Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно исполнительных органов юридических лиц и улучшения инвестиционной политики)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1526
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення інвестиційної політики)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)" (далі - проект Закону) викликано необхідністю вдосконалення та подальшого розвитку вітчизняної правової системи корпоративного управління та впровадження міжнародного досвіду у сфері корпоративних відносин.

Стрімкий розвиток вітчизняного цивільного права, у тому числі корпоративного права, який спостерігається на даний час, робить актуальним застосування спеціальних юридичних конструкцій, раніше невідомих вітчизняній практиці. Диверсифікація та інтернаціоналізація цивільного обороту приводять до взаємопроникнення різних правових систем.

Механізм передачі повноважень виконавчого органу підприємств стороннім організаціям застосовується в розвинутих європейських країнах, досвід ринкових інститутів яких нараховує кілька століть - Нідерланди, Германія, Великобританія, а також у Російській Федерації. За всесвітньовідомий приклад можна привести мережі готелів під управлінням таких компаній як Mariott, Radisson, Hyatt, InterContinental, приклад у енергетиці - РАО ЄЕС, у металургії - СУАЛ, ЕвразХолдинг, УГМК, у машинобудівництві - Сєвєрсталь-Авто, Руспромавто, у нафтохімії - Еврохім, Нікос. Саме такі моделі управління застосовувались при реформуванні та реструктуризації підприємств. Водночас відсутність в Україні врегульованого на законодавчому рівні механізму передачі повноважень виконавчого органу юридичної особи іншій організації так і не дало можливості повною мірою використати сучасні моделі управління через керуючі компанії, існування яких передбачено нормами Закону України "Про холдингові компанії в Україні", моделі управління корпоративними правами держави, передбачені нормами постанови Кабінету Міністрів України N 791 від 15 травня 2000 року "Про управління корпоративними правами держави".

Передача повноважень виконавчого органу юридичної особи іншій професійній організації як механізм корпоративного управління товариствами все активніше використовується у практиці діяльності господарських товариств. Причинами такої тенденції та мотивами прийняття таких рішень є:

підвищення ефективності управління товариствами через передачу повноважень керуючій організації, яка має не тільки висококваліфікованих працівників, а й володіє know-how технологій управління;

необхідність виведення товариства із скрутного управлінського та фінансового становища;

необхідність реформування та реструктуризація групи підприємств;

централізація оперативного управління та формування вертикальної або горизонтальної системи управління групою взаємопов'язаних підприємств;

профілактика корпоративних конфліктів та зниження ризику несумлінності менеджерів.

У європейських країнах, де керуючі компанії існують давно, подібні рішення надають можливість акціонерам/власникам вибирати оптимальні умови управління їх активами. Механізм передачі керуючій організації повноважень виконавчого органу товариства використовують холдингові структури для вибудовування єдиної системи управління дочірніми товариствами та регулювання їх фінансових потоків. У такому випадку механізм дозволяє зосередити оперативний контроль і управління усією господарською діяльністю складових ланок холдингу.

Актуальність та доцільність законопроекту полягає також у повній відповідності нагальним потребам корпоративного регулювання, задекларованим Коаліційною угодою 2014 року та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України затвердженою 11 грудня 2014 року.

Уряд та більшість в Верховній Раді України визначили загальнодержавні потреби та мету змінення системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління. Так, відповідно до пункту 2.7.5 Коаліційної угоди 2014 року одним з напрямків реформування управління державною власністю є розмежування функцій формування та реалізації державної політики з функцією управління об'єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств та відомств), а також передача функцій з управління об'єктами державної власності (крім тих, які забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від ЦОВВ із запровадженням холдингового управління.

Відповідно до пункту п'ятого Програми діяльності Кабінету Міністрів нова політика управління державною власністю полягає, зокрема, в зміні системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління (з 2016 року). Крім того, нагальні потреби реформування системи управління державною власністю були додатково визначені та проголошені Прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком на засіданні Уряду 9 грудня 2014 року. Зокрема, було зазначено, що управління та контроль за такими холдинговими компаніями повинен здійснюватися не тільки Урядом, але провідними фахівцями та міжнародним аудитом, який для цього буде окремо найматися.

Сьогодні, в світлі реформістських поглядів законодавця, в час спрямування всього потенціалу для приведення законодавства України до європейських стандартів, з метою приєднання України до Європейського співтовариства, як ніколи існує потреба врегулювання механізмів управління юридичними особами, які запропоновано законопроектом, оскільки такі механізми відповідають потребам сьогодення, визначеним урядовими документами.

