Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 11-1 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" относительно обеспечения устойчивого развития предприятий оборонно-промышленного комплекса

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.05.2014 № 4841-1
Дата рассмотрения: 19.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо забезпечення сталого розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" обумовлена складним фінансовим станом, в якому знаходяться підприємства ОПК, який значною мірою пов'язаний з недостатнім завантаженням таких підприємств державним оборонним замовленням. Негативним чином на діяльність зазначених підприємств позначилося поетапне та планове скорочення кількості озброєння і військової техніки в умовах реформування Збройних Сил України, а також обмеженість видатків Державного бюджету України на розробку, виробництво, капітальний ремонт та модернізацію озброєння і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань.

Необхідність прийняття запропонованого законодавчого акта обумовлена потребою вирішення існуючих проблем, пов'язаних з необхідністю врегулювання механізму обчислення чистого прибутку підприємствами оборонної промисловості, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) до державного бюджету, згідно Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138.

Діюча методика розрахунку частини чистого прибутку по Ф.2, передбачена цим Порядком, згідно правил бухгалтерського обліку не враховує специфіку продажу військової техніки на світовому ринку в умовах жорстокої конкуренції, оскільки згідно укладених міжнародних контрактів вартість витрат на збут (агентські витрати та комісійна винагорода) коливається від 25 % до 50 % від суми контракту, в залежності від країни, до якої поставляється військова техніка українського виробництва.

Оскільки за правилами бухгалтерського обліку згідно п. 17 Стандарту 16 "Витрати", витрати на збут не включаються до собівартості реалізованої продукції, то згідно з п. 7 цього стандарту відображаються у складі витрат того звітного періоду у якому вони були здійснені. Враховуючи довготривалий цикл виробництва військової техніки (від дев'яти місяців до 3-х років в залежності від технічної складності зброї), фінансування Замовником її виробництва здійснюється за рахунок авансів з яких пропорційно утримується сума комісійних та агентських витрат, які за правилами бухгалтерського обліку у Ф.2 "Звіт про фінансові результати" рахуються як збитки підприємства у зв'язку з відсутністю реалізації.

Методика розрахунку частини чистого прибутку по Ф.2, передбачена цим Порядком, згідно правил бухгалтерського обліку враховує тільки один рік та не враховує збитки минулих періодів, які складаються із комісійних та агентських витрат, понесених підприємством при отриманні авансів, що на відміну від податкового обліку, який враховує збитки минулих періодів, фактично призводить до необґрунтованого завищення бази оподаткування на суму комісійних та агентських витрат. Тобто базою розрахунку частини чистого прибутку є витрати, понесені підприємством в минулих періодах на оплату комісійних та агентських послуг, а не чистий прибуток отриманий підприємством з врахуванням всіх понесених витрат за контрактом при виробництві військової техніки з довготривалим циклом виробництва.

Фактично джерелом виплати частини чистого прибутку є збитки минулих періодів, які дорівнюють вартості комісійних та агентських послуг, хоча з економічної точки зору єдиним джерелом можуть бути кошти підприємства отримані від приросту капіталу, який утворюється за рахунок чистого прибутку отриманого після покриття всіх витрат.

Розрахунок та сплата державними унітарними підприємствами - учасниками Концерну частини чистого прибутку (доходу), з економічної точки зору, повинна здійснюватися тільки після погашення усіх непокритих збитків минулих періодів і повного відновлення власного капіталу, існуючого до моменту виникнення непокритих збитків, з суми, що перевищує відновлений власний капітал.

За підсумками року підприємствам необхідно буде нарахувати та перерахувати в бюджет частину чистого прибутку в розмірі 15 % або 30 % в залежності від суми чистого прибутку за звітний період у рядку 220 Ф2. "Звіт про фінансові результати", без врахування "чистих збитків" за попередній період згідно рядка 225 Ф2. Оскільки збитки минулих періодів не можуть бути джерелом для сплати частини чистого прибутку, то у підприємств - учасників Концерну на сьогодні відсутні кошти для її сплати.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що діючий механізм не враховує специфіку виробництва та реалізації військової продукції на світовому ринку, такий порядок сплати частини чистого прибутку призводить тільки до збільшення збитків і ніяким чином не призводить до збільшення надходжень до бюджету, відрахувань до Пенсійного фонду, тощо.

Таким чином, дотримання чинного Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями призведе до накопичення нових обсягів заборгованості, у тому числі з виплати заробітної плати.

