Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно адресного почтового информирования о льготах и других видах социальной помощи маломобильных и других социально уязвимых групп населения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1181
Дата рассмотрения: 02.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної допомоги мало мобільних та інших соціально вразливих груп населення)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Наразі в Україні діє низка нормативних актів, якими встановлено пільги та інші види соціальної допомоги, правові, економічні, соціальні та інші гарантії забезпечення прав і можливостей інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та жертв нацистських переслідувань.

Проте, незважаючи на наявність встановленого на законодавчому рівні певного обсягу пільг та інших видів соціального захисту, особи, які мають ними користуватися, не повною мірою реалізують належні їм права. Однією з причин цього є їх необізнаність (або недостатня обізнаність) про належні їм пільги, дотації, інші види соціальної допомоги, їх обсяг та порядок отримання.

Основною причиною неналежної обізнаності соціально незахищених категорій громадян відносно обсягу належних їм прав і гарантій вбачається недостатня робота держави в напрямку інформування цієї мало мобільної категорії населення в доступній їй формі.

З аналізу діючого законодавства, яким передбачено пільги та інші види соціального захисту для громадян, очевидним вбачається ігнорування, питання належного інформування адресатів, на полегшення життєвих умов яких спрямовані існуючі пільги. Жодним з діючих законодавчих актів не враховується спосіб життя багатьох категорій пільговиків, за якого останні позбавлені фізичної можливості ознайомлення з належними їм гарантіями шляхами та засобами прийнятними для звичайних мобільних категорій населення. Неврахування розробниками законодавчих актів життєвого укладу соціально незахищених категорій осіб, їх обмеженості у можливостях отримання інформації засобами, доступними для інших категорій населення (внаслідок їх похилого віку, незадовільного фізичного стану, тощо) призводить до того, що право на пільги та інші види соціального захисту, закріплене на законодавчому рівні, залишається декларативним, а державна підтримка не доходить до адресата.

Враховуючи положення Конституції України, яка проголошує соціальну спрямованість економіки держави, проблема неефективного та недостатнього інформування осіб, які потребують соціального захисту про належні їм пільги та інші види соціального захисту потребує негайного вирішення. Саме для усунення зазначеної законодавчої прогалини запропоновано цей законопроект.

Проектом законодавчого акта пропонується вирішення означеної проблеми шляхом запровадження такого засобу інформування соціально незахищених категорій населення щодо належних їм пільг та гарантій, як адресне поштове інформування. З урахуванням вищенаведеної інформації даний засіб вбачається найефективнішим серед інших способів донесення інформації до зазначеної мало мобільної категорії осіб, оскільки гарантує повне та всебічне ознайомлення останніх з такою інформацією. Одночасно слід зауважити, що в Україні наразі функціонує Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, у якому міститься інформація про всіх осіб, що мають право на пільги. Даний ресурс виглядає логічним засобом реалізації запропонованого механізму інформування, здійснення чого пропонується забезпечити шляхом покладення відповідних обов'язків з інформування на орган, уповноважений на його ведення.

Такий порядок інформування про пільги сприятиме кращій обізнаності пільговиків про належні їм пільги результатом чого має стати більш ефективна реалізація закріплених державою гарантій у сфері соціальної політики. Одночасно це сприятиме зменшенню проявів корупції серед працівників суб'єктів надання послуг, які сьогодні на власний розсуд здійснюють (або не здійснюють) інформування щодо наявності пільгових умов, а також сприятиме обізнаності самих працівників сфер надання послуг щодо встановлених на законодавчому рівні пільг та інших видів соціальної допомоги, правових, економічних, політичних, соціальних, та інших умов, якими забезпечені права і можливості інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та жертв нацистських переслідувань.

2. Цілі та завдання законопроекту

Основною метою законопроекту є поліпшення становища інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та жертв нацистських переслідувань шляхом закріплення їх права на отримання повної, доступної та актуальної інформації про обсяг та умови надання належних їм пільг та інших видів соціального захисту шляхом здійснення персонального адресного поштового інформування.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

1) внести зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно з якими доповнити чинний Закон положенням щодо додаткових напрямків інформування про пільги та інші види соціальної допомоги, передбачені законодавством, а також умови та порядок їх отримання, осіб, які мають на них право, шляхом адресного інформування зазначених осіб;

2) внести зміни до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", згідно з якими доповнити чинний Закон положеннями про право на належне інформування та шляхи такого інформування інвалідів щодо видів, обсягу та порядку отримання пільг та інших видів соціальної допомоги;

3) внести аналогічні зміни до Законів України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний захист дітей війни", "Про соціальні послуги", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні";

4) внести зміни до Закону України "Про поштовий зв'язок", згідно з якими передбачити надання національним оператором поштового зв'язку послуг в частині забезпечення реалізації адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальних гарантій.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовим актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Конституція України, Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний захист дітей війни", "Про соціальні послуги", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про поштовий зв'язок".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших законодавчих актів України, не передбачених законопроектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація положень цього законопроекту потребуватиме бюджетних видатків на оплату послуг національного оператора, пов'язаних із забезпеченням адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної допомоги в сумі 48726,4 тис. грн.

Такий розрахунок здійснений із використанням інформації про 12181,6 тис. осіб, які включені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою станом на 01.08.2014 року, за даними Мінсоцполітики (лист Мінсоцполітики N 3485/0/10-14/5 від 19.08.2014 р.). Сума розрахована із застосуванням Граничного тарифу на послуги поштового зв'язку на пересилання поштового відправлення у межах України (листа простого до 20 г включно), затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 06.08.2013 р. N 506, та який становить 2,00 грн. за 1 лист.

Джерелом додаткових надходжень бюджету, з метою досягнення його збалансованості, вбачається результат перегляду структури пільг: категорій осіб, які мають право на пільги, та критеріїв їх надання. Метою перегляду повинно стати їх скорочення, внаслідок скасування пільг, які сьогодні надаються державою особам, з високим рівнем доходу, та перехід до системи їх надання за єдиним критерієм - малозабезпеченість, за яким оцінюється матеріальне становище кожного конкретного отримувача пільги. Така реформа повинна призвести до економії державних коштів, які зможуть бути направлені на посилення захисту малозабезпечених верств населення, в тому числі, шляхом фінансування з державного бюджету послуг національного оператора з їх адресного поштового інформування про наявність, умови та порядок використання наданої їм адресної допомоги.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить поліпшити становище інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та жертв нацистських переслідувань внаслідок зростання рівня їх обізнаності стосовно наданих їм прав та гарантій соціального захисту і, відповідно, можливостей ними скористатись. Крім цього, внаслідок прийняття законопроекту прогнозується зменшення випадків неповідомлення про наявність та неправомірної відмови від надання пільг та інших видів соціального захисту особами, на яких покладений обов'язок по їх наданню.

 

Народний депутат України

С. О. Фаєрмарк

Опрос