Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О социальных услугах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1554
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про соціальні послуги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Надання соціальних послуг в Україні регламентується Законом України від 19.06.2003 N966-IV "Про соціальні послуги" (надалі - Закон N 966-IV).

Основними проблемами та недоліками законодавчого регулювання сфери соціальних послуг на сьогодні є:

недосконалість термінології Закону N 966-IV, її неузгодженість із сучасною законодавчою термінологією;

відсутність системного підходу до управління та розвитку сфери надання соціальних послуг, зокрема нечітке визначення та відсутність розмежування функцій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також неврегульованість питань їх взаємодії;

відсутність механізмів забезпечення адресності надання соціальних послуг, їх відповідності реальним потребам отримувачів та ефективності бюджетного фінансування;

наявність у Законі N 966-IV положень, що не кореспондуються з положеннями інших чинних законодавчих актів (в частині бюджетного фінансування соціальних послуг, вимог до діяльності суб'єктів господарювання, що надають соціальні послуги, тощо);

нечітка структура сфери надання соціальних послуг, недостатні правові передумови для розвитку різних секторів цієї сфери, зокрема, недержавного;

значний обсяг норм, що позбавлені реального змісту та регулюючого навантаження;

неврегульованість або недостатня врегульованість питань, що об'єктивно потребують законодавчого втручання (здійснення соціального замовлення, укладання та істотні умови договорів у сфері надання соціальних послуг, відповідальність учасників системи надання соціальних послуг тощо).

Реформування системи надання соціальних послуг також передбачається Коаліційною угодою (Розділ XIII "Соціально-гуманітарна реформа").

Проект Закону було розроблено у 2014 році Координаційно-експерною радою з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України. Акт розроблявся разом з новою редакцією Закону України "Про соціальні послуги" та проходив обговорення та доопрацювання з представниками громадських та благодійних організацій, з фахівцями Міністерства соціальної політики України, міжнародними організаціями.

В проекті Закону враховані пропозиції громадських об'єднань, благодійних організацій та міжнародних експертів.

Проектом Закону передбачено вивчення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах, розроблення, затвердження та виконання регіональних і місцевих цільових програм надання та розвитку соціальних послуг, а також визначення заходів з надання та розвитку соціальних послуг при розробленні і затвердженні регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку, стратегій регіонального розвитку.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілями прийняття проекту Закону є вдосконалення та оптимізація законодавчого регулювання надання соціальних послуг, створення нормативних та організаційних передумов для формування цілісної системи надання соціальних послуг, що відповідає сучасним вимогам, інтересам отримувачів та кращому міжнародному досвіду.

Завданнями розроблення та прийняття законопроекту є:

чітке визначення правового статусу, прав та обов'язків отримувачів і надавачів соціальних послуг, повноважень уповноважених органів у сфері надання соціальних послуг;

взаємоузгодження і чітке розмежування сфери регулювання законодавства про соціальні послуги та бюджетного, господарського, інформаційного законодавства;

покращення доступу до соціальних послуг для їх отримувачів та забезпечення рівних можливостей для надавачів соціальних послуг різних форм власності;

формування у сфері надання соціальних послуг цивілізованих договірно-правових відносин, заснованих на рівності та взаємній відповідальності учасників правовідносин;

визначення чітких засад, забезпечення ефективності та адресності бюджетного фінансування надання соціальних послуг.

розвиток мережі неприбуткових установ, які покривають потреби соціально-незахищених верств населення щодо надання соціальних послуг.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект складається із 9 розділів, що містять 36 статей та прикінцеві положення.

Суттєвими рисами положень законопроекту є:

уточнення та розширення основних принципів надання соціальних послуг (ст. 2);

визначення отримувачів соціальних послуг повноправними учасникам системи надання соціальних послуг (ст. 4), розширення обсягу їх прав (ст. 8);

закріплення обов'язкового перегляду державних стандартів соціальних послуг не рідше одного разу на 5 років (ст. 6);

чітке визначення права на отримання соціальних послуг та базового переліку складних життєвих обставина, перебування або ризик потрапляння в які надають право на отримання соціальних послуг, гарантування реалізації права на отримання соціальних послуг незалежно від реєстрації місця проживання, місця перебування отримувача, крім випадків, установлених законом (ст. 7);

гарантування конфіденційності інформації про отримувачів соціальних послуг та захисту їх персональних даних (ст. 9);

