Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.09.2014 № 5093
Дата рассмотрения: 17.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - проект Закону) розроблено для врегулювання проблемних питань, які існують у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема щодо актуалізації окремих положень чинної редакції Закону та приведення їх у відповідність до потреб сьогодення, підвищення ролі і місця науки в суспільстві, покращення статусу наукового працівника, а також створення законодавчого підґрунтя для комерціалізації результатів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються державними науковими установами.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Ціллю проекту Закону є модернізація законодавчого забезпечення сфери наукової і науково-технічної діяльності у відповідності до європейських стандартів та активізація ролі науки у соціально-економічному розвитку держави.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону викладається у новій редакції Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Зміни вносяться до усіх його розділів, а його текст доповнюється низкою нових статей, положень та понять, зокрема щодо: вдосконалення термінів, що використовуються у сфері наукової і науково-технічної діяльності; правового врегулювання трудових правовідносин з науковими працівниками; правового статусу та розширення прав наукових установ; демократизації наукової сфери, участі наукової громадськості у виробленні й здійсненні державної науково-технічної політики; забезпечення рівноправності та інтеграції всіх секторів вітчизняної науки; запровадження нових організаційних форм та елементів інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності; соціального захисту наукових працівників; пенсійного забезпечення наукових працівників; підтримки молодих учених; фінансування наукової сфери, зокрема в частині розширення системи грантового фінансування наукових і науково-технічних проектів, вдосконалення конкурсної процедури; охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

На сьогодні чинна редакція Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" потребує суттєвих доопрацювань, уточнень та доповнень, які обумовлені взятим курсом України до Європейської інтеграції та тими реаліями невідповідності, що виникають у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень і виконанні науково-технічних (експериментальних) розробок та питаннях їх практичній реалізації в економіці.

Нерозуміння і довільне трактування представниками контролюючих органів загальноприйнятої у світі термінології, що стосується нормативно-правого регулювання у сфері науки, призводить до прикрих непорозумінь при проведенні перевірок та шкодить розвитку науки. З цією метою проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" передбачається доповнити статтю 1 "Основні терміни та їх визначення" чинного Закону визначеннями окремих понять, відредагувати та уточнити основні терміни цієї статті, наблизивши їх трактування до загальноприйнятих термінів та понять, що діють у країнах-членів ЄС.

Крім того, вперше на законодавчому рівні пропонується ввести поняття "науковий підрозділ", оскільки чинне законодавство пов'язує віднесення деяких категорій працівників до наукових з роботою на посадах у такому науковому підрозділі.

Разом з тим, у проекті Закону вводиться низка нових положень, які передбачають можливість науковим установам за погодженням із власником (власниками) входити до інших об'єднань юридичних осіб із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності з метою виконання своїх статутних завдань. Це дасть можливість найбільш повно використовувати наявний науковий та технічний потенціал за рахунок об'єднання зусиль і ресурсів наукових установ та виробничих структур з метою проведення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення технологічних проривів.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" державні наукові установи не мають право бути засновниками (співзасновниками) господарських товариств з метою практичного застосування (впровадження) результатів наукових досліджень. Процес впровадження виявився відірваним від діяльності державних наукових установ - власників таких результатів. Станом на сьогодні відсутня зацікавленість у створенні таких товариств з боку державних наукових установ, які повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, оскільки 100 відсотків дивідендів на частку держави у статутному капіталі товариств перераховується у державний бюджет, а управління корпоративними правами держави здійснює уповноважена особа, що визначається на конкурсних засадах.

Для виправлення такої ситуації та стимулювання державних наукових установ щодо впровадження результатів власних наукових досліджень проектом Закону вводиться норма, якою державним науковим установам та державним вищим навчальним закладам (інститутам, академіям, університетам) надається право бути співзасновниками господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Для побудови інноваційної економіки необхідне досягнення тісної взаємодії і співробітництва між освітою, наукою та виробництвом, забезпечення їх інтеграції. З метою розвитку системи підготовки фахівців, що базується на принципі єдності освіти і науки, що забезпечує сполучення цінностей фундаментальної освіти і можливості гнучкого реагування на потреби в кадрах для розвитку актуальних наукових напрямків і наукомістких технологій, науковій установі відповідно до договору, укладеному з іншою науковою установою або університетом, академією інститутом, проектом Закону надається право створювати структурні підрозділи (лабораторії), які здійснюють наукову та науково-технічну діяльність на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

Положеннями проекту Закону встановлюється, що наукові установи, які мають організаційно-правову форму державного комерційного або казенного підприємства, звільняються від сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності і зобов'язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Також проектом Закону законодавчо унормовується створення такого елемента інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності як центр колективного користування науковим обладнанням. Центри колективного користування науковим обладнанням створюються з метою надання доступу вітчизняним та іноземним вченим до унікального обладнання для проведення ними наукових досліджень, для залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Запропоновані проектом Закону положення створюють правові підстави для запровадження нової організаційної форми провадження наукової діяльності - Державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок як дієвого механізму вирішення найбільш актуальних проблем розвитку науки та найперспективніших напрямів наукових досліджень.

