Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовой охраны промышленных образцов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.01.2015 № 1891
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових зразків"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Актуальність питання удосконалення законодавства про правову охорону промислових зразків у першу чергу зумовлена необхідністю адаптації українського законодавства до норм права Європейського Союзу та положень Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про Асоціацію).

Загалом положення Угоди про Асоціацію відтворюють зміст Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків (далі - Директива) та спрямовані на забезпечення вищого рівня захисту прав на об'єкти промислової власності.

Зокрема, частина п'ята статті 213 Угоди про Асоціацію та стаття 16 Директиви передбачають надання обмеженої правової охорони незареєстрованим промисловим зразкам, тобто таким, що одержують правову охорону без проходження процедури патентування та отримання охоронного документа. Це особливо актуально в умовах, коли зважаючи на специфіку ринку вироби швидко морально застарівають, а відтак не приносять очікуваного прибутку (наприклад, фасон одягу, дизайн етикетки тощо). У таких випадках виробник, як правило, відмовляється від проходження тривалої процедури патентування та сплати передбачених законодавством зборів. Разом з тим він все ж зацікавлений у певному рівні правової охорони результату його творчої діяльності.

Крім того, потребують удосконалення положення чинного законодавства, що визначають умови надання правової охорони та порядок одержання патенту. Так, прогалини правового регулювання створили умови для поширення в Україні явища так званого патентного тролінгу (здирництва), про що, зокрема, наголошувалося під час Комітетських слухань на тему "Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання" (05 жовтня 2009 року) та "Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку" (15 жовтня 2014 року). Йдеться про діяльність суб'єктів господарювання, які реєструють промислові зразки, що не мають ознаки новизни. Наприклад, відомі випадки патентування в Україні сірників, дверних ручок, вішалок для одягу та інших виробів, які хоч і не є новими та вже використовуються іншими особами, проте відповідно до висновку формальної експертизи підлягають реєстрації. Отримавши патент, недобросовісні заявники (так звані патентні тролі) оскаржують в суді використання належних їм промислових зразків. Якщо ж такі об'єкти внесені до митного реєстру, стає неможливим їх експорт або імпорт. Таким чином, патентний тролінг перешкоджає нормальній господарській діяльності в Україні, сповільнюється технологічний розвиток, страждають інтереси споживачів та імідж держави в цілому.

Наразі на практиці єдиним способом протидії патентному тролінгу є судовий захист. Проте беручи до уваги тривалість та вартість судового процесу, вбачається, що проблема патентного тролінгу потребує саме законодавчого вирішення. При цьому запровадження поряд із формальною кваліфікаційної (перевірка новизни та індивідуального характеру) експертизи промислових зразків не можна вважати вдалою альтернативою, адже така процедура є достатньо складною та тривалою, що не сприяє захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності та не враховує передовий міжнародний досвід у цій сфері.

Тому законопроектом пропонується передбачити можливість подання всіма заінтересованими особами застережень проти державної реєстрації патенту. Слід зазначити, що така процедура є поширеною зарубіжною практикою та впроваджена, зокрема, в Латвійській Республіці, Королівстві Швеція, Португальській Республіці тощо.

Крім того, необхідним є уточнення правових наслідків визнання патенту недійсним. Так, на сьогодні суди здебільшого відмовляють у задоволенні позовних вимог про відшкодування збитків при визнанні патенту недійсним. Така позиція пояснюється тим, що формально в діях власника патенту, визнаного недійсним, відсутній склад цивільного правопорушення. Адже власник патенту одержав патент за результатами формальної експертизи, під час якої не перевіряється відповідність промислового зразка таким ознакам, як новизна та індивідуальний характер. Проте правомірним буде вирішення судом питання про відшкодування збитків, якщо буде встановлено, що власник патенту діяв недобросовісно, наприклад, повторно (після визнання патенту недійсним) здійснив реєстрацію аналогічного промислового зразка.