чітке визначення та розподіл завдань і компетенції уповноважених органів у сфері надання соціальних послуг (ст. 12 та ст. 13);

зняття невиправданих вимог до змісту статутних документів та цивільно-правових договорів надавачів соціальних послуг, що передбачені Законом N 966-IV (ст. 14);

створення Реєстру надавачів соціальних послуг (ст. 15) та Реєстру отримувачів соціальних послуг (ст. 24);

врегулювання процедури звернення за наданням соціальної послуги, яке може бути подане як потенційним отримувачем, так і іншими особами чи організаціями (ст. 18);

врегулювання порядку прийняття рішення про надання соціальної послуги, визначення чітких підстав для відмови у її наданні, порядку інформування особи про прийняте рішення (ст. 19);

встановлення законодавчих засад оцінки індивідуальних потреб особи або сім'ї у соціальних послугах (ст. 20);

визначення правил укладення договору про надання соціальних послуг та його істотних умов, вимог до індивідуального плану надання соціальних послуг (ст. 21 та ст. 22);

закріплення законодавчих засад визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах розроблення регіональних та місцевих цільових програм надання та розвитку соціальних послуг (ст. 26);

введення поняття екстрених соціальних послуг та особливостей їх надання (ст. ст. 17 - 19, 21 - 23);

встановлення законодавчих засад здійснення соціального замовлення, до виконання якого можуть залучатись надавачі соціальних послуг незалежно від форми власності (ст. 27);

введення поняття договору соціального замовлення та визначення його істотних умов (ст. 1 та ст. 28);

врегулювання засад контролю та моніторингу, оцінювання якості та відповідальності у сфері надання соціальних послуг (ст. 29 та ст. 30)

визначення засад фінансування соціальних послуг, зокрема за рахунок бюджетних коштів, що узгоджуються з положеннями чинного бюджетного законодавства (ст. 31);

встановлення чіткого вичерпного переліку категорій осіб та сімей, що мають право на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (ст. 32);

визначення гарантій працівникам, що залучаються до надання соціальних послуг, зокрема, засад здійснення супервізії (ст. 1 та ст. 35);

встановлення законодавчих засад міжнародного співробітництва у сфері надання соціальних послуг, що передбачає, зокрема, вивчення та поширення в Україні кращого міжнародного досвіду (ст. 36).

Прикінцеві положення законопроекту (розділ IX) передбачають:

втрату чинності Законом N 966-IV:

внесення змін до Законів України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" та "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" щодо узгодження їх положень з положеннями даного законопроекту (розмежування сфер регулювання вказаних Законів та законодавства про соціальні послуги);

внесення змін до ст. 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо виключення закупівлі соціальних послуг зі сфери застосування вказаного Закону;

внесення змін до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" в частині повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо організації надання соціальних послуг;

внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" зокрема щодо права благодійних організацій отримувати бюджетні кошти в разі їх залучення до реалізації державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем, у тому числі при фінансуванні надання соціальних послуг в межах соціального замовлення;

надання доручень Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади у сфері соціальної політики щодо розроблення передбачених законопроектом нормативно-правових актів та приведення у відповідність із законопроектом чинних нормативно-правових актів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України "Про соціальні послуги", Законом України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Законом України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Законом України "Про здійснення державних закупівель", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим", Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону матиме такі наслідки:

формування сучасної та ефективної системи надання соціальних послуг, заснованої на позитивному вітчизняному та міжнародному досвіді;

посилення правової захищеності отримувачів соціальних послуг та посилення відповідальності уповноважених органів у сфері надання соціальних послуг та надавачів соціальних послуг за виконання своїх повноважень і функцій;

спрямування відносин у сфері надання соціальних послуг у цивілізоване та конструктивне русло через чітке визначення повноважень, прав та обов'язків учасників правовідносин, підстав здійснення правовідносин;

підвищення ефективності та адресності надання соціальних послуг, а також їх фінансування за рахунок бюджетних коштів;

забезпечення реальної рівності прав та можливостей для отримувачів та надавачів соціальних послуг;

більш ефективне застосування соціального замовлення, заснованого на вивченні потреб населення у соціальних послугах;

узгодження законодавства про соціальні послуги з законодавчими актами у інших сферах, чітке розмежування сфер регулювання між ними.

 

Народні депутати України:

Барвіненко В. Д. (посв. N 339)

Матвійчук Е. Л. (посв. N 331)

Опрос