З метою демократизації наукової сфери, покращення координації наукових досліджень, утвердження принципів наукової етики проект Закону пропонує створення Національної ради України з питань науки і технологій та наділяє її функціями заслуховування звітів Національної академії наук України, галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади у сфері їх наукової діяльності та підготовки щорічної доповіді про стан науки в Україні. При Національній раді створюється Комітет з наукової етики.

Вводяться норми, що сприятимуть демократизації Національної академії наук України та галузевих академій наук (зокрема, право участі в загальних зборах - вищому органі управління академією, - поруч із дійсними членами й членами-кореспондентами надається делегованим працівникам наукових установ).

Запроваджуються правові гарантії для здійснення наукових досліджень у вищих навчальних закладах (зокрема, через запровадження базового фінансування), рівноправності й партнерства академічної та університетської науки.

З метою соціальної підтримки наукових кадрів України проектом Закону передбачено низку нововведень, які стосуються покращення соціального статусу науковця та їх пенсійного забезпечення. Зокрема з метою усунення "фінансової дискримінації" галузевої науки порівняно з бюджетними науковими установами у законопроекті передбачено перенесення "тягаря" фінансування доплат до наукових пенсій з державних небюджетних та недержавних наукових установ, вищих навчальних закладах на Пенсійний фонд України.

Проектом Закону передбачається введення нової статті "Соціальний захист наукового працівника", яка містить положення стосовно можливості отримання ними житла за рахунок цільового бюджетного фінансування та інших джерел, а також його будівництва за рахунок отримання пільгових довгострокових кредитів. Зокрема створюються умови для стимулювання молодих вчених: передбачається першочергове надання службового житла молодим вченим, а також забезпечення можливості його будівництва за рахунок коштів, виділених державою у вигляді пріоритетного пільгового молодіжного кредитування.

Проект Закону передбачає запровадження для наукових працівників гнучкого режиму робочого часу, що дозволить стимулювати науково-викладацьке сумісництво, сприятиме інтеграції університетської та академічної науки.

Положення проекту Закону також стосуються фінансування наукової та науково-технічної діяльності, оскільки фінансування, зокрема бюджетне, є одним з головних важелів управління науково-технічною сферою.

У проекті Закону чітко розмежовано два напрями бюджетного фінансування наукової сфери:

- базове фінансування - для забезпечення основної діяльності державних наукових установ, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень вищих навчальних закладів (інститутів, академій, університетів)

- конкурсне фінансування - для виконання окремих наукових і науково-технічних програм і проектів на конкурсній основі.

Крім того, проектом Закону чітко передбачено, що фінансування основної діяльності державних наукових установ, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та наукових досліджень вищих навчальних закладів здійснюється у межах видатків, передбачених їх кошторисними призначеннями на вказані цілі без застосування процедур закупівлі, а окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів - на договірних засадах, передбачаючи при цьому проведення конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної експертизи або процедури закупівлі відповідно до законодавства.

Необхідність у такому доопрацюванні чинних положень акта обумовлена тим, що кожен із цих напрямів має свою специфіку, передбачає різні підходи та процеси, а також документи, що використовуються у бюджетному процесі.

Проект Закону містить нову статтю, яка передбачає створення Державного технологічного фонду. Створення такого фонду, який надаватиме грантову підтримку проектам з проведення прикладних наукових досліджень і розробок, спрямованих на розроблення нових конкурентоспроможних технологій та/або їх складових, сприятиме створенню нових і модернізації існуючих виробництв для потреб підприємств.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України; Закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову і науково-технічну експертизу", інші законодавчі акти, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення законопроекту у дію не потребує додаткових витрат з Державного бюджету. Вплив на дохідну частину Державного бюджету очікується з прийняттям спеціальних законів щодо додаткових закон у Бюджетному кодексі України та Податковому кодексі України, та введенням у дію з 1 січня 2016 року частини шостої статті 34 законопроекту, як то зазначено у Прикінцевих положеннях.

Введення у дію статті 34 законопроекту потребує додаткових витрат з Пенсійного фонду України. На реалізацію положень проекту Закону необхідні для виплати різниці між сумою пенсії, призначеної Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник незалежно від того, установа в якій він працює є бюджетною, державною чи приватною.

Джерелом покриття таких витрат мають стати додаткові надходження від сплати єдиного внеску наукових працівників, в розмірі 6,1 % (замість 3 %) від бази нарахування єдиного внеску визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Зазначені надходження вже тривалий час спрямовуються до Пенсійного фонду України і датують інші сфери пенсійного забезпечення. За попередніми розрахункам ця сума складає понад 300 млн. гривень, що вистачить на виплату різниці пенсій, для відповідної категорії наукових працівників.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" буде сприяти розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Україні, покращенню науково-технічного потенціалу України, заінтересованості наукових установ в практичному застосуванні та реалізації власних результатів науково-технічної діяльності, а також налагодженню ефективної взаємодії між суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності та органами виконавчої влади у цій сфері.

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити державне управління у науковій та науково-технічній сфері, підвищити її результативність та ефективність бюджетного фінансування, а також наблизити норми законодавства до загальноприйнятих засад для країн-членів ЄС.

 

Гриневич Л. М.

Фаріон І. Д.

Сорока М. П.

Чубатенко О. М.

Ревенко А. Д.

Опрос