З огляду на зазначене, виникає необхідність внесення відповідних змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

2. Мета і завдання прийняття нормативно-правового акта

Метою цього Закону є сприяння поліпшенню фінансового становища державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, що включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", які мають збитки минулих періодів та виходять із кризового стану, запобігання їх банкрутству, втраті науково-технічного, інтелектуального, технологічного та виробничого потенціалу підприємств ОПК, оновлення мобілізаційних потужностей для забезпечення безпеки держави.

3. Загальна характеристика і основні положення нормативно-правового акта

Законопроект передбачає впровадження механізму нарахування та сплати державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенними підприємствами, які включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", частини чистого прибутку до державного бюджету з урахуванням чистих збитків минулих періодів, починаючи з 2011 року. Якщо сума чистого збитку за попередні періоди у звітному періоді не покривається отриманим чистим прибутком, то від'ємне значення враховується в наступних звітних періодах до повного погашення такого від'ємного значення.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат державного і місцевих бюджетів у поточному періоді. Норми законопроекту пропонується застосовувати починаючи із процесу складання проекту бюджету на наступний рік і відповідно з набранням ними чинності з 1 січня 2015 року.

Законопроектом створюються передумови для збільшення надходжень державного бюджету у наступних періодах. У відповідності до розрахунків, наданих керівництвом Державного Концерну "Укроборонпром", прийняття зазначеного законопроекту призведе до збільшення надходжень до бюджету принаймні на 10 млн. грн. протягом наступних двох бюджетних періодів. Зокрема, протягом першого періоду орієнтовний розмір зменшення надходжень до бюджету в результаті прийняття зазначеного законопроекту становитиме близько 15 млн. грн. Однак, його прийняття дозволить означеним підприємствам безперешкодно здійснювати господарську діяльність, отримати прибуток, за рахунок якого покрити збитки та збільшити суму надходжень до бюджету протягом другого періоду до 25,0 млн. грн.

Законопроект стосується підприємств концерну, які станом на 01.01.2012 мали збитки і не мали джерела для відрахування частки прибутку до Державного бюджету, оскільки згідно діючої системи оподаткування податкове навантаження за виконання міжнародного контракту з продажу військової техніки на світовому ринку для таких підприємств складає 102,4 %. (Див.: розрахунок сум платежів сум платежів до Державного бюджету України, при виконанні зовнішньоекономічного контракту державним підприємством - учасником ДК "Укроборонпром", з яким спецекспортером укладено договір комісії до державного бюджету України, наведений у Додатку N 1).

Фактично діючий механізм знищує підприємства, які мали збитки у попередніх періодах, оскільки зростає борг по нарахованих платежах до бюджету, штрафних санкціях, зростає заборгованість з заробітної плати та сума зобов'язань перед кредиторами. Економічно неможливо виконати штучні зобов'язання з платежів до бюджету України, які перевищують суму прибутку, отриманого підприємством за виконання міжнародного контракту.

Таким чином, нараховані суми не надійдуть до бюджету у повному обсязі, оскільки підприємства не мають джерела їх виплати, але створять проблему у майбутніх періодах, коли у державному бюджеті необхідно буде шукати додаткові кошти для списання заборгованості, як це було зроблено на підставі Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку".

Тобто збереження існуючої системи сплати частини чистого прибутку призводить не тільки до неотримання бюджетом нарахованих сум коштів, але і призводить до додаткових витрат з бюджету у майбутньому.

Прийняття означеного законопроекту матиме наслідком зменшення суми заборгованості підприємств Концерну, що мали збитки станом на 01.01.2012, перед бюджетом, створить умови для повноцінної господарської діяльності цих підприємств, дозволить зберегти робочі місця та не дасть втратити науково-технічний, інтелектуальний, технологічний та виробничий потенціал підприємств.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативні акти:

Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України; закони України "Про управління об'єктами державної власності", "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", "Про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу"; постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138 "Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями"; Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, тощо.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

Прийняття проекту Закону дасть можливість відновити в повному обсязі оборотний капітал підприємств ОПК, забезпечить економічно обґрунтоване джерело для нарахування та сплати податку на прибуток, що дасть можливість запобігти появі нових заборгованостей та банкрутству підприємств ОПК. Також, прийняття проекту Закону дозволить зберегти науково-технічний, інтелектуальний, технологічний та виробничий потенціал підприємств, покращити їх фінансово-економічний стан, створити умови для належного функціонування, оновлення мобілізаційних потужностей для забезпечення національної безпеки держави та виконання зобов'язань за міжнародними контрактами з експорту військової продукції на світовий ринок.

 

Народний депутат України

С. Ф. Кальцев 

Опрос