негативний вплив на довкілля. Крім того, положення ч. 2 ст. 2 Конвенції Еспо зобов'язує Сторони створити таку процедуру.

Прийняття Закону "Про оцінку впливу на довкілля" є необхідною умовою повноцінної імплементації Орхуської конвенції та конвенції Еспо, а також виконання Угоди про асоціацію.

Так, планом імплементації Директиви 2011/92/ЄС Директиви Європейського Парламенту та Ради "Про оцінку наслідків певних державних та приватних проектів для навколишнього природного середовища", що міститься у додатку XXX до Глави 6 "Навколишнє природне середовище" Угоди про асоціацію, передбачене прийняття Закону, що встановлює чіткі вимоги до процедури оцінки впливу, у тому числі у випадках транскордонного впливу, та внесення змін до чинного законодавства у червні 2015 року.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Ціллю законопроекту є встановлення правових та організаційних основ оцінки впливу на довкілля, та забезпечення виконання міжнародних зобов'язань Україною щодо участі громадськості у прийнятті екологозначимих рішень через запровадження процедури оцінки впливу на довкілля, яка враховуватиме вимоги Орхуської конвенції та конвенції Еспо, імплементувавши їх у національне законодавство разом із положеннями Директив 2003/4/ЄС та 2011/92/ЄС (кодифікація).

3. Загальна характеристика та основі положення акта

У законопроекті встановлюється послідовність проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Відповідно до законопроекту запроваджується імперативне правило, за яким проведення оцінки впливу при прийнятті рішення про здійснення планованої діяльності є обов'язковим та визначено перелік об'єктів щодо яких застосовується процедура ОВД. Крім цього він передбачає надання уповноваженим органом мотивованого рішення про оцінку впливу на довкілля, що базується на результатах такого аналізу, а також врахування цього рішення у дозвільному документі.

Прозора процедура участі громадськості в процесі оцінки впливу на довкілля передбачена законопроектом на всіх етапах, забезпечуючи, що негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини буде глибоко та детально проаналізований перед початком великомасштабних робіт і врахований при прийнятті остаточного рішення.

Так, законопроектом передбачено забезпечення безкоштовного доступу громадськості до всієї інформації, що стосується планової діяльності та процедури громадського обговорення, а також ведення загальнодоступного Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля у мережі Інтернет. Таким чином весь процес ОВД буде відслідковуватись на сайті. В документі також регламентовані строки подання заявок для подання пропозицій громадськістю, що, в свою чергу зменшить корупційні ризики.

Законопроект передбачає встановлення правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання екологічної шкоди, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

4. Стан нормативно-правової бази

Суспільно-правові відносини у даній сфері на сьогодні частково регламентуються Законом України "Про екологічну експертизу", Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Порядком залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 771, постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" від 28.08.2013 N 808, ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування", затверджені наказом Держбуду від 15.12.2003 р. N 214, та іншими актами чинного законодавства.

Законопроектом також запропоновано визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про екологічну експертизу".

Перехідними положеннями законопроекту пропонується внести зміни до Законів України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про відходи" та ряд інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень зазначеного закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Очікуваними результатами є запровадження в Україні дієвих механізмів оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті та додатковий потенціал підвищення рівня екологічної безпеки у державі.

Впровадження належної процедури оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог ЄС сприятиме:

обґрунтованості рішень щодо планованої небезпечної діяльності;

врахуванню інтересів заінтересованої громадськості;

гарантуванню права на безпечне навколишнє середовище та права власності на земельні ділянки;

здійснення належної оцінки ризиків для інвестицій тощо.

 

Народні депутати України 

Опрос