Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации конституционных прав внутренне перемещенных лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.01.2015 № 1835
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, воєнні дії в Донецькій та Луганській областях призводять до масового переміщення громадян України за межі території свого постійного місця проживання.

За даними ООН станом на 1 грудня 2014 року з території Донецької та Луганської областей з початку збройного конфлікту більше ніж 490 тисяч осіб вимушено залишили вказані території та переїхали для проживання у більш безпечні населені пункти в межах України.

Внутрішньо переміщені особи на сьогоднішній день є однією із найбільш уразливих категорій населення, тому потребують соціального захисту.

Для розробки ефективних положень законодавства, які б могли швидко дати позитивні результати в умовах обмежених ресурсів, необхідно звернутися до напрацювань міжнародних організацій, зокрема, Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни, схвалених ООН у 1998 році.

Вказаний вище документ стосується особливих потреб переміщених всередині країни осіб, визначає права та гарантії, які стосуються захисту осіб від вимушених переміщень, надання їм захисту і допомоги під час таких переміщень, а також під час повернення або переселення та реінтеграції.

Керівними принципами з питання переміщення осіб всередині країни визначено основні напрямки стосовно внутрішньо переміщених осіб, які потребують негайного вирішення, а саме: надання тимчасового місця проживання, сприяння працевлаштуванню, поновленню документів, організація доступу до освіти.

Вказані вище питання, що стосуються внутрішньо переміщених осіб, є основними правами людини і громадянина, які закріплені в Конституції України. Статті 43, 46, 47, 48, 53 Конституції України прямо передбачають права громадян на соціальний захист, працю, житло, освіту, достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї тощо. Держава повинна не тільки сприяти всебічному розвитку даних прав та гарантувати їх непорушність, а й забезпечувати їх дотримання на достатньому рівні для забезпечення нормальної життєдіяльності особи.

На шляху розв'язання питання реалізації права на житло необхідно застосувати всі механізми державного управління, зокрема, запроваджувати пільгові умови надання у користування земельних ділянок державної та комунальної форм власності, залучати до активної співпраці органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які можуть передати внутрішньо переміщеним особам житлові, адміністративні та інші будівлі, які придатні для проживання або ті, що можна привести у придатний стан, жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання або соціального житла з житлового фонду соціального призначення.

Залишаючи місця постійного проживання, громадяни України одночасно втрачають і свої робочі місця, тому виникає потреба у працевлаштуванні таких осіб.

На даному етапі, зважаючи на складне економічне становище у нашій державі, кількість робочих місць у приватному секторі є доволі обмеженою, а працевлаштування на державну службу може тривати більше трьох місяців, тому нагальною потребою є удосконалення регулювання питання отримання статусу безробітного та подальшого працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб.

Зайняття посади державного службовця, відповідно до законодавства, є можливим виключно на конкурсній основі та за результатами проведення спеціальної перевірки, яка триває не менше 15 днів, а на практиці, через певні об'єктивні та суб'єктивні обставини, може тривати протягом декількох місяців.

Положення даного законопроекту нададуть можливість особам із статусом внутрішньо переміщених осіб бути допущеними до виконання фактичних обов'язків на державній службі у скорочені строки, що дозволить їм мати соціальний захист та матеріальне забезпечення. З метою недопущення правопорушень та зловживань, проектом Закону передбачається надання такого права лише при зайнятті державних посад шостої та сьомої категорій, а також обмежений доступ до інформації із грифом секретності та інформації, що містить державну таємницю.

Для вирішення питання працевлаштування необхідним є і пошук нових шляхів у підвищенні зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні безробітних, особливо з числа внутрішньо переміщених осіб.

Для досягнення цієї мети проектом Закону передбачено віднесення внутрішньо переміщених осіб до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, відповідно при працевлаштуванні яких роботодавцям компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за таку особу.

Доречним також є створення сприятливих умов для повної реалізації особами конституційного права на освіту шляхом запровадження норм про позачергове влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, переведення внутрішньо переміщених осіб до державних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів тощо.

В цілому законопроектом передбачено зміни, які сприятимуть зменшенню соціального напруження, покращенню соціального становища внутрішньо переміщених осіб та забезпеченню реалізації їх конституційних прав та свобод.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Основними цілями проекту Закону є:

забезпечення конституційних прав громадян на житло, надання пільг та кредитів на придбання житла та земельних ділянок; сприяння реалізації внутрішньо переміщеними особами права на працю, зокрема, створення більш сприятливих умов для надання таким особам статусу безробітного з метою пришвидшення процесу їх працевлаштування; розширення положень законодавства щодо забезпечення повної реалізації прав осіб, що покинули місця постійного проживання, на освіту та інші.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до відповідних положень Кодексу законів про працю, Житлового кодексу УРСР, Земельного кодексу, законів України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про державну службу", "Про зайнятість населення", "Про житловий фонд соціального призначення" з метою приведення їх у відповідність до Конституції України та, як наслідок, створення сприятливих умов реалізації внутрішньо переміщеними особами конституційних прав, та покращення їх правового становища шляхом:

зарахування внутрішньо переміщених осіб до категорій громадян, що мають першочергове право на отримання жилих приміщень;

зарахування внутрішньо переміщених осіб до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

спрощення порядку вступу на посаду державного службовця для внутрішньо переміщених осіб;

надання переважного права при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці в залишенні на роботі внутрішньо переміщених осіб;

створення можливості набуття земельних ділянок державної або комунальної власності у користування на засадах спрощеної системи;

звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати мита за відновлення втрачених документів, що посвідчують особу;

звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати мита за реєстрацію місця проживання;

позачергове влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

переведення до державного вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу з обов'язковим наданням гуртожитку на період навчання тим, хто не має житла.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Кодекс законів про працю, Житловий кодекс УРСР, Земельний кодекс, закони України "Про державну службу", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про зайнятість населення", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізацію норм законопроекту у 2015 році передбачається здійснювати:

за рахунок та у межах видатків передбачених центральним органом виконавчої влади;

коштів місцевих бюджетів;

коштів, що перерозподіляються між державним і місцевими бюджетами;

коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб" дозволить:

врегулювати особливості реалізації основних конституційних прав громадян за місцем їх тимчасового проживання;

забезпечити посилення соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;

запровадити чіткий і спрощений механізм набуття статусу безробітного для внутрішньо переміщеної особи;

підвищити зацікавленість роботодавців у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;

забезпечити швидкий та дієвий механізм заняття вакантних посад державними службовцями України, що є внутрішньо переміщеними особами;

надати можливість отримання житла та земельних ділянок для реалізації конституційного права громадян на житло;

забезпечити реалізацію прав громадян на освіту;

покращити умови життя внутрішньо переміщених осіб.

 

Народний депутат України

А. В. Помазанов

Опрос