Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (относительно Моторного (транспортного) страхового бюро Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2014 № 4665
Дата рассмотрения: 08.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам (МТСБУ). Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Органами управління та контролю МТСБУ, відповідно до чинного Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (надалі - Закон), є Загальні збори членів МТСБУ, Президія МТСБУ, Координаційна рада та Дирекція МТСБУ.

Координаційна рада МТСБУ є органом нагляду та контролю за діяльністю бюро. До компетенції Координаційної ради МТСБУ віднесено:

а) здійснення контролю за виконанням МТСБУ своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільно-правової відповідальності;

б) внесення загальним зборам членів МТСБУ пропозиції з питань удосконалення діяльності МТСБУ;

в) вирішення у разі потреби питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності МТСБУ;

г) здійснення тимчасового виконання функцій загальних зборів членів та президії МТСБУ у випадках, передбачених цим Законом;

ґ) забезпечення взаємодії МТСБУ з органами виконавчої влади;

д) подання на розгляд Уповноваженого органу та інших органів державної влади пропозиції про вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють питання щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

е) скликання у разі потреби позачергових засідань загальних зборів членів МТСБУ;

є) встановлення розмірів відрахувань з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до централізованих страхових резервних фондів;

ж) погодження призначення дирекції МТСБУ та генерального директора МТСБУ;

з) погодження положень про централізовані страхові фонди МТСБУ;

и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ.

Формування Координаційної ради здійснюється відповідно до Статуту МТСБУ, який передбачає наступний її склад:

- три представника від Верховної Ради України за дорученням Голови Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. На сьогодні цими представниками є народні депутати;

- один представник від Уповноваженого органу з питань регулювання ринків фінансових послуг;

- один представник від Ліги страхових організацій України;

- чотири представника від страховиків - членів Бюро.

Формування Координаційної ради МТСБУ у зазначеному складі створює конфлікт інтересів, дискримінаційні умови для страховиків та вступає у протиріччя із законами України, оскільки:

- державне регулювання та контроль страхової діяльності, в тому числі у сфері обов'язкового страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, здійснюється Уповноваженим органом на підставі відповідних положень Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування" та "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" і при цьому в складі Координаційної ради МТСБУ перебуває представник Уповноваженого органу;

- Ліга страхових організацій є об'єднанням страховиків, а їх участь, в органах управління і контролю за діяльністю бюро, законодавством передбачена безпосередньо. При цьому на ринку функціонують ще три об'єднання страховиків (Українська федерація убезпечення, Асоціація "Страховий бізнес", Харківський Союз Страховиків), які не представлені в Координаційній раді МТСБУ та інших органах управління МТСБУ;

- участь народних депутатів у регулюванні і контролі за діяльністю об'єднання страховиків не відповідає Закону України "Про статус народного депутата". При цьому, не зважаючи на вето Президента України, накладене на прийнятий Верховною Радою України 3 червня 2004 року Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", в якому йшлося про неприпустимість включення до складу Координаційної ради МТСБУ представників законодавчої та виконавчої влади, до складу Координаційної ради відповідно до Статуту МТСБУ увійшли три народні депутати.

Існування в МТСБУ такого органу управління та контролю, як Координаційна рада, тобто створення четвертого рівня, суперечить загальноприйнятому трьохрівневого принципу корпоративного управління та обмежує саморегулівні повноваження учасників страхового ринку - членів МТСБУ.

Недосконала система управління та неможливість страховиків відновити контроль над МТСБУ у зв'язку з нескликанням Координаційною радою загальних зборів МТСБУ вже призвели до непоправних наслідків - втрати близько 250 млн. грн. коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, тобто більше половини коштів фондів. Ці кошти були розміщенні в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", який 28 лютого 2014 року постановою Правління Національного банку України було віднесено до категорії неплатоспроможних та на підставі цього рішення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було запроваджено в цьому банку тимчасову адміністрацію.

У зв'язку з наведеним та з метою удосконалення регулювання діяльності МТСБУ пропонується припинити функціонування такого органу управляння МТСБУ, як Координаційна рада, функції Координаційної ради щодо контролю та нагляду за діяльністю бюро віднести до повноважень Уповноваженого органу, а саме повноваження, передбачені підпунктами "а", "г" (в частині повноважень загальних зборів), "є", "з", "и"), а функції щодо управління бюро передати Президії МТСБУ, а саме повноваження, передбачені підпунктами "б", "в", "ґ", "д", "е", "ж". У зв'язку зі зміною структури та повноважень органів управління МТСБУ та розширення у такий спосіб саморегулівних повноважень МТСБУ пропонується вилучити із Закону норми, які обмежують страховиків самостійно визначити в Статуті МТСБУ порядок обрання органів управління та контролю МТСБУ, враховуючи, що Статут затверджується двома третинами учасників Загальних Зборів МТСБУ та погоджується Уповноваженим органом. Цим самим створюються умови для подальшого розширення саморегулівних повноважень Бюро.

Природнім також є і надання права страховикам, які здійснюють більше 20 відсотків відрахувань до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, скликати засідання Загальних зборів МТСБУ.

2. Цілі та основні завдання прийняття законопроекту

Запропонований законопроект має на меті посилити саморегулівні функції страховиків - членів МТСБУ, чітко розмежувати повноважень між органами управління та контролю МТСБУ та Уповноваженим органом, а також унеможливити конфлікт інтересів та втрат коштів фондів МТСБУ.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У зазначеному законопроекті пропонується шляхом внесення відповідних змін та доповнень припинити діяльність одного із органів управління та контролю МТСБУ - Координаційної ради МТСБУ, а її функції перерозподілити між Уповноваженим органом та Президією МТСБУ. Крім того, законопроект містить норми, якими фактично пропонується розширити саморегулівні повноваження Бюро.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України та Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України унаслідок розширення саморегулювання та створення умов для ефективного нагляду за МТСБУ Уповноваженим органом.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить умови для створення загальноприйнятої трирівневої моделі корпоративного управління МТСБУ, що дозволить розподілити відповідальність між державою та приватним сектором щодо забезпечення ефективного, прозорого та платоспроможного ринку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 

Народний депутат України О. В. Бєлькова (посвідчення N 165)

Народний депутат України О. Й. Єдін (посвідчення N 326)

Опрос