Якщо ж промисловий зразок внесений до митного реєстру, у разі визнання патенту недійсним суд не вправі зобов'язати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, виключити такий промисловий зразок з реєстру, якщо про таку вимогу не заявляє позивач. Проте зобов'язання виключити промисловий зразок з митного реєстру є саме тим способом захисту, який забезпечує найбільш повний захист законних майнових інтересів позивача.

Відповідно до частини сьомої статті 398 Митного кодексу України правовласник зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об'єкт права інтелектуальної власності, відомості щодо якого внесені до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Таким чином, на сьогодні відповідальність за виключення об'єкта з митного реєстру покладається на правовласника, якого не можна вважати заінтересованим суб'єктом. При цьому жодної відповідальності за невиконання цієї вимоги законом не встановлюється.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Законопроект спрямований на приведення законодавства України про охорону прав на промислові зразки у відповідність до норм права ЄС та положень Угоди про Асоціацію та підвищення ефективності національної системи захисту прав власників патентів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується удосконалити поняття промислового зразка, дати законодавче визначення термінів "виріб", "складений виріб", а також розширити перелік умов патентоспроможності промислового зразка. Варто зазначити, що запровадження уніфікованого для країн-членів ЄС понятійного апарату та умов патентоспроможності промислових зразків (новизна, індивідуальний характер) є одним із важливих завдань, визначених в преамбулі Директиви.

Проектом Закону передбачається створення правової бази охорони незареєстрованих промислових зразків. Слід зауважити, що практика європейських країн свідчить про надання переваги моделі, за якої права на промислові зразки регулюються авторським правом. Проте, враховуючи особливості національного патентного законодавства, а також беручи до уваги необхідність додержання принципу правової визначеності, законопроектом пропонується врегулювати правовий режим незареєстрованих промислових зразків у межах законодавства про промислову власність.

Запропонований проект приводить положення національного законодавства про строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок у відповідність до положень Угоди про Асоціацію та Директиви, враховуючи при цьому відповідні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). Зокрема, передбачається, що загальний строк охорони промислових зразків збільшиться за рахунок запровадження можливості неодноразового (до 25 років сумарно) продовження чинності патенту.

На вирішення окресленої вище проблеми патентного тролінгу спрямовані положення законопроекту, які вдосконалюють існуючий порядок проведення експертизи заявки про одержання патенту та оскарження рішення за заявкою. Зокрема, передбачається надати будь-якій особі можливість подати мотивоване застереження проти державної реєстрації патенту.

З метою повнішого забезпечення прав добросовісних користувачів промислових зразків законопроектом пропонується уточнити правові наслідки визнання патенту недійсним. Зокрема, стаття 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" доповнюється положенням про те, що при визнанні патенту недійсним у разі встановлення судом недобросовісності власника патенту та завдання його діями збитків, суд вирішує питання про їх відшкодування та зобов'язує Установу внести відповідні відомості до Реєстру і здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені. Якщо промисловий зразок було включено до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, суд зобов'язує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, виключити такий промисловий зразок з митного реєстру.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

З метою реалізації положень законопроекту пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Ухвалення законопроекту не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення цього законопроекту не потребуватиме додаткових матеріальних чи фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Прийняття зазначеного законопроекту дасть змогу забезпечити захист прав добросовісних вітчизняних користувачів виробів та європейських імпортерів від явища патентного тролінгу. Крім того, ухвалення акта сприятиме розвитку інноваційної діяльності завдяки запровадженню обмеженої правової охорони незареєстрованих промислових зразків, розширенню умов патентоспроможності та посиленню гарантій захисту порушених прав.

В цілому, прийняття проекту дозволить гармонізувати вітчизняне законодавство у сфері охорони прав на промислові зразки із правом Європейського Союзу.

Важливо зазначити, що положення проекту не передбачають перегляд рішень за заявками, поданими до набрання ним чинності, за запропонованою проектом процедурою. Натомість, у разі ухвалення акта, власники чинних патентів одержать ширший обсяг правового захисту, а творці ще не запатентованих виробів - більшу варіативність форм правової охорони.

 

Народний депутат України

І. С. Алексєєв

Опрос