Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" (относительно правового мониторинга)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.09.2014 № 5001
Дата рассмотрения: 02.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо правового моніторингу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Виконання рішень Європейського суду по правах людини в Україні регламентуються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Регламентом Європейського суду по правах людини, Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини", Законом України "Про виконавче провадження", Цивільним процесуальним кодексом, Кодексом адміністративного судочинства та іншими нормативно-правовими актами.

Основним нормативно-правовим актом є Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини". Згідно зі ст. 1 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини" виконання рішення може проводиться в двох формах, перша це - вжиття заходів загального характеру, а друга - виплата стягувачу відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру. Однак, як свідчить практика, винесені рішення Європейського Суду належним чином не виконуються.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунення зазначеної в рішенні Суду системної проблеми та її першопричини, зокрема шляхом: а) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; б) внесення змін до адміністративної практики; в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів; г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи; д) інші заходи, які визначаються - за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи - державою-відповідачем відповідно до рішення Суду з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень.

На жаль в даний час склалась негативна практика щодо дотримання органами влади та їх посадовими особами зазначених норм, що в свою чергу негативно вплинуло на стан захищеності гарантованих національним законодавством України та нормами міжнародного права прав та свобод людини та громадянина. Збільшилась кількість звернень громадян, які вичерпали всі національні засоби захисту, до Європейського суду з прав людини за захистом їх порушених прав та свобод, як до останньої інстанції, що в змозі осудити безвідповідальність деяких посадових осіб у різних гілках влади, відновити порушенні права та компенсувати понесені матеріальні збитки та моральну шкоду.

22 січня 2013 в Страсбурзі відбулось засідання в рамках пленарного засідання сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). На цьому засіданні велика увага приділялась тому, що держави-учасниці несуть "основну відповідальність" за ефективне застосування на національному рівні Європейської конвенції з прав людини. В той же час, у Страсбурзі зазначають, що виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні знаходиться не в кращому стані. Україна увійшла в десятку країн поруч з Болгарією, Грецією, Італією, Молдовою, Польщею, Росією, Румунією та Туреччиною, в яких систематично виникають затримки у виконанні рішень Європейського Суду.

З огляду на важливість належного виконання Україною своїх зобов'язань як члена Ради Європи та сторони Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод прийняття проекту Закону запровадження дієвого механізму правового моніторингу виконання рішень Європейського суду з прав людини та відповідності чинного законодавства України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є дуже важливим для вдосконалення чинного законодавства.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо правового моніторингу)" розроблено з метою забезпечення прав і основоположних свобод людини в Україні шляхом ефективного виконання рішень Європейського суду з прав людини та удосконалення нормотворчої діяльності.

Завданнями проекту є створення законодавчої основи для запровадження ефективного правового моніторингу, спрямованого на усунення нормативно-правових передумов для порушення прав і основоположних свобод людини в Україні, здійснення контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Проектом закону правовий моніторинг визначається як комплексна й планова діяльність Органу представництва по збору, узагальненню, аналізу та оцінці інформації про практику застосування Конституції України, чинних законів і підзаконних актів, їх відповідність Конвенції та практиці Суду, насамперед у сферах, що стосуються діяльності правоохоронних органів, кримінального провадження, позбавлення свободи.

Законопроектом пропонується проводити моніторинг відповідно до плану моніторингу, проект якого щорічно розробляється Міністерством юстиції України, до 1 серпня вноситься до Кабінету Міністрів України, який його затверджує та оприлюднює у офіційних виданнях. У плані моніторингу відображаються: галузь законодавства або група нормативних правових актів, моніторинг яких планується здійснити; найменування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що братимуть участь у моніторингу та зобов'язані надати за запитом Органу представництва відповідну інформацію та документи; строки здійснення моніторингу. При проведенні моніторингу використовуються огляди практики застосування законодавства, підготовлені державними органами (у тому числі Генеральною прокуратурою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України); інформація, що міститься в щорічних посланнях Президента України; матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, проведених із проблем чинного законодавства; інформація, що міститься в засобах масової інформації, у тому числі в наукових публікаціях; статистичні дані.

Новелою законопроекту є врегулювання правових наслідків проведеного моніторингу та визначення у доповіді Органу представництва органів, відповідальних за розробку відповідних законодавчих і інших нормативних правових актів України та за реалізацію заходів щодо підвищення ефективності правозастосування та виконання рішень Європейського Суду із прав людини.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази в даній сфері становлять Конституція України, Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини", Закон України "Про виконавче провадження" та інші нормативно-правові акти.

Для реалізації положень запропонованого законопроекту немає потреби вносити зміни до інших законодавчих актів, окрім змін, передбачених у цьому проекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Проект закону сприятиме запровадженню ефективного правового моніторингу, спрямованого на усунення нормативно-правових передумов для порушення прав і основоположних свобод людини в Україні, здійсненню контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

 

Народний депутат України 

В. В. Петьовка

Опрос