Запропонований законопроектом корпоративний механізм дозволить вітчизняним компаніям:

- здійснювати безпосередній поточний контроль за оперативною фінансово-господарською діяльністю товариств;

- підвищити координацію дій взаємопов'язаних товариств, що сприятиме ефективному регулюванню фінансових потоків та оптимізації використання ресурсів;

- знизити витрати управління на централізації, у тому числі за рахунок залучення кваліфікованих спеціалістів, які будуть працювати в інтересах не одного товариства, а декількох товариств, що знаходяться під управлінням;

- розробляти та впроваджувати єдину стратегію розвитку, здійснювати централізацію планування, закупівель та контролю.

Таким чином, проект Закону впроваджує механізм корпоративного управління (механізм передачі повноважень виконавчих органів підприємств керуючим організаціям), який у міжнародній практиці використовується для цілей підвищення ефективності управління підприємствами, зниження їх витрат.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та основним завданням проекту Закону є вдосконалення національного законодавства, яке регулює відносини корпоративного управління шляхом впровадження механізму передачі повноважень виконавчих органів підприємств сторонній організації, який використовується у світовій практиці.

Проектом Закону врегульовуються правовідносин з укладення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи. Зокрема, відповідно до проекту Закону, за договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи одна юридична особа (кероване підприємство) передає, а інша юридична особа (керуюче підприємство) приймає та здійснює передбачені статутом, внутрішніми документами керованого підприємства та діючим законодавством усі повноваження одноосібного або колегіального виконавчого органу керованого підприємства. Часткова передача повноважень виконавчого органу юридичної особи не дозволяється. Правова природа відносин між керуючим підприємством та керованим підприємством полягає у заміщенні на певний час виконавчих органів такого керованого підприємства з автоматичним припиненням повноважень такого виконавчого органу. Укладення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи створює обов'язки з надання управлінських послуг (послуг менеджменту) з боку керуючого підприємства на користь керованого підприємства. З точки зору права, договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи - це консенсуальний, взаємний, оплатний договір на надання послуг. Концепція такого механізму корпоративного управління передбачає, що керуюче підприємство заступає на місце виконавчих органів керованого підприємства, при цьому керуюче підприємство не бере в довірче управління майно керованого підприємства ні в цілому як майновий комплекс, ні в будь-якій частини. Договір про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи може бути укладений лише за наявності рішення вищого органу управління такого суб'єкта господарювання.

Керуючим підприємством може бути виключно юридична особа, яка створена у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що провадить свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на території України та виключним видом діяльності якої є надання послуг з виконання повноважень виконавчого органу юридичної особи. Статутний капітал керуючого підприємства повинен бути не менш ніж еквівалент 35000 мінімальних заробітних плат та сформований виключно грошовими коштами. Поєднання діяльності з виконання повноважень виконавчого органу юридичної особи з іншими видами господарської діяльності забороняється, за виключенням випадків, передбачених законом. Керуюче підприємство діє від імені керованого підприємства без довіреності на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи.

При укладенні договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи сторони мають узгодити такі істотні умови: цілі, досягнення яких має забезпечити керуюче підприємство; перелік повноважень, які надаються керуючому підприємству; розмір та порядок визначення винагороди керуючого підприємства; відповідальність, що виникає у керуючого підприємства; визначення місця ведення діяльності для визначення місцезнаходження керованого підприємства.

У проекті Закону передбачається:

визначення змісту та порядок укладення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

права та обов'язки керуючого підприємства та керованого підприємства;

правовий режим майна керованого підприємства;

відповідальність, умови та підстави відсторонення керуючого підприємства;

порядок припинення договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;

порядок внесення в ЄДРПОУ інформації стосовно передачі повноважень виконавчого органу юридичної особи;

особливості регулювання трудових відносин членів органів управління господарських товариств.

Таким чином, передача повноважень виконавчого органу суб'єкта господарювання іншій юридичній особі, що врегульовується проектом Закону, не порушує цілісності правової системи України, а правові питання, які є супутніми при застосуванні запропонованого проектом Закону корпоративного механізму, можуть бути успішно вирішені із залученням систематичного тлумачення на основі діючих законодавчих актів.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері, є:

Господарський кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про господарські товариства";

Закон України "Про акціонерні товариства";

Закон України "Про управління об'єктами державної власності";

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

Кодекс законів про працю України;

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Податковий кодекс України;

Закон України "Про захист економічної конкуренції".

Проект Закону не стосується прав та обов'язків громадян.

Реалізація положень поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів, матеріальних та інших витрат.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не має регуляторного впливу.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону надасть можливість суб'єктам права застосовувати провідні механізми корпоративного управління, які використовуються у міжнародній практиці, в цілях залучення високопрофесійних керівників для підвищення ефективності управління, вдосконалення організації господарської діяльності юридичних осіб.

 

Народний депутат України

Ю. М. Воропаєв

